Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-09-29

Sammanträde 2022-09-29

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

OBS! Sammanträdena är ej öppna för allmänheten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 20 september 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 21 september 2022

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

6 En ny mobil naturskola i Stockholm

7 Inrättande av särskild statistikverksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

8 Förslag till uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan 2023

9 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation för vuxna som utsätts eller utsätter andra för våld

10 Funktionshinderrådens arbetssätt och organisation

Dnr: 1.6.1-4309/2022

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1716
(omedelbar justering)

11 Statens Väg- och transportforskningsinstituts (VTI:s) utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige

Dnr: 1.6.1-5052/2022

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/878
(omedelbar justering)

12 God planering för grundskola på Östermalm

Dnr: 1.1.3-3566/2022

Skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd

13 Studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads skolor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

2.1. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 20 september 2022

2.2. Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 21 september 2022

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20220929.pdf (161 kb)

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt stadens nämnder inom nämndens verksamhetsområde

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 En ny mobil naturskola i Stockholm

§7 Inrättande av särskild statistikverksamhet inom utbildningsnämndens verksamhetsområde

§9 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld oberoende relation för vuxna som utsätts eller utsätter andra för våld

§11 Statens Väg- och transportforskningsinstituts (VTI:s) utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige