Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2003-09-09

Sammanträde 2003-09-09

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 En modern nationell storstadspolitik. Remiss (S)

6 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning (A)

7 Eventuell bebyggelse i den s k Eriksdalsravinen på Södermalm. Skrivelse från Roger Mogert (s) (RI)

8 Detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden samt förslag till överenskommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB (RI)

9 Program för detaljplaneläggning av Danvikshemsområdet resp Kvarnholmen m m i Nacka kommun. Remisser (RI)

10 Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut (RI)

11 Ny detaljplan för fastigheten Krillans Krog 1 inom stadsdelen Kristineberg. Remiss av planförslag (RI)

12 Inriktningsbeslut avseende uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (idrottshall, friskvård och garage m m) i Hammarby Sjöstad (RI)

13 Fotgängarentré till Centralen från Stadshusbron. Redovisning av nämnduppdrag (RI)

14 Upprustning av Rinkeby norra stadspark. Genomförande-beslut (RY)

15 Centralt samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm. Skrivelse från Roger Mogert (s) (RY)

16 Miljöinformation i fastighetsregistret. Remiss (RY)

17 Ny detaljplan för fastigheten Bottenstocken 8 i Gröndal. Programremiss (RY)

18 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag (RY)

19 Redovisning av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Kontrollvägen – Västbergavägen – Västberga trafikplats. Återremiss (RY)

20 Markanvisning till AB Svenska Bostäder och program-samråd avseende detaljplan för område vid kv Yxlan, Säfflegatan i Farsta. Remissvar och inriktningsbeslut (RY)

21 Program för planläggning av nya bostäder och arbets-platser i Råcksta och Beckomberga. Markanvisningar till Wallenstam m m (RY)

22 Överenskommelse med KF om exploatering av fastigheterna Trafikflyget 1, 3 och 5 m m (Bromma stormarknadsområde) (RY)

23 Upprustning av Skärholmstorget och Bodholmsplan. Remissvar och inriktningsbeslut (RY)

24 Anmälan av Svea Hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Putten 15 i City (SV)

25 Anmälan av Svea Hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Snäckan 7 i City (SV)

26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

27 Upprustning av fastigheten Södermalm 6:39, Peter Myndes Backe 3 på Södermalm. Genomförandebeslut (F)

28 Upphandling av städning för fastighetsområdet Glasbruket/Pilträdet på Kungsholmen. Hemligt (F)

29 Upphandling av städning för fastigheterna Klamparen 7, 8 och 11 på Kungsholmen. Hemligt (F)

30 Bostäder för funktionshindrade medborgare. Skrivelse från Östermalms Handikappråd (F)

31 Projektering för nybyggnad av en friliggande barnstuga med 4-6 avdelningar i Axelsberg. Inriktningsbeslut (F)

32 Skrivelse från Gustaf Vasa församling om Sabbatsbergs kyrka (F)

33 Riskstudie av transporter med farligt gods inom Stockholms stad. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (St)

35 Värdar för turistbussar. Redovisning av nämnduppdrag (Pa)

36 Övergångsställe på Hamngatan vid Norrmalmstorg

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 15 (RI)

37 Bygg cykelbana längs Årstaviken på Södermalm. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 17 (RI)

38 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), 2003:8.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20 (RY)

39 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21 (RY)

40 Ombyggnad för nya lokaler i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset. Genomförandebeslut.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 32 (F)

41 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 i Botkyrka kommun.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 33 (F)

42 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp).

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 36 (F)

43 Etappmål för transportpolitikens delmål om en god miljö. Remiss.

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 40 (St)

*

44 Inrättande av parkeringsplatser för små "citybilar". Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp).

Bordlag 19 augusti 2003 nr 43 (Pa)

Hänskjutet från trafikutskottet

45 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl.

Bordlagt 27 maj 2003 nr 21 och senast 19 augusti 2003 nr 49 (RY)

46 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret.

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 19 augusti 2003 nr 52 (Pa)

47 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss.

