Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2005-05-17

Sammanträde 2005-05-17

Datum
Klockan
09:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 01/2005 med trafiknämnden den
17 maj 2005 Läs mer..., kl 09.00 i Bråvallasalen, Stadshuset

Ordföranden

1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare

3 Anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget 2005 för trafiknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna

4 Eventuella ärenden för beredning och eventuell informa-tion från kontoret

5 Anmälan av personalrepresentanter

6 Sammanträdesdagar för nämnden våren 2005 (Förslag: 21 juni kl 09.00 i Bråvallasalen Stadshuset)

7 Instruktion för kollektivtrafikutskottet

8 Val av ledamöter i kollektivtrafikutskottet

9 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

10 Anmälan av inkomna skrivelser

11 Anmälan av kommunstyrelsens tillsättning av förvaltningschef

12 Anmälan av tillsättning av avdelningschefer

13 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006 – 2008 (A)

14 Delegationsordning för trafikkontoret samt instruktion för attest och utanordning (A)

15 Revisionsberättelse 2004 för gatu- och fastighetsnämnden (A)

16 Begäran om förskottskassa (A)

17 Intensifiera utbyggnaden av cykelbanor i Stockholms innerstad! Skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åsa Romson (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) och inriktningsbeslut. Bordlagt i GFN den 26 april 2005 nr 11 (G)

18 Ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen. Remiss. Bordlagt i GFN 26 april 2005 nr 35 (G)

19 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss. Bordlagt i GFN 26 april 2005 nr 39 (G)

20 Översyn av rutiner för handläggning av överklagningsärenden i trafikutskottet (G) Hänskjutet från gatu- och fastighetsnämnden

21 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut. Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 30 och 26 april 2005 nr 64 (G)

22 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut. Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 52 och 26 april 2005 nr 73 (G)

23 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A, och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget. Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 58 och 26 april 2005 nr 75 (G)

24 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag. Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 59 och 26 april 2005 nr 76 (G)

25 Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 73 och 26 april 2005 nr 78 (G)

Bilagor till protokoll
snabb01.pdf (30 kb)
Mötesinformation

Justerat:

26 maj 2005


Mirja Särkiniemi   Sten Nordin

 

Närvarande:


Ledamöter

Mirja Särkiniemi (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp)

Kåre Gustavsson (s)

Jimmy Lindgren (s)

Reine Meyer-Strömberg (s)

Björn Nyström (kd)

Madeleine Sjöstedt (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

Regina Öholm (m)

 

Ersättare


Gulan Avci (fp)

Hannah Ekeroos (kd)

Eva-Louise Erlandsson Slorach (s)

Anders Frostell (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Bo Holmberg (s)

Petter Lindfors (m)

Hampus Rubaszkin (mp)

Göran Wrene (s), tjänstgörande


Personalföreträdare

Sonja Mogert, SKTF


Tjänstemän

Trafikdirektören Per Aronson och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Barbro Collin, Göran Gahm, Karin Hebel, Rune Karlsson, Anette Scheibe och Lars-Erik Stålkrantz samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristina Söderlund.

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) hälsade samtliga välkomna till trafiknämndens första sammanträde varefter samtliga närvarande presenterade sig.

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i trafiknämnden

Dnr Gfk 2004-010-04090

Till protokollet antecknades att kommunfullmäktige den 18 april 2005, § 16, förrättat val av ordförande och vice ordförande samt ledamöter och ersättare i bl a trafiknämnden år 2005. Valet redovisas i bilaga A till detta protokoll.

§2 Justering

Beslut

Trafiknämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Mirja Särkiniemi (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 31 maj 2005 i Stadshuset.

§3 Anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget 2005 för trafiknämnden samt redovisning av de nya nämndernas organisationsutformning och förändrat gränssnitt mot stadsdelsnämnderna

Dnr T2005-110-00048

Trafikkontoret hade den 25 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner kontorets anmälan av kommunstyrelsens förslag till budget för perioden 1 maj – 31 december 2005 m m.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga A.

§4 Eventuella ärenden för beredning och eventuell information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafiknämnden enligt följande:

  • P-normer av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v)
  • Stockholmsförsöket av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Per Bolund (mp) och Ann-Marie Strömberg (v)
  • Plåtpoliser mot smittrafik av ledamoten Björn Nyström (kd)
  • Satsa på ökad nattdistribution av ledamoten Björn Nyström (kd)
  • Grycksbovägen av ledamoten Björn Nyström (kd)

Beslut

Trafiknämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om parkeringsregler och parkeringsskyltning på Djurgården

--------------------------------------------------------------------------------

Ledamoten Helena Bonnier (m) frågade om parkeringsreglerna för och parkeringsskyltningen på Djurgården.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om tidplan för utbyggnad av gångbro över Södra Länken vid knutpunkt Årstaberg

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ersättaren Göran Wrene (s) frågade om tidplan för utbyggnad av gångbro över Södra Länken vid knutpunkt Årstaberg.

