Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2001-10-23

Sammanträde 2001-10-23

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 13/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
23 oktober 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade För närvarande: Sten Nordin (m) och Bo Vahlne *

8 Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv. Motion av Rolf Lindell (s), 2001:29 (RI)

9 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Inriktningsbeslut (RI)

10 Drift och underhållsentreprenad av hissar och rulltrappor. Anskaffningsbeslut. Hemligt (RI) *

11 Markanvisning inom Hammarby Gård m m inom Hammarby Sjöstad (RI)

12 Kvartalsrapport 3/ 2001 för tillgänglighetsprojektet (RI)

13 Ramavtal för arkitekt- och teknikkonsulter 2002 (RI)

15 Riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och området däromkring. Återremiss (RI)

16 Garnisonsplan för kvarteret Kavalleristen inom Ladugårdsgärdet. Remiss (RI)

17 Placering av fartyg för vårdcentral i Norra Hammarby-hamnen (RI)

18 Handikapprådets protokoll nr 6/2001 (RI)

19 Detaljplan för fastigheten Krejaren 2, Folkan, på Östermalm (RI)

20 Transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen och tomträttsupplåtelse till Sisab (RI) *

21 Avtal om markförsäljning m m för bostadsprojektet Gåskarlen i Aspudden (RY) *

22 Väghänvisningar för att underlätta tillgängligheten för besökare till större företag inom Stockholmsregionen (RY)

23 Program för ny detaljplan för kv Årsjön i stadsdelen Årsta. Remissvar (RY) *

24 Program för ny detaljplan för kv Gullmaren i Årsta. Remissvar (RY) *

25 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt (RY)

26 Åtgärder för att minska hastigheten och höja acceptansen för genomfartsförbud på Fogdevägen i Bagarmossen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp) (RY)

27 Detaljplan för del av kv Getfoten i Gubbängen. Remiss (RY)

28 Handlingsplan för Akallas utveckling. Motion av Hamid Mosavi-Porasi (v), 2001:30 (RY)

29 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

30 Utbyte av ställverk och ombyggnad av ventilation m m i Skansen 23, Kulturhuset, på Norrmalm. Slutredovisning (F)

31 Om- och tillbyggnad av fastigheten Kungsklippan 6, Stadsarkivet, på Kungsholmen. Reviderat genomförande-beslut (F)

32 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut (F)

33 Nollvisionen för Stockholm. Remissvar (St)

34 Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut. Bordlagt 2 oktober 2001 nr 7 (RI)

35 Trafiksituationen på Gamla Tyresövägen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp). Bordlagt 2 oktober 2001 nr 16 (RY)

37 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga

Bordlagt 2 oktober 2001 nr 26 (RY)

38 Medverkan i detaljplanearbete avseende Växthusvägens förlängning i Hässelby enligt avtal. Bordlagt 2 oktober 2001 nr 27 (RY)

39 Program inför ny detaljplan för kvarteret Sockenstämman m m i Svedmyra. Bordlagt 2 oktober 2001 nr 28 (RY)

40 Ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen inklusive tillägg. Remiss. Bordlagt 2 oktober 2001 nr 38 (F)

41 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret. Bordlagt 21 augusti 2001 nr 17 och senast 2 oktober 2001 nr 49 (RI)

42 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund m fl (s). Bordlagt 21 augusti 2001 nr 24 och senast 2 oktober 2001 nr 51 (RY)

43 Åtgärder mot klotter. Remiss av departementspromemoria (RY)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Teres Lindberg (s)

Inge-Britt Lundin (fp)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Catarina Agrell (s)

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp), §§ 1-14

Henrik Nyberg (m)

Björn Nyström (kd), tjänstgörande

Margarita Pulido (s)

Anders Ygeman (s)

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att

tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 6 november 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

1. Markanvisningar till Svenska Bostäder av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

2. Gatu- och fastighetskontorets och stadsbyggnadskontorets arbete med att ta fram en grönkarta för Stockholm av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

3. Försök med att genomföra ett öppet nämndmöte i gatu- och fastighetsnämnden av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om trafikhinder vid Norra Bantorget

-----------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Teres Lindberg (s) om trafikhindren av betong vid Norra Bantorget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret och uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att förelägga trafikutskottet ärendet för beslut.

Fråga om snedparkering utan träd på Gästrikegatan

--------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ledamoten Kurt Hultgren (sp) om anledningen till att inga träd utplanterats

vid den nya snedparkeringen på Gästrikegatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret och uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att förelägga trafikutskottet ärendet för beslut.

