Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2001-03-13

Sammanträde 2001-03-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 4/2001 med gatu- och fastighetsnämnden den Läs mer...
13 mars 2001, 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Effektiv användning av naturresurser. Remiss av resurseffektivitetsutredningens slutbetänkande (S)

6 Plan för utbyggnad av bostäder med särskild service. Remiss av förslag från socialtjänstnämnden (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2001 (A) (utdelas)

8 ”Bäst före datum” i stadsplaneringen. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2000:64 (RI)

9 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg. Genomförandebeslut

10 Gratis konstutställning i staden. Motion av Viviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46 (RI)

11 Slussens framtid. Program för 2000-talet (RI)

12 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2001 (RI)

13 Fyllnadsval av ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd (RI)

14 Fortsatt sanering av Klara Sjö (RI)

15 Ett Söders Kungsträdgården - Götgatan vid Medborgar-platsen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) (RI)

16 Utvidgning av Mariaskolans skolgård. Skrivelse från Per Bolund (mp) (RI)

17 Kvarteret Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad. Inriktningsbeslut (RI)

18 Squashlokalen under S:t Eriksplan. Ersättning till f d hyresgäster. Hemligt (RI)

19 Slutbehandling av kreosotförorenade massor från Blekholmstorget. Hemligt (RI)

20 Markanvisningar inom detaljplaneområdena Kölnan och Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad (RI)

21 Motion av Cecilia Obermüller om byggande av spårväg till västra Kungsholmen, 2001:72 (RI)

22 Försäljning av tomträttsfastigheten Mejeristen 1 på Enskedefältet (RY)

23 Program för ny detaljplan för kv Måseskär i Hammarby-höjden (RY)

24 Råckstavägen som en ny bostadsgata. Handlingsprogram (RY+F)

25 Översyn av trafik- och gatumiljöplanen för område 2 – Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga (RY)

26 Avtal om friköp av fastigheten Vårgården 1, Vårby Gård i Huddinge kommun (RY)

27 Hägerstensvägens avstängning. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

28 Bullerskydd längs Drottningholmsvägen vid Nockebyhov. Slutredovisning (RY)

29 Friköp av mark för fler bostadshus inom kvarteren Kristallkronan, Neonljuset och Triplexen i Hammar-byhöjden (RY)

30 Markanvisning för kompletteringsbebyggelse vid nedgrävd kraftledning i Årsta (RY)

31 Markanvisning till Sandrews Metronome Sweden AB av del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen (RY)

32 Stadens policy vid ansökan om allmän kameraövervakning (SV)

33 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

34 Inriktningsbeslut för affärsområde Egendom på fastighets-förvaltningen och hantering av försäljning av stadens mark utanför kommungränsen (F)

35 Miljödomstolens dom att lämna staden tillstånd att anlägga översilningsområde vid Svartsjöviken inom fastigheten Skå-Edeby 4:1 m fl i Ekerö kommun (F)

36 Markbytesavtal berörande stadens fastighet Skå-Edeby 4:1 samt fastigheten Svartsjö Djurgård 1:1 i Ekerö kommun (F)

37 Försäljning av fastigheten Balsampoppeln 2 i Hässelby Villastad (F)

38 Upphandling av fastighetsförsäkring. Hemligt (F)

39 Återuppbyggnad av nedbrunnen barnstuga på fastigheten Kvarnvalsen 1, Rinkeby. Hemligt (F)

40 Försäljning av fastigheten Primadonnan 14 i Södra Ängby (F)

41 Övertalighet inom distrikt Väster. Skrivelse av Ann-Marie Strömberg (v) (Ta)

42 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 11/2000 och 1/2001 (Ta)

43 Principöverenskommelse om omlokalisering av gasverkets gaslagring m m för att möjliggöra en framtida exploatering av Hjorthagen (RI)

44 Markanvisning vid Tantogatan och Ringvägen i anslutning till överdäckning av spårområde (RI)

45 Redovisning av pågående ärende rörande bryggor och parkering till Lambarön (RY)

46 Grimsta naturreservat (RY)

47 Ny bebyggelse i anslutning till Spånga station. Lägesredovisning (RY)

48 Upprustning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridare-banan 10 på Norrmalm. Ändring av inriktningsbeslut (F+ RI)

