Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2003-08-19

Sammanträde 2003-08-19

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 "Flera kärnor". Remiss av rapport (S)

6 "En hållbar framtid i sikte" (SOU 2003:31) Remiss av slutbetänkandet (S)

8 Fartdämpning i korsningen Nordenflychtsvägen/Olof Dahlins väg i Kristineberg. Genomförandebeslut (RI)

9 Kompletterande markanvisningar till AB Familjebostäder m fl i kv Kojan på Kungsholmen (RI)

10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3-5 /2003

11 Anmälan av protokoll från handikapprådets protokoll nr 7-9/2003 (RI)

13 Norrtull. Åtgärder som underlättar för fotgängare (RI)

14 Trafikupplysningstavlor vid broöppningar. Skrivelse från Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd) (RI)

15 Övergångsställe på Hamngatan vid Norrmalmstorg (RI)

16 En sommarfontän i samband med det internationella vattenmiljöpriset. Skrivelse av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

17 Bygg cykelbana längs Årstaviken på Södermalm. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)

18 Bysis torg. Genomförandebeslut. Återremiss (RI)

19 Tilläggsbestämmelser till detaljplan för del av kv Skänninge inom stadsdelen Tensta. Planremiss (RY)

20 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8 (RY)

21 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss (RY)

22 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kastanjen i Midsommarkransen med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut (RY)

23 Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholms-regionen. Remiss (RY)

24 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgälder för fastigheterna Drivremmen 1 och Drivhjulet 4 i Västberga. Hemligt (SV)

25 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av 4,98% av fastigheten Essingeklippan 2 och hyresnämndens beslut att avskriva ansökan om tillstånd till förvärv av 0,99% av fastigheten Essingeklippan 3 (SV)

26 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Nipfjället 7 i Traneberg (SV)

27 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 16% av fastigheten Asken 3 på Östermalm (SV)

28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

29 Stadens policy i kameraövervakningsärenden (SV)

30 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning av Vanadisbadet på Sveavägen 142 (SV)

31 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning av Café Ristretto på Odengatan 62 (SV)

32 Ombyggnad för nya lokaler i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset. Genomförandebeslut (F)

33 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 i Botkyrka kommun. (F)

35 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:205 i Botkyrka kommun (F)

36 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från ledamöterna Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp) (F)

37 Ombyggnad av barnstuga på fastigheten Spaljéträdet 2 i Midsommarkransen. Genomförandebeslut (F)

38 Citybanan i Stockholm, järnvägsutredning. Remiss (St)

39 Tillräcklig flygkapacitet i Stockholm – Mälardalsregionen. Remiss (St)

40 Etappmål för transportpolitikens delmål om en god miljö. Remiss (St)

41 Trängselavgifter. Remissyttrande av delbetänkande från Stockholmsberedningen (St)

42 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 5-6/2003 (Pa)

43 Inrättande av parkeringsplatser för små "citybilar". Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Kristinebergshöjden och Kristinebergsmotet, Nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut och planbeställning.

Bordlagt 10 juni 2003 nr 9 (RI)

45 Bensinstationer och transport av farligt gods i innerstaden.

Bordlagt 10 juni 2003 nr 18 (RI)

46 Nobelmuseum i Vinterviken. Remiss.

Bordlagt 10 juni 2003 nr 28 (RY)

47 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, mars 2003.

Bordlagt 10 juni 2003 nr 32 (RY)

48 Gågatuföreskrift i Gamla Stan. Genomförandebeslut.

Bordlagt 27 maj 2003 nr 13 och 10 juni 2003 nr 55 (RI)

49 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl.

Bordlagt 27 maj 2003 nr 21 och 10 juni 2003 nr 61 (RY)

50 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 12 och och senast 10 juni 2003 nr 64 (RI)

51 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 26 och senast 10 juni 2003 nr 68 (RY)

52 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 10 juni 2003 nr 70 (Pa)

53 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss.

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 10 juni 2003 nr 76 (RY)

54 Cykelbanor och cykelfält på Vasagatan mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken. Genomförandebeslut. Bordlagt 10 juni 2003 nr 77 (RI)

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 10 juni 2003 nr 76 (RY)
Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 2 september 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

- Utvecklingen av Kyrkhamnsområdet av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v)

- Ekskogsdungen på Sickla udde av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp)

- Planerad återvinningsanläggning vid Tornväktargränd i Riksby av ersättaren Jan Tigerström (m)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Slutversion av USK:s utredning om "Servicen i stadsdelen"

----------------------------------------------------------------------

Slutversion av USK:s utredning om "Servicen i stadsdelen", beställd av gatu- och fastighetskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, hade utsänts.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden lade utredningen utan kommentar till handlingarna.