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 19 augusti 2003 nr 53 (RY)

48 Cykelbanor och cykelfält på Vasagatan mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken. Genomförandebeslut.

Bordlagt 10 juni 2003 nr 77 och 19 augusti 2003 nr 54 (RI)

49 Förköp av Ladugårdsgärdet 1:50 invid Södra Värtahamnen (RI)

Mötesinformation

 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 23 september 2003 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

 1. Lex Gamla Stan av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

 2. Källsortering av återvinningsmaterial i fastigheter som förvaltas av gatu- och fastighetsnämnden av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 3. Planering av torg- och parkytor av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Åsa Romson (mp).

 4. Flyttning av gångbro till Drottningholmsvägen/Nockebyhov av ersättaren Jan Tigerström (m).

 5. Rumbleflex av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och

fastighetskontoret för beredning.

Vardagskvalitet i Skärholmen

------------------------------------

En promemoria om projektet "Vårt Skärholmen" daterad den 26 augusti 2003 och  benämnd "Vardagskvalitet Skärholmen" hade utdelats.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden lade promemorian utan kommentar till handlingarna.

Fråga om  reparationen av Vasabron

--------------------------------------------

På fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) informerade gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och controllern Bertil Strid vid gatu- och fastighetskontoret om reparationen av Vasabron.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om arbetsgrupp för Skeppsbron

-----------------------------------------------

På fråga av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) informerade gatu- och fastighets-direktören Olle Zetterberg om initiativ till och vidtagna åtgärder för att bilda en arbetsgrupp för Skeppsbron.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om takten i trädförnyelsen av Kungsträdgården och konsekvenserna för fågellivet

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Per Bolund (mp) frågade om takten i trädförnyelsen av Kungsträdgården och konsekvenserna för fågellivet. Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg informerade i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden diskuterade frågan och uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att söka belysa konsekvenserna ytterligare.

Fråga om markbyte med Vasakronan avseende del av fastigheten Beridarebansgatan 10 på Norrmalm och del av kv Gamen, Skatteskrapan, på Södermalm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

På fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) informerade gatu- och fastighets-direktören Olle Zetterberg om planer att förelägga nämnden ett ärende om markbyte med Vasakronan avseende del av fastigheten Beridarebansgatan 10 på Norrmalm och del av kv Gamen, Skatteskrapan, på Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen

Fråga om trafiksituationen på Nybrogatan

--------------------------------------------------

Vice ordföranden Sten Nordin (m) önskade en redovisning av trafiksituationen på Nybrogatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om senareläggning av nämndens sammanträdestid på dagen

--------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) framförde på nytt önskemål om senareläggning av nämndens sammanträdestid på dagen. Ordföranden Roger Mogert (s) utlovade att återkomma i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen

Fråga om Sibeliusgången i Akalla

-----------------------------------------

På fråga av ordföranden Roger Mogert (s) informerade regionchefen Solveig Svedgård vid gatu- och fastighetskontoret om pågående arbeten vid Sibeliusgången i Akalla.

 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och

Fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 september 2003 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 9 september 2003.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 03-010-81

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 En modern nationell storstadspolitik. Remiss

Dnr 2003-000-01720

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Den moderna storstaden kan i sig vara synnerligen energieffektiv, rationell och därmed också miljövänlig. Trafiksystemen kan, på grund av den moderna stadens densitet, utformas så att de inte innebär större belastningar än vad miljön långsiktigt tål. Detta kräver dock politiska beslut.

Stockholm är uppbyggd med kollektivtrafiken som en ryggrad i staden. När staden nu fortsätter växa måste detta ske i fortsatt harmoni med en utbyggd kollektivtrafik. Till detta krävs ett statligt engagemang och en aktiv statlig storstadspolitik. Det är därför mycket glädjande att statsmakterna nu tar initiativ till att utforma en sådan.

En miljömässigt hållbar utveckling måste få kosta en del men det är också viktigt att miljömålen sätts till en realistisk nivå. Man bör emellertid inte överdriva

motsättningen mellan hållbarhet på sociala eller ekonomiska områden och miljöfrågor.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga A2.