49 Fortsatt förvaltning av Hässelby Slott. Inriktningsbeslut (F)

50 Investeringsbehov i transportsystemet. Remiss från länsstyrelsen (Ta)

51 Ändringar i gatu- och fastighetsnämndens reglemente (A)

52 Markanvisning till Riksbyggen avseende Idrottsparken i Traneberg (RY)

53 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata” (Ta)

54 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkerings-dispens för eldrivna bilar (Ta)

55 Utbyte av luftbehandlingsagregat m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genomförandebeslut

56 Förslag till trafikplan för Östra City. Anmälan om remiss

57 Delegation att förordna parkeringsvakter hos entreprenörer (Pa)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Anders Broberg (kd)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s), §§ 1-50

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v), tjänstgörande

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

T f gatu- och fastighetsdirektören Göran Gahm och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Leif Karlsson, Anders Roman, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreterarna från roteln Christian Rockberger och Peter Lundberg §§ 1-2.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 27 mars 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1 Förbättring av bytesförhållandena mellan pendeltåg och tunnelbana i Farsta Strand av ledamoten Kurt Hultgren (sp)

2 Det försvunna trapphuset vid Tantogatan av ersättaren Svante Linusson (sp) och ledamoten Kurt Hultgren (sp)

3 Utvecklingsprojekt inom snöröjningen av ersättaren Svante Linusson (sp)

4 Trafikolycka den 6 mars 2001 på Roslagsvägen av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Fråga om smittrafik på Parkgatan

-----------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om smittrafik på Parkgatan, Kungsholmen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om gatu- och fastighetskontorets samarbete med miljöförvaltningen i fråga om fuktskador på byggnader

------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Viviann Gunnarsson (mp) om gatu- och fastighetskontorets samarbete med miljöförvaltningen i fråga om fuktskador på byggnader.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om hur luften i Stadshuset förbättrats efter ombyggnad av ventilationen

----------------------------------------------------------------------------------------------

Fastighetschefen Lars Callemo vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om hur luften i Stadshuset förbättrats efter ombyggnad av ventilationen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Kompletterande fråga om Nackareservatets naturreservatsbildning

--------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Kajsa Stenfelt (v) frågade vid sammanträdet den 6 februari 2001 om arbetet med Nackareservatets naturreservatsbildning och kompletterade vid dagens sammanträde denna fråga med konsekvenserna för naturreservatsbildningen av förslag vid dagens sammanträde om försäljning av stadens mark utanför kommungränsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om 30-skyltning vid Enskilda gymnasiet vid Tegnérlunden

------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Anders Broberg (kd) frågade om planerad 30-skyltning vid Enskilda gymnasiet

vid Tegnérlunden kommit upp och ersättaren Esbjörn Eriksson (m) svarade att så skett.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Studieresa för kollektivtrafikutskottet avseende spårvägar i Europa. Genomförandebeslut

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 mars 2001 avgivit promemoria med förslag till

genomförande av studieresa för kollektivtrafikutskottet avseende spårvägar i Europa.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt godkänna att föreslagen studieresa för kollektivrafik-utskottet genomförs enligt promemorian.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga A.

Information om Slussens framtid

----------------------------------------

Projektledaren Anders Roman vid gatu- och fastighetskontoret informerade om Slussens framtid utifrån tjänsteutlåtande från kontoret i ärendet vid dagens sammanträde (se § 11) och besvarade även frågor i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 7 mars 2001 enligt

bilaga B1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den

13 mars 2001 enligt bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2001

i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden

beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Effektiv användning av naturresurser. Remiss av resurseffektivitetsutredningens slutbetänkande

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av resurseffektivitets- utredningens slutbetänkande med gatu- och fastighetskontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga C2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§6 Plan för utbyggnad av bostäder med särskild service.Remiss av förslag från socialtjänstnämnden

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av socialtjänstnämndens förslag med gatu- och fastighetskontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga D1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga D2.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 2/2001

En av gatu- och fastighetskontoret den 7 mars 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för 2/2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 ”Bäst före datum” i stadsplaneringen.

Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2000:64

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommun- styrelsen som yttrande över motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till

kommunstyrelsen som yttrande över motionen.

Reservationer

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§9 Cykelbana på Gamla Essinge Broväg.

Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att utrymme för cyklar målas på Gamla Essinge

Broväg i enlighet med kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Gratis konstutställning i staden. Motion avViviann Gunnarsson m fl (mp), 2000:46

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ”Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Stockholm” kompletteras med en nolltaxa för mindre konstut- ställningar utan inslag av försäljning och reklam.

2 Nämnden överlämnar och åberopar i övrigt kontorets utlåtande som svar på motionen

till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§11 Slussens framtid. Program för 2000-talet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra en formgivnings-

tävling för Slussenområdet grundad på de utgångspunkter som föreslås i kontorets

utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 1/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafik-

utskott för den 23 januari 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Fyllnadsval av ersättare i gatu- och

fastighetsnämndens handikappråd

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner de av Kommun-HSO Stockholm nominerade

personerna som ersättare i gatu- och fastighetsnämndens handikappråd enligt bilaga i

kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Fortsatt sanering av Klara Sjö

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade
ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fullfölja saneringen av Klara Sjö såsom anges i kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att fullfölja saneringen av Klara Sjö såsom anges i kontorets utlåtande.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga F2.

§15 Ett Söders Kungsträdgården - Götgatan vidMedborgarplatsen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp)och Svante Linusson (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar

på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar

på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§16 Utvidgning av Mariaskolans skolgård.

Skrivelse från Per Bolund (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar

på rubricerade skrivelse och även tidigare inkommen skrivelse från Maria-Gamla Stans

stadsdelsförvaltning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Kvarteret Hammarby Gård i Hammarby Sjöstad.

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut för detaljplaneområdet Hammarby

Gård i enlighet med kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att driva projektet

mot uppställda mål.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Markanvisningar avseende detaljplaneområdena Kölnan och Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden upphäver beslut fattat den 12 december 2000 om markanvisning till Skanska Nya Hem inom detaljplaneområdena Kölnan och

Sjöstadsporten.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder att upplåtas med hyresrätt till Stockholms

Kooperativa Bostadsförening inom detaljplaneområdet Kölnan på villkor som anges i kontorets utlåtande.

3 Nämnden säljer mark för bostäder inom detaljplaneområdet Sjöstadsporten till JM AB

för 6.000 kr/m2 BTA i prisläge november 2000 på villkor som anges i kontorets

utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga J2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden upphäver beslut fattat den 12 december 2000 om

markanvisning till Skanska Nya Hem inom detaljplaneområdena Kölnan och

Sjöstadsporten.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder att upplåtas med hyresrätt till Stockholms

Kooperativa Bostadsförening inom detaljplaneområdet Kölnan på villkor som anges i

kontorets utlåtande.

3 Nämnden säljer mark för bostäder inom detaljplaneområdet Sjöstadsporten till JM AB

för 6.000 kr/m2 BTA i prisläge november 2000 på villkor som anges i kontorets

utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§19 Motion av Cecilia Obermüller m fl (np) om byggande av spårväg till västra Kungsholmen, 2001:72

Dnr

Gatu – och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden för sin del överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Försäljning av tomträttsfastigheten Mejeristen 1 på Enskedefältet

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal mellan

staden och Arla Foods AB avseende fastigheten Mejeristen 1.

2 Nämnden underställer kommunfullmäktige köpeavtalet för godkännande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga K2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättat förslag till köpeavtal mellan

staden och Arla Foods AB avseende fastigheten Mejeristen 1.

2 Nämnden underställer kommunfullmäktige köpeavtalet för godkännande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§21 Program inför ny detaljplan för kv Måseskär i Hammarbyhöjden

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget i kontorets utlåtande och överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden inför detaljplaneläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget i kontorets utlåtande och överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden inför detaljplaneläggning.

Reservation

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§22 Råckstavägen som en ny bostadsgata.

Handlingsprogram

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att genomföra i utlåtandet angivna

åtgärder.

2 Nämnden anvisar marken öster om fastigheten Långskeppet 1 för tiden t o m

2003-12-31 till Sundsvalls Byggnads AB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Översyn av trafik- och gatumiljöplanen för område 2 – Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner översynen av ”Trafik- och gatumiljöplan

för Älvsjö, Långbro, Långsjö, Fruängen, Herrängen och Solberga” efter det att

föreslagna revideringar inarbetats i planförslaget.

2 Nämnden godkänner kontorets förslag till genomförandeprogram för åtgärder inom

planområdet.

