Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-09-30

Sammanträde 2010-09-30

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Tertialrapport 2 2010 med delårsrapport från trafik- och renhållningsnämnden (Adm) *

8 Genomförande av trafikmätningar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S) (Tp)

9 Bättre uppföljning av upplåtelser på Stockholms torg. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP) (T)

10 Strategi för Stockholms stadsmiljö och offentliga rum. Förslag till fortsatt arbete (Stm)

11 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2011-01-01 (A) *

12 Stockholm stads entreprenadavtal med Resta Sverige AB. Lägesrapport (A)

13 En årlig "återvinningsdag" i Stockholm. Motion (2010:11) Svar på remiss (A)

14 Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2). Svar på remiss (A)

15 Upphandling avseende insamling av slam från slutna tankar och fettavskiljare inom staden (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker den 11 oktober 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Skrivelse om bättre kontroll och uppföljning av uteserveringar från Ulla Hamilton (M), Inge-Britt Lundin (FP), Anders Broberg (KD) och Mars Lindqvist (MP).
  Dnr T2010-540-03548

 2. Skrivelse om korrekt redovisning av spårvägsfakta i Stockholm av
  Jan Valeskog (S).
  Dnr T2010-330-03549

 3. Skrivelse om trafiksituationen på Stjernströms väg i Hägersten av Annika Ödebrink (S)
  Dnr T2010-320-03551

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.


Fråga om skyltning av cykelstråket Alviksplan-Stora Essingen-Gröndal.
Mats Lindqvist (MP) lämnar in en skriftlig fråga till kontoret om när det skulle vara möjligt att genomföra skyltning av cykelstråket Alviksplan-Stora Essingen-Gröndal.

Fråga om extra bilfil på Vasabrons östra sida samt om trafiksituationen för gång- och cykeltrafikanter kring Tegelbacken.
Kajsa Stenfelt (V) lämnar in en skriftlig fråga till kontoret om när man skall ta bort den extra bilfil som täcker trottoaren på Vasabrons östra sida. Vida undrar Kajsa Stenfelt hur och om kontoret ska förbättra trafiksituationen kring Tegelbacken för gång- och cykeltrafikanter.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att besvara frågorna vid ett kommande sammanträde.

Svar på skriftlig fråga om motorcykeltävlingar på Sveavägen

Staffan Forsell svarar på skriftlig fråga om vad trafikkontoret kan göra för att hindra illegala motorcykeltävlingar på Sveavägen, inlämnad av Mats Lindqvist (MP) vid sammanträdet den 31 augusti.

Svar på skriftlig fråga om nya hastighetsgränser i Stockholm

Staffan Forsell svarar på skriftlig fråga om när trafikkontoret avser implementera de nya hastighetsgränserna som lagstadgats, inlämnad av Mats Lindqvist (MP) vid sammanträdet den 31 augusti.

Svar på skriftlig fråga om Munstycksvägen i Hökarängen

Ted Ell svarar på skriftlig om när groparna i Munstycksvägen i Hökarängen kan åtgärdas, inlämnad av Mats Lindqvist (MP) vid sammanträdet den 31 augusti.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaren.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckningar från den 20 september 2010 och den 30 september 2010 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 september 2010 samt komplettering från den 21 september 2010.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll 7/2010 från trafik- och renhållningsnämndens och Stockholms stads Parkering AB:s gemensamma handikappråds sammanträde den 19 augusti 2010 anmäls.

§6 Tertialrapport 2 2010 med delårsrapport för trafik- och renhållningsnämnden

Dnr T2010-111-01097

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner tertialrapport 2 2010 med delårsrapport per den 31 augusti, och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner omslutningsförändringen på driftverksamheten på trafik- och gatuverksamheten om 63,4 mnkr avseende ökade kostnader/intäkter för uppdrag och sålda tjänster.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner föreslagna indikatorer och aktiviteter utifrån stadens brottsförebyggande program.

 4. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jan Valeskog m.fl. (S) enligt följande:

Vi hänvisar med anledning av detta ärende till det socialdemokratiska budgetalternativet. Där kan konstaters betydligt högre ambitioner kring frågor om trafiksäkerhetsfrågor, ökade investeringar på kollektivtrafik och cykelbanor samt ökad ambitioner kring insamling av bland annat matavfall, mm.

