Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2017-08-31

Sammanträde 2017-08-31

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2017 (Adm)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

7 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Genomförandebeslut (Anl)

8 Breddad gång- och cykelbana längs Stadsgårdsleden. Genomförandebeslut (Tp)

ÖVRIGA BESLUTSÄRENDEN

9 Gångplan för Huddinge kommun. Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

10 Bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser. Motion (2017:18) från Karin Ernlund, Christina Linderholm, Johan Fälldin och Jonas Naddebo (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Tp)

11 Utveckla Tycktill-appen för bättre trygghet. Motion (2017:17) från Lars Svärd (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

12 Hastighetsbestämning i anslutning till förskolor. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Ericsson (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD) (Tp)

13 Ramavtal för drift- och underhåll av hissar, rulltrappor, rörliga broar, brofogar och upplag. Upphandling (Anl)

14 Väg E18, Hjulsta-Kista. Slutredovisning (Anl)

15 Policy för stadens torg och parker. Motion (2017:3) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (Stm)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2017-00079

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2017-00237

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning 07/2017, Dnr T2017-00389

§7 Pendlingsstråk för cykel och återställning efter Citybanan på Torsgatan. Genomförandebeslut, T2016-01728

§8 Breddad gång- och cykelbana längs Stadsgårdsleden. Genomförandebeslut, Dnr T2017-01556

§9 Gångplan för Huddinge kommun. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01340

§10 Bygga väderskydd vid Stockholms båthållplatser. Motion (2017:18) från Karin Ernlund, Christina Linderholm, Johan Fälldin och Jonas Naddebo (alla C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01215

§11 Utveckla Tycktill-appen för bättre trygghet. Motion (2017:17) från Lars Svärd (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-01058

§12 Hastighetsbestämning i anslutning till förskolor. Svar på skrivelse från Cecilia Brinck m.fl. (M), Jill Eriksson (L), Karin Ernlund (C) och Mikael Valier (KD), Dnr T2017-01113

§13 Ramavtal för drift och underhåll av hissar, rulltrappor, rörliga broar, brofogar och lagerpallar. Upphandling, Dnr T2017-01744

§14 Väg E18, Hjulsta-Kista. Slutredovisning, Dnr T2017-01401

§15 Policy för stadens torg och parker. Motion (2017:3) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2017-00539