Svar på fråga om kajsäkerhet

------------------------------------

En rapport från Stockholms Hamn AB om kajsäkerhet, föranledd av fråga av ledamoten Mats Rosén (kd) i ämnet, hade utsänts.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden lade rapporten utan kommentar till handlingarna.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 september 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 9 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Kompletterande bilaga till tjänsteutlåtandet utdelades vid sammanträdet. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 "Flera kärnor". Remiss av rapport

Dnr 03-000-1677

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av regionplane- och trafikkontorets rapport 2003:1 med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Nämnden är positiv till många av de förslag som presenteras i rapporten. För att Stockholm ska kunna växa och utvecklas måste det finnas arbetsplatser, bostadsområden, näringsliv samt fungerande offentlig och privat service i alla delar av regionen.

Vi menar också att det krävs ett systematiskt arbete för att skapa flerkärnighet av detta slag. Att stärka och tydliggöra flera kärnor i Stockholmsregionen kan göras på många olika sätt; t.ex. genom lokalisering av utbildningar och andra offentliga inrättningar, stadsplanering, marknadsföring etc.

En av de viktigaste åtgärderna är att se till att det finns väl utbyggda trafiksystem. Liksom utredningen föreslår måste åtgärder som stärker kärnornas position som regionala knutpunkter i det spårbundna kollektivtrafiksystemet prioriteras. Rörligheten med kollektivtrafik måste underlättas och ökas. Redan då kärnorna planeras måste goda kollektivtrafikförbindelser garanteras och prioriteras.

En miljömässigt hållbar utveckling måste få kosta en del men det är också viktigt att miljömålen sätts till en realistisk nivå. Man bör emellertid inte överdriva motsättningen mellan hållbarhet på sociala eller ekonomiska områden och miljöfrågor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§6 "En hållbar framtid i sikte" (SOU 2003:31). Remiss av slutbetänkande

Dnr 03-000-1929

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av slutbetänkandet med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag till beslut med tillägg enligt vad som anförs nedan samt att därutöver anföra följande:

Generellt anser vi att nationalkommitténs förslag är bra. Vi vill ändå kommentera några av de punkter som kommittén tar upp. Förslaget om samordning och planering av forskning kring Agenda 21 och Habitat kan ge många fördelar och nämnden ställer sig positiv till inriktningen. Eventuellt skulle denna emellertid kunna hanteras inom befintliga strukturer. Vi anser emellertid att forskning kring styrmedel inte bör begränsas till att studera ekonomiska styrmedel.

Nämnden ställer sig även positiv till förslaget rörande att integrera folkhälsofrågorna i det lokala Agenda 21 och Habitat-arbetet. Vi vill emellertid speciellt betona att även arbetslivsfrågor som en del i hållbar utveckling. Detta gäller även förslaget om uppdrag kring socialt ansvarstagande. Därför vore det bra om dessa frågor uttalat nämns i uppdragen.

En miljömässigt hållbar utveckling måste få kosta en del men det är också viktigt att miljömålen sätts till en realistisk nivå. Man bör emellertid inte överdriva motsättningen mellan hållbarhet på sociala eller ekonomiska områden och miljöfrågor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§7 Uppdrag från nämnden. Lägesrapport

Dnr 03-120-2551

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den i bilagor till utlåtandet lämnade redovisningen över uppdrag från nämnden åren 1999 – 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Fartdämpning i korsningen Nordenflychtsvägen/Olof Dahlins väg i Kristineberg. Genomförandebeslut

Dnr 02-641-2153

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om trafiksäkerhetsåtgärd i korsningen Nordenflychtsvägen-Olof Dahlins väg enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Markanvisning för bostäder inom kv Kojan m m på Kungsholmen till AB Familjebostäder och Einar Mattsson

Dnr 01-411-112

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom kvarteret Kojan m m till Familjebostäder och Einar Mattsson.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Familjebostäder och Einar Mattsson.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt bilaga C.

