Din position: Hem > Stockholms stad > AB Svenska Bostäder > Sammanträde 2013-06-04

Sammanträde 2013-06-04

Datum
Klockan
09:00
Plats
Svenska Bostäders huvudkontor (plan 5), Vällingbyplan 2 i Vällingby

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan om protokollsjustering

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (89 kb)

§1 Val av justeringsmän

Styrelsens ordförande och ledamoten Karin Hanqvist utsågs att justera dagens protokoll.

§2 Fastställande av dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkändes med tillägg enligt § 14.

§3 Anmälan om protokollsjustering

Anmäldes att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2013 (nr 3 - 2013) är justerat och utsänt.

§4 Ombildning till bostadsrätt

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Ombildning till bostadsrätt”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 4).

Under överläggning yrkade ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling, med in­stämmande av suppleanten Gunilla Bhur, i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 A.

Under överläggning yrkade tjg suppleanten Tobias Olsson i enlighet med vad som anförs i Bilaga 4 B.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Tomträtter erbjuds till försäljning enligt följande:

Bolaget 2, köpeskilling 196 Mkr,
Disponenten 1 (del av), köpeskilling 68 Mkr jämte separationskostnader.

2. Rapporten godkänns.

3. Sekretessen på ärendet hävs.

Mot beslutet reserverade sig ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling samt tjg suppleanten Tobias Olsson, med instämmande av suppleanten Gunilla Bhur.

§5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2013”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogöreslen av utfallet för tertial 1 2013 godkänns.

2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2013 godkänns.

§6 Finansiell rapport

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Finansiell rapport april 2013”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för april 2013 godkänns.

§7 Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Kompletterande ägardirektiv - Årsredovisning 2012 - Extra bolagsstämma med anledning av efterutdelning”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Föreslå att extra bolagsstämman för AB Svenska Bostäder fattar besut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisningen 2012 för Stockholms stad, om efterutdelning på 655 mnkr, motsvarande 43,12 kr per aktie, med hänvisning till 5.1 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

2. Föreslå att extra bolagsstämman för AB Svenska Bostäder fattar beslut, med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut i samband med årsredovisning 2012 för Stockholms stad, om efterutdelning på 680 mnkr, motsvarande 44,77 kr per aktie, med hänvisning till 4 § i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

3. Utbetalningsdag ska vara den 20 juni 2013.

4. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Noterades till protokollet att ledamöterna Karin Hanqvist och Jan Sörling hänvisade till socialdemokraternas reservation i kommunfullmäktige samt att tjg suppleanten Tobias Olsson hänvisade till miljöpartiets reservation i kommunfullmäktige.

Därefter gjorde suppleanten Gunilla Bhur ett ersättaryttrande i enlighet med vad som anförs i Bilaga 7 A.

§8 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Fastställande av arbetsordning m m”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§9 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av attestinstruktion och attestdelegering”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.

§10 Översyn av policydokument

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Översyn av policydokument”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 10).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

§11 Extra bolagsstämma, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Extra bolagsstämma, anmälan”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§12 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse ”Skrivelser till Svenska Bostäders styrelse att anmälas på styrelsesammanträde”, daterad den 24 maj 2013, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§13 VD informerar

Verkställande direktören informerade om den senaste tidens oroligheter och skade­görelse i vissa förorter.

Verkställande direktören informerade om att ett allvarligt elfel uppstått i en bostadslägenhet i kv. Jordfräsen 1 i stadsdelen Vinsta. Felet har lokaliserats till lägenhetens elcentral. För att säkerställa att liknande fel inte finns i andra lägenheter undersöks samtliga elcentraler i fastigheten och Elsäkerhetsverket är engagerat i utredningen.

Verkställande direktören informerade om att han valts till ny ledamot i styrelsen för Fastighetsägarna Stockholm och att Magdalena Bosson, VD för AB Familjebostäder, valts till styrelsesuppleant.

Vice VD Patrik Emanuelsson informerade om att han slutar sin anställning i företaget den 5 augusti 2013 för att tillträda tjänsten som verkställande direktör för syster­företaget Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

§14 Övriga ärenden

Boendedialogen i Hässelby Gård diskuterades. Svenska Bostäder har tillsammans med stadsdelsförvaltningen svarat för genomförandet av boendedialogen, som c:a 1500 personer besökte under två helgdagar.

§15 ”Bygga billigtprojektet”, delrapport

Nybyggnadschef Allan Leveau lämnade en muntlig delrapport från arbetet i ”Bygga billigtprojektet”. En slutrapport beräknas föreligga i december 2013.

Styrelsen beslutade följande.

Delrapporten godkänns.