Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2012-12-06

Sammanträde 2012-12-06

Datum
Klockan
08:30
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 oktober 2012 (nr 8 - 2012) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 4).

Suppleanten Tobias Olsson anmälde jäv och lämnade sammanträdet. Noterades till protokollet att suppleanten Ragnhild Elfsö tjänstgjorde som ersättare för Ruwaida vid styrelsens behandling av detta ärende.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4A.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtter erbjuds till försäljning enligt följande:

· Bottnakarlen 1, köpeskilling 56 Mkr,

· Storjungfrun 1, köpeskilling 90 Mkr.

2. Rapporten godkänns.

3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Noterades till protokollet att suppleanten Tobias Olsson inte deltog i beslutet.

§5 Nyproduktion, översiktlig rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Nyproduktion, översiktlig rapport”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören redogjorde för Mark- och miljödomstolens dom den 23 november 2012 varigenom domstolen upphäver kommunfullmäktiges i Stockholms stad beslut den 13 december 2010 att anta detaljplan för kvarteret Plankan m.m. i stadsdelen Södermalm i Stockholm (Dp 2004-15720-54).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten godkänns.

§6 Reviderad finanspolicy

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Reviderad finanspolicy”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Reviderad finanspolicy godkänns att gälla tillsvidare villkorat av koncernstyrelsens beslut den 11 december 2012.

§7 Verksamhetsplan och budget för 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Verksamhetsplan och budget för 2013”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören och vice VD Patrik Emanuelsson lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde tjg suppleanten Tobias Olsson ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 7A.

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling i enlighet med vad som anförs i Bilaga 7B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Verksamhetsplan och budget för 2013 godkänns.

2. Avkastningskravet på dotterbolaget AB Stadsholmen fastställs och prövat koncernbidrag ska tillföras bolaget vid årets slut.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling.

Styrelsen diskuterade därefter de mycket allvarliga konsekvenser som, enligt styrelsens enhälliga uppfattning, blir följden för möjligheten att bygga bostäder i Stockholm om detaljplanefrågor rättsligt kommer att bedömas på motsvarande sätt som mark- och miljödomstolen gjort i domen rörande kv. Plankan (se § 5 ovan).

Styrelsen beslutade följande.

Verkställande direktören får i uppdrag att upprätta ett förslag till debattartikel om domen och konsekvenser för möjligheten att bygga bostäder i Stockholm.

§8 Svar på skrivelse från (V)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Svar på skrivelse från (V)”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Svaret på skrivelsen godkänns och denna anses därmed besvarad.

§9 Bredband i Stadsholmens fastigheter – handlingsplan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bredband i Stadsholmens fastigheter – handlingsplan”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Handlingsplanen Bredband i Stadsholmens fastigheter godkänns.

2. VD får i uppdrag att genom ITBO i Stockholm AB genomföra detaljplanering av nätutbyggnaden i samråd med AB Stadsholmen och AB Stokab.

§10 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kv. Vallgossen 14 till studentbostadshus

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kv. Vallgossen 14 till studentbostadshus”, daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Inriktningen för ombyggnad av kv. Vallgossen 14 till studentbostadshus med c:a 240 studentbostäder till en total investeringsutgift om c:a 435 mnkr godkänns.

2. Koncernstyrelsen och kommunfullmäktige föreslås godkänna inriktningen för ombyggnad av kv. Vallgossen 14 till studentbostadshus med c:a 240 studentbostäder till en total investeringsutgift om c:a 435 mnkr.

§11 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde” daterad den 23 november 2012, (Bilaga § 21).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§12 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att årets hyresförhandling mellan Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Verkställande direktören informerade om att han, mot bakgrund av att Svenska Bostäder numera är medlem i Fastighetsägarna, har nominerats till styrelseledamot i styrelsen för Fastighetsägarna Stockholm. Val sker på årsstämma.

Verkställande direktören informerade om att det i budgetärende till koncernstyrelsens sammanträde den 11 december 2012 finns en kommentar till ägardirektivet att bolagen löpande ska utreda möjligheten till ytterligare omstrukturering av bostadsbolagen för effektivare och mer ändamålsenlig förvaltning. I ärendet till koncernstyrelsen anges bla att syftet är att uppnå ett mer geografiskt samordnat bestånd hos samtliga bostadsbolag och att ett förslag ska läggas till koncernstyrelsen i ett särskilt ärende i början av 2013.