Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-01-19

Sammanträde 2010-01-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll 11/2009 från nämndens handikappråd (S)

6 Uppdrag till förvaltningschefen att företräda trafik- och renhållningsnämnden (Adm)

7 Tillgänglighet. Motion (2009:21). Svar på remiss (Tp)

8 Arbetsplan för Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på remiss (Tp)

9 Transportstyrelsens förslag till nytt Vägmärke. Anmälan av svar på remiss (Tp)

10 Underlag för regeringens svar till EU om överskridande av PM 10. Anmälan av svar på remiss (Tp)

11 Stockholms Terminal AB. Förändringar av ägandeförhållanden och förutsättningar för verksamheten (Tp + Expl) *

12 Gemensam samverkanscentral. Upphandlingsbeslut (Tp + Fsk)

13 Utvärdering av utökade öppettider för Stockholm City Bikes under säsongen 2009 och förslag för säsongen 2010 (T)

14 Uteserveringar, översyn av tillståndsgivning. Anmälan av svar på remiss (T)

15 Fördelning av avsatta budgetmedel gällande satsningar inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen (Stm)

16 Avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad angående Älvsjö Resecentrum (Stm)

17 Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46). Svar på remiss (Stm) *

18 Hemställan om ändring i lokala ordningsstadgan om hundförbud i Spökparken. Svar på remiss (Stm)

19 Upprustning av Spånga Centrum - reviderat genomförandebeslut (Stm)

20 Försäljning av fordon, maskinpark och andra inventarier (Tt)

21 Slutrapport för projekt inom miljömiljarden - projekt nr. 59 Förbehandlat matavfall till biologisk behandling. Anmälan (A)

22 Genomförandeavtal med Vägverket om färjeförbindelse mellan Slagsta-Bällsta. Bordlagt den 10 december 2009 nr 14 (Tp) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 1 februari 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1 Stockholms stad ska delta i Mobility week 2010, från Jan Valeskog m fl (S) Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP).

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Information om snöläget

Tjänstemannen från trafikkontoret Ted Ell informerar om snöläget under jul- och nyårshelgerna och om kontorets pågående arbete med snöröjning i staden. Frågor ställs och besvaras.

Information om dubbdäcksförbudet på Hornsgatan

Tjänstemannen från trafikkontoret Staffan Forsell informerar om dubbdäcksförbudet på Hornsgatan som gäller från den 1 januari 2010. Frågor ställs och besvaras.

Information om beslut att momsbelägga avgifter för parkering på gatumark

Tjänstemannen från trafikkontoret Louise Bill informerar om beslut från Skatteverket att momsbelägga avgifter för parkering på gatumark från den 1 januari 2009. Frågor ställs och besvaras.

Svar på fråga om störningar från lövblåsare

Tjänstemannen från trafikkontoret Ted Ell svarar på fråga, ställd av Mats Lindqvist (MP) vid sammanträdet den 10 december 2009, om hur man kan minska störningar från lövblåsare som används för att blåsa ihop löv för insamling och bortforsling.

Program till nämndkonferens

Ett program till nämndens konferens den 8-9 februari är delad i dag. Anmälan kan göras till nämndsekreteraren vid dagens sammanträde eller senast den 29 januari.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 11 januari 2010, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 19 januari 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2009-010-00105

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 december 2009.

§5 Anmälan av protokoll 11/2009 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 11 den 10 december 2009.

§6 Uppdrag till förvaltningschefen att företräda trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2009-001-3972

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att underteckna avtal och andra handlingar som faller inom nämndens ansvarsområde.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§7 Tillgänglighet. Motion (2009:21). Svar på remiss

Dnr T2009-005-03710

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§8 Arbetsplan för Förbifart Stockholm. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-512-02643

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) enligt följande:

Nämnden instämmer i kontorets synpunkter men vill samtidigt ta tillfället i akt och understryka vikten av att Förbifart Stockholm ska ha en tydlig roll i arbetet med att utveckla regionens kollektivtrafik. Förbifart Stockholm kommer att knyta samman regionens södra och norra delar och i det arbetet är busstrafiken en viktig pusselbit.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Det är bra att vi får en arbetsplan som tar goda miljöhänsyn samt bli väl anpassad till komplicerade, lokala trafikförhållanden liksom de bostadsbyggnadsplaner som staden har.

