Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-03-18

Sammanträde 2010-03-18

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-02-11

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-03-09

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Exploatering av skolgårdar

8 Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg

10 Införande av en ny skolenhet - Kungliga Svenska Balettskolan

11 Meritering och portfolio för lärare

13 Lugnets skola, Sickla, inriktningsärende avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

14 Begäran om uppdrag gällande inriktningsbeslut för Stenhagsskolan och nedläggning av Akallaskolan

15 Yttrande till Förvaltningsrätten i målnr. 15823-10 gällande förvaltningens beslut att förelägga den ideella föreningen Albatross att avhjälpa vissa missförhållanden

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-03-31.

_____________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-02-11

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2010-02-11 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

_____________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-03-09 och 2010-03-15

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-03-09 och 2010-03-15 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

_____________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

_____________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2010-03-04.

Utbildningsnämndens handikappråds protokoll av den 24 februari 2010 dukades.

Anmälningarna lades till handlingarna.

_____________

§6 Exploatering av skolgårdar

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-03-03. Dnr 09-331/3366.

Utbildningsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att lämna synpunkter om motion (2009:36) om exploatering av skolgårdar. I motionen anges att ”Stadens officiella inriktning när det gäller fysisk planering är idag "förtätning", d.v.s. när vi bygger nytt ska vi bygga på redan exploaterad mark. Det är ur miljösynpunkt en riktig ståndpunkt, men om detta blir på bekostnad av skolgårdarna eller innebär en förtätning av staden så att den inte längre är trevlig att leva i har det gått för långt. … Det är högtid nu att stoppa exploateringen av stadens skolgårdar och satsa på att utveckla dem istället.”

Utbildningsförvaltningen anser inte ett totalt stopp för exploatering av skolgårdar är nödvändigt.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitets- och ekonomiavdelningen i samråd med grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) framlade ett gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.


Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig

finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert, Magnus Johansson och Emma Lindqvist (alla S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att i huvudsak bifalla förslaget till beslut samt

att därutöver anföra

Skolgården är av avgörande betydelse för en trivsam skola. Det saknas idag en tillräcklig policy kring skolgårdar i staden. Exploateringen sker godtyckligt eftersom riktlinjer saknas.

Pedagogiska lokaler måste planeras in i ett mycket tidigare skede vid exploatering av ny mark och måste särskilt värnas vid nybyggen på redan exploaterad mark.

Som i många andra fall kan staden i fråga om skolgårdar lära av sig själv. SISAB bör få i uppdrag att ta fram en rapport, innehållande goda exempel, upprustnings- och utvecklingsförslag.

_____________

§7 Tillgänglighet

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss av motion om tillgänglighet (2009:21).

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-03-05. Dnr 09-030/3801.

Kommunstyrelsen har till utbildningsnämnden remitterat en motion av Abdo Goriya (s) om tillgänglighet. Motionären föreslår att tillgänglighetsarbetet ska fortsätta efter 2010 och att en översyn av tillgängligheten i stadens skolor ska genomföras samt att se över på vilka sätt staden kan ställa krav på tillgänglighet vad gäller fristående skolor.

Förvaltningen instämmer i motionärens förslag att tillgänglighetsarbetet ska fortsätta. Inventering av tillgänglighet har tidigare gjorts för gymnasieskolor och vuxenutbildning och för grundskolorna kommer en redovisning under 2010. Vad gäller motionärens förslag att se över på vilka sätt staden kan ställa krav på tillgänglighet i fristående skolor konstaterar förvaltningen att byggnadsnämnden är den kommunala nämnd som ställer krav. Utbildningsnämnden kan inte ställa krav på annan skolhuvudman att tillgänglighetsanpassa sina lokaler.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av grundskoleavdelningen i samråd med kvalitets- och ekonomiavdelningens lokalenhet och avdelningen för enskild/fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande.

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remiss av motion om tillgänglighet (2009:21).


Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§8 Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg

Yttrande till stadsrevisionen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsrevisionen som yttrande över rapporten.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-01-26. Dnr 09-124/4101.

Utbildningsnämnden har av stadsrevisionen, revisorsgrupp 2 fått i uppdrag att lämna synpunkter på revisionsrapporten ”Skolans insatser för elever med ofullständiga betyg”, revisionsrapport nr 12/2009. Granskningens syfte har varit att följa upp de kommunala skolornas rutiner för upprättande och uppföljning av elevdokumentation utifrån utbildningsnämndens uppdrag att ge eleverna grundläggande kunskaper och har inriktats på att bedöma hur utbildningsnämnden säkerställer elevernas kunskapsutveckling. Av rapporten framgår att skolornas pedagoger i huvudsak har arbetssätt och verktyg för att identifiera de elever som behöver stöd i sin kunskapsutveckling.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsrevisionen som yttrande över rapporten.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.


Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl (FP), ledamoten Cecilia Brinck m fl (M), ledamoten Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vi vill med anledning av detta ärende understryka vikten av att skolorna jobbar mycket aktivt med stöd till elever med ofullständiga betyg.

Nyckeln till att fler elever ska nå kunskapsmålen ligger i kontinuerlig uppföljning. Genom att tidigt följa upp elevernas resultat ökar möjligheten att med olika åtgärder ge eleven det stöd som krävs för att nå målen.

I Stockholm har vi under de senaste åren genomfört en rad reformer för att tidigt upptäcka och dokumentera elevers kunskapsresultat och eventuella behov av stöd, främst genom läsutvecklingsscheman (LUS) och skriftliga omdömen. Till detta ska läggas de nya nationella proven i fler ämnen redan från årskurs 3. Skolan har ett mycket viktigt uppdrag i att med dessa och andra uppföljningsinstrument som stöd ge eleven resurser för att han eller hon ska nå så höga kunskapsmål som möjligt.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Det är mycket allvarlig kritik som levereras av stadsrevisionen. I mångt och mycket samfaller den med den kritik som Skolverket levererade efter den stora inspektionen 2006-2007: att stadens skolor varierar stort i kvalitet. Det är en liten tröst för de elever som drabbas att skolorna t ex "i huvudsak har arbetssätt och verktyg för att identifiera de elever som behöver stöd".

När åtgärdsprogram upprättas för sent och elevdokumentation är bristfällig är det inte enbart fråga om en kvalitetsbrist, utan också en stor och oacceptabel ineffektivitet i skolorganisationen. Detta innebär att elever hamnar mer efter än vad de skulle behöva och inte får rätt stöd vid rätt tidpunkt. Konsekvensen blir sannolikt ett ökat behov av stödinsatser och därmed också ett sämre resursutnyttjande.


Vi har presenterat ett alternativ till dagens borgerliga och ineffektiva skolpolitik. Vi vill ha en central resurs som följer alla elever som riskerar att inte klara skolan och tillsammans med respektive skola säkerställer att de får rätt insatser vid rätt tidpunkt. Men vi vill också sluta utvecklingsavtal med skolor som har strukturellt låga resultat, satsa på individuell fortbildning/handledning av lärare samt arbeta mer strukturerat med evidensbaserade pedagogiska metoder. Tillsammans är vi beredda att skjuta till mer än en halv miljard kronor extra till utbildningsväsendet för att höja alla elevers kunskaper.

_____________

§9 Nedskärningar av antalet anställda inom utbildnings-området

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens synpunkter som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-02-05. Dnr 09-200/3250.

Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) har till utbildningsnämnden lämnat en skrivelse om nedskärningar av antalet anställda inom utbildningsområdet. I skrivelsen efterfrågas en analys av hur stor personalminskningen har varit med hänsyn till volymförändringar samt en sammanställning av personalminskningar per yrkesområde inom utbildningsområdet. I skrivelsen påtalas en oro över att antalet anställda inom verksamhetsområdet utbildning minskat oproportionerligt mycket med hänsyn till elevutvecklingen vilket skulle medföra kvalitetsförsämringar.

Utbildningsförvaltningen konstaterar bl.a. efter en genomgång av respektive verksamhetsområde att en viss minskning av antalet årsarbetare har skett, se bilaga. Förändringen är dock marginell. Inom förskoleklass och grundskola är minskningen mellan 2006 och 2009 cirka 0,4 %, minskningen berör i huvudsak personalkategorin undervisande personal.

Inom skolbarnsomsorgen har minskningen mellan 2006 och 2009 varit drygt 0,7 %, minskningen berör i huvudsak fritidspedagoger och förskollärare.

Inom den obligatoriska särskolan har minskningen varit 9,8 % mellan åren 2006 och 2009. Minskningen berör i huvudsak personalkategorin övrig personal och innebär att antalet elever per övrig personal har ökat från 2,3 till 2,7. I denna kategori ingår personal med icke pedagogisk utbildning bland annat elevassistenter. Antalet elevassistenter regleras utifrån behovet hos de enskilda eleverna som varierar mellan åren. Antalet elever per årsarbetare totalt (såväl undervisande som övrig personal) har ökat från 1,3 till 1,5.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen och stadens personalstrategiska avdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens synpunkter som svar på skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade

sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Under den senaste mandatperioden har den borgerliga majoriteten genomfört nedskärningar inom skolan på över 900 miljoner kronor. Antalet årsarbetare har minskat med över 600. Såsom framgår i ärendet är det inom grundskolan, skolbarnomsorgen och den obligatoriska särskolan frågan om en på sina håll betydligt minskad personaltäthet.

Vi är kritiska till sifferbehandlingen i ärendet och de tolkningar som görs av statistiken. Statistiska begrepp som ”signifikant” används felaktigt, då detta är frågan om en totalundersökning snarare än en urvalsundersökning som har hypotesprövats för proportionsskillnader.

I tjänsteutlåtandet används dessutom konsekvent procent i jämförelser, fast en granskning av den bifogade tabellen visar att jämförelserna istället sker i form av procentenheter. Detta ger sammantaget intrycket att de personalnedskärningar som faktiskt genomförts är mindre än vad som faktiskt har varit fallet.

En genomgång av det redovisade sifferunderlaget ger vid handen att t ex personaltätheten i grundskolan har minskat från 7,05 elever/-års-arbetare till 7,26 elever/årsarbetare. Detta motsvarar att en klass med 25 elever nu i tre av fyra fall har fått 26 elever. Ännu större är minskningen av personaltätheten i skolbarnsomsorgen – där går det numer 0,9 barn mer per årsarbetare än 2006. Dessutom ser vi minskad personaltäthet inom den obligatoriska särskolan. På totalen går det nu 4 procent fler elever per årsarbetare än 2006. Det är således fråga om en faktisk och relativt dramatisk försämring i personaltätheten som skett långsamt under tre år. Detta innebär till exempel sämre möjligheter att få stöd för alla elever som har det svårt i skolan.

§10 Inrättande av en ny skolenhet för en samlad dansarutbildning med namn Kungliga Svenska Balettskolan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att

En ny skolenhet, med namnet Kungliga Svenska Balettskolan, inne-

fattande förberedande dansutbildning och yrkesdansarutbildning på grundskole- respektive gymnasienivå, inrättas och startar höstterminen 2010.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-02-22.

År 2006 beslutade utbildningsnämnden, Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd och Östermalms stadsdelsnämnd att samla ihop och förlägga dansarutbildningen till en skola med start hösten 2007. Syftet var att öka förutsättningarna för en kvalitativ höjning av utbildningen. Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att inkomma med ett förhyrningsärende avseende lokalerna i fastigheten Stettin 5 på Ladugårds gärde (f d Danshögskolan). Kommunstyrelsen avslog dock begäran om att få teckna hyresavtal för lokaler i den aktuella fastigheten. Anledningen var de mycket höga kostnaderna i förslaget. Kommunstyrelsens ekonomiutskott uppmanade utbildningsnämnden att söka alternativa lokaler för en samlad dansarutbildning, som man i grunden var positiv till. Så har också skett. Ett antal alternativ har utretts och förkastats av olika skäl. Nu har en lokallösning hittats i Münchenbryggeriet. Att flytta dansklasserna från Högalid till Münchenbryggeriet innebär också att Högalidsskolan kan utöka sin intagning av elever från närområdet, vilket det finns behov av.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen i samverkan med grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:


En ny skolenhet, med namnet Kungliga Svenska Balettskolan, innefattande förberedande dansutbildning och yrkesdansarutbildning på grundskole- respektive gymnasienivå, inrättas och startar höstterminen 2010.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§11 Inriktning för arbete med meriterings- och portfoliosystem för lärare

Beslut

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla ett meriterings- och portfolisystem för lärare.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-02-25. Dnr 10-241/578.