3 Nämnden översänder, för kännedom, beslutet och kontorets utlåtande 2001-02-22

till stadsbygnadsnämnden och Älvsjö och Hägerstens stadsdelsnämnder.

4 Nämnden uppdrar åt kontoret att, för kännedom, översända den godkända reviderade

planen till stadsbyggnadskontoret, Älvsjö och Hägerstens stadsdelsförvaltningar

jämte vägverket.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§24 Avtal om friköp av fastigheten Vårgården 1, Vårby Gård i Huddinge kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i utlåtandet till köpeavtal angående

friköp av fastigheten Vårgården 1, Vårby Gård i Huddinge kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Hägerstensvägens avstängning. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på

skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Bullerskydd längs Drottningholmsvägen vid Nockebyhov. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Friköp av mark för flerbostadshus inom kvarteren Kristallkronan, Neonljuset och Triplexen i Hammarbyhöjden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtalen enligt utlåtandet med

bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4 avseende försäljning av fastigheterna

Kristallkronan 1-4 och 7-9, Neonljuset 1-4 och Triplexen 1 och 3 i Hammarbyhöjden

samt ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner köpeavtalen enligt utlåtandet med

bostadsrättsföreningen Stockholmshus nr 4 avseende försäljning av fastigheterna

Kristallkronan 1-4 och 7-9, Neonljuset 1-4 och Triplexen 1 och 3 i Hammarbyhöjden

samt ger kontoret i uppdrag att genomföra försäljningen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.


§28 Markanvisning för kompletteringsbebyggelse vid nedgrävd kraftledning i Årsta

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger, enligt kontorets utlåtande, markanvisning i Årsta

till JM, SBC och Familjebostäder med 1/3 vardera.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt - efter överläggning varunder ersättaren Mats Rosén (kd) frågande om kostnaden för djupare nedgrävning av kraftledningen – bordlägga ärendet.

§29 Markanvisning till Sandrew Metronome AB av del av fastigheten Liljeholmen 1:1 i Liljeholmen

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark inom Liljeholmen 1:1 till

Sandrew Metronome AB för byggande av en biograf.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för biograf vid Liljeholmstorget

hos stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark inom Liljeholmen 1:1 till

Sandrew Metronome AB för byggande av en biograf.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan för biograf vid Liljeholmstorget

hos stadsbyggnadsnämnden.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (p) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Stadens policy vid ansökan om allmän kameraövervakning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ny policy vid yttrande

till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

2 Nämnden godkänner i utlåtandet föreslagen delegationsrätt vid yttrande till

länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt

följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet

m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Bolagisering av affärsområde Egendom på fastighetsförvaltningen och hantering av stadens mark utanför kommungränsen

Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner inriktningsbeslut om bolagisering av

affärsområde Egendom enligt i utlåtandet angivna riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Miljödomstolens dom att lämna staden tillstånd att anlägga översilningsområde vid Svartsjöviken inom fastigheten Skå-Edeby 4:1 m fl i Ekerö kommun. Anmälan

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan av miljödomstolens dom till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga O.

§34 Markbytesavtal berörande stadens fastighet Skå-Edeby 4:1 samt fastigheten Svartsjö Djurgård 1:1 i Ekerö kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markbytesavtal berörande stadens fastighet

Skå-Edeby 4:1 samt fastigheten Svartsjö Djurgård 1:1 i Ekerö kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga P.

§35 Försäljning av fastigheten Balsampoppeln 2 i Hässelby Villastad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Balsampoppeln 2

för en köpeskilling om 1 500 000 kronor.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen till utlåtandet bilagda

köpekontrakt.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Q1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga Q2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Balsampoppeln 2

för en köpeskilling om 1 500 000 kronor.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra försäljningen till utlåtandet bilagda

köpekontrakt.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§36 Upphandling av fastighetsförsäkring.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§37 Återuppbyggnad av nedbrunnen barnstuga på fastigheten Kvarnvalsen 1, Rinkeby.

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§38 Försäljning av fastigheten Primadonnan 14 i Södra Ängby

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Primadonnan 14 i Södra Ängby.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga R1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga R2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten

Primadonnan 14 i Södra Ängby.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§39 Övertalighet inom distrikt Väster. Skrivelse av Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga S2.

