Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-09-25

Sammanträde 2007-09-25

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Tertialrapport 2 2007 med delårsrapport (Adm)

6 Tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek i kv Spelbomskan 16 m m i Vasastaden. Remiss (Tp)*

7 Program för butiksgalleria under Odenplan. Remiss (Tp)*

8 Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. Remiss (Tp + Sbk)*

9 Samråd om förslag till detaljplan för Danvikslösen infrastruktur delplan S1/N1. Remissvar (Tp + Expl)

10 Anmälan av remissyttrande till Boverket avseende förslaget ”Bostäder i områden utsatta för trafikbuller – en vägledning för fysisk planering med allmänna råd” (Tp)

11 Energibesparande armaturbyte. Genomförandebeslut (Anl)

12 Citybanan i Stockholm. Remiss av järnvägsplan, samt synpunkter på tillägg till detaljplaner inom stadsdelarna Vasastaden, Norrmalm, Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm (Tk + Expl + Slk)*

13 Anmälan av handikapprådets protokoll 6/2007 (Anl)

14 Upphandling av flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Hemligt (T)*

15 Staden ska möjliggöra uteserveringar året om och införa tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Uppdrag från kommunfullmäktige (T)

16 Justering av gränssnitt mellan exploateringskontoret och trafikkontoret avseende ansvaret för park- och grönfrågor. (Stm + Expl)

17 Nedgrävda behållare för förpackningsmaterial. Lägesrapport. Uppdrag från kommunfullmäktige (A)

18 Fastighetsnära tidningsinsamling för Brommas villahushåll. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd (A)

19 Upphandling av insamlingsentreprenad för mobil sopsug (A)*

20 Sergels Torg, gatudäck och fontän över Sergelarkaden - upprustning, byte av tätskikt och installationer. Inriktningsbeslut. Bordlagt 12 juni 2007 nr 37 och 28 augusti 2007 nr 30 (Tt)

Mötesinformation

Justerat:5 oktober 2007
Mikael Söderlund Jan Valeskog

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande
Berthold Gustavsson (m)
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Inge-Britt Lundin (fp)
Anders Broberg (kd)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)

Ersättare
Bo Arkelsten (m)
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Christoffer Kuckowski (m)
Anna Manhag (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp)
Charlotte Svensson (s) tjänstgörande
Adnan Bozkurt (s)
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)
Hampus Rubaszkin (mp)

Personalföreträdare
Charlie Magnusson SKTF

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Ted Ell, Karin Hebel, Lars Jolerus, Erica Lawesson, Ulla Ritzén, Anette Scheibe, Marita Söderqvist och Michael Åhström, samt borgarrådssekreteraren från roteln Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Magnus Thulin.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 9 oktober.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Fråga om rondellen vid Brommaplan

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade om rondellen vid Brommaplan kommer att förbättras på något sätt inom den närmaste framtiden? Till exempel genom att bytas ut mot en trafikljusreglerad korsning?

Fråga om cykelsituationen vid Tegelbacken

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade om cykelsituationen vid Tegelbacken kan förbättras? Vid Tegelbacken har det under sommarhalvåret närmast varit intensivare cykeltrafik än biltrafik. Utefter cykelbanorna finns flera farliga punkter där cyklister och gående riskerar att kollidera. Flera incidenter har inträffat.

Fråga om skrotade värmepumpar

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) frågade om de medborgare som så behöver kan få information om vad de ska göra med skrotade värmepumpar?

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrog åt trafikkontoret att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

Fråga om trafikkontorets medverkan i klimatprojekt på KTH

Ledamoten Anna Johansson (m) frågade om trafikkontoret avser medverka i ett klimatprojekt som genomförs av KTH.

Förvaltningschefen Magdalena Bosson svarade att kontoret får många propåer om olika samarbetsprojekt och att man avseende det här projektet bedömt att trafikkontoret inte har någon möjlighet att delta.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 18 september 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 25 september 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-0364

Trafikkontoret hade den 5 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Tertialrapport 2 2007 med delårsrapport

Dnr T2007-111-00820

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 6 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsrapport och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 5 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten i samband med trängselskattens införande.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr i tilläggsanslag för investeringar i samband med trängselskattens införande.

 4. Nämnden godkänner aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens.

 5. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 med delårsrapport och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 5 mnkr i tilläggsanslag på driftbudgeten i samband med trängselskattens införande.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr i tilläggsanslag för investeringar i samband med trängselskattens införande.