Förbifarten är tillsammans med Citybanan de två viktigaste infrastruktur-projekten som nu planeras för att klara ett Stockholms län med omkring 500000 fler invånare om 20 år. Det är av avgörande betydelse att projektet blir genomfört för att Stockholm skall kunna fungera kommunikationsmässigt och fortsätta vara en konkurrenskraftig region i denna del av Europa.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Oaktat våra synpunkter på Förbifarten som sådan, så finns det flera punkter i arbetsplanen, som vi finner djupt oroande. Antydandet om behov av tillfälliga intrång i naturreservatet vid Sätra hamn är en sådan.

Framhållandet att Förbifart Stockholm inte i första hand är ett kollektivtrafikprojekt är en rejäl underdrift. De barriäreffekter som genom Förbifarten uppkommer vid Hjulsta är anmärkningsvärda, speciellt utifrån tidigare diskussioner med och önskemål från de boende där angående E18.

Frågan hur Förbifarten ska klara miljökvalitetsnormerna avseende utsläpp till luft är fortfarande helt öppen. Rörande frågan om dagvatten från Förbifarten så är det positivt att man avser att försöka värna den mycket känsliga Igelbäcken. Men blotta tanken på att leda trafikdagvatten till den övergödda och överbelastade sjön Råcksta träsk är skrämmande. Utifrån problemställningarna åtgärdsbehoven för sjöar och vattendrag, som finns redovisade i ”Vattenprogram för Stockholm” så behövs mycket arbete med var man ska göra av dagvattnet från Förbifarten.

§9 Transportstyrelsens förslag till nytt Vägmärke. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-430-03971

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets anmälan.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 8 oktober 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§10 Underlag för regeringens svar till EU om överskridande av PM 10. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-007-03811

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger kontorets anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§11 Stockholms Terminal AB. Förändringar av ägandeförhållanden och förutsättningar för verksamheten

Dnr T2009-500-03888

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner principöverenskommelsen mellan Jernhusen, SL och staden samt överlämnar den till kommunfullmäktige för beslut senast 2010-07-01.

 2. Nämnden godkänner avsiktsförklaringen mellan Jernhusen och staden samt överlämnar den till kommunfullmäktige för beslut senast 2010-07-01.

 3. Nämnden överlämnar aktieägaravtalet mellan Jernhusen och staden samt aktieöverlåtelseavtalet mellan Jernhusen, SL och staden till kommunstyrelsen för ställningstagande samt till kommunfullmäktige för beslut senast 2010-07-01.

Ärendets handling

Trafikkontorets och exploateringskontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 17 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§12 Gemensam samverkanscentral. Upphandlingsbeslut

§13 Utvärdering av utökade öppettider för Stockholm City Bikes under säsongen 2009 och förslag för säsongen 2010

Dnr T2009-313-01028

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att staden tillsammans med Clear Channel Sverige AB under säsongen 2010 fortsätter med de utökade öppettiderna under kvällstid kl.18.00 till kl. 22.00.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att teckna avtal med Clear Channel AB rörande de förlängda öppettiderna samt ekonomisk ersättning därför.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker det är bra att öppettiderna förlängs även 2010. Vi är också mycket måna om att fler stationer byggs så snart det bara är möjligt. Det finns också mycket kvar att göra för att förbättra tillgängligheten och öka användandet av systemet.

Det viktigaste är att informationen om var cyklarna finns görs tillgänglig på Internet och mobilt Internet. All information finns där, det är ett minimalt jobb med att tillgängliggöra informationen på en webbplats.