§40 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 11/2000 och 1/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för

den 21 december 2000 och 25 januari 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§41 Principöverenskommelse om omlokalisering av gasverkets gaslagring m m för att möjliggöra en framtida exploatering av Hjorthagen

Dnr

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner principöverenskommelse enligt

kontorets utlåtande med Birka Värme Stockholm AB och Birka Nät AB om omlokalisering av gasverkets gaslagring samt markförläggning av kraftledning

och avveckling av ställverk inom fastigheten Elektriciteten 6.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa detalj-

planeutredningar i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga förberedelser för en

framtida exploatering av gasverkstomten och Storängskroksområdet.

4 Nämnden bemyndigar kontoret att med vägverket omförhandla genomförande-

avtalet för Norra Länken.

5 Nämnden besvarar motion 2000:63 av Rolf Lindell (s) om bostäder på ställ-

verkstomten i Hjorthagen genom att till kommunstyrelsen överlämna och

åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§42 Markanvisning vid Tantogatan och Ringvägen i anslutning till överdäckning av spårområde

Dnr

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger markanvisning till HSB Stockholm

inom fastigheterna Södermalm 1:2 och 1:3 samt del av 1:1 och 1:12 för

uppförande av bostäder.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret begära

upprättande av detaljplan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Redovisning av pågående ärende rörande bryggor och parkering till Lambarön

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Löjtnants-

hjärta Ekonomisk Förening den 23 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret söka erforderliga

bygglov och detaljplaneändringar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga T.

§44 Grimsta naturreservat

Dnr

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 5 februari 2001

avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänste-utlåtandet, vars bilaga 1 sid 1-35 sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar för sin del föreslå kommunfullmäktige

att inrätta Grimsta naturreservat.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§45 Ny bebyggelse i anslutning till Spånga station.

Lägesredovisning

Dnr

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning angående

planeringsförutsättningarna för Spånga centrum.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag samt

2 därutöver anföra följande:

Nämnden anser att det är önskvärt att planprocessen kring Spånga centrum/station

fortskrider i raskt tempo. Nämnden har tidigare uttalat att en ökad exploatering i området är önskvärd och anser att detta måste tas med i det fortsatta arbetet. Detta möjliggör även att minska exploateringen i grönområdena. Vid upprustningen av Spånga station bör det undersökas om cykelparkering under tak kan anordnas.

§46 Upprustning av Hötorgsgången inom fastigheten Beridarebanan 10 på Norrmalm.

Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att rusta upp befintlig

yta inom Hötorgsgången.

2 Nämnden upphäver tidigare inriktningsbeslut beträffande inglasning av

Hötorgsgången i fastigheten Beridarebanan 10.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Fortsatt förvaltning av fastigheten Hässelby Slott 1. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att försälja fastigheten

Hässelby Slott 1 i enlighet med de i utlåtandet föreslagna riktlinjerna.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga U1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga U2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att försälja fastigheten

Hässelby Slott 1 i enlighet med de i utlåtandet föreslagna riktlinjerna.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§48 Investeringsbehov i transportsystemet. Remiss från länsstyrelsen

Dnr

Protokollsutdrag

Bordlagt 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 6 februari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga V2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i

bilaga V3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V4.

Tilläggsyrkanden

1 Ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i bilaga V5.

2 Ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i bilaga V6.

3 Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade därutöver bifall till förslag som redovisas i

bilaga V7.

Beslut avseende framställda yrkanden

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 med tanke på tillväxten och transportbehoven i Stockholmsregionen uttala att det är

nödvändigt att de statliga anslagen till transportinvesteringar ökar till minst 20%, vilket är den procentandel som utgörs av Stockholms läns andel av landets befolkning.

2 med kontorets utlåtande som grund uttala följande:

Nämnden anför att dessa projekt är av en sådan dignitet att de måste återfinnas i de statliga investeringsplanerna för kommande tioårsperiod, 2002-2011.

Pendeltågstunnel/tredje spåret med Centraltunnel

Banverket måste nu bedriva planeringsarbetet på ett kraftfullt och skyndsamt sätt så att utbyggnadsarbetena kan komma i gång inom ett par år.

Norra Länken/Lill-Janstunneln

Nämnden förutsätter att finansieringen klarläggs inom en mycket snar framtid.

Tranebergsbron

Nämnden förutsätter att tidsplanen så långs som möjligt följs och att stadens lån skall vara återbetalt senast år 2008.