 4. Nämnden godkänner aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens.

 5. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga A2.

§6 Tillbyggnad av Stockholms stadsbibliotek i kv Spelbomskan 16 m m i Vasastaden. Remiss

Dnr T2007-512-01679

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga B.

§7 Program för butiksgalleria under Odenplan. Remiss

Dnr T2007-512-02160

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar, att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Stockholmstrafiken kommer under många år framöver präglas av de olägenheter som följer av att ett extremt eftersatt underhåll av gatu- och vägnätet nu åtgärdas samt genomförandet av mycket stora nyinvesteringar. Stockholmarna kommer att uppleva att de lever i en byggarbetsplats. Kontorets uppgift är därför att minimera olägenheterna för alla i staden. Vad gäller Odenplan måste kontoret arbeta frekvent med informationsinsatser och ett förebyggande arbete så att alla berörda, boende och resenärer i området, känner en trygghet i vad som kommer att ske. En analys av parkeringsbehovet bör genomföras. Staden måste visa respekt för den oro som finns men fortfarande vara tydlig i att arbetets huvudinriktning kommer att genomföras.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sittgemensamma yrkande i bilaga C2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C3.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§8 Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019. Remiss

Dnr T2007-300-02683

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 11 september 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förslår till kommunstyrelsen att Stockholms stad ställer sig bakom det regionala underlaget ”Inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen i Stockholms län under planeringsperioden 2010-2019” och överlämnar det regionala underlaget i sin helhet till Näringsdepartementet som en del av remissvaret på inriktningsunderlagen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förslår till kommunstyrelsen att Stockholms stad ställer sig bakom det regionala underlaget ”Inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen i Stockholms län under planeringsperioden 2010-2019” och överlämnar det regionala underlaget i sin helhet till Näringsdepartementet som en del av remissvaret på inriktningsunderlagen.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga D3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga D1.

§9 Samråd om förslag till detaljplan för Danvikslösen infrastruktur delplan S1/N1. Remissvar

Dnr T2005-512-00494

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 10 september 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa kontorens utlåtande.

 2. Att omedelbart justera detta beslut för att remisstiden ska klaras.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga E1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga E2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga E1.

§10 Anmälan av remissyttrande till Boverket avseende förslaget ”Bostäder i områden utsatta för trafikbuller – en vägledning för fysisk planering med allmänna råd”

Dnr T2007-321-02535

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 27 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) enligt bilaga F2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga F3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga F1.

§11 Energibesparande armaturbyte. Genomförandebeslut

Dnr T2007-610-02484

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 10 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del genomförandet av energibesparande armaturbyte omfattande investeringsutgifter om 63 mnkr.

 2. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet och ger trafik- och renhållningsnämnden, genom trafikkontoret, i uppdrag att genomföra projektet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Citybanan i Stockholm. Remiss av järnvägsplan, samt synpunkter på tillägg till detaljplaner inom stadsdelarna Vasastaden, Norrmalm, Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm

Dnr T2007-512-02905

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret och stadsledningskontoret hade den 31 augusti 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållnings­nämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till Banverket som svar på remiss av utställd Järnvägsplan för Citybanan i Stockholm, Dnr F07-1809/SA20.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorens utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som syn­punkter på förslag till tillägg till detaljplaner för Citybanan i Stockholm, inom stadsdelarna Vasastaden, Dp 2004-02487-54, Norrmalm, Dp 2004-02488-54, samt Riddarholmen, Gamla Stan och Södermalm, Dp 2004-02489-54.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga G.

§13 Anmälan av handikapprådets protokoll 6/2007

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 14 juni 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§14 Upphandling av flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon. Hemligt

Dnr T2007-006-02952

Trafikkontoret hade den 21 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att färdigställa förfrågningsunderlaget, i enlighet med direktiven i kontorets utlåtande, och genomföra upphandling av flyttning, förvaring, utlämning och skrotning av fordon.

 2. Nämnden uppdrar åt trafikdirektören att fastställa förfrågningsunderlaget och att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Staden ska möjliggöra uteserveringar året om och införa tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2007-540-00739

Trafikkontoret hade den 28 augusti 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets rapport som yttrande över uppdraget i årets budget.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets rapport godkänns.

