Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-05-15

Sammanträde 2008-05-15

Datum
Klockan
15:30
Plats
Insikten, Hantverkargatan 2 F plan 2

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-04-17

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp 2008-05-06

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Utvecklingsplan för Utbildningsförvaltningen för 2008-2010

7 Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom förändringar i SFI och introduktionsprogrammet

Dnr 08-611/765
Omedelbar justering
Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion

8 Elevpeng för IV

9 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Dnr 08-051/1899
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring. SOU 2008:29

Dnr 08-400/1110 Omedelbar justering
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökan från Hantverksakademin i Sverige AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasiesärskola i Stockholm

12 Ansökan från Cybergymnasiet Nacka AB om fortsatt rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid en fristående gymnasieskola vid byte av lägeskommun till Stockholm

13 Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik

Dnr 08-030/576 Omedelbar justering
Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion

14 Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik

18 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

Dnr 08-013/1483
Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Yttrande till JO över anmälan om dröjsmål vid utlämnande av allmän handling

21 Begäran om uppdrag gällande inriktningsbeslut för Stenhagsskolan och Akallaskolan

22 Begäran om uppdrag gällande inriktningsbeslut för de kommunala grundskolorna i Husby

23 Inriktningsförslag avseende ombyggnad av Bandhagens skola

24 Inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnad av Mälarhöjdens skolas kök- och matsalsbyggnad

25 Begäran om medgivande att hyra lokaler i Sophiahemmets högskola att disponeras av Kungsholmens gymnasium

27 Ansökan om fullgörande av skolplikt i hemmet

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (119 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (fp) och vice ordföranden Roger Mogert (s) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2008-05-28

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2008-04-17

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2008-04-17 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvalt-ningsgrupp 2008-05-06 och 2008-05-14

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2008-05-06 och 2008-05-14 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmälan läggs till handlingarna.

__________

§5 Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2008-05-02.

Anmälan läggs till handlingarna.

____________

§6 Utvecklingsplan för Utbildningsförvaltningen för 2008-2010

Bordlagt i utbildningsnämnden 2008-04-17

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner utvecklingsplan för utbildningsförvaltningen 2008-2010

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-03-27

Dnr 809/2008-401

Utvecklingsplanen är utgångspunkt för utvecklingsinsatser inom stadens prioriterade områden för skolan. Syftet med planen är att föreslagna utvecklingsinsatser, utifrån ett helhetsperspektiv, ska ge möjlighet att höja lärarnas kompetens och ge bättre förutsättningar för skolans utvecklingsarbete. Målet är att höja elevernas resultat.

Planen beskriver roll- och ansvarsfördelning inom utbildningsförvaltningen, utvecklingsstöd och vilka utvecklingsinsatser som kommer att genomföras 2008- 2010. Inom vissa ämnesområden har utvecklingsinsatser påbörjats under 2007 eller tidigare. Utvecklingsarbete, för att bli lyckosamt, behöver präglas av långsiktighet. Därför är det viktigt med en plan som sträcker sig över flera år. Effekterna på sikt bör även innebära att skolan som helhet med dess medarbetare utvecklar en kunskap och beredskap för att möta och genomföra kommande behov av utveckling och förändring.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samverkan med grund-, gymnasie-, vux-, kvalitets- och personalavdelningen.

Förvaltningen förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner utvecklingsplan för utbildningsförvaltningen 2008-2010.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningen förslag.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

1) Att nämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut, och

2) därutöver tillägger

Utvecklingsplanen, skolplanen och de nationella styrdokumenten är styrande och vägledande för att utveckla skolans verksamhet och ge eleverna möjlighet att nå målen. Den politiska uppgiften är att sätta upp mål för skolans arbete och utvärdera att målen nås. Förvaltningens förslag till utvecklingsplan utgår inte i tillräcklig utsträckning från de utgångspunkter som presenteras – framför allt Skolverkets inspektion, de skolformsvisa kvalitetsredovisningarna och skolforskning på Myndigheten för skolutveckling.

Myndigheten för skolutveckling visar att en av tre faktorer för framgångsrikt förbättringsarbete är delaktighet och inflytande, men detta är något som inte avspeglas i utvecklingsplanen. Delaktighet och inflytande gäller dels rektorer och lärare, dels elever och föräldrar. De yrkeskårer som kan mest om undervisning är lärare och rektorer - inte politiker och detta faktum bör vara utgångspunkt i utvecklingsplanen.

Rektorer och läraredriver och leder verksamheten, de ser vilka behov och möjligheter som finns i just deras skola. Om varje enskild skola själv får bestämma hur man vill arbeta tas den lokala kompetensen till vara och undervisningen kan anpassas till de elever som finns på skolan.