§10 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3-5 /2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 13 maj, 27 maj och 16 juni 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 7-9/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den 29 april, 22 maj och 5 juni 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§13 Norrtull. Åtgärder som underlättar för fotgängare

Dnr 02-670-3205

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även protokollsutdrag från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd den 14 augusti 2003, § 13. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till åtgärder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Trafikupplysningstavlor vid broöppningar. Skrivelse från Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-643-1806

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Övergångsställe på Hamngatan vid Norrmalmstorg

Dnr 01-360-3154

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att ta bort det obevakade övergångsstället över Hamngatan vid Norrmalmstorg.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att utföra konfliktstudier efter borttagandet för att uppmärksamma och åtgärda eventuella säkerhetsproblem.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§16 En sommarfontän i samband med det internationella vattenmiljöpriset. Skrivelse av Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§17 Bygg cykelbana längs Årstaviken på Södermalm. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-322-1997

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§18 Bysis torg. Genomförandebeslut. Återremiss

Dnr 03-630-1176

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om förnyelse av park- och gatumiljön på Bysis torg på Södermalm enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Tilläggsbestämmelser till detaljplan för del av kv Skänninge inom stadsdelen Tensta. Planremiss

Dnr 03-512-1842

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss avseende tilläggsbestämmelser till detaljplan för del av kv Skänninge inom stadsdelen Tensta, S-Dp 2003-00883-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), nr 2003:8

Dnr 03-650-936

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§21 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss

Dnr 03-650-936

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Överenskommelse om exploatering för bostäder inom kv Kastanjen i Midsommarkransen med AB Familjebostäder. Genomförandebeslut

Dnr 2003-512-00551

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse mellan gatu- och fastighetsnämnden och AB Familjebostäder avseende byggande av bostäder i kvarteret Kastanjen i Midsommarkransen.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter om 8,9 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet (genomförandebeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. Remiss

Dnr 03-680-1889

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och anföra kontorets synpunkter som svar på remissen.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att bifalla kontorets förslag till beslut med tillägg enligt vad som anförs nedan samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket glädjande att arbetet med att värna den tätortsnära naturen i Stockholmsregionen nu har påbörjats. Gatu- och fastighetsnämnden är angelägen om att medverka till att skydda den tätorsnära natur som berörs i remissen. Det är nämndens inriktning att detta sker så snart som möjligt för samtliga tolv områden i programmet som ligger i Stockholms stad.

Det är viktigt för invånarna, samtidigt vill nämnden understryka vikten av att fortsatt utveckling sker på ett sådant sätt så att underlag från pågående planering i staden samverkar med detta. Nämnden vill särskilt peka på områdena kring Rågsved, Älvsjöskogen samt Fagersjöskogen, där utvecklingen måste ingå i "Vision Söderort". Detta gäller såväl planerings- som tidsmässigt och kan leda till att man behöver komma igång tidigare än vad som anges i programmet med skyddande av dessa grönområden.

Stadsdelsnämnderna i Farsta och Vantör har, tillsammans med många föreningar i området, arbetat fram ett konkret förslag om "Ekopark Syd och upprustning av Magelungen", som nu är föremål för beredning i Kommunstyrelsen. I det är också viktigt att få ett sammanhängande område från Ekopark Syd till Hanvedenkilen i Huddinge kommun.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§24 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående tomträttsavgälder för fastigheterna Drivremmen 1 och Drivhjulet 4 i Västberga

Dnr 03-413-2651

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§25 Hovrättens beslut att vägra tillstånd till förvärv av 4,98% av fastigheten Essingeklippan 2 och hyresnämndens beslut att avskriva ansökan om tillstånd till förvärv av 0,99% av fastigheten Essingeklippan 3

Dnr 03-781-110, 00-781-635

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

          Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Hyresnämndens beslut att vägra tillstånd till förvärv av fastigheten Nipfjället 7 i Traneberg

Dnr 2002-781-01538

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 16% av fastigheten Asken 3 på Östermalm

Dnr 2002-781-04100

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Stefan Rosbergs ansökan om tillstånd till förvärv av 16 % av fastigheten Asken 3.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen med hänsyn till att yttrande ska avges till hyresnämnden senast den 22 augusti 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 03-781-2048

Gatu- och fastighetskontoret hade den 7 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Stadens policy i kameraövervakningsärenden

Dnr 01-426-589

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ny policy vid yttrande till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

 2. Nämnden godkänner föreslagen delegationsrätt vid yttrande till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

 3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen skriver till justitiedepartementet med synpunkter enligt kontorets utlåtande rörande förslag till ändringar i lagen om allmän kameraövervakning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s att

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets förslag till ny policy vid yttrande till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

 2. Nämnden godkänner föreslagen delegationsrätt vid yttrande till länsstyrelsen om tillstånd till allmän kameraövervakning.

 3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen skriver till justitiedepartementet med synpunkter enligt kontorets utlåtande rörande förslag till ändringar i lagen om allmän kameraövervakning.

Reservation

Ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§30 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning av Vanadisbadet på Sveavägen 142

Dnr 03-426-2555

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker bifall till ansökan om tillstånd till kameraövervakning för kamerorna 1, 5 och 6.

 2. Nämnden tillstyrker ansökan om stillstånd till kameraövervakning för kamerorna 2, 3 och 4.

 3. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

     

§31 Yttrande angående ansökan om tillstånd till kameraövervakning av Café Ristretto på Odengatan 62

Dnr 03-426-2554

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker bifall till ansökan om tillstånd till kameraövervakning.

 2. Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Ombyggnad för nya lokaler i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset, vid Sergels Torg. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-4184

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna om- och tillbyggnad av lokaler i Kulturhuset för Lava (ungdomskulturhus) och nya affärslokaler till en beräknad kostnad för kontoret om 30 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§33 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 i Botkyrka kommun

Dnr 03-785-1835

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 (Vikenstorp) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§35 Försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:205 i Botkyrka kommun

Dnr 03-785-1837

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Hörningsholm 2:205 i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-410-00907

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§37 Ombyggnad av barnstuga (anexbyggnad) på fastigheten Spaljéträdet 2 i Midsommarkransen. Genomförandebeslut

Dnr 03-770-1875

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra ombyggnad och upprustning av annexbyggnaden på fastigheten Spaljéträdet 2 i Liljeholmen. Förutsättning för genomförandet är att avtal om framtida förhyrning är tecknat med Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 Citybanan i Stockholm, järnvägsutredning. Remiss

Dnr 02-334-1356

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 2 juli 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamoten Ulf Fridebäck (fp) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) framställda yrkandet.

§39 Tillräcklig flygkapacitet i Stockholms – Mälardalsregionen. Remiss

Dnr 2003-000-01928

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 4 augusti 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar utlåtandet till kommunstyrelsen som svar på näringsdepartementets remiss.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Som nämnden anfört i tidigare ärenden anser vi att flygkapaciteten i regionen kan tillgodoses även utan Bromma flygplats. Om flygkapaciteten behöver ökas är utbyggnad av Arlanda eller satsning på flygplats söder om Stockholm att förorda. Regionen som helhet skulle tjäna på att Brommaområdet istället bebyggdes för att få bostäder på en väl lokaliserad plats.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén enligt kontorets förslag.

§40 Etappmål för transportpolitikens delmål om en god miljö. Remiss

Dnr 03-007-1807

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på näringsdepartementets remiss.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§41 Trängselavgifter. Remissyttrande över delbetänkande av Stockholmsberedningen

Dnr 03-320-2362

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på remissen från kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s atti huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Hur försöket med miljöavgifter ska se ut är nu utformat för att bli så bra som möjligt utifrån vad som är känt på förhand. För att undvika oönskade effekter som inte kunnat förutses är det viktigt att detaljer som exempelvis exakt plats för avgiftsstationerna kan justeras under försökstiden.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§42 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 5-6/2003

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott

för den 22 maj och 12 juni 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§43 Inrättande av parkeringsplatser för små "citybilar". Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 01-340-4264

Hänskjutet från trafikutskottet

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att tillskriva regeringen enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§44 Kristinebergsmotet och Kristinebergshöjden, Nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut, markanvisning och planbeställning

Dnr 03-511-1859

Bordlagt 10 juni 2003 nr 9

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för Kristinebergsmotet och Kristinebergshöjden (inriktningsbeslut).

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa en detaljplan av stadsbyggnadskontoret.

3 Nämnden anvisar mark för

-2/3 av bostäderna (hyresrätt) på Kristinebergshöjden till AB Svenska Bostäder,

-1/3 av bostäderna (bostadsrätt) och eventuella kontor till NCC,

-blivande skoltomt till SISAB för LM-skola och barnstuga samt

-ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal härför.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§45 Bensinstationer och transport av farligt gods i innerstaden

Dnr 03-427-2299

Bordlagt 10 juni 2003 nr 18

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret och brandförsvaret hade den 23 maj 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på kommunfullmäktiges uppdrag.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

På sikt anser vi att transporter av farligt gods inte ska gå genom bostadsområden. Det är också ytterst viktigt att antalet bensinstationer som ligger i bostadsområden begränsas och att säkerheten görs tillfredsställande. Vi anser därför att staden ska arbeta aktivt med dessa frågor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§46 Nobelmuseum i Vinterviken. Remiss.