 2. Kontoret får i uppdrag att fortsätta att undersöka möjligheterna till tillsvidaretillstånd för uteserveringar.

 3. Därutöver anförs följande:

Uteserveringarna har blivit en viktig del av och ett trevligt inslag i Stockholms stadsbild. Stadens roll är att förvalta och utveckla detta inslag och underlätta för Stockholms restaurang- och kaféägare att bedriva sin verksamhet. Att ge treåriga tillstånd för uteserveringar är en del i regelförenklingsarbetet vilket bland annat kommer att göra det lättare för restauranger och kaféer att arbeta mer långsiktigt, dessutom slipper både staden och restaurangerna en hel del administration. Nämnden ser dock att kontoret fortgår med arbetet att införa tillsvidaretillstånd för uteserveringar som en del i arbetet med att utöka servicen för stadens näringsidkare.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§16 Justering av gränssnitt mellan exploateringskontoret och trafikkontoret avseende ansvaret för park- och grönfrågor

Dnr T2007-020-03077

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 14 september 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner justering av gränssnitt mellan trafikkontoret och exploateringskontoret i enlighet med kontorens utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga I.

§17 Nedgrävda behållare för förpackningsmaterial. Lägesrapport. Uppdrag från kommunfullmäktige

Dnr T2007-630-2974

Trafikkontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att återredovisa arbetet i verksamhetsberättelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets rapport godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Stadens målsättning är att stadens återvinningsstationer ska grävas ner. Arbetet bör inriktas på att gräva ned sopstationer på platser som har ett högt publikt värde, till exempel på kajer och i anslutning till torgytor där många stockholmare och turister rör sig och där återvinningsstationerna är särskilt svåra att förena med en attraktiv stadsbild.

För att möjliggöra nedgrävningen av ytterligare återvinningsstationer ska staden arbeta för att detta blir ekonomiskt möjligt och försvarbart. En rimlig förutsättning är ett delat finansiellt ansvarstagande, där även branschen och andra intressenter bidrar aktiv för att göra Stockholm till en renare och snyggare stad.

Nämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med ytterligare platser där nedgrävda återvinningsstationer är lämpliga.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) enligt bilaga J2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga J3.

§18 Fastighetsnära tidningsinsamling för Brommas villahushåll. Svar på skrivelse från Bromma stadsdelsnämnd

Dnr T2007-630-02432

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 3 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden avslår Bromma stadsdelsnämnds hemställan, om att Trafik- och renhållningsnämnden i samarbete med Pressretur AB inför fastighetsnära tidningsinsamling i Bromma, med hänvisning till kontorets utlåtande.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§19 Upphandling av insamlingsentreprenad för mobil sopsug

Dnr T2007-630-02973

Trafikkontoret hade den 7 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra upphandling om insamlingsentreprenad för mobil sopsug samt ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Sergels Torg, gatudäck och fontän över Sergelarkaden - upprustning, byte av tätskikt och installationer. Inriktningsbeslut.

Dnr T2007-410-02075

Bordlagt 12 juni 2007 nr 37 och 28 augusti 2007 nr 30

Trafikkontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner projektet och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet upp till 3,1 miljoner kronor, i samordning med exploateringskontorets planer, med omfattning och inriktning som redovisas i utlåtandet. (Inriktningsbeslut)

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Redovisningen i tjänsteutlåtandet godkänns.

 2. Kontoret får i uppdrag att avvakta med åtgärder i gatudäck.

 3. Kontoret får i uppdrag att endast genomföra renoveringen av bassängen, bassängbottnen och fontänen med tillhörande anordningar såsom föreslås i tjänsteutlåtandet.

 4. Därutöver anförs följande:

Stockholms innerstad klarar inom den närmaste tiden inte av ett arbete som i så stor utsträckningen skulle inverka på framkomligheten som en genomgripande renovering av gatudäcken skulle innebära. Med rådande högkonjunktur är inte heller kostnaderna försvarbara. Trafikkontoret får därför i uppdrag att genomföra de delar av renoveringen av bassängen, bassängbottnen, fontänanläggningen med tillhörande delar som behövs för att arbetet med Sergelgången etapp II ska kunna fortskrida utan framtida onödiga ingrepp i taket (bassängens botten). I arbetet som bör utföras ingår också en översyn av stålet i skulpturen Kristallvertikalaccent, samt en utredning av belysningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga K2.

******

Efter sammanträdet höll tjänstemännen från trafikkontoret Lars Jolérus och Anette Scheibe en föredragning om vilka erfarenheter kontoret gjort avseende renoveringsarbeten på Centralbron och i Söderledstunneln. De gav även en återkoppling till hur det gått sedan trängselskatten återinfördes.