Skolverkets inspektioner borde vara en tydligare utgångspunkt för utvecklingsplanen. Skolverket pekade bland annat på bristen på utarbetande och uppföljning av likabehandlingsplaner. Utvecklingsplanen måste ge skolorna incitament och bättre utrymme att prioritera arbetet för likabehandling. Det är inte acceptabelt att elever riskerar att utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Utöver likabehandling bör utvecklingsplanen fokusera på elevers rätt till välbefinnande. Stockholm bör ta täten och erbjuda elever god tillgång till psykologer, kuratorer och studie- och yrkesvägledare förutom den lagstiftade skolhälsovården. Elevhälsoarbetet ska skapa tillit till den egna förmågan utifrån de olika förutsättningar och behov eleverna har. Uppföljningen och utvärderingen av barns och ungdomars psykiska hälsa ska stärkas och staden ska utveckla en sammanhållen strategi och tydliga och uppföljningsbara mål för ungas välbefinnande. Psykisk ohälsa är ohållbart för skolans måluppfyllelse och elevers möjlighet att utvecklas omöjliggörs.

Skolverket pekar också på en brist i rektors pedagogiska ledarskap, ansvar och insikter. Vi ser att rektorernas ansvar ökar medan deras möjligheter till kompetensutveckling i princip minskar.

Utvecklingsplanen måste ta ett mer fokuserat grepp om rektorernas utbildning och kompetensutveckling. I frågan om utveckling går det inte att bortse från den starka kopplingen till budgeten. Utveckling kräver

resurser. Gällande budget är inte verklighetsförankrad i och med att pris- och lönekompensation saknas. Vi hänvisar här till Miljöpartiets förslag till budget, där pris- och lönekompensation är inräknat och satsningarna därför är reella.

Särskilt uttalande

anmäldes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) enligt följande:

Intentionen i utvecklingsplanen är bra och visar att det finns ett framåtsyftande arbete för stadens utvecklingsarbete inom utbildningsverksamheterna. Vi skulle gärna se att även genus och arbetet med att skapa tillitsfulla relationer med föräldrarna tas med i utvecklingsarbetet. Tyvärr innebär de besparingar som skolorna drabbats av att möjligheten att ta del av innehållet i planen minskar drastiskt. I dagsläget brottas många av stadens skolor med de besparingskrav som den borgerliga majoriteten beslutat om. De har med andra ord svårt att i detta läge prioritera utvecklingsarbete, då fokus måste ligga på att vända på varje krona och ta till besparingsåtgärder för att få budgeten att gå ihop.

__________

§8 Beslut

Elevpeng för IV

Utbildningsnämnden fastställer att elevpengen för IV-uppsök uppgår till 100000 kr/läsår.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-22

Dnr 08-422/1422

Salut är en verksamhet inom Tensta gymnasium där skolverksamhet bedrivs för ungdomar som av olika skäl inte är behöriga att gå nationella program på gymnasieskolan. Bland annat finns platser för elever som Gymnasieslussen placerar.

Salut jobbar också med uppsökande verksamhet för att förmå elever som hoppat av skolan att hitta tillbaks till utbildning. Salut kommer att utöka sin verksamhet vad gäller den uppsökande verksamheten med 50 platser. Dessa skall delas jämt mellan Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista. I Vällingby har man fortsatt 40 elevplatser.

Elevpengen förslås vara 100000 kr/läsår. Elevgruppen benämns ”IV- uppsök”.

Förslaget innebär att elevpengen för IV-uppsök även kan användas vid andra skolor, oavsett anordnare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningen förslag

Förvaltningen föreslår att elevpengen för IV-uppsök fastställs till 100000 kr/läsår.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

____________

§9 Uppdatering av Stockholms stads e-strategi

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss angående uppdatering av Stockholms stads e-strategi

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-23

Dnr 08-051/1899.

Utbildningsförvaltningen har för yttrande fått en remiss från kommunstyrelsen om ”Uppdatering av Stockholms stads e-strategi”.

Stadens gällande e-strategi antogs av kommunalfullmäktige i februari 2001. Strategin skulle förverkligas inom en tidsperiod av 3-5 år. Hösten 2005 gjordes en uppföljning av e-strategin som visade att mycket var genomfört men att ungefär en tredjedel kvarstod.

Utbildningsförvaltningen påbörjade sitt arbete med e-strategi i november 2002. Tre fokusområden definierades: Användning av IT i den pedagogiska verksamheten, Målgruppsorienterad information och tjänster och Intern effektivisering.

Utbildningsförvaltningen instämmer i allt väsentligt i förslaget till uppdatering av Stockholms stads e-strategi. Det är nödvändigt att staden tar ett samlat grepp för att skapa en väl fungerande e-strategi. Det arbete som inletts är värdefullt och bör fortsätta med målsättningen att successivt säkerställa att e-strategin efterföljs.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av den administrativa avdelningen i samarbete med kvalitetsavdelningen.

Förvaltningen förslag

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till kommunstyrelsen som svar på remiss angående uppdatering av Stockholms stads e-strategi

2. Beslutet justeras omedelbart

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och ledamoten Per Olsson (mp) till förmån för eget yrkande enligt följande:

att nämnden skulle delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut,

samt att därutöver tillägga

E-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin i staden och förbättra insynen i stadens verksamhet för stadens invånare. IT är också ett verktyg för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning. I en stad där särskilt unga är väldigt rörliga och bor, studerar och jobbar måste utvecklingen av det demokratiska samspelet ständigt utvecklas. Med ny teknik kan staden demokratiseras på ett sätt som passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra typer av funktionalitet. Staden kan genom E-strategin, riva hinder för deltagande och påverkan.