§6 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr 03-010-2587

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden utfärdar rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice Rättegångsombud stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist vid stadslednings- att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun kontorets juri- inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt diska avdelning att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Eventuell bebyggelse i den s k Eriksdalsravinen på Södermalm. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 03-511-1998

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§8 Detaljplan för fastigheten Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden samt överens-kommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB

Dnr 2002-512-02804

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna förslag till detaljplan för Skalmejblåsaren 8 i Vasastaden.

 2. Nämnden beslutar godkänna förslag i utlåtandet till överenskommelse med AB Skalmejblåsaren & Co KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§9 Program för detaljplaneläggning av Danvikshemsområdet samt Kvarnholmen m m i Nacka kommun. Remisser

Dnr  03-512-2394 samt 03-512-2396

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret hade den 12 augusti 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remisserna till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

 2. Nämnden beslutar att omedelbart justera beslutet för att remisstiden ska klaras.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser positivt på att en angränsande kommun har förhållandevis stora byggplaner och att andra kommuner än Stockholm tar ett ansvar för regionens bostadsförsörjning. Vi ser dock med viss oro på det faktum att de nya bostadsområdena är planerade nästan enbart för kommunikation med bil. Det är synnerligen viktigt att nya bostadsområden förses och försörjs med god och tillräcklig kollektivtrafik.

Vi vill även påpeka vikten av att värna Stockholms inlopp och front mot vattnet. Om vattennära områden och grönområden bebyggs måste det ske med försiktighet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Nordsydaxeln – reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken. Genomförandebeslut

Dnr 03-670-2675

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner investeringsutgifter om 500 mnkr enligt kontorets utlåtande och ger kontoret i uppdrag att genomföra reparation av Söderledstunneln och Centralbron/Tegelbacken (genomförandebeslut).

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandebeslutet och en utökad investeringsram för gatu- och fastighetsnämnden med 103 mnkr för 2005 och 125 mnkr för 2006 samt att medelsbehovet för 2007 till 2009 får beaktas i det vidare budgetarbetet. Investeringarna för åren 2003 och 2004 finansieras via gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003 och 2004.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Trafikflödena på berörda gator torde påverkas under byggtiden. Kontoret bör återkomma till nämnden med en redovisning av hur man förväntar sig att effekterna blir. Det är också av största vikt att man redovisar hur man tror att detta nödvändiga projekt påverkas av det försök med miljöavgifter som ska genomföras under kommande år. Det är viktigt att arbetet utformas på ett sätt som minimerar trafikstörningar.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) enligt bilaga D3.

§11 Ny detaljplan för fastigheten Krillans Krog 1 inom stadsdelen Kristineberg. Remiss av planförslag

Dnr 03-512-2599

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på remiss av förslag till ny detaljplan inom fastigheten Krillans Krog 1 i Kristineberg, S-Dp 2002-04003-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§12 Inriktningsbeslut avseende uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (idrottshall, friskvård och garage m m) i Hammarby Sjöstad

Dnr 99-511-2767

Gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen hade den 25 augusti 2003 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att gatu- och fastighetskontoret och idrottsförvaltningen vidareutvecklar Sjöstadshallen enligt utlåtandet och återkommer med ett förslag på beslut till genomförande.

 2. Nämnden godkänner investeringsutgifter för programarbete m m inom en ram om 6,0 mnkr.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma till nämnden i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

När staden planerar nya bostadsområden och det visar sig att parkeringsplatser inte finns i den utsträckning som den inflyttande befolkningen eftersträvar är det viktigt att inte det enda svaret blir att anlägga ny parkering på tomtmark, utan att man också överväger möjligheten att minska efterfrågan på parkeringsplatser genom olika åtgärder. Exempelvis kan kollektivtrafikens tillgänglighet i form av ökad turtäthet eller bättre anpassade kollektivtrafikförbindelser vara en väg. Kontoret bör återkomma till nämnden med en redovisning av vilka olika åtgärder som övervägs i dessa fall.


Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§13 Grind från Centralen till Stadshusbron. Redovisning av nämnduppdrag

Dnr 03-334-2721

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets svar på lämnat uppdrag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet d v s att uppdra åt kontoret att fortsätta diskussionerna med Banverket i frågan samt att därutöver anföra följande:

Det är tydligt att det idag finns problem med spår 19 på Stockholm Central, bland annat i form av att rulltrappa saknas. Även om Banverket markerar att en öppning av grinden kan medföra ökat spårspring, bör frågan utredas ytterligare. Gatu- och fastighetskontoret bör därför fortsätta föra samtal med Banverket kring hur alternativ till öppning av grinden kan utformas.