Vi konstaterar också tyvärr att det återigen i detta ärende redovisas att andelen rätt parkerade fordon fortfarande är klart lägre än när parkeringsövervakningen var i kommunal regi. Detta skall uppenbarligen inte lösas med bättre kvalitativt arbete hos entreprenören utan med ändrad definition av rätt parkerad bilar så att även alla som inte har avlagt rätt avgift, men står på p-ruta, ändå skall anses vara rätt parkerad! Trist att majoriteten på detta område nedlåter sig till att ändra statistiken på sådant sätt som beskriver verkligheten bättre än den faktiskt är.

§7 Anmälan av nedskrivning av fordringar

Dnr T2010-130-01644

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret (förvaltning 181) om totalt 2386 250 kronor till handlingarna (bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande) - där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan av trafikkontorets förvaltningschefs beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar avseende Trafikkontoret / Avfall (förvaltning 187) om totalt 515201:73 kronor till handlingarna (bilaga 2 till kontorets tjänsteutlåtande) – där varje enskild fordran understiger 400000:00 kronor.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 30 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Genomförande av trafikmätningar. Svar på skrivelse från Jan Valeskog (S)

Dnr T2010-310-0228

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Inge-Britt Lundin (FP), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Uppdra till kontoret att genomföra en informationskampanj om de faktiska effekterna av trängselavgifterna i Stockholm

 2. Uppdra till förvaltningen att genomföra mätningar på fler platser än tullarna, dvs på ett att antal innerstadsgator, för att tydliggöra hela effekten av trängselavgifternas inverkan idag

 3. Uppdra till förvaltningen att genomföra undersökningar för att fastställa hur stor andel av trafiken i olika delar av innerstaden som är nyttotrafik respektive privatbilism

 4. Uppdra till kontoret att studera vilka målpunkter nyttotrafiken respektive privatbilismen har i Stockholms innerstad

 5. Uppdra till förvaltningen att undersöka hur stor andel av de som har boendeparkering, använder bilen dagligen, respektive främst under helger och sommarmånader.

 6. Därutöver anföra följande:

Syftet med skrivelsen var att uppmärksamma behovet av mer information till Stockolmarna om trängselavgifternas faktiska effekter och om behovet av djupare studier på ett antal konkreta områden. I svaret sägs först att kunskapen om trafiken och flödena är mycket god för att senare i svaret konstatera att det behövs ytterligare kunskap på just de frågor som skrivelsen uppmärksammar.

Detta gör att svaren på flera frågeställningar i ärendet fortfarande är obesvarade, ifall de kommer åtgärdas eller inte.

Slutsatsen är således att trots förvaltningens nöjsamma inställning så behövs betydligt mer utåtriktad information samt mer kunskap på området enligt ovan.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.

§9 Bättre uppföljning av upplåtelser på Stockholms torg. Svar på skrivelse från Mats Lindqvist och Hampus Rubaszkin båda (MP)

DnrT2010-540-02280

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Strategi för Stockholms stadsmiljö och offentliga rum. Förslag till fortsatt arbete

Dnr T2010-520-03393

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att uppdra till kontoret att formulera strategi för Stockholms stadsmiljö och offentliga rum i form av råd och riktlinjer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Miljöpartiet de gröna värnar om Stockholms stadsmiljö och offentliga rum. Därför ser vi självklart positivt på en mer utvecklad strategi för hur dessa ska vårdas och utvecklas. Förslaget till fortsatt arbete tycks innehålla många goda ambitioner. Trots detta är det svårt att utifrån tjänsteutlåtandet förstå vad som är målsättningen med arbetet.

Utvecklingen av en stad handlar till syvende och sist i hög grad om målkonflikter. Med ett begränsat utrymme så blir resultatet av varje politiskt beslut om nyttjandet av utrymmet också ett beslut om att prioritera bort något annat.

Den borgerliga majoriteten i Stadshuset har knappast värnat om Stockholms grönytor och offentliga rum.

- Under mandatperioden 2006-2010 har vi sett många hänsynslösa och ineffektiva exploateringar på grönmark.

- Inte ett enda nytt naturreservat har bildats.

- Viktiga egendomar i de gröna kilarna har sålts ut, och riskerar att byggas igen

- Inte en enda parkeringsruta kan tas i anspråk för placering av lånecyklar.

- Aldrig väljs ett lägre parkeringstal för att ge utrymme för andra aktiviteter kring nya bostadsområden.

- Nya bostadsområden får i vissa fall en karaktär av ”gated community”.

- Denna mandatperiod påbörjades omedelbart med beslutet om en onödigt stor exploatering av Årstafältet.

Det talas mycket om att kvalitén på grönområden ska höjas. Det finns säkert områden som kan göras mer attraktiva och tillgängliga. Men hur mycket kan egentligen kvalitet kompensera för en ständigt sjunkande kvantitet? Som exempel kan nämnas de allt hårdare slitna gräsmattorna i Stockholms parker. Det handlar helt enkelt om att gräsytorna inte räcker till för de alltfler Stockholmare som vill kunna sitta en stund på en filt. Hur ska detta lösas med bättre kvalité? Konstgräs? Nej, det behövs helt enkelt större och fler ytor.

En högre kvalitèt på grönområden förutsätter dessutom, förutom bättre underhåll, även en högre biodiversitet. Fler olika och omväxlande naturområden ger i sin tur olika växt och djurarter, vilket sammantaget gör områdena intressantare för stockholmarna. Men under den förlidna mandatperioden så har staden ägnat mycket möda åt att avhända sig egen kompetens inom ekologi, limnologi, biologi osv. Vilket i sin tur inverkat menligt på stadsplaneringen, där exploatering och intrång i olika, både biotopiskt och sociotopiskt värdefulla naturområden och parker inte uppfattats som något egentligt problem

Kontoret vill ta fram en tilltalande skrift om Stockholms offentliga rum. Att Stockholm ännu har många gröna och blåa kvaliteter tror vi att de flesta Stockholmare känner till. Det framgår inte av tjänsteutlåtandet vad som är målet och syftet med denna skrift.

Andra målkonflikter handlar om behovet av stadens tekniska försörjning. Det är givetvis positivt att sträva efter alltmer attraktiva miljöer. Men om staden ska fungera så måste det även finnas utrymme för avfallshantering, snöupplag vintertid, plats för underhållsfordon, transformatorstationer, återvinningsstationer och mycket annat. Alltför ofta så byggs sådana platser bort utan att ersättas, vilket fördyrar och försvårar de funktioner som behövs för att en stad ”i världsklass” ska fungera. I stället borde man arbetat för att få dessa platser och funktioner att smälta in och anpassas till den nya omgivningen, i stället för att ensidigt förpassas till någon annanstans, oklart vart.

Ytterligare en målkonflikt handlar om stadens ”blåa” vardagsrum. Idén att utveckla och förbättra strandpromenader är mycket god, men då måste man även lösa vem inom Stockholms stad som ska sköta sjöarna. En strandpromenad som går utefter ett igenvuxet vassbälte vid någon av Stockholms igenväxande sjöar, kan förvisso vara intressant, men kanske inte riktigt är det som genomsnittsstockholmaren förväntar sig av begreppet ”strandpromenad”.

Ett stadsutvecklingsarbete som inte synliggör målkonflikterna blir ganska meningslöst. Vi anser därför att en viktig inriktning för det fortsatta arbetet behöver bli en strategi som tydligt visar vilka politiska ställningstaganden som kommer göras kring vårdandet, bevarandet och utvecklingen av Stockholms grönytor och offentliga rum.

Särskilt uttalande lämnas Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi stöder tanken om bättre och tydligare samverkan mellan stadens kontor, förvaltningar och nämnder i stadsmiljöfrågor.

Vid utarbetande av gemensamma lösningar och förhållningssätt vill vi peka på vikten av tillgänglighetsaspekten när det gäller utformande av parker, gator, torg och inte minst uteserveringar.

§11 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 2011-01-01

Dnr T2010-700-01794

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin, att gälla från och med 2011-01-01, i enlighet med förslag i bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att beslutat nettoresultat för år 2011 omfattande 1 mnkr utgår samt att beräknad kostnadsökning med 18 mnkr under 2011 täcks till 10 mnkr från medel ur avsättningskonto.

 3. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jan Valeskog m.fl. (S) enligt följande:

Det är glädjande att förvaltningen föreslår en taxa som ökar incitamenten till ökad insamling av matavfall, etc. Nu återstår också att majoriteten i sina policydokument frångår den idag gällande 0 % ambitionen när det gäller insamling av matavfall från enskilda hushåll.

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är glädjande att Trafikkontoret i förslaget till ny taxa nu tar ett steg i rätt riktning mot ökad utsortering och hämtning av matavfall.
Men det är viktigt att detta nu kommuniceras med stockholmarna, så att den insamlade mängden matavfall verkligen ökar.
Stockholm är förmodligen den enskilt största källan till matavfall i hela Sverige, matavfall som kan omvandlas till biogas. Minst 70% av allt matavfall i staden bör insamlas för att Stockholm ska kunna tillgodose de egna biogasbehoven, vilket behöver uppställas som mål.

I dag så importerar Stockholm biogas från kommuner som har kommit mycket längre än Stockholm med detta.
Moderaterna och dess stödpartier har tidigare påstått att den gasbrist som råder i Stockholm skulle bero på att Miljöpartiet inte vill blanda in fossilgas i den matavfallsbaserade fordonsgasen i Stockholm.
I dag så blandar man in fossilgas i Stockholms fordonsgas – och köerna av gasdrivna fordon vid gastankningsställena är längre än någonsin.

§12 Stockholm stads entreprenadavtal med Resta Sverige AB. Lägesrapport

Dnr T2010-700-03406

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 16 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi anser att det är mycket bra att kontoret följt upp verksamheten som detta avtal föreskriver så pass noggrant och därvid funnit de märkligheter och avvikelser som föranlett avtalets uppsägande.

Men vi hoppas även att det borgerliga styrets hittillsvarande vana att prioritera pris före kvalité i upphandlingar nu är passé.

Det blir så dyrt för Stockholms skattebetalare annars.

§13 En årlig ”återvinningsdag” i Stockholm. Motion (2010:11) Svar på remiss

DnrT2010-703-01696

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 27 augusti 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§14 Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2). Svar på remiss

DnrT2010-702-02100

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt ordföranden Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Inge-Britt Lundins (FP) förslag till beslut:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att i huvudsak godkänna kontorets förslag, samt att därutöver anföra följande:

  Möjligheten för Stockholmarna att vara miljövänliga i hänseende att återvinna material är en viktig beståndsdel i Stockholms miljöpolitik. För detta krävs en väl utbyggd infrastruktur. Tillståndet för återvinningscentralen i Östberga är tidsbegränsat. I samband med exploateringen av Årstafältet måste därför, i samarbete mellan berörda förvaltningar, ny fast lokalisering för en ersättningscentral åstadkommas.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 augusti 2010. Kontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen

 2. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M) och Inge-Britt Lundin (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Ulla Hamiltons m.fl. (M) och Inge-Britt Lundins (FP) förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Vi anser att kontorets tjänsteutlåtande och förslag till beslut i denna fråga är bra.
Men det är förvirrande att i samma ärende så anser Exploateringskontoret att Östberga återvinningscentral ska läggas ner.
Det vore önskvärt om den borgerliga majoriteten kunde samla sig och ge kontoren samma huvudmål och inriktningar om hur en stad ska byggas och vilka funktioner som behöver finnas däri.

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är brist på återvinningscentraler i Stockholm. Parallellt med planeringen för att förbättra och utvidga ÅVC i Östberga bör också nya ÅVC planeras. Tillgängligheten till stadens ÅVC bör förbättras. Vi anser att det ska vara möjligt att även åka kollektivt till stadens ÅVC.

§15 Upphandling avseende insamling av slam från slutna tankar och fettavskiljare inom staden

Dnr T2010-703-00575

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att avbryta pågående upphandling samt säga upp samtliga gällande avtal.

 2. Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra ny upphandling enligt kontorets förslag samt att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 september 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.