Remissen ser ut att vilja utveckla E-strategin i en annan utveckling, nämligen den där stadens invånare är mer av konsumenter än medborgare. Det är också anmärkningsvärt att frågor om integritet får väldigt liten uppmärksamhet.


Reservation

Reservation mot nämndens beslut anfördes av tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) till förmån för eget yrkande enligt följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag som remissvar, samt

2. samt framför därutöver följande.

Vänsterpartiet vill gärna uppdatera stadens e-strategi, men utifrån andra grundläggande målsättningar än vad som framgår i det remitterade förslaget. Vi vill att e-strategin ska vara ett stöd för att öka demokratin, förbättra välfärden och att utveckla användarvänliga IT-system som underlättar för anställda i arbetet och i kontakten med invånarna. Vi ser IT som ett redskap för att utveckla samhället i en ekologiskt hållbar riktning och vill använda vinsterna av teknikutvecklingen till att öka kvaliteten i verksamheterna och inte till att sänka skatten.

Förslaget om en uppdatering av e-strategin som nu presenteras har ett helt annat syfte, eftersom strategin har skrivits om för att stödja marknadsanpassningen av stadens verksamhet enligt ”vision 2030”. Målet är inte längre att öka dialogen mellan de politiskt förtroendevalda och kommuninvånarna. I fokus står nu samverkan med entreprenörer och leverantörer och stockholmaren som en kund på en marknad. Frågor om integritet och sekretess berörs marginellt och det framgår inte heller om de privata aktörerna ska betala för IT-servicen.

En radikal e-strategi skulle däremot ha målet att demokratisera datoranvändningen. Publika datorer skulle även vara tillgängliga på förskolor, skolor, servicehus och andra kommunala verksamheter. Fortfarande är det färre äldre, kvinnor och lågavlönade som använder Internet.

Vi anser att e-strategin även bör innehålla riktlinjer för utveckling av e-demokratin, så att staden inte bygger nya hinder för dem som idag står utanför, samtidigt som de som idag är delaktiga får det ännu lättare att göra sin röst hörd.

Självklart ska staden erbjuda e-tjänster, men det ska styras av invånarnas behov och inte enbart för att spara pengar. Vi efterlyser därför en kartläggning av önskemål om e-tjänster hos olika grupper av stockholmare. När e-tjänster utvecklas ska konceptet ”Design för alla” vara utgångspunkt, så att tjänsterna passar äldre, ovana användare samt de som har läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsnedsättningar. Medarbetarna ska vara delaktiga i arbetet, eftersom e-tjänster kan medföra ökat natt- och skiftarbete som inverkar negativt på hälsan

För de som inte använder datorer ska ordinarie tjänster finnas kvar. Vi tror inte att de kontaktcenter som byggs upp helt kan ersätta den personliga service som medborgarkontoret kan erbjuda. Vi anser också att risken med trådlös teknik måste uppmärksammas i en uppdaterad e-strategi och att staden ska söka lösningar som minimerar strålningsrisken.

_____________

§10 Betänkandet Yrkeshögskolan. För yrkeskunnande i förändring. SOU 2008:29

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

  1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
  2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-24.

Dnr 08-400/1110 .

Förslagen i betänkandet innebär att ett ramverk kallat yrkeshögskolan skapas. Syftet är att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för de studerande samt förenkla regelverken, öka tydligheten och förbättra informationen till de studerande och till arbetsmarknaden. ”Yrkeshögskolan” innebär effektivare resursanvändning med tydligare prioriteringar utifrån arbetslivets behov samt mer likvärdiga ekonomiska villkor för anordnare och de studerande. ”Yrkeshögskolan” ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådana yrkeskvalifikationer som efterfrågas av arbetslivet.

Utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget att skapa ett ramverk för eftergymnasiala utbildningar under namnet ”Yrkeshögskolan”. Möjligheten för en studerande att välja ”rätt” ökar när utbildningskartan blir mer översiktlig. Det är också positivt att utredaren framhåller samarbetet inom EU och den s k Köpenhamnsprocessen som syftar till att främja livslångt lärande, kvalitet och rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningen förslag

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§11 Ansökan från Hantverksakademin i Sverige AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasiesärskola i Stockholm

Beslut

1. Utbildningsnämnden tillstyrker hos skolverket tillstyrka Hantverksakademins I Sverige AB ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasiesärskola I Stockholms kommun.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-21.

Dnr 08-455/516.

Hantverksakademin i Sverige AB har hos skolverket ansökt (bilaga 1) om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasiesärskola i Stockholms kommun from vårterminen 2009. Ansökan har översänts till staden för yttrande.

Hantverksakademin bedriver i dag fristående gymnasieskola med inriktning hantverksprogrammet. Skolan har sina lokaler I Blåsut.

Den av skolan planerade etableringen av gymnasiesärskola har inte sådana påtagliga negativa följder för skolväsendet i staden som avses i skollagen 9 kap 6§. Ansökan tillstyrks.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningen förslag

1. Utbildningsnämnden tillstyrker hos skolverket tillstyrka Hantverksakademins I Sverige AB ansökan om rätt till bidrag och statlig tillsyn för fristående gymnasiesärskola I Stockholms kommun.

