Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2008-12-16

Sammanträde 2008-12-16

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Verksamhetsplan 2009 (Adm) P

Ärendet utgår.
Tas upp på ett extra insatt sammanträde fredag den 19 december.

6 Anmälan av protokoll 9/2008 från nämndens handikappråd (S)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 (Adm)

8 System för intern kontroll (Adm)

10 KontaktCenter - lägesrapport från kontoret (K)

11 Stockholmsarenan i Globenområdet. Programsamråd (Tp) *

13 Öppna för biltrafik vid Karlavägen/Oxenstiernasgatan. Redovisning av tidigare förslag (Tp)

14 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Återremiss (Tp)

15 Inglasning av arkad vid Fatburen Övre 1. Bygglovsremiss (Tp) *

16 Järnvägsutredning för Mälarbanan, delen Tomteboda-Kallhäll. Anmälan av svar på remiss (Tp)

17 Spårväg City-förstudie. Svar på remiss och inriktningsbeslut (Tp + Expl + Sbk)

18 Renovering av Nordsydaxeln. Lägesrapport efter 2008 års arbeten (Anl)

19 Angående stadens arbete för att möjliggöra etablerandet av bilpooler. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s) (T)

20 Möjligt tillgängliggörande av Årsta Holmar för friluftsliv. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl. (Stm)

21 Upphandling av entreprenadområde: Skärholmen avseende renhållning och vinterväghållning (Stm)

22 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Svar på remiss

23 Upphandling av delar av verksamheten inom avdelningen för Teknik och Trafiktjänst (Tt)

Ärendet utgår.
Tas upp på ett extra insatt sammanträde fredag den 19 december.

24 Uppsägning av nuvarande och tecknande av nytt "Samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall" (A)

25 Cykelparkering vid Centralstation. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin(mp). Bordlagt den 11 november 2008 nr 14 (Tp)

26 Ansökan om kiosketablering på Engelbrektsplan. Bordlagt den 11 november 2008 nr 20 (T)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (146 kb)

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg vice ordföranden Jan Valeskog (s) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll. Justering sker den 19 december 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Ordföranden Ulla Hamilton (m) hälsade Jonas Larsson, ny ersättare för (s), välkommen till trafik- och renhållningsnämnden.

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Laddstationer för elbilar. Skrivelse från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin m fl (fp) och Anders Broberg (kd). Dnr: T2008-340-04407

 2. Angående investeringar i Trafik- och renhållningsnämnden. Skrivelse från vice ordföranden Jan Valeskog (s). Dnr: T2008-000-04408

 3. Angående offentliga toaletter. Skrivelse från vice ordföranden Jan Valeskog (s). Dnr: T2008-670-04409

 4. Angående ett klagomål om boendeparkeringsavgift. Skrivelse från Mats E P Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (mp). Dnr: T2008-312-04410

 5. Genomfarsrafik i Årsta. Skrivelse från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (v). Dnr: T2008-320-04411

 6. Angående trafik och belysning i Stureby. Skrivelse från Kajsa Stenfelt och Sebastian Wiklund båda (v). Dnr: T2008-320-04412

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Svar på fråga om trafik ljus

Tjänstemannen från trafikkontoret Lars Jolérus svarade på fråga trafikljus i korsningen Birger Jarlsgatan Odengatan, ställd på sammanträdet den 11 november av ledamoten Anna Johannson (m).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för svaret.

Information om trängselskatter

Tjänstemannen från trafikkontoret Anette Scheibe höll en kort information om trängselskattens inverkan på trafiken enligt gjorda mätningar.

Information om ITS Världskongress

Förvaltningschefen Magdalena Bosson informerade om att en kort rapport från ITS Världskongress 2008, och en information om ITS Världskongress i Stockholm 2009 är delad till nämnden på dagens sammanträde.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att godkänna anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 9 december 2008, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 16 december 2008.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2008-010-00513

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2008.

§5 Verksamhetsplan 2009

Ärendet utgår och tas i stället upp på nämndens extrainsatta sammanträde fredagen den 19 december.

§6 Anmälan av protokoll 9/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

Ärendets handling

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 9 den 9 oktober 2008.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11 2008

Dnr T2008-112-00755

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 december 2008.

§8 System för intern kontroll

Dnr T2008-000-03965

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner system för internkontroll för trafik- och renhållningsnämnden.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§9 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2008-130-03758

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 3543 243:00 kronor till handlingarna (bilaga 1 till kontorets utlåtande) - där varje enskild fordran understiger
  400000:00 kronor.