Fråga om alternativa åtgärder att hastighetssäkra gator

---------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg besvarade fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om tidpunkt för besvarande av tidigare ställd fråga om alternativa åtgärder att hastighetssäkra gator.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemorior av den 10 oktober 2001

enligt bilaga A1 och den 16 oktober 2001 enligt bilaga A 2 samt, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 23 oktober 2001 enligt bilaga A3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan. Vidare beslöt nämnden att

· utbetala arvoden till de förtroendevalda som deltagit i Montessoriförskolan Bellmanskällan ekonomisk förenings informationsmöte om förskolans verksamhet på Brådstupsvägen 9 i Mälarhöjden onsdagen den 17 oktober 2001.

· delta i konferensen Climate Change and the Role of Large Cities den 14 – 16 november 2001 i Stockholm med fyra förtroendevalda (2+2).

· delta i seminariet Agenda 21, innerstadens projekt ”Grönskande levande gårdar” Lokalt förändringsarbete på innerstadsgårdar – en väg till hållbar utveckling? den 28 november 2001 med de förtroendevalda som så önskar.

· delta i Trafiksäkerhetskonferensen 2001 i Stockholms län den 6 december 2001 i Stockholm med de förtroendevalda som så önskar.

· delta i gatu- och fastighetskontorets och idrottsförvaltningens seminarium om tillgänglighet den 13 november 2001 i Stockholm med de förtroendevalda som så önskar.

· att uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att förelägga trafikutskottet skrivelse från föräldrakooperativet Bellmanskällan den 8 oktober 2001 om upprustning av Brådstups-parken och ett staket ut mot den trafikerade Brådstupsvägen för beslut.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Val av två ledamöter i stadshusdelegerade

Protokollsutdrag

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt omvälja Sten Nordin (m) och Bo Vahlne till sina ledamöter i stadshusdelegerade.

§6 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§7 Kvartalsrapport 3/2001

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 3/2001 och överlämnar

denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om sammanlagt 30 mkr enligt punkt a – k i bilaga 1 f (förv nr 181).

3 Nämnden begär budgetjustering för minskade intäkter och minskat avkastningkrav om 1,2 mkr avseende effekter av överföringen av Bildmedia till stadsbyggnadsnämnden (förv nr 182).

4 Nämnden begär ägartillskott med 1,2 mkr för finansiering av nedskrivning av bokförda värden p g a rivning av byggnad (Svedjaren 1) för att uppföra gruppboende (förv nr 182).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kvartalsrapport 3/2001 och överlämnar

denna till kommunstyrelsen.

2 Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om sammanlagt 30 mkr enligt punkt a – k i bilaga 1 f (förv nr 181).

3 Nämnden begär budgetjustering för minskade intäkter och minskat avkastningkrav om 1,2 mkr avseende effekter av överföringen av Bildmedia till stadsbyggnadsnämnden (förv nr 182).

4 Nämnden begär ägartillskott med 1,2 mkr för finansiering av nedskrivning av bokförda värden p g a rivning av byggnad (Svedjaren 1) för att uppföra gruppboende (förv nr 182).

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslut

Vidare uppdrog gatu- och fastighetsnämnden åt gatu- och fastighetskontoret att vid ett kommande sammanträde besvara fråga av tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) om rutiner för stöd till anställda som varit sjukskrivna över fyra veckor och kostnaderna för detta. Slutligen besvarade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg fråga av ersättaren Svante Linusson (sp) om miljöledning vid gatu- och fastighetskontoret.

§8 Hjorthagen, Värtan och Gärdet i ett samlat utvecklingsperspektiv. Motion av Rolf Lindell (s), 2001:29

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§9 Upprustning av Karlavägens mittremsor. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att fortsätta arbetet med upprustning av Karlavägens mittremsor från Engelbrektsgatan i väster till Karlaplan i öster enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§10 Drift och underhållsentreprenad av hissar och rulltrappor. Anskaffningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§11 Markanvisning inom Hammarby Gård m m inom Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal inom planområdet Hammarby Gård till Byggnadsfirman Erik Wallin AB (Wallin) med de förutsättningar som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner markanvisningsavtal inom planområdet Hammarby Gård till Byggnadsfirman Erik Wallin AB (Wallin) med de förutsättningar som anges i kontorets tjänsteutlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Kvartalsrapport 3/ 2001 för tillgänglighetsprojektet

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets kvartalsrapport 3 av arbetet inom Tillgänglighetsprojektet under 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Ramavtal för arkitekt- och teknikkonsulter 2002.

Delegationsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att besluta om upphandling av ramavtalen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att besluta om upphandling av ramavtalen.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§14 Ändrade regler för färd inom miljözon från år 2002

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden fastställer ändrade bestämmelser för färd inom miljözon från år 2002 enligt gemensamt förslag för Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.

2 Nämnden uppdrar åt trafikutskottet att fatta de beslut om lokala trafikföreskrifter rörande Stockholm som erfordras för miljözonen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden och enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

2 samt därutöver anföra

Möjligheten till dispens vid enstaka transporter skall även i fortsättningen finnas kvar och eventuell dispens skall avgöras i stadens trafikutskott.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§15 Riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och område däromkring. Återremiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Östermalmsavdelningen av Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm av den 22 oktober 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i kontorets utlåtande redovisat förslag till riktlinjer för användningen av Kaknäs skjutbana och område däromkring.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 Garnisonsplan för kvarteret Kavalleristen inom Ladugårdsgärdet. Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att biträda försvarsmaktens förslag till garnisonsplan för kvarteret Kavalleristen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§17 Placering av fartyg för vårdcentral i Norra Hammarbyhamnen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker bygglov. Dagens trafiklösning behålls,

d v s trafik till vårdcentralen får inte köra ned på kajplanet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker bygglov. Dagens trafiklösning behålls,

d v s trafik till vårdcentralen får inte köra ned på kajplanet.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga G3.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§18 Handikapprådets protokoll nr 6/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för

den 13 september 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§19 Detaljplan för fastigheten Krejaren 2, Folkan, på Östermalm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker planförslaget.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen och tomträttsupplåtelse till Sisab

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ett transportköp av fastigheten Tjället 9, Kungsholmen, från Skolfastigheter i Stockholm AB och hemställer att kommunfullmäktige godkänner transportköpet senast den 3 december 2001.

2 Nämnden godkänner för sin del upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten Tjället 9 till Skolfastigheter i Stockholm AB samt överenskommelsen om tomträttsupplåtelse m m och hemställer om att kommunfullmäktige godkänner desamma senast den 3 december 2001.

3 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Avtal om markförsäljning m m för bostadsprojektet Gåskarlen i Aspudden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal och köpekontrakt med AB Borätt avseende Gåskarlen 1 m m i Aspudden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner exploateringsavtal och köpekontrakt med AB Borätt avseende Gåskarlen 1 m m i Aspudden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga H4.

§22 Väghänvisningar för att underlätta tillgängligheten för besökare till större företag inom Stockholmsregionen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt bilaga I.

§23 Program för ny detaljplan för kv Årsjön i stadsdelen Årsta.

Remissvar

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga J3.

§24 Program för ny detaljplan för kv Gullmaren i Årsta.

Remissvar

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som remissvar på rubricerade programförslag till stadsbyggnadsnämnden.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga K3.

§25 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg (remiss) samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets tjänsteutlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Japanen 1 till AB Borätt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal samt överenskommelse om exploatering med marköverlåtelse med AB Borätt.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§26 Åtgärder för att minska hastigheten och höja acceptansen för genomfartsförbud på Fogdevägen i Bagarmossen. Skrivelse från Kurt Hultgren (sp) och Svante Linusson (sp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag samt

2 anföra följande

Nämnden anser att det, i samband med detaljplanearbetet för det nya bostadsprojektet inom T-banereservatet, bör göras en översyn av funktion för och utformning av trafiksäkerheten vid Fogdevägen.


Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§27 Detaljplan för del av kv Getfoten i Gubbängen

Remiss

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplaneförslaget och överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande inför detaljplaneläggning.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vid fortsatt tomträttsupplåtelse teckna erforderliga avtal för genomförande av projektet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplaneförslaget och överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande inför detaljplaneläggning.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vid fortsatt tomträttsupplåtelse teckna erforderliga avtal för genomförande av projektet.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§28 Handlingsplan för Akallas utveckling. Motion avHamid Mosavi-Porasi (v), 2001:30

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§29 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt

och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§30 Utbyte av ställverk och ombyggnad av ventilation m m i Skansen 23, Kulturhuset, på Norrmalm. Slutredovisning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning för ombyggnaden av ventilation m m i Skansen 23, Kulturhuset.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Om- och tillbyggnad av fastigheten Kungsklippan 6, Stadsarkivet, på Kungsholmen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om tillstyrkande av om- och tillbyggnad av Kungsklippan 6 till en kostnad av 55 miljoner kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till handlingsplan för planerad försäljning av del av fastigheten Ekerö-Nibbla 1:1 i Ekerö kommun (koloniträdgårdsområdet Nibbla).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s), 2001:40

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§34 Cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen. Inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt 2001-10-02

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar föreslaget inriktningsbeslut angående cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag.