Dnr 03-700-1232

Bordlagt 10 juni 2003 nr 28

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Roger Mogert m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Per Bolund (mp), Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) att i huvudsak bifalla kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att ett Nobelmuseum i första hand är en statlig angelägenhet, snarare än en kommunal. I den mån staden är inblandad bör det nu vara främst genom kulturnämnden.

§47 Anmälan av lägesrapport Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad, mars 2003

Dnr 03-410-1756

Bordlagt 10 juni 2003 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret m fl kontor hade den 8 maj 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lägesrapport mars 2003, Mark och planprojekt för arbetsplatser i Stockholms stad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorens förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak bifalla kontorens förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att rapporten är en bra genomgång av möjligheter för den framtida utvecklingen av Stockholm. Den princip som majoriteten anser ska råda är att bostäder, arbetsplatser och service skall blandas och den rumsliga segregationen bekämpas.

En levande, trygg och ekologiskt uthållig stad ställer också krav på gemensamhetsytor. Bebyggelse ska i första hand ske på redan exploaterad mark. Ianspråkstagandet av sådan mark skall därför i möjligaste mån resultera i en ersättning som både är kvalitetshöjande och/eller samtidigt innebär en förstärkning av grönstruktur och spridningskorridorer totalt sett.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorens förslag.

§48 Gågatuföreskrift i Gamla Stan. Genomförandebeslut

Dnr 00-320-2235

Bordlagt 27 maj 2003 nr 13 och 10 juni 2003 nr 55

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att införa föreskriften ”Gågata” i Gamla Stan enligt utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att införa föreskriften ”Gågata” i Gamla Stan enligt utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

§49 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd)

Dnr 03-360-1476

Bordlagt 27 maj 2003 nr 21 och 10 juni 2003 nr 61

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu-och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden uppmanar idrottsnämnden att ordna parkering på tomtmark inom Sätra IP enligt till utlåtandet bilagd parkeringsutredning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§50 Anvisning av mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av underjordisk parkeringsanläggning invid kv Rosendal Mindre på Södermalm. Återremiss

Dnr 00-511-1424

Bordlagt 13 maj 2003 nr 12 och och senast 10 juni 2003 nr 64

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till Stockholms Stads Parkerings AB för byggande av en underjordisk parkeringsanläggning invid kvarteret Rosendal Mindre på Södermalm.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att hos stadsbyggnadskontoret beställa planutredning för aktuell parkeringsanläggning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att återremittera ärendet och uppdra åt kontoret att återkomma med ärendet i enlighet med vad som anförs nedan samt att därutöver anföra följande:

Det finns ett stort behov av att lösa parkeringssituationen kring Mariatorget. Att anlägga parkeringsgarage i närheten av skolor kan skapa oro. Vi vill få redovisat om konsekvenser gällande alternativa placeringar av garaget och vad detta innebär för barnens skolväg. Vi är positiva till att bygga parkeringsgarage för att få bort ytparkeringen. Fördelarna med att få bort söktrafiken och få tydliga in och utfarter gynnar boende i området samt skolans personal och elever.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§51 Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid upphandling av entreprenader och tjänster där arbetsmaskiner och fordon ingår

Dnr 03-007-1424

Bordlagt 13 maj 2003 nr 26 och senast 10 juni 2003 nr 68

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 mars 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar för att följa teknikutvecklingen.

 3. Nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att det skall gälla som riktlinjer inom staden.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att

i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att användningen av alternativa bränslen ska användas som kriterium i upphandlingar i syfte att öka användningen av sådana samt att därutöver anföra följande:

Det är mycket glädjande att nämnden får ta ställning till ett dylikt ärende. I det löpande arbetet bör också användningen av alternativa bränslen användas som kriterium i upphandlingarna i syfte att öka användningen av sådana och använda stadens resurser för att driva på utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättarna Helena Bonnier (m) och Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§52 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 03-340-860

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 10 juni 2003 nr 70

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss.

Dnr 01-512-3503

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 10 juni 2003 nr 76

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§54 Cykelbanor och cykelfält på Vasagatan mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken. Genomförandebeslut

Dnr 01-322-1120

Bordlagt 10 juni 2003 nr 77

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor och cykelfält på Vasagatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken, enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.