Snabbspårväg Alvik-Ulvsunda-Kista/Solna

För att öka kollektivtrafikresandet i regionen, måste spårvägsutbyggnaden fortsätta. För staden är det viktigt att sträckan från Alvik norrut genom Ulvsunda till Sundbyberg och Solna kommer till stånd. För den regionala planen bör man ta med sträckan Alvik- Bällsta bro/Mariehäll.

Väg 73 Nynäsvägen på delen Älgviken-Fors

I den nya regionala planen bör ombyggnad av den återstående delen ca 22 km av Nynäsvägen tas med, delen Älgviken-Fors. Även förstärkningar av spårtrafiken är önskvärd.

Trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder mot buller etc.

Planen måste reservera betydande belopp för förbättringar, trafiksäkerhetsmässigt och miljömässigt, av de vägar som inte är aktuella för större ombyggnader. Bidrag krävs också till regionala cykelstråk och till skydd av vattentäkter.

Väginformatik

I den regionala planen bör videkameror på de mest trafikerade vägarna sättas upp, för att allvarliga incidenter skall kunna tas om hand snabbt och effektivt. VMS-skyltar för information till trafikanterna bör också tas upp i den regionala planen.

Staden framhäver vikten av betydande trafik- och infrastrukturinvesteringar i Stockholm för att bibehålla en godtagbar trafikstandard även här.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslut avseende framställt tilläggsyrkande 1

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till framställt tilläggsyrkande 1 av ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), att bifalla detta tilläggsyrkande d v s att med kontorets utlåtande som grund uttala följande:

Nämnden anför att dessa projekt är av en sådan dignitet att de måste återfinnas i de statliga investeringsplanerna för kommande tioårsperiod, 2002-2011:

Väg E4 Förbifart Stockholm

För att bibehålla och utveckla regionens attraktionskraft är det viktigt att Stockholm i likhet med andra städer och samhällen i landet får en acceptabel förbifart. Det är mycket angeläget att ny vägkapacitet anordnas i Saltsjö-Mälarsnittet.

Väg E18 Hjulsta-Ulriksdal

Ombyggnad av väg E18 förutsätts ingå i den nya investeringsplanen på samma sätt som i nuvarande plan. Byggstart förutsätts påbörjas år 2003.

Väg 226 Huddingevägen på delen Huddinge kyrka Stockholms stads gräns

Ombyggnad av Huddingevägen mellan Huddinge kyrka och Stockholms stads gräns skall påbörjas år 2003. Det är angeläget att ombyggnaden går in ett par hundra meter i Stockholms stad så att den nuvarande signalreglerade korsningen med Rågsvedsvägen ersätts med en planfri korsning.

Österleden

Med tanke på den starka utvecklingen av Stockholms-regionen är det rimligt att ringen runt Stockholm sluts och att en utbyggnad av Österleden påbörjas så att ett färdig- ställande kan ske ett par år in på 2010-talet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget ställningstagande i ärendet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget ställningstagande i ärendet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget

ställningstagande i ärendet.

Beslut avseende framställt tilläggsyrkande 2

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till tilläggsyrkande 2 av ledamoten Anders Broberg (kd), att avslå detta tilläggsyrkande.

Reservation

Ledamoten Anders Broberg (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget ställningstagande i ärendet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget ställningstagande i ärendet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget

ställningstagande i ärendet.

Beslut avseende framställt tilläggsyrkande 3

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på bifall respektive avslag till framställt tilläggsyrkande 3 av ledamoten Kurt Hultgren (sp) att avslå detta tilläggsyrkande.

Reservation

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wann-gård (s) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget ställningstagande i ärendet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget ställningstagande i ärendet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i denna del med hänvisning till eget

ställningstagande i ärendet.

§49 Ändringar i gatu- och fastighetsnämndens reglemente

Dnr

Protokollsutdrag

Bordlagt senast 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även tillägg till tjänste-

utlåtandet av den 14 februari 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorets förslag till

ändringar i nämndens reglemente.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i ärendet föreslagna

ändringar i nämndens reglemente.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X2.

Propositionsordning

Vid propositioner på framställda yrkanden förklarade sig ordföranden Sten Nordin (m) finna propositionen på bifall till kontorets förslag vara med övervägande ja besvarad.

Omröstning begärdes.