2. Beslutet justeras omedelbart

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§12 Ansökan från Cybergymnasiet Nacka AB om fortsatt rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid en fristående gymnasieskola vid byte av lägeskommun till Stockholm

Beslut

1. Utbildningsnämnden tillstyrker hos skolverket Cybergymnasiets i Nacka AB ansökan om byte av lägeskommun till Stockholms kommun.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-21

Dnr 08-455/860.

Cybergymnasiet i Nacka AB har hos skolverket ansökt (bilaga 1) om ändring av lägeskommun från Nacka kommun till Stockholms kommun fr o m läsåret 2008/09. Ansökan har översänts till staden för yttrande.

Skolan har av fastighetsägaren sagts upp from sommaren 2008 från nuvarande lokaler på Kvarnholmen. Nu ansöker man om tillstånd att byta till lokaler i Stockholm på Vanadisvägen 9. Av skolans för närvarande 569 elever är 40 % från Stockholm.

Den av skolan planerade flyttningen har inte sådana påtagliga negativa följder för skolväsendet i staden som avses i skollagen 9 kap 6§. Ansökan tillstyrks.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningen förslag

1. Utbildningsnämnden tillstyrker hos skolverket Cybergymnasiets i Nacka AB ansökan om byte av lägeskommun till Stockholms kommun

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

___________

§13 Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion

Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-22.

Dnr 08-030/576.

Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse av Abdo Goriya (s) m fl. gällande Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. I motionen föreslås att gymnasieskolorna i Stockholm ska erbjuda månadskort hos SL till de gymnasieelever som har minst 80% närvaro i skolan. Månadskorten ska finansieras genom skolpengen.

Förvaltningen bekostar resor till och från skolan, i form av ett terminskort hos SL, för de gymnasieelever som har minst sex kilometers skolväg, i enlighet gällande tillämpningsanvisningar för skolskjutsar i Stockholms stad. Frågan har nyligen prövats av nämnden vilket gör att förvaltningen ej föreslår någon ändring.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningen förslag

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett tredje förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) enligt följande:

att nämnden delvis bifaller förvaltningens förslag till beslut

samt att anför därutöver

När den borgerliga majoriteteten tog över makten i Stockholm beslutade man att de fria SL-korten för gymnasieelever skulle dras in. I enlighet med socialdemokraternas och vänsterpartiets budgetreservation vill vi att SL-kort till gymnasieelever återinförs i Stockholm.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

1. Att nämnden ställer sig bakom ungdomsparlamentets motion

2. därutöver uttalar

Att motioner från ungdomsparlamentet kommer till utbildningsnämnden är väldigt bra. Staden behöver bli bättre på att lyssna till och se den kompetens som staden unga invånare besitter. Utbildningsförvaltningen borde hantera initiativ från ungdomsparlamentet med större respekt och göra ordentliga underlag för de ärenden. Exempelvis borde en kostnadskalkyl och en budgetkonsekvens av den här motionen presenteras för nämnden.

§14 Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik

Svar till kommunstyrelsen på remiss av motion

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-22.

Dnr 08-350/613.

Kommunstyrelsen har remitterat en skrivelse av Abdo Goriya (s) m fl. gällande Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motionen omfattar förslag om hur Stockholms invånare kan förmås att bli mer miljövänliga i sitt agerande. Ett av dessa förslag berör utbildningsområdet, förskolan, där Grön Flagg föreslås införas för att påverka barnen i en miljövänlig riktning.

Utbildningsförvaltningen konstaterar att förskolorna tillhör stadsdelsnämndernas ansvarsområde och hänvisar till dem i frågan om införandet av Grön Flagg på stadens förskolor. Utbildningsnämnden har ingen egen uppfattning i frågan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningen förslag

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

1) Att nämnden ställer sig bakom ungdomsparlamentets motion

2) därutöver uttalar

Att motioner från ungdomsparlamentet kommer till utbildningsnämnden är väldigt bra. Staden behöver bli bättre på att lyssna till och se den kompetens som staden unga invånare besitter.

Utbildningsförvaltningen borde hantera initiativ från ungdomsparlamentet med större respekt och göra ordentliga underlag för dessa ärenden. I flera andra områden som inte direkt handlar om förvaltningens arbetsområde gör förvaltningen och nämnden ställningstagande. Det är fullt rimligt att vi också gör det i den här frågan.

Att arbeta med grönflagg skulle dessutom vara intressant att prova i grundskolan.

§16 Uppföljning av utbildningsinspektion i Stockholm

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning som svar till Skolverket med anledning av uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion i Stockholms kommun läsåret 2006/07.

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-24.

Dnr 08-400/1532.

Skolverket har i beslut 2008-03-17 anmodat kommunen att inkomma med kompletterande redovisning och dokumentation avseende brister i stadens utbildningsverksamhet. Kompletteringarna avser ett antal grundskolor, två gymnasieskolor, förskoleklass, förskoleverksamhet samt fritidshem i Farsta stadsdelsnämnd. Därutöver uppmanas kommunen att i en förnyad redovisning redogöra för hur bristerna på kommunnivå nu blivit åtgärdade.

I tjänsteutlåtandet redovisas kompletteringar och förtydliganden avseende de brister som Skolverket tar upp i sitt uppföljningsbeslut. Berörda grund- och gymnasieskolorna redovisar i bilagor åtgärder för de brister som Skolverket pekar på i sitt uppföljningsbeslut. Avslutningsvis beskrivs hur de insatser som kommunen redovisat för att avhjälpa brister på kommunnivå nu har genomförts.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitetsavdelningen i samarbete med grundskoleavdelningen, gymnasieavdelningen samt avdelningen för vuxenutbildning. Grund- och gymnasieavdelningarna har fört dialog med berörda skolor och samlat in redovisningarna för respektive skolor.

Förvaltningen förslag

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning som svar till Skolverket med anledning av uppföljning av Skolverkets utbildningsinspektion i Stockholms kommun läsåret 2006/07.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden m fl (s), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) och ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

att nämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag till beslut

samt därutöver anför:

De individuella utvecklingsplanerna är viktiga för att såväl skolan, eleven som föräldrarna ska ges en klar bild av vad som behövs för att målen ska nås. Då skolverket har lämnat synpunkter rörande skolornas arbete med de individuella utvecklingsplanerna är det av största vikt att skolorna får tillgång till de resurser de behöver för att utveckla det arbetet. Det är även av stor betydelse att utvecklingsplanerna är lösningsfokuserade. Tonvikten ska ligga på skolans ansvar att ge den enskilda eleven den hjälp som just han/hon behöver för sin utveckling och inte enbart en bedömning av elevens tidigare prestationer.

När det gäller arbetet med likabehandlingsplanerna behövs det utvecklade metoder för att de ska vara levande dokument där brukarna är delaktiga på riktigt. Det är även mycket beklagligt att man tar bort Livskunskapen från gymnasieskolan istället för att utveckla ämnet efter nödvändiga kriterier.

Kursen Livskunskap strävar efter att ge eleverna verktyg att lyssna och kommunicera, lösa konflikter, hantera stress och motgångar, hantera känslor och fatta beslut. Den syftar även till att motverka bland annat mobbning, missbruk, rasism och våld.

Vi anser inte att beslutet om att lokala kurser i Livskunskap ska tas bort för samtliga gymnasieskolor från höstterminen 2008 ska fullföljas. Vi tolkar inte gymnasieförordningens 14 § 1 om lokala kurser på samma sätt som skolverket. Livskunskap ersätter inte fastställd nationell inriktning, utan fungerar som ett komplement.

________

§17 Nytt specialutformat program för gymnasieskolan från och med läsåret 2008/2009

Beslut

Nämnden fastställer det specialutformade programmet Naturvetenskap med matematik på Norra Real enligt poängplan och programmål i bilaga till tjänsteutlåtandet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-22.

Dnr 08423/683.

Förvaltningen föreslår att det startas ett nytt specialutformat program Naturvetenskap med matematikinriktning på Norra Real. Utbildningen riktar sig till elever med intresse av och stor fallenhet för matematik och med poängplan och programmål enligt bilagorna till tjänsteutlåtandet

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningen förslag

Nämnden fastställer det specialutformade programmet Naturvetenskap med matematik på Norra Real enligt poängplan och programmål i bilaga till tjänsteutlåtandet.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp)gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Reservation mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande anfördes av vice ordföranden m fl (s), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) och ledamoten Per Olsson (mp) enligt följande:

att nämnden i huvudsak bifaller förvaltningens förslag till beslut

samt att därutöver anför

Vi ser inga problem med att ett nytt specialutformat program inrättas i Stockholm. Det är tvärtom något positivt att det finns möjlighet att välja mellan olika inriktningar och fördjupa sig i ämnen som de finner intressanta. Vi ser det också som positivt att samarbetet med högskolor utvecklas.

Det som däremot är tveksamt är benämningen elitklasser och de uttryck om elevernas fallenhet för det ena eller det andra ämnet som återkommer i den borgerliga majoritetens skolpolitik. Att tala om elit och fallenhet blir raka motsatsen till att uppmuntra alla elevers utveckling utifrån vilka intressen de har, och det kan också skapa större skillnader mellan gymnasieeleverna i Stockholm.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Lotta Edholm m fl fp, ledamoten Cecilia Brinck m fl (m) och ledamoten Erik Slottner (kd) enligt följande:

Det är mycket glädjande att en första profilklass nu startar för elever med hög fallenhet och intresse för matematik. Inrättandet av en särskild matematikutbildning för högpresterande elever är en viktig satsning för att höja spetskompetensen inom matematik och naturvetenskap.

Det är angeläget att säkerställa att denna spetsutbildning håller en mycket hög nivå. En förändring av skollagen för att tillåta särskilda intagningsprov är därför önskvärd.

__________

§18 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer tillägg till delegationsordningen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-23.

Dnr 08-013/1483.

Enligt kommunallagen (KL, SFS 1991:900) 6 kap 33 § får en nämnd delegera sin beslutanderätt i visst ärende eller en grupp av ärenden.