Beslut

Trafiknämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

§5 Anmälan av personalrepresentanter

Dnr Gfk 2005-010-01361

Till protokollet antecknades att SKTF utsett Bert Eriksson till ordinarie personalföreträdare i trafiknämnden och Sonja Mogert till ersättare.

§6 Sammanträdesdagar för nämnden våren 2005

Dnr T2005-010-00100

Beslut

Trafiknämnden beslöt att hålla sammanträde den 21 juni 2005 kl 09.00.

§7 Instruktion för kollektivtrafikutskottet

Dnr Gfk 2005-010-01372

Trafikkontoret hade den 25 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden godkänner instruktion för nämndens kollektivtrafikutskott enligt bilaga 2 till utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Val av ledamöter i kollektivtrafikutskottet

Dnr T2005-010-00101

Beslut

Trafiknämnden beslöt att till ledamöter samt ordförande och vice ordförande i nämndens kollektivtrafikutskott år 2005 välja följande:

Margarita Pulido (s), ordförande

Helena Bonnier (m), vice ordförande

Per Bolund (mp)

Hannah Ekeroos (kd)

Claes Fleming (fp)

Ann-Marie Strömberg (v)

§9 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr T2005-110-00045

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 25 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden utfärdar rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning enligt följande:

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT

Förordnande av rättegångsombud vid stadsledningskontorets juridiska avdelning

Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Anne Rundquist att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket. Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafiknämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 maj 2005 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 17 maj 2005.

Beslut

Trafiknämnden beslöt dels godkänna anmälan dels låta förtroendevalda som så önskar delta i seminarium om olika förhållningssätt när det gäller nybyggnad i äldre miljöer den 23 maj 2005 på Stockholms stadsmuseum efter anmälan till nämndsekretariatet.

§11 Anmälan av kommunstyrelsens tillsättning av förvaltningschef för trafikkontoret

Dnr Gfk 2005-220-00402

Till protokollet antecknades att kommunstyrelsen den 26 januari 2005, § 29, utsett Per Aronson till förvaltningschef vid trafikkontoret fr o m 2005-01-31—2010-01-30.

§12 Anmälan av tillsättning av avdelningschefer

Dnr

Trafikkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Verksamhetsplan 1 maj – 31 december 2005 samt underlag till budget 2006 – 2008

Dnr

Trafikkontoret hade avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner verksamhetsplan 2005 för perioden maj – december 2005 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

2. Nämnden godkänner föreslagna inriktningsmål och generella åtaganden.

3. Nämnden godkänner föreslagen rutin för budgetuppföljning 2005.

4. Nämnden godkänner underlag till budget för år 2006 och inriktning för 2007 och 2008 och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§14 Delegationsordning för trafikkontoret samt instruktion för attest och utanordning

Dnr Gfk 2005-020-01240

Trafikkontoret hade den 21 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Trafiknämnden godkänner förslag till delegationsordning för trafikkontoret.

2. Nämnden godkänner förslag till instruktion för attest och utanordning för verksamheter inom trafikkontoret.

3. Nämnden utser Per Aronson som utanordnare samt beslutar att befogenheterna för honom ska gälla tills vidare.

4. Nämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden under nämndens jul- och sommaruppehåll och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträde.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§15 Revisionsberättelse 2004 för gatu- och fastighetsnämnden

Dnr Gfk 2005-130-01241

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 2 maj 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av gatu- och fastighetsnämndens verksamhet år 2004, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt bilaga B.

§16 Begäran om förskottskassa

Dnr Gfk 2005-130-01351

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 21 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafiknämnden begär hos kommunstyrelsen om en förskottskassa på 100 tkr

Beslut

Trafiknämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Intensifiera utbyggnaden av cykelbanor i Stockholms innerstad! Skrivelse från Karin Wanngård m fl (s), Åsa Romson (mp) och Ann-Marie Strömberg (v) och inriktningsbeslut

Bordlagt i GFN den 26 april 2005 nr 11

Dnr Gfk 2005-322-00805

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och fattar beslut om utförande av cykelbanor och cykelfält i Stockholms innerstad i enlighet med utlåtandet.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s) upptog först yrkandet av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Björn Nyström (kd) att återremittera

ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamoten Björn Nyström (kd) gemensamt framställda återremissyrkandet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt därefter och efter propositioner på övriga två framställda yrkanden enligt det av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna redovisningen och fatta beslut om utförande av cykelbanor i huvudsak enligt kontorets förslag, att tidigarelägga investeringar på Sturegatan och Engelbrektsgatan till senast start sommaren 2006, att tidigarelägga byggandet av sträckan Stureplan-Jarlaplan på Birger Jarlsgatan till år 2005 och av sträckan Jarlaplan-Roslagstull till år 2006, att ge kontoret i uppdrag att anlägga temporära cykelfält på Klarabergsgatan under 2005 på de sträckor där det är möjligt utan för stora konflikter med kollektivtrafiken, att ge kontoret i uppdrag att återkomma med en analys om tidigareläggning av investeringen på Hornsgatan och samordna detta med införandet av ny beläggning på Hornsgatan för att minska partikelhalterna till senast sommaren 2006, till trafiknämndens sammanträde 21 juni 2005 samt att därutöver anföra följande:

De cykelinvesteringar som nu kan genomföras är mycket angelägna för att få till stånd ett sammanhängande och väl fungerande cykelvägnät i Stockholm. Nämnden anser dock att flera av investeringarna måste tidigareläggas för att snabbt åtgärda extra viktiga cykelvägssträckor. Nämnden vill också att kontoret prövar att anlägga temporära fält på Klarabergsgatan i avvaktan på utbyggnaden av spårvägen. De temporära fälten bör inte anläggas på delsträckor där konflikten med kollektivtrafiken är för stor.

Reservation

Ledamöterna Madeleine Sjöstedt (fp) och Claes Fleming (fp) enligt det av ledamoten Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framställda yrkandet.

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m) och Björn Nyström (kd) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§18 Ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen. Remiss

Bordlagt i GFN 26 april 2005 nr 35

Dnr Gfk 2005-411-00801

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planremiss för ändrad detaljplan för del av kv Tvärslån m m i Högdalen, S-Dp 2005-02091-54.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del enligt gatu- och fastighetskontorets förslag.

§19 Ändrad detaljplan för områden vid Runda Vägen, delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken. Remiss

Bordlagt i GFN 26 april 2005 nr 39

Dnr Gfk 2005-512-00381

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 april 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på planförslag för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Alvik 1:1 och Äppelviken 1:7 i stadsdelarna Alvik och Äppelviken, S-Dp 2004-07261-54.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§20 Översyn av rutiner för handläggning av överklagningsärenden i trafikutskottet

Hänskjutet från trafikutskottet och gatu- och fastighetsnämnden

Dnr Gfk 2005-010-01266

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överklagningsärenden där beslut fattats på delegation inte längre skall behandlas i trafikutskottet.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§21 Upprustning av Kaknäs skjutbanor och Fanjunkarbostaden. Genomförandebeslut

Dnr Gfk 2005-410-00721

Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 30 och 26 april 2005 nr 64

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Atrium KB av den 21 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upprustning av Kaknäs skjutbanor och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutade arbeten.

2 Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upplåtelse av ”Fanjunkarbostaden” och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafiknämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, för sin del enligt gatu- och fastighetskontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upprustning av Kaknäs skjutbanor och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutade arbeten.

2 Nämnden godkänner i utlåtandet redovisat förslag till upplåtelse av ”Fanjunkarbostaden” och uppdrar åt kontoret att genomföra beslutet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Helena Bonnier (m), Regina Öholm (m), Madeleine Sjöstedt (fp), Claes Fleming (fp) och Björn Nyström (kd) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§22 Cykelstråk mellan Alviksbron och Alviksplan. Genomförandebeslut

Dnr Gfk 2003-322-03462

Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 52 och 26 april 2005 nr 73

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om ett motriktat cykelfält och breddning av Runda Vägen.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Begäran om ändring av detaljplan för kv Lunarian m m i Hässelby Villastad, Pl 6205 A, och protest mot vägbygget Näckrosbrinken samt ny exploatering. Skrivelse från Nätverket Rädda Badberget

Dnr Gfk 2005-511-00530

Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 58 och 26 april 2005 nr 75

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Ulf Grabb och Eva-Mia Westergren den 23 februari 2005, Michael Buczek den 23 februari 2005, Rickard Berthold den 4 mars 2005, Annika Lundgren den 11 mars 2005, Elinor Skogsfors den 11 mars 2005, Lena Skogholm den 12 mars 2005, signaturen Skip den 7 mars 2005, Johnas Liljegren den 4 mars 2005, Liselotte Isacsson den 3 mars 2005, Beatrice Sablone Fransson den 3 mars 2005 och Eva-Mia Westergren den 4 april 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på Nätverkets skrivelse samt ger kontoret i uppdrag att återkomma till nämnden i samband med genomförandebeslut.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§24 Ändrad detaljplan för områden vid Gustav III:s väg – delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund. Remiss av programförslag

Dnr Gfk 2005-512-00381

Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 59 och 26 april 2005 nr 76

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Olovslunds Trädgårdsstadsförening den 29 mars 2005. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss för ändrad detaljplan inom delar av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Åkeshov 1:1 i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund, Dp 2004-0262-54.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden och marknämnden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt för sin del att bordlägga ärendet.

§25 Behovet av parkeringsplatser i äldre ytterstaden. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr Gfk 2004-340-03579

Bordlagt i GFN 5 april 2005 nr 73 och 26 april 2005 nr 78

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 mars 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redogörelse.

Ärendet hade överförts till trafiknämnden.

Beslut

Trafiknämnden beslöt på förslag av ordföranden Mirja Särkiniemi m fl (s), vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp), Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och Björn Nyström (kd), att godkänna lämnad redogörelse och att uppdra åt kontoret att redovisa konsekvensanalyser av parkeringssituationen i ärenden där parkeringssituationen påverkas.

Särskilt uttalande

Ordföranden Mirja Särkiniemi (s), ledamöterna Jimmy Lindgren (s), Reine Meyer-Strömberg (s), Kåre Gustavsson (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Göran Wrene (s) enligt bilaga E.