I nästa steg bör det också vara möjligt att boka en cykel via webben, kanske 10-20 min framåt i tiden. Det gör att när du lämnar kontoret eller hemmet så vet du att det finns en cykel tillgänglig. Detta skulle kunna öka användandet betydligt.

§14 Uteserveringar, översyn av tillståndsgivning. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2009-000-03571

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§15 Fördelning av avsatta budgetmedel gällande satsningar inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen

Dnr T2009-000-04104

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till ytterstadssatsning inom ramen för Järvalyftet och Söderortsvisionen.

 2. Nämnden överlämnar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§16 Avtal mellan AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad angående Älvsjö Resecentrum

Dnr T2009-330-04103

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger trafikkontoret i uppdrag att träffa överenskommelser respektive avtal mellan Stockholms stad och SL avseende förvaltning av bussterminal vid Älvsjö C.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§17 Restaurering av Stockholms vatten. Motion (2009:46). Svar på remiss

Dnr T2009-000-03816

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Som svar på remissen anförs följande:

Stockholms stad har idag en bra rening av sitt avloppsvatten, men har kvarstående problem med bräddningar och otillräckligt renat dagvatten. Reningen har starkt bidragit till en klart förbättrad vattenkvalitet i Stockholms inner- och mellanskärgård. Betydande problem kvarstår dock med stadens mindre sjöar och vattendrag, varav flera helt har eliminerats. Staden har dock historiskt varit huvudansvarig för övergödningen av Stockholms skärgård och har därför också ett historiskt ansvar för att åtgärder vidtas för restaurering.

Staden har sedan lång tid varit engagerad i flera lokala samarbetsprojekt, vars resurser varit helt otillräckliga och därför till stordel åtgått till undersökningar och administration. Alldeles för lite har gjorts för att verkligen rena Stockholms vatten, vilket också Stockholm Vatten helt riktigt påpekat förra året. Förvaltningen i Sthlm Vatten har också följdriktigt i allt väsentligt tillstyrkt motionen. Vid en nationell jämförelse ligger Stockholm långt efter vad gäller restaurering av förstörda vatten trots att de ekonomiska och ekologiska förutsättningarna är goda. Detta vill Vi nu råda bot på.

Förvaltningen har i sitt svar hänvisat till den nationella lagstiftning och organisation som nu är under genomförande. Samtidigt kritiserar man de förslag till åtgärder som Vattenmyndigheterna föreslår då man anser att dessa förslag kommer att leda till byråkrati och inte åtgärder. Härvid skiljer man sig från nuvarande regering som tvärtom ansett att processen bör fortsätta som föreslagits.

Vi delar regeringens syn i detta avseende. Vattendirektivet, Marina direktivet och dessas åtgärdsförslag baseras på ett politiskt beslut om att så långt möjligt återskapa den vattenbeskaffenhet som tidigare varit rådande, utom i de fall där permanenta fysiska ingrepp gör detta omöjligt. Utifrån detta beslut har myndigheterna i samarbete med oberoende forskare föreslagit vilka vattenkvalitetsmål som bör uppnås och dessa har nu fastställts. Myndigheterna har också påbörjat arbetet med åtgärdsförslag. Detta arbete baseras på ekologiska mål uppställda av våra främsta forskare på liknande sätt som när forskarna fastställer kvoter for fisket. Nu föreslår förvaltningen precis som många regeringar tidigare gjort vad galler fisket, att de av forskarna fastställda målen inte behöver uppnås. Vi anser detta vara helt felaktigt.

Det framgår också av förvaltningens svar att man är ganska nöjd med nuvarande situation där mycket lite görs rent konkret for att rena Stockholms mindre sjöar och vattendrag. Som konstateras i motionen finns det mycket kvar att göra och där finns presenterat konkreta förslag på vad som bör göras. Medel för detta arbete finns genom nya resurser i Stockholm Vatten och genom vår föreslagna miljömiljard. Om staden ställer upp med dessa medel kan lika mycket pengar erhållas från regeringens nya anslag för åtgärder i vatten.