Tjänsteutlåtande innehåller tillägg till utbildningsnämndens delegationsordning angående avtal om förlikning i mål avseende skadestånd eller annan ersättning med anledning av lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (ny punkt 691). Avdelningschef föreslås besluta om belopp upp till 50000kronor och direktören upp till 100000kronor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningsdirektörens stab.

Förvaltningen förslag

Utbildningsnämnden fastställer tillägg till delegationsordningen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________________

§19 Tertialrapport 1 2008 per den 30 april för utbildningsnämnden

Beslut

1. Tertialrapport 1 2008 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 263,5mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering med totalt -5,0mnkr avseende maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder samt skolbarnsomsorg med hög hyra, se bilaga 2.4

4. Årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.

5. De i avsnittet Konkurrensutsättning m.m. redovisade förändringarna i utbildningsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens godkänns.

6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-05-09.

Dnr 08-103/1516

Verksamheten under 2008 hänförs i huvudsak till kommunfullmäktiges inrikt­ningsmål Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras samt Stadens verk­samheter ska vara kostnadseffektiva. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Så här långt kan inga verksamhetsmässiga avvikelser konstateras utan prognoserna pekar i huvudsak på uppfyllelse av målen. En samlad uppföljning och analys av verksamheternas resultat avseende målen kring kunskaper, betyg etc. sker senare under året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomi- och lokalavdelningen.

Förvaltningen förslag

1. Tertialrapport 1 2008 per den 30 april godkänns. Rapportens del 1 överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 263,5mnkr godkänns, se bilaga 2.3.

3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering med totalt -5,0mnkr avseende maxtaxa, kvalitetssäkrande åtgärder samt skolbarnsomsorg med hög hyra, se bilaga 2.4.

4. Årsmål för särskilt markerade indikatorer fastställs.

5. De i avsnittet Konkurrensutsättning m.m. redovisade förändringarna i utbildningsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens godkänns.

6. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) framlade ett för (s), (v) och (mp) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta,

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) och ledamoten Per Olsson (mp) reserverade sig till förmån för eget yrkande

att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

att hos kommunstyrelsen begära en utökad budget för att förbättra den ekonomiska situationen för stadens utbildningsverksamhet

samt att därutöver anföra följande

Tertialrapport 1 för utbildningsnämnden visar på resultaten av den borgerliga majoritetens besparingsiver på utbildningsområdet. Framförallt är det stadens gymnasieskolor som fortsatt dras med underskott. De behöver sannolikt genomföra nedskärningar i verksamheterna för att ha en rimlig chans att få budgeten att gå ihop. En justering där de 35 miljoner kronor som finns avsatta för vårdnadsbidraget istället används för att täcka gymnasieskolornas underskott skulle kunna innebära att dessa besparingsåtgärder inte behöver genomföras.

Även inom de övriga utbildningsområdena är ekonomin knapp och många verksamheter får lägga sitt fokus på att genomföra besparingsåtgärder för att få ekonomin att gå ihop.

Flera av stadens grundskolor vittnar om hur besparingarna leder till att lärare och resurspersonal sägs upp, och främst är det barn i behov av särskilt stöd som riskerar att drabbas. Det saknas närmare 100 miljoner kronor för att stadens grundskolor ska ha möjlighet att garantera en utbildning med hög kvalitet, där alla elever har möjlighet till en bra utbildning utifrån sina förutsättningar. Dessa pengar är dock inte tillräckliga för att ens då kalla det en satsning på skolan.

Även vuxenutbildningen har drabbats av den borgerliga besparingsivern. I samband med de besparingskrav som finns på komvux har intagningsreglerna förändrats så att färre ges möjlighet att studera vidare. Trots att söktrycket till fortsatta studier via komvux är högt, tvingas man neka elever plats på grund av att de inte längre är berättigade till studier. För att kunna återföra en öppnare intagning som ökar möjligheterna för fler stockholmare att studera vidare saknas minst 30 miljoner kronor.

Grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen måste tillföras resurser för att ha en reell möjlighet att arbeta mot de mål som kommunfullmäktige beslutat om.

_____

§20 Yttrande till JO över anmälan om dröjsmål vid utlämnande av allmän handling

Svar på begäran om utredning och yttrande 2008-03-31 från Justitieombudsmannen, JO.

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till JO som svar på JO:s begäran att inkomma med utredning och yttrande över vad som framförs i Janne Larssons anmälan till JO

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-16

Dnr 08-022/969.

Skribent Janne Larsson begärde den 27 januari 2008 utlämnande av namn och personuppgifter relaterat till skolläkare och deras arbetsplatser inom Stockholms stad. Uppgifter av den typ som efterfrågades av Janne Larsson kan beröra tredje part (elev/patient) och således röra sekretessbelagd information.

Mot bakgrund av att begäran innebar utlämnande av personliga och i vissa fall hemliga personuppgifter i skolläkargruppen krävdes en ordentlig prövning innan beslut kunde fattas, vilket gjorde att beslutet att utlämna de begärda uppgifterna drog ut på tiden, varför Janne Larsson den 17 februari 2008 JO anmälde ärendet under rubriken ”Misstillämpning av Tryckfrihetsförordningens bestämmelser om utlämning av allmänna handlingar”.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom uppdragsavdelningen.