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först frågan om motförslag till kontorets förslag

i omröstningen. Nämnden beslöt i denna del att ta upp det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet som motförslag i omröstningen.

Omröstning genomfördes därefter enligt följande föreslagna och godkända omröstnings-propositioner. Den, som vill bifalla kontorets förslag röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Omröstningen utföll med sju ja och sex nej

Ja Nej

Sten Nordin (m) Börje Vestlund (s)

Tord Bergstedt (m) Teres Lindberg (s)

Bo Bladholm (m) Karin Wanngård (s)

Helena Bonnier (m) Ann-Marie Strömberg (v)

Inge-Britt Lundin (fp) Kajsa Stenfelt (v)

Anders Broberg (kd) Per Bolund (mp)

Kurt Hultgren (sp)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorets förslag till

ändringar i nämndens reglemente.

2 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i ärendet föreslagna

ändringar i nämndens reglemente.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§50 Idrottsparken i Traneberg. Markanvisning till Riksbyggen

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg skrivelser från Hans Tvilling, Gunnar Eriksson och Hans Cederblad i Bromma den 2 mars 2001 samt från Minneberg-Tranebergs socialdemokratiska förening den 3 mars 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande

till markanvisningsavtal med Riksbyggen för uppförande av ca 50

lägenheter i Idrottsparken, Traneberg.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.


§51 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna redovisningen samt

2 anföra följande:

Tillgängligheten till portar är i dag ett problem för många, inte minst färdtjänst och barnfamiljer. För att förbättra denna tillgänglighet har gatu- och fastighetsnämnden fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se till att det tydligt markeras parkering förbjuden på ett till två ställen på varje sida i bostadskvarteren. Arbetet sker inom ramen för det s k ”Gata för gata”-projektet.

Nämnden konstaterar att redovisningen av den del av projektet som rör tillgängligheten till portar är otillfredsställande. Kontoret får återkomma med en redovisning på redan genomgågna områden i enlighet med detta.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§52 Ändring av boendeparkeringszoner, höjning av dagbiljett för boendeparkering samt avgiftsfri boendeparkeringsdispens för eldrivna bilar

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 januari 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att

fortsätta utvidga boendeparkeringszonerna genom överlappning där så

behövs.

2 Nämnden gör en framställan till kommunfullmäktige om att höja dagavgiften

för boendeparkering från 15 kr till 20 kr samt att avgiften skall börja gälla

fr o m den tidpunkt det är tekniskt möjligt.

3 Nämnden godkänner kontorets förslag och gör en framställan till kommun-

fullmäktige om att införa avgiftsfri parkering för boende med särskild boende-

dispens för eldriven bil.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Utbyte av luftbehandlingsagregat m m i fastigheten Skansen 23, Teaterhuset på Norrmalm. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-02-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2000 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra utbyte av luftbehandlingsaggregaten m m för de första två reinvesteringsetapperna samt

projektera resterande etapper till färdigt förfrågningsunderlag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av honom m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden

att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslutat enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Anders Broberg (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda återremissyrkandet d v s att

1 återremittera ärendet samt

2 därutöver anföra följande:

Projektet avses genomföras under en fyraårsperiod, och efter föreslagen projektering

bedöms byggstart tidigast kunna ske under år 2002. För närvarande råder det en högkonjunktur på byggmarknaden men ett flertal indikatorer pekar på att hög- konjunkturen nu håller på att avmattas något. Investeringar i fastigheter som har konjunkturkänsliga hyresgäster, d.v.s. hyresgäster som tack vare en högkonjunktur kan betala högre hyror kan genomföras även då byggkostnaderna är höga. Det aktuella projektet i Kulturhuset berör dock huvudsakligen interna hyresgäster inom staden vilka inte är konjunkturkänsliga, varför investeringen bör genomföras när byggkonjunkturen avmattats.

Därtill måste hyresfrågorna med kulturnämnden lösas innan omfattande renoverings- arbete inleds.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) för beslut i dag enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) för beslut i dag enligt det av honom framställda yrkandet.

§54 Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att gatu- och fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på gatu- och fastighetskontorets förslag vid samman-

trädet, låta ärendet utgå.

§55 Delegation att förordna parkeringsvakter hos entreprenörer

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att förordna

parkeringsvakter hos entreprenörer i den omfattning som genomförda upphandlingar

påkallar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga Å.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

Vid protokollet