Reservation

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hannqvist (s), och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt kontorets förslag.

§14 Upprustning av Rinkeby norra stadspark. Genomförandebeslut

Dnr 03-681-2625

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut enligt utlåtandet om upprustning av parken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Centralt samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 2003-414-02120

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att bilda samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm (FSSK).

 2. Nämnden underrättar stadsdelsnämnderna om beslutet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att bilda samrådsorgan mellan staden och kolonirörelsen i Stockholm (FSSK).

 2. Nämnden underrättar stadsdelsnämnderna om beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§16 Miljöinformation i fastighetsregistret. Remiss av rapport från lantmäteriet

Dnr 03-007-2361

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Ny detaljplan för fastigheten Bottenstocken 8 i Gröndal. Programremiss

Dnr 03-512-2013

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets yttrande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar stadsbyggnadsnämndens remiss med kontorets yttrande.

Reservationer

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hannqvist (s) och Karin Wanngård (s) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§18 Ny bebyggelse i Årstastråket inom stadsdelen Årsta. Remiss av programförslag

Dnr 03-512-2042

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på stadsbyggnadsnämndens remiss.

 2. Nämnden förlänger markanvisningarna till JM AB, SBC Mark AB och AB Familjebostäder avseende 1000 lägenheter inom Årsta 1:1 från Bolidenplan och västerut samt till JM AB avseende 110 lägenheter öster om Bolidenvägen med fyra år från nämndens beslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§19 Redovisning av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vid Kontrollvägen – Västbergavägen – Västberga trafikplats. Återremiss

Dnr 03-620-1073

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§20 Markanvisning till AB Svenska Bostäder och programsamråd avseende detaljplan för område vid kv Yxlan, Säfflegatan i Farsta. Remissvar och inriktningsbeslut

Dnr 03-512-2662

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark vid Säfflegatan till AB Svenska Bostäder för bostadsändamål. Markanvisningen är tidsbegränsad till två år.

 2. Nämnden beslutar att som svar på stadsbyggnads­nämndens remiss överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna exploateringsöverenskommelse och tomträttsavtal med AB Svenska Bostäder.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att återkomma med ett separat ärende i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Det är av största vikt att den bostadsbebyggelse som sker på parkmark kompenseras genom att den idag eländiga och otillgängliga vägslänten iordningställs så att den görs tillgänglig för omkringboende och bidrar till att den befolkning som tillkommer i området får goda rekreationsmöjligheter utan att i alltför stor utsträckning öka belastningen på befintliga park- och grönområden i området. Kontoret skall dock återkomma till nämnden och redogöra för kompensation för ianspråktagen grönmark. Då ska både möjligheter till kvantitativ och kvalitativ kompensation redovisas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§21 Program för planläggning av nya bostäder och arbetsplatser i Råcksta och Beckomberga. Markanvisningar till Wallenstams m m

Dnr 03-512-1825

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även även utdrag ur protokoll från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd den 26 augusti 2003. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden tillstyrker som svar på remissen fortsatt planläggning för de ingående projekten i enlighet med vad som sägs i utlåtandet.

 2. Nämnden medger tillägg till bostadsbebyggelse på Kontot 1 och anvisar mark till Wallenstams enligt förslaget och till Stockholmshem söder om kv Långskeppet (inriktningsbeslut).

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att hemställa hos stadsbyggnadskontoret om kompletterande programsamråd för dessa två projekt.

 4. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upprätta program för kompensationsåtgärder för ianspråktagen grönmark inom en kostnadsram av 10 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§22 Överenskommelse med KF om exploatering av fastigheterna Trafikflyget 1, 3 och 5 m m (Bromma stormarknadsområde)

Dnr 03-512-1060

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till överenskommelse om exploatering.