Förslag till beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till JO som svar på JO:s begäran att inkomma med utredning och yttrande över vad som framförs i Janne Larssons anmälan till JO

2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

________

§21 Begäran om uppdrag gällande inriktningsbeslut för Stenhagsskolan och Akallaskolan

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till inriktningsbeslut för nybyggnation för år 6-9 vid Stenhagsskolan.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en sammanslagning av Akallaskolan och Stenhagsskolan

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-07.

Dnr 08-324/1146.

Förvaltningen har utrett hur man kan åstadkomma en anpassning av kapaciteten i Kista som ligger i linje med stadens satsning på Järvalyftet.

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda en sammanslagning av Akallaskolan och Stenhagsskolan. Vid en eventuell sammanslagning krävs en ny skolbyggnad vid Stenhagsskolan för cirka 200 elever vilken beräknas kosta cirka 100 mnkr. Kostnader, behov mm behöver dock klargöras i ett inriktningsbeslut.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med lokalavdelningen.

Förvaltningen förslag

1. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till inriktningsbeslut för nybyggnation för år 6-9 vid Stenhagsskolan.

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda en sammanslagning av Akallaskolan och Stenhagsskolan.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett för (mp) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) reserverade sig till förmån för eget yrkande

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Att lyssna på pedagogers, föräldrars och elevers synpunkter innan beslut om förändringar i skollokaler

3. Därutöver anföra följande:

Majoriteten hade haft en god möjlighet att i dialog få med sig pedagoger, elever och föräldrar på dessa dramatiska förändringar i grundskolelokaler men valde istället att fortsätta sin vi-lyssnar-inte-till-någon strategi.

När Stockholm stad återigen ska se över skollokaler i Husby och Kista samt ta fram förslag på hopslagningar och förändringar i skolornas verksamhet måste staden lyssna in pedagoger, föräldrar och elevers synpunkter. När staden beslutade om nedläggning av Dalhagsskolan höjdes många röster för skolans överlevnad men förgäves. Argumentationen från stadens politiska majoritet var då att frigöra

resurser för kvalitetshöjande pedagogiska satsningar, men den pedagogiska verksamheten är beroende av lokalerna den ska bedrivas i. Små enheter är viktiga för den pedagogiska utvecklingen. Dessutom hänvisas till stadens satsning på Järvalyftet, men förflyttning av skolor har över huvud taget inte diskuterats i Järvalyftets styrgrupp och därmed undanhållits opposition och framför allt Järvas invånare.

Det är inte konstigt att opposition och invånare blir kritiska och undrar vad som verkligen ligger bakom besluten om flytt och nedläggningar av skolor. Ingår det i en större plan där man tänker sig bygga på de frigjorda tomterna?

__________

§22 Begäran om uppdrag gällande inriktningsbeslut för de kommunala grundskolorna i Husby

Beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag för att föra samman resultatenheterna Husbygårdsskolan (F-5) och Husbyskolan (6-9) till en ny gemensam resultatenhet från och med den 1/1-2009.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur Husbygårdsskolans skolverksamhet successivt kan förläggas till nuvarande Husbyskolan.

3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning om och hur lokalerna i Husbyskolan behöver verksamhetsanpassas för yngre elever och även kostnaden för detta.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-10

Dnr 08-413/1352.

Förvaltningen har ett uppdrag att, utifrån prognostiserad överkapacitet i Kista kommunala skolor, arbeta för ett effektivare lokalutnyttjande för att frigöra resurser till pedagogiska satsningar.

I tjänsteutlåtandet föreslås därför att förvaltningen får i uppdrag att lägga fram ett förslag till hur detta kan genomföras med utgångspunkt att i Husby bibehålla en kommunal skolorganisation för hela den obligatoriska grundskolan, från förskoleklass till år 9.

Förvaltningen föreslår att de båda resultatenheterna, Husbygårdsskolan och Husbyskolan, från och med den 1/7-2008 leds av en gemensam rektor.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningen förslag

1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag för att föra samman resultatenheterna Husbygårdsskolan (F-5) och Husbyskolan (6-9) till en ny gemensam resultatenhet från och med den 1/1-2009.

2. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till hur Husbygårdsskolans skolverksamhet successivt kan förläggas till nuvarande Husbyskolan.

3. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en utredning om och hur lokalerna i Husbyskolan behöver verksamhetsanpassas för yngre elever och även kostnaden för detta.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (mp) framlade ett för (mp) och (v) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Ledamoten Per Olsson (mp) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) reserverade sig till förmån för eget yrkande

1. Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

2. Att lyssna på pedagogers, föräldrars och elevers synpunkter innan beslut om förändringar i skollokaler

3. Därutöver anföra följande:

Majoriteten hade haft en god möjlighet att i dialog få med sig pedagoger, elever och föräldrar på dessa dramatiska förändringar i grundskolelokaler men valde istället att fortsätta sin vi-lyssnar-inte-till-någonstrategi.