Gatu- och fastighetsnämnden fattar föreslaget inriktningsbeslut angående cykelbanor på Torsgatan mellan Odengatan och Karlbergsvägen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga P2.

§35 Trafiksituationen på Gamla Tyresövägen.

Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Bordlagt 2001-10-02

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§36 Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§37 Program för ny bebyggelse och ändrad användning av Beckomberga sjukhusområde i Beckomberga

Dnr

Bordlagt 2001-10-02

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Medverkan i detaljplanearbete avseende Växthusvägens förlängning i Hässelby enligt avtal

Dnr

Bordlagt 2001-10-02

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att begära stadsbyggnads- kontorets medverkan enligt gällande avtal i detaljplanearbetet för Växthus- vägens förlängning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R2.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att begära stadsbyggnads- kontorets medverkan enligt gällande avtal i detaljplanearbetet för Växthus- vägens förlängning.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§39 Program inför ny detaljplan för kvarteret Sockenstämman m m i Svedmyra.

Dnr

Bordlagt 2001-10-02

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande inför detaljplaneläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner programförslaget och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande inför detaljplaneläggning.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga S3.

§40 Ramavtal för servicehus som ursprungligen upplåtits enligt restkostnadsprincipen inklusive tillägg. Remiss

Dnr

Bordlagt 2001-10-02

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 september 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga T.

§41 Programsvar för nordvästra Kungsholmen. Remiss från stadsbyggnadskontoret samt inriktningsbeslut

Dnr

Bordlagt senast 2001-10-02

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som

svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden beslutar att kontoret ska prioritera att arbeta med exploatering och detaljplaner för Område 1- Kv Lustgården 6; Område 3- Stadshagens idrottsplats, Område 5- Kv Kojan m m, Område 6- Kv Lustgården 10, Område 7- Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark.

3 Nämnden beslutar (inriktningsbeslut) att påbörja projekt- och planarbete för

Område 5- Kojan m m; Område 7 – Kontor vid Essingeleden samt Område 9- Kristinebergs stadsdelspark. (För Område 1- Kv Lustgården 6, Område 3- Stads- hagens idrottsplats och Område 6- Kv Lustgården 10 har nämnden tidigare fattat

inriktningsbeslut).

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U4.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) respektive ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå de båda återremissyrkandena. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, därefter och efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag samt

2 anföra följande

Utbyggnaden av nordvästra Kungsholmen är ett mycket stort projekt. Området rymmer många möjligheter för nya etableringar för företag och många nya bostäder. Den slutliga planen för området måste ta stor hänsyn till redan etablerade företags möjligheter, vilka är viktiga för stadens långsiktiga utveckling, till exempel forsknings- och andra högteknologiska företag, så att dessa kan driva sina verksamheter vidare.

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar till kontoret att snarast sätta igång med arbetet med de redan markanvisade studentbostäderna. Dessa skall prioriteras.

Med tanke på den delvisa avmattning av fastighetsmarknaden som vi idag ser, samt att frigöra resurser inom kontoret till studentbostäderna, anser nämnden att det inte är prioriterat att riva tennisanläggningen i området, utan avvakta utbygganden av de mer väsentliga delarna i planområdet såsom bostäder och arbetsplatser.

Området rymmer också kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det är angeläget att få till stånd en så hög exploateringsgrad att dessa värden kan bevaras och förstärkas. Som exempel kan nämnas att om någon utfyllnad i vattnet inte genomförs motiverar det en högre bebyggelse som kompensation. Eftersom delar av området kommer att utgöra stadens front mot vattnet måste också stor hänsyn tas till stadsbilden och till de kvaliteter som redan i dag utgör landmärken i området.

Kommunfullmäktige har beslutat att i de fall idrottsytor tas i anspråk för kommersiell byggnation skall fullgod kompensation utgå. Hur detta ska ske bör ingå i det fortsatta programarbetet där en samlad översyn över hela Kungsholmen skall ingå.

Kostnaden för ombildningen av Lindhagensgatan ska bantas, förslag om detta skall av kontoret föreläggas nämnden i enlighet med inriktningen i nämndens tidigare beslut.


Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s) och Karin Wanngård (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§42 Investeringar i ytterstaden. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:28

Dnr

Bordlagt senast 2001-10-02

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 juli 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på remissen av motionen till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) samt ledamöterna Teres Lindberg (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Kurt Hultgren (sp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) enligt bilaga V2.

§43 Åtgärder mot klotter. Remiss av departementspromemoria

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.