 2. Nämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 582 810:00 kronor till handlingarna (bilaga 2 till kontorets utlåtande) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§10 KontaktCenter - lägesrapport från kontoret

Dnr T2008-020-04163

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§11 Stockholmsarenan i Globenområdet. Programsamråd

Dnr T2008-512-0391

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

I och med byggnationen av den nya arenan med tillhörande hotell, butiker och kontor kommer behovet utav framkomlighet och parkeringsplatser öka markant i området. Området är redan idag hårt belastat av besökare och arrangörer under evenemang, vilket boende med jämna mellanrum får erfara. Nämnden anser därför att kontoret verkar för goda angöringsmöjligheter för alla trafikslag.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2008. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att föreslå en överdäckning med Ekodukt över Nynäsvägen som grönersättning för Sandstuparken.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

 4. Därutöver anförs följande:

Sandstuparken anlades som en ersättning för den grön och blåyta som försvann då Globen byggdes. Bland annat den lokalt välkända ”Ödledammen” som hyste ett rikt bestånd av Mindre vattensalamander. Som även finns beskriven i ett otal Stockholmsskildringar.

Sandstuparken hyser även ett antal äldre tallar, rester av den tidigare nu bortexploaterade Slakthusskogen.

Sandstuparken anlades även som ett komplement till hotellet, för att minska inverkan av de för hotellgästerna tråkiga omgivningarna.

Utifrån ovanstående så är det av vikt att även Sandstuparken erätts med ny grönmark.

Trafikkontorets förslag till nya gångbroar över Nynäsvägen till Pastellvägen i Blåsut är utmärkt, då detta bygger bort den barriär som Nynäsvägen utgjort i grannskapet ända sedan femtiotalet, samtidigt som det medger utökade möjligheter för Arenabesökare att ta sig till och ifrån Arenan med kollektivtrafik.

Men förslaget bör utökas till en överdäckning av hela Nynäsvägen utefter den nya arenans hela sträckning och ovanpå denna överdäckning bör en park anläggas, en Ekodukt.

Detta förslag har flera fördelar, dels utökas möjligheterna för gående att ta sig mellan arenan och Blåsuts tunnelbanestation. Dels försvinner trafikbullret vid de sedan decennier bullerstörda fastigheterna utefter Pastellvägen. Dels så grönytekompenseras Sandstuparken av Ekodukten, som dessutom blir direkt tillgänglig för Blåsutborna för rekreation och aktiviteter.

Till exempel kan på Ekodukten väl rymmas både gräsytor, hundrastgård, basketplan och minigolf samt mindre träd och buskar.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till kontorets förslag,

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (mp) och (v).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§12 Samarbetsavtal för webbportalen trafiken.nu mellan Stockholms stad, AB Storstockholms lokaltrafik och Vägverket

Dnr T2008-300-03978

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik och renhållningsnämnden godkänner samarbetsavtalet för trafiken.nu Stockholm, mellan AB Storstockholms Lokaltrafik, Vägverket och Stockholm Stad och ger förvaltningschefen i uppdrag att skriva under avtalet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§13 Öppna för biltrafik vid Karlavägen/Oxenstiernasgatan. Redovisning av tidigare förslag

Dnr T2008-330-01931

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bibehålla nuvarande utformning av korsningen Karlavägen/Oxenstiernsgatan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Genomfartsförbud och andra trafikreglerande åtgärder bör alltid kunna omprövas, men det ogenomtänkta beslutet att ta bort alla genomfartsförbud utan någon som helst prövning eller utredning slår nu som väntat tillbaka.

Förslaget till beslut är riktigt, men visar hur moderaterna och dess stödpartiers lättvindiga trafikpolitik medför onödigt efterarbete för Trafikkontorets tjänstemän.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättar Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§14 Tydligare trafikreglering i Gamla stan. Återremiss

Dnr T2008-320-00610

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2008. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på återremissen.

 2. Nämnden ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra de trafikjusteringar som föreslås i kontorets utlåtande.

§15 Inglasning av arkad vid Fatburen Övre 1. Bygglovsremiss

Dnr T2007-540-03029

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på remissen.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att upplåta gångbanan vid Swedenborgsgatan 19 för en vändplats för Citybanans byggtransporter enligt utlåtandet.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Ärendet visar med all önskvärd tydlighet konsekvenserna av den borgerliga privatiseringen av det offentliga rummet. Genom att tillgodose ett enskilt intresse på bekostnad av allmänheten försvåras nu viktiga gemensamma projekt och det är Stockholms trafikanter som får betala priset. Vi kan bara beklaga att borgerligheten röstade ner vårt förslag till beslut – nämligen att inte låta fastighetsägaren bygga ut fastigheten vid den aktuella arkaden. Tyvärr uppfattar inte den borgerliga majoriteten det som sin uppgift att värna det allmänna intresset, utan ser det snarare som sin uppgift att gynna enskilda på det allmännas bekostnad. Något som det här ärendet är ett av flera exempel på.

§16 Järnvägsutredning för Mälarbanan, delen Tomteboda-Kallhäll. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2008-330-03883

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

§17 Spårväg City-förstudie. Svar på remiss och inriktningsbeslut

Dnr T2008-330-04093

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Spårvagnen är drygt 50 år efter nedläggningsbeslutet på väg tillbaka till Stockholm. Det är ett modernt och miljövänligt trafikmedel, som bidrar till att skapa en storstad i världsklass. Nämnden ser positivt på projektet och anser att spårvägen ska komma i drift så fort som möjligt, förbehållet att frågeställningar som trafiktekniska förutsättningar, framkomlighet, trafiksäkerhet, depålösning, stadsbild och gatuformning prövats och klargjorts.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets och stadsbyggnadskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 november 2008. I utlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som synpunkter på granskningshandling för förstudie från SL.

 2. Nämnden för sin del fattar inriktningsbeslut och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för godkännande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att utreda det fortsatta projektet.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) ställde sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Socialdemokraterna ser positivt på förslaget under förutsättning att projektet trafiktekniskt är möjligt att genomföra. Förvånansvärt nog har förvaltningen varken studerat frågor om framkomlighet och trafiksäkerhet fast det måste anses vara grundläggande uppgifter för kommunfullmäktige att ställning till innan man fattar ett ekonomiskt betungande inriktningsbeslut i frågan.

Att projektet med förslaget skjuts fram till tidigast 2013 visar att tidigare utspel från borgerliga politiker i bland annat SL saknade realism och saklig grund. Man lovade byggstart redan 2010. Tidsfristen i ärendet gör nu att ytterligare material kan tas fram vilket vi anser vara absolut nödvändigt innan slutliga beslut kan tas.

3) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till kontorets förslag.

§18 Nordsydaxeln. Lägesrapport efter 2008 års arbeten

Dnr T2007-510-03586

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner redovisningen och planerad fortsättning av Nordsydaxelprojektet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajs Stenfelt (v) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) föreslog följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att snarast möjligt påbörja slutförandet av renoveringarna av Nordsydaxeln.

 3. Kontoret får i uppdrag att genomföra slutförandet av projektet på ett sätt som minimerar trafikstörningarna.

 4. Därutöver anförs följande:

Stockholm kommer nästa år att fullt ut erfara konsekvenserna av den lågkonjunktur som hittills framförallt satt sina spår inom tillverkningsindustrin. Det finns ingen anledning för kommunen att bidra till de förödande konsekvenser som en lågkonjunktur för med sig för enskilda människor och samhället som helhet. Istället bör kommunen tidigarelägga planerade investeringar i syfte att mildra effekterna och samtidigt bidra till stockholmarnas livsmiljö. En sådan infrastrukturåtgärd som renoveringen av Nordsydaxeln bör också utformas så att de negativa konsekvenserna för framkomlighet och trafikmiljö blir så små som möjligt.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

§19 Angående stadens arbete för att möjliggöra etablerandet av bilpooler. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (s)

Dnr T2008-312-03622

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 3 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§20 Möjligt tillgängliggörande av Årsta Holmar för friluftsliv. Svar på skrivelse från Jan Valeskog m.fl (s)

Dnr T2008-520-03624

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 7 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§21 Upphandling av entreprenadområde: Skärholmen avseende renhållning och vinterväghållning

Dnr T2008-440-03993

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av denna entreprenad och ge trafikdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd), vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till på vilket sätt renhållning och vinterväghållning kan drivas i kommunal regi.

 2. Därutöver anförs följande:

Genom att barmarksrenhållning och snöröjning centraliseras riskeras ett sämre underhåll i ytterstan än i innerstan. Det är därför av avgörande betydelse att det skapas ett sammanhållet system med god insyn för medborgarna och som är demokratiskt kontrollerat.

Barmarksrenhållning och snöröjning tillhör kärnverksamheterna för nämnden och skall därför drivas i egen regi.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (v).

§22 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Svar på remiss

Dnr T2008-000-03732

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden för sin del godkänner förslaget till strategisk plan för barn- och ungdomskultur 2009-2012.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 13 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) och ledamoten Kajsa Stenfelt (v) enligt följande:

Vi delar förvaltningens uppfattning att detta är ett tydligt och bra instrument, liksom att barns och ungdomars inflytande över och delaktighet i sitt kulturliv är viktigt.

Vi ser dock med stor oro på den moderatledda majoritetens besparingar på kulturverksamheterna för barn och unga i Stockholm. Dessa nedskärningar går i helt motsatt riktning mot barn- och ungdomsplanen och vi ställer oss frågande till hur planens goda intentioner ska kunna bli verklighet utan några resurser. Planens åtaganden blir helt enkelt omöjliga att genomföra med den moderatledda majoritetens budget. Vi har även noterat att satsningar i första hand sker i innerstaden, vilket vi inte kan acceptera!

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) och ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§23 Upphandling av delar av verksamheten inom avdelningen för Teknik och Trafiktjänst

Ärendet utgår och tas i stället upp på nämndens extrainsatta sammanträde fredagen den 19 december.

§24 Uppsägning av nuvarande och tecknande av nytt ”Samarbetsavtal om hantering av elektriskt och elektroniskt avfall”

Dnr T2008-703-04002

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att säga upp nuvarande ”Samarbetsavtal om hantering av elektriska och elektroniska produkter” i enlighet med § 8 i avtalet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att för Trafik- och Renhållningsnämnden teckna nytt avtal med producenternas representanter, avseende insamling och hantering av elektriska och elektroniska produkter i Stockholm anpassat till nuvarande och kommande regelverk.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 4 november 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.

§25 Cykelparkering vid Centralstation. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin(mp)

Dnr T2008-313-01121

Bordlagt den 11 november 2008 nr 14

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (m), ledamoten Inge-Britt Lundin (fp), ledamoten Anders Broberg (kd) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) ställde sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Mats Lindqvist (mp) förslog följande:

 1. Ärendet återremitteras till trafikkontoret.

 2. Därutöver anförs följande:

Cykel är det mest miljövänliga fordonsslaget ur såväl lokal som global synvinkel. Cykel är dessutom det mest yteffektiva fordonsslaget. Dessutom bidrar cykling till en förbättrad folkhälsa. Det är inte acceptabelt ur framkomlighetssynpunkt att det saknas över 700 parkeringar för cyklar vid en av de viktigaste målpunkterna i innerstaden, Stockholms Centralstation.

Det är inte möjligt att vänta nio år eller mer på att Citybanan ska färdigställas innan denna situation är löst. Vi ber kontoret tänka över alla möjligheter, också okonventionella, för att åtminstone kunna påbörja ett arbete med att erbjuda fler cykelparkeringar vid Centralstationen.

3) Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Kontoret får i uppdrag att snarast ordna säker cykelparkering vid Centralstationen.

 3. Därutöver anförs följande:

I dagsläget med stundande klimatkris går det inte att bortse från att biltrafiken måste minskas till förmån för kollektiva resor, cykel- och gångtrafik. Bilarnas utrymme skall successivt minskas och cyklarnas ökas. Säkra enkelriktade cykelbanor avskilda från gång och körbana är ett måste.

Det måste också finnas gott om säkra, skyddade och helst övervakade cykelställ.

Ingen bilägare skulle acceptera att gång på gång få sin bil stulen eller vandaliserad som tyvärr är vardag för många cyklister.

Vid varje kollektivtrafikknutpunkt och pendeltågsstation bör det byggas cykelställ med tak och anordning att låsa fast sin cykel. På större pendel- och fjärrtågsstationer ska det självklart finnas cykelgarage för dem som vill ställa sin cykel säkert under längre tid.

Att parkera säkert ska inte vara något förbehållet bilister.

Vid Stockholms Central råder utrymmesbrist och problem med tillstånd från markägare för cykelparkering. Möjliga lösningar är t.ex. att ta ett våningsplan på parkeringshuset på Mäster Samuelsgatan 69 eller annat närliggande parkeringshus och göra om det till cykelparkering.

För att uppmuntra cyklandet bör en sådan cykelparkering vara gratis och finansieras med högre parkeringstaxa för bilar.

Stockholms Stad måste ta sitt miljöansvar och tydligt visa medborgarna, genom ekonomiska och praktiska fördelar, att det lönar sig att vara klimatsmart.

En säker cykelparkering vid Centralstationen kan inte vänta på att utredas i samband med Citybanans färdigställande – det måste ske snarast.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Kajsa Stenfelt (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Hampus Rubaszkin (mp) instämmer i förslaget från (mp).

Ersättaren Sebastian Wiklund (v) instämmer i förslaget från (v).

§26 Ansökan om kiosketablering på Engelbrektsplan

Dnr T2008-540-03763

Bordlagt den 11 november 2008 nr 20

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Trafik- och renhållningsnämnden avstyrker ansökan om kiosketablering på Engelbrektsplan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 oktober 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom kontorets förslag.