 2. Nämnden godkänner till utlåtandet bilagt förslag till försäljning av Hangar B.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§23 Upprustning av Skärholmstorget. Remissvar och inriktningsbeslut

Dnr 2001-630-04434

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden fattar inriktningsbeslut om upprustning av Skärholmstorget enligt kontorets förslag.

 2. Nämnden beslutar att godkänna kontorets remissredovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp)

och Björn Nyström (kd) enligt bilaga K.

§24 Anmälan av Svea Hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Putten 15 i City

Dnr 03-413-2899

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Anmälan av Svea Hovrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Snäckan 7 i City

Dnr 03-413-2900

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger redovisningen till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§26 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 03-781-2280

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
  m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§27 Upprustning av fastigheten Södermalm 6:39, Peter Myndes Backe 3, på Södermalm. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-809

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu-och fastighetsnämnden godkänner upprustning av fastigheten Södermalm 6:39 till en kostnad om 25 miljoner kronor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§28 Upphandling av städning för fastighetsområdet Glasbruket/Pilträdet på Kungsholmen

Dnr 03-006-2346

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§29 Upphandling av städning för fastigheterna Klamparen 7, 8 och 11 på Kungsholmen

Dnr 03-006-2344

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

§30 Bostäder för funktionshindrade medborgare. Skrivelse från Östermalms Handikappråd

Dnr 01-763-423

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§31 Projektering för nybyggnad av en friliggande barnstuga med 4-6 avdelningar i Axelsberg. Inriktningsbeslut

Dnr 03-770-1876

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra projektering för nybyggnad av en friliggande barnstuga med 4-6 avdelningar.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande

Ianspråktagen grönmark ska kompenseras i möjligaste mån, antingen genom kvalitativ eller kvantitativ kompensation i närområdet. Detta ska beaktas i projekteringen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§32 Skrivelse från Gustaf Vasa församling om Sabbatsbergs kyrka

Dnr 03-760-618

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppsägningen av Gustaf Vasa församling kvarstår.

Yrkanden

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att uppdra åt kontoret att avtala om en infasning i enlighet med nedanstående samt att därutöver anföra följande:

Stadens skattekollektiv bör inte subventionera verksamhet och dess

fastighetsförvaltning ska ske på ett professionellt sätt. För att ge hyresgästen möjlighet att tillsammans med förvaltaren söka lösa problem som kan uppkomma till följd av omförhandlingen bör en trappvis infasning till den nya, självkostnadsbaserade, hyresnivån ske. Kontoret bör också undersöka möjligheterna att försälja fastigheten till hyresgästen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m), ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§33 Riskstudie av transporter med farligt gods inom Stockholms stad. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-387-246

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopa utlåtandet som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att uppdra åt kontoret att initiera studier i enlighet med kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga N2.

§34 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§35 Värdar för turistbussar. Redovisning av nämnduppdrag

Dnr 01-300-1647

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 augusti 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den lämnade redovisningen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Övergångsställe på Hamngatan vid Norrmalmstorg

Dnr 01-360-3154

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att ta bort det obevakade övergångsstället över Hamngatan vid Norrmalmstorg.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att utföra konfliktstudier efter borttagandet för att uppmärksamma och åtgärda eventuella säkerhetsproblem.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§37 Bygg cykelbana längs Årstaviken på Södermalm. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 03-322-1997

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 17

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§38 ”Stoppa klottret! - genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp), nr 2003:8

Dnr 03-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§39 Stockholms klotterkommissions rapport 2002-11-01. Remiss

Dnr 03-650-936

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 21

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§40 Ombyggnad för nya lokaler i fastigheten Skansen 23, Kulturhuset vid Sergels Torg. Genomförandebeslut

Dnr 02-770-4184

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 32

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna om- och tillbyggnad av lokaler i Kulturhuset för Lava (ungdomskulturhus) och nya affärslokaler till en beräknad kostnad för kontoret om 30 mnkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Roger Mogert (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Jimmy Lindgren (s) enligt bilaga O.