När Stockholm stad återigen ska se över skollokaler i Husby och Kista samt ta fram förslag på hopslagningar och förändringar i skolornas verksamhet måste staden lyssna in pedagoger, föräldrar och elevers synpunkter. När staden beslutade om nedläggning av Dalhagsskolan höjdes många röster för skolans överlevnad men förgäves. Argumentationen från stadens politiska majoritet var då att frigöra

resurser för kvalitetshöjande pedagogiska satsningar, men den pedagogiska verksamheten är beroende av lokalerna den ska bedrivas i. Små enheter är viktiga för den pedagogiska utvecklingen. Dessutom hänvisas till stadens satsning på Järvalyftet, men förflyttning av skolor har över huvud taget inte diskuterats i Järvalyftets styrgrupp och därmed undanhållits opposition och framför allt Järvas invånare.

Det är inte konstigt att opposition och invånare blir kritiska och undrar vad som verkligen ligger bakom besluten om flytt och nedläggningar av skolor. Ingår det i en större plan där man tänker sig bygga på de frigjorda tomterna?

__________

§23 Inriktningsförslag avseende ombyggnad av Bandhagens skola

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i Bandhagens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-22.

Dnr 08-324/1332.

Arbetsmiljöverket har i ett föreläggande ålagt Bandhagens skola att dels se till att transportvägarna till och från skolan utformas så att risken för tillbud och skada hos personal och elever elimineras/minimeras, dels att se till att arbetet för vaktmästaren planeras och utformas så att tunga förflyttningar av gods i backar och vid olika nivåskillnader så långt som möjligt undviks.

Hus C har inte klarat den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK), varför SISAB måste vidta åtgärder för att förbättra ventilationen. Skolan uppfyller inte kraven på tillgänglighet för publika lokaler.

Ventilationen i hus C föreslås byggas om, ett antal tillgänglighetsåtgärder vidtas vilket även underlättar vaktmästarens arbete. En ny inlastning föreslås varmed fordonstrafiken på skolgården minskas kraftigt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och lokalavdelningen i samarbete med grundskoleavdelningen.

Förvaltningen förslag

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende ombyggnadsåtgärder i Bandhagens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_________

§24 Inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnad av Mälarhöjdens skolas kök- och matsalsbyggnad

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnadsåtgärder av kök och matsal vid Mälarhöjdens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-14.

Dnr 08-324/1381.

Skolans tillagningskök är slitet, omodernt och alltför trångt och har problem med fukt och mögel. Matsalen är för liten. Angöring och inlastning är inte utformad efter dagens distributionsbilar. Genom att utforma matsalen så att den kan användas som samlingssal kan skolans aula senare byggas om till undervisningslokaler och ett annex friställas.

Ett förslag till om- och tillbyggnad av kök- och matsalsbyggnaden har därför tagits fram. SISAB bedömer den hyresgenererande projektkostnaden till 26,1 mnkr, vilket medför en årlig hyreshöjning om 1,9 mnkr. Ombyggnaden beräknas vara klar till ht 2010 och den totala hyreskostnaden för skola blir då 11,9 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- och lokalavdelningen tillsammans med grundskoleavdelningen.

Förvaltningen förslag

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnadsåtgärder av kök och matsal vid Mälarhöjdens skola samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§25 Begäran om medgivande att hyra lokaler i Sophiahemmets högskola att disponeras av Kungsholmens gymnasium

Beslut

1. Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att till en årshyra av 1330000 kr hyra lokaler i kv. Norra Djurgården 1:1 Lindstedtsv. 8.

2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag och förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-04-17

Dnr 08-322/1356.

Med anledning av Kungsholmens gymnasiums omvårdnadsprogram har Kungsholmens gymnasium fått utökat lokalbehov. Skolan samverkar med Sofiahemmets högskola och har överenskommit om ersättning för läsåren 2008/2009 vad gäller utbildningsverksamheten. Överenskommelsen kompletteras med hyresavtal för lokaler i Sophiahemmets högskola till en årshyra av 1330000 kr som planeras rymmas inom ram. Ett långsiktigt samverkansavtal gällande det s.k. Omvårdnadsprogrammet har träffats mellan de båda skolorna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomi- o. lokalavdelningen och gymnasieavdelningen i samverkan. Samråd med SLK har genomförts.

Förvaltningen förslag

1. Utbildningsnämnden begär kommunstyrelsens ekonomiutskotts medgivande att till en årshyra av 1330000 kr hyra lokaler i kv. Norra Djurgården 1:1 Lindstedtsv. 8.

2. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag och förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finn att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§28 Övriga frågor

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s) och tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) överlämnade en skrivelse: ”Följ lagen – stoppa avknoppningarna i Stockholm”

Skrivelsen överlämnades till förvaltningen för beredning.

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (s), tjänstgörande ersättaren Susanna Brolin (v) och ledamoten Per Olsson (mp) överlämnade fyra skrivelser: ”Låt Stockholm gå före med ny teknikutbildnig”,

”Krisen i Nälsta och Nytorp”, ”Förstärkt inspektion på IT College Stockholm” och ”Skrivelse till utbildningsnämnden om elevhälsovården”

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

Vice ordföranden Roger Mogert (s) ställde en övrig fråga om förvaltningen varit i kontakt med IT College Stockholm.

Förvaltningsdirektör Thomas Persson meddelade att Skolverket är inkopplat.

_______________