Staden bör därför, i samarbete med Vattenmyndigheten ta initiativet till ett regionalt samarbetsprogram och förverkliga alla de åtgärder som föreslås i motionen, t.ex. minskad bräddning, utökad rening av dagvatten, musselodling i salt och sött vatten, båtbottentvättar, restaurering av lekplatser för fisk i rinnande vatten m.m. Mycket lite görs idag konkret genom existerande lokala samarbetsorganisationer. Huddinge kommuns borgerliga ledning lär just ha stoppat restaureringen av Magelungen. Samtidigt har en kommun som Vallentuna påbörjat restaureringen av Vallentunasjön, vilket visar att intresse finns på andra håll.

Restaureringen av Stockholms mindre sjöar är en klassfråga. Det rena vattnet i skärgården och Mälaren utnyttjas till största delen av personer med strandtomter och pengar att skaffa båt. I förorterna, där man kanske saknar resurser att regelbundet ta sig till dagens rena vatten, är man hänvisade till småsjöarna, vars vattenkvalitet är långt sämre. Det är på tiden att detta andras.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§18 Hemställan om ändring i lokala ordningsstadgan om hundförbud i Spökparken. Svar på remiss

Dnr T2009-520-03947

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§19 Upprustning av Spånga Centrum – reviderat genomförandebeslut

Dnr T2008-530-00660

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden fattar ett reviderat genomförandebeslut för upprustning av Spånga Centrum.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 november 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Trafik och renhållningsnämnden beslutar att delvis anta förvaltningens förslag.

 2. Trafik och renhållningsnämnden beslutar att i samband med upprustningen bevara lummigheten och öka trevnaden på Spånga torg.

Det är olyckligt att tidigare restaureringar av Spånga torg inte tog hänsyn till den sjuknande grundvattennivån, vilket medfört dagens situation med ett sjunkande torg. Därför är det oroande att man återigen satsar på en upprustning med alltför snålt tilltagen budget. Även om man klarar de tekniska behoven med denna upprustning, så är risken stor att torgets upplevelsevärden och attraktionskraft minskar med denna lågbudgetvariant av upprustning. Spångaborna förtjänar liksom övriga stockholmare en vacker och attraktiv mittpunkt i sitt område.

De fina träden på torget måste så långt som det är möjligt bevaras. I synnerhet de unika Kaukasiska vingnötterna måste ovillkorligen bevaras. Övriga träd, som kanske inte kan bevaras vid schaktning och övriga arbeten, ska i så fall ersättas med nya träd med en stamomkrets av minst 25cm. Detta för att de ska uppfattas som riktiga träd och inte som buskar. Att använda lecakulor som fyllnadsmaterial är i sin ordning emedan detta är ett beständigt material, medan däremot cellplast som utfyllnad är förkastligt. Detta därför att cellplast avger kväveoxider, samt trycks långsamt ihop. Vilket leder till att arbetet med torget återigen måste göras om efter ytterligare ett antal år. De betongplattor som behöver bytas ut eller tillföras bör självklart utföras så lika originalen som möjligt.

För kanter på ramper och planeringar så bör olika slag av natursten övervägas. Konst eller vattenspel bör, om det inte finns ekonomi att genomföra detta nu, i alla fall förberedas så att detta kan åstadkommas under nästa mandatperiod.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§20 Försäljning av fordon, maskinpark och andra inventarier

Dnr T2009-000-4095

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för genomförandet av försäljningen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 10 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§21 Slutrapport för projekt inom miljömiljarden – projekt nr. 59 Förbehandlat matavfall till biologisk behandling. Anmälan

Dnr T2009-007-03938

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 december 2009.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

§22 Genomförandeavtal med Vägverket om färjeförbindelse mellan Slagsta-Bällsta

Dnr T2009-330-01991

Bordlagt den 10 december 2009 nr 14

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att låta ärendet utgå då förutsättningarna för färjeförbindelse Slagsta-Bällsta förändrats.