§41 Försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 i Botkyrka kommun

Dnr 03-785-1835

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret hade den 30 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Snäckstavik 3:109 (Vikenstorp) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§42 Förutsättningar för landskapsvård på stadens marker vid Angarnssjöängen. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Åsa Romson (mp)

Dnr 2003-410-00907

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anser att skrivelsen är besvarad med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§43 Etappmål för transportpolitikens delmål om en god miljö. Remiss

Dnr 03-007-1807

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 40

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 juli 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på näringsdepartementets remiss.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vi ställer oss positiva till den omfattande genomgång och analys som gjorts av olika målområden för delmålet god miljö inom transportsektorn. Att förena god miljö- och transportfrågor är en av de viktigaste frågorna idag, och gör det oerhört viktigt att sätta upp ambitiösa mål.

Speciellt viktiga för Stockholm är de delar som berör storstadsproblematik såsom trafikbuller, utsläpp, framkomlighetsproblem m m. De viktigaste medlen för oss blir därför att göra det attraktivt att välja kollektivtrafik istället för att ta bilen samt att styra biltrafiken till tider och vägar där framkomligheten är god. Staden satsar nu på ny och utbyggd kollektivtrafik med citytunneln, Danvikslösen m m. Vad gäller miljön i Stockholms innerstad satsas på försök med trängselavgifter.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt kontorets förslag.

§44 Inrättande av parkeringsplatser för små "citybilar". Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr 01-340-4264

Hänskjutet från trafikutskottet

Bordlagt 19 augusti 2003 nr 43

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 maj 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att tillskriva regeringen enligt förslag i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden besvarar skrivelsen med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga Q.

§45 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd)

Dnr 03-360-1476

Bordlagt 27 maj 2003 nr 21 och senast 19 augusti 2003 nr 49

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Gatu-och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar utlåtandet som svar på skrivelsen.

 2. Nämnden uppmanar idrottsnämnden att ordna parkering på tomtmark inom Sätra IP enligt till utlåtandet bilagd parkeringsutredning.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Roger Mogert m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Roger Mogert (s) upptog först yrkandet av honom m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden hade sålunda beslut att återremittera ärendet samt

att därutöver anföra följande:

Då den utredning som presenteras är över fem år gammal, och både samhället i stort, kommunfullmäktiges målsättningar och det aktuella området har utvecklats, bör en grundligare genomgång av förhållandena ske. Detta bör göras i samråd med stadsdelsförvaltningen, men också i samråd med en av områdets stora fastighetsägare, nämligen Stockholmshem. Parkeringsdiskussionen bör då föras i ett sammanhang där områdets trafiksituation i stort tas i beaktande, liksom den utveckling som pågår i området.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp)

och Björn Nyström (kd) för beslut idag enligt kontorets förslag.

§46 Förslag till nytt parkeringstal för bostäder i Stockholms innerstad. Remiss från stadsbyggnadskontoret

Dnr 03-340-860

Bordlagt 13 maj 2003 nr 33 och senast 19 augusti 2003 nr 52

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 april 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner och överlämnar utlåtandet som svar på remissen med ett biträdande av stadsbyggnadskontorets förslag till höjning av parkeringstalet i Stockholms innerstad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§47 Program till detaljplan för Växthusvägens förlängning i Hässelby Villastad och Skälby. Remiss

Dnr 01-512-3503

Bordlagt 17 december 2002 nr 33 och senast 19 augusti 2003 nr 53

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2002 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från Stockholms stadsbyggnadsnämnd och Järfälla kommun med kontorets utlåtande

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§48 Cykelbanor och cykelfält på Vasagatan mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken. Genomförandebeslut

Dnr 01-322-1120

Bordlagt 10 juni 2003 nr 77 och 19 augusti 2003 nr 54

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 juni 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor och cykelfält på Vasagatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken, enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om cykelbanor och cykelfält på Vasagatan, mellan Mäster Samuelsgatan och Tegelbacken, enligt kontorets förslag i utlåtandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Berthold Gustavsson (m) och Birgitta Holm (m) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) framställda yrkandet.

§49 Förköp av Ladugårdsgärdet 1:50

Dnr 03-785-2927

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 september 2003 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. 1 Gatu- och fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner förköp av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:50 senast den 3 november 2003.

 2. Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Birgitta Holm (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättarna Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) anmälde att de inte deltog i beslutet.