Utbildningsnämnden har fattat beslut om två typer av karriärtjänster för lärare. I kvalifikationskraven för tjänsterna ingår bland annat att kunna visa pedagogisk skicklighet. För att detta ska vara möjligt att bedöma behöver meriteringskriterier och möjligheter för lärare att dokumentera och synliggöra sina kompetenser utvecklas. Utbildningsnämnden föreslås ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utveckla ett meriterings- och portfoliosystem för lärare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kvalitets- och ekonomiavdelningen i samverkan med berörda avdelningar.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla ett meriterings- och portfoliosystem för lärare.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§12 Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet inklusive special-pedagogisk verksamhet i Stockholms skolor, lednings-system för skolhälsovården och psykologverksamheten samt utseende av verksamhetschefer

Beslut

1. Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet i Stockholms skolor godkänns och gäller fr.o.m. 2010-05-01.

2. Ledningssystemen för skolhälsovårds- och skolpsykologverksamhet godkänns.

3. Kvalitetssystemen för kuratorer och specialpedagoger/speciallärare godkänns.

4. Som verksamhetschef för psykologverksamhet utförd av psykologer anställda inom uppdragsavdelningen utses chefen för psykologenheten, uppdragsavdelningen.

5. Som verksamhetschef för skolhälsovård utförd av skolläkare och skolsköterskor anställda inom uppdragsavdelningen samt av skolsköterskor anställda i stadens kommunala skolor utses chefen för skolhälsan/skolöverläkaren, uppdragsavdelningen.

6. Rektor utses som verksamhetschef för psykologverksamhet utförd av i skolan direktanställd psykolog.

7. Rektor för kommunal grund- och gymnasieskola inklusive obligatorisk särskola och gymnasiesärskola utses som verksamhetschef för kommande ramavtalsupphandlad skolhälsovård och psykologverksamhet.

8. Nämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma till nämnden/vårdgivaren med förslag på närmare anvisningar m.m. för uppgifter i ledningssystemet för skolhälsovård och skolpsykologverksamhet och med delegation m.m. för respektive verksamhetschefs uppdrag.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-03-01. Dnr 09-510/4059.


För att garantera likvärdighet och hög kvalitet inom elevhälsans område har förslag tagits fram till kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet i Stockholms skolor. Programmet omfattar specialpedagogiska, psyko-sociala, psykologiska och medicinska insatser och är ett gemensamt program för de professioner som ingår i elevhälsoarbetet.

Ledningssystem för skolhälsovård och skolpsykologverksamheten i stadens kommunala skolor behöver fastställas och verksamhetschefer utses.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts inom utbildningsdirektörens stab i samverkan med uppdragsavdelningen, grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen. Konsultation har skett med Socialstyrelsen och jurister.

Handikapprådet har informerats.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Kvalitetsprogram för elevhälsoarbetet i Stockholms skolor godkänns och gäller fr.o.m. 2010-05-01.
 2. Ledningssystemen för skolhälsovårds- och skolpsykologverksamhet godkänns.
 3. Kvalitetssystemen för kuratorer och specialpedagoger/speciallärare godkänns.
 4. Som verksamhetschef för psykologverksamhet utförd av psykologer anställda inom uppdragsavdelningen utses chefen för psykologenheten, uppdragsavdelningen.
 5. Som verksamhetschef för skolhälsovård utförd av skolläkare och skolsköterskor anställda inom uppdragsavdelningen samt av skolsköterskor anställda i stadens kommunala skolor utses chefen för skolhälsan/skolöverläkaren, uppdragsavdelningen.
 6. Rektor utses som verksamhetschef för psykologverksamhet utförd av i skolan direktanställd psykolog.
 7. Rektor för kommunal grund- och gymnasieskola inklusive obligatorisk särskola och gymnasiesärskola utses som verksamhetschef för kommande ramavtalsupphandlad skolhälsovård och psykologverksamhet. 1. Nämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma till nämnden/vårdgivaren med förslag på närmare anvisningar m.m. för uppgifter i ledningssystemet för skolhälsovård och skolpsykologverksamhet och med delegation m.m. för respektive verksamhetschefs uppdrag.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Under den senaste mandatperioden har den borgerliga majoriteten dragit undan resurser på över 900 miljoner kronor från stadens utbildningsväsende. Detta har negativt drabbat bland annat elevhälsovården, som kritiserats av bland annat Socialstyrelsen för att den saknar tillräckliga resurser att till exempel upptäcka barn med psykisk ohälsa. Det är positivt med detta kvalitetsprogram, men för att verkligen höja kvaliteten i elevhälsovården krävs också tillräckliga resurser.

Vi beklagar vidare att så få friskolor väljer att köpa kvalitetssäkrad elevhälsovård från staden. Det är bekymmersamt att kraven på elevhälsovården även med den nya skollagen är diffusa och lämnar öppet för stora skillnader i kvalitet.

_____________

§13 Genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen

Beslut

1. Nämnderna godkänner förvaltningarnas genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen samt uppdrar åt förvaltningarna att beställa byggnadsåtgärderna av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

2. Nämnderna begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen till en hyreshöjande investeringskostnad om 182,7 mnkr och med en hyra år ett om 17,6 mnkr var av SDN del av hyran är 7,2 mnkr.

3. Utbildningsnämnden anmäler för egen del ärendet till Södermalms stadsdelsnämnd, idrottsnämnden och kulturnämnden. Södermalms stadsdelsnämnd anmäler för egen del ärendet till utbildningsnämnden.

4. Förvaltningarna föreslår att nämnderna uppdrar åt förvaltningarna att omgående beställa projektering av grundarbetena för att möjliggöra att de mest störande grundarbetena i huvudsak utförs under sommaren.

5. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

2010-02-25. Dnr 08-324/1921.

Ett inriktningsförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen godkändes av utbildningsnämnden och av Södermalms stadsdelsnämnd den 23 oktober 2008.


Bakgrunden till beslutet var att Södra Hammarbyhamnen på grund av stor inflyttning av barnfamiljer har ett stort behov av plats för förskolebarn omgående och skolelever på sikt. Enligt de senaste prognoserna från USK kommer behovet av skol- och barnomsorgsplatser att vara ökande de närmaste åren.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningens lokalenhet och grundskoleavdelning samt Södermalms stadsdelsförvaltning. Samråd har skett med SISAB. Under ärendets beredning har utbildningsförvaltningen haft samråd med stadsledningskontoret och underhandskontakt med idrotts- och kulturförvaltningarna.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Nämnderna godkänner förvaltningarnas genomförandeförslag avseende byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen samt uppdrar åt förvaltningarna att beställa byggnadsåtgärderna av SISAB om kommunstyrelsen godkänner investeringen.

 2. Nämnderna begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av byggnation av ny förskola och grundskola i kvarteret Innanhavet Södra Hammarbyhamnen till en hyreshöjande investeringskostnad om
  182,7 mnkr och med en hyra år ett om 17,6 mnkr var av SDN del av hyran är 7,2 mnkr.

 3. Utbildningsnämnden anmäler för egen del ärendet till Södermalms stadsdelsnämnd, idrottsnämnden och kulturnämnden. Södermalms stadsdelsnämnd anmäler för egen del ärendet till utbildningsnämnden.

 4. Förvaltningarna föreslår att nämnderna uppdrar åt förvaltningarna att omgående beställa projektering av grundarbetena för att möjliggöra att de mest störande grundarbetena i huvudsak utförs under sommaren.

 5. Omedelbar justering.


Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) framlade ett gemensamt förslag och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig

finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Roger Mogert, Magnus Johansson och Emma Lindqvist (alla S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att i huvudsak bifalla förslaget till beslut

att lekytorna i Sickla park ska iordningsställas innan byggna-

tion påbörjas samt

att därutöver anföra

Behovet av förskolor och skolor i Hammarby Sjöstad är stort. Det är därför angeläget att den aktuella byggnaden uppförs, men det är viktigt att belysa ett antal frågeställningar särskilt i den vidare processen.

En bättre dialog med den befintliga skolhyresgästen måste prioriteras från SISAB:s sida. När den nya huskroppen sammanbyggs med den befintliga skolan påverkas ett antal lokaler menligt. Lösningar för att minska denna påverkan måste studeras. Möjligheterna till samverkan kring och samutnyttjande av lokaler ska utredas vidare. Påverkan på den befintliga skolverksamheten under byggtiden, särskilt ur störnings- och säkerhetssynpunkt kan antas bli allvarlig. Detta ska särskilt utredas och förslag till lösningar redovisas.


Sickla park nyttjas i dag frekvent av eleverna i den befintliga skolan och de parkytor som vetter mot skolan är slitna. Samtidigt måste dessa ytor även framgent kunna nyttjas av skoleleverna som ett komplement till den egentliga skolgården. Lekställningar och liknande anordningar ska uppsättas i den till skolan angränsande delen av Sickla park för att tydliggöra att platsen måste anses ingå i elevernas rastyta. Lekytor i Sickla park måste vara iordningsställda innan byggnation kan påbörjas. Vidare bör en analys av byggprocessen och projektet göras utifrån ett barnperspektiv.

Vi anser vidare att det är en förutsättning för planens realiserande att den planerade bollplanen på Lagunen 1 färdigställs. De temporära förskolebyggnaderna som idag finns på Lagunen 1 ersätts med permanenta lokaler inom Innanhavet 2.

Särskilt uttalande

Ordföranden Lotta Edholm m fl (FP), ledamoten Cecilia Brinck m fl (M), ledamoten Erik Slottner (KD) och ersättaren Helen Törnqvist (C) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Behovet av förskolor och skolor i Hammarby Sjöstad är stort. Det är därför angeläget att Lugnets skola byggs. Vi vill belysa några faktorer särskilt inför den fortsatta processen.

En god dialog med Vittras befintliga skola måste prioriteras. När den nya huskroppen sammanbyggs med den befintliga skolan påverkas ett antal lokaler. Lösningar för att minska denna påverkan måste studeras. Möjligheterna till samverkan kring och samutnyttjande av lokaler ska utredas vidare. Påverkan på den befintliga skolverksamheten under byggtiden ska särskilt utredas och förslag till lösningar redovisas. Konsekvenserna för barn ska särskilt belysas.


Sickla park nyttjas idag frekvent av eleverna i den befintliga skolan och de parkytor som vetter mot skolan är slitna. Samtidigt måste dessa ytor även i framtiden kunna nyttjas av skoleleverna som ett komplement till den egentliga skolgården. Lekställningar och liknande anordningar ska uppsättas i den till skolan angränsande delen av Sickla park för att tydliggöra att platsen måste anses ingå i elevernas rastyta. Enligt uppgift kommer inte stadsbyggnadsnämnden att medge bygglov förrän avtal upprättats mellan fastighetsägarna och stadsdelsnämnden, som är skötselansvarig för Sickla park, avseende skötsel för parken. Det är angeläget att lösa frågan om lekytor i Sickla park innan byggnation av den nya skolan påbörjas.

_____________

§14 Inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan för år 0-9 samt särskola

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnadsåtgärder vid Stenhagsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

2009-10-26. Dnr 08-324/1146

Utbildningsnämnden gav den 15 maj 2008 förvaltningen i uppdrag att dels presentera ett inriktningsförslag för nybyggnation för år 6-9 vid Stenhagsskolan, dels utreda en sammanslagning av Akallaskolan och Stenhagsskolan. Akallaskolan är byggd 1977 och är sedan flera år i behov av en omfattande renovering och upprustning. Stenhagsskolan klarar inte den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) varför SISAB måste bygga om ventilationen. Skolans publika lokaler måste tillgängliggöras.

Ärendets beredning

Ärendet har arbetats fram i samarbete mellan representanter för Akallaskolan, Stenhagsskolan, Sveaborgsskolan, grundskoleavdelningen, kvalitets- och ekono­miavdelningen samt SISAB.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag avseende om och tillbyggnadsåtgärder vid Stenhagsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvalt­ningen att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.


Särskilt uttalande

Vice ordförande Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vi vill betona vikten av att förvaltningen i den kommande processen aktivt tar in synpunkter från elever, föräldrar, personal och andra berörda. Likaså måste förslaget till genomförandebeslut innehålla tydliga konsekvensanalyser. Det är olyckligt att planeringsförutsättningarna som finns i dag ibland skapar en överkapacitet inom skolan, vilket försämrar ekonomin för så väl kommunala som fristående skolor.

_____________

§15 Yttrande till Förvaltningsrätten i målnr. 15823-10 gällande förvaltningens beslut att förelägga den ideella föreningen Albatross att avhjälpa vissa missförhållanden

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar bilagt yttrande i målnummer 15823-10 till Förvaltningssrätten i Stockholms Län

2. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från

2010-03-08. Dnr 09-453/3523

Förvaltningsrätten i Stockholm har anmodat utbildningsnämnden att yttra sig över ytterligare handlingar som föreningen Albatross inlämnat till Förvaltningsrätten den 11 februari och 4 mars 2010 således efter nämndens beslut den 14 januari 2010.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för enskilt driven och fristående verksamhet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar och åberopar bilagt yttrande i målnummer 15823-10 till Förvaltningssrätten i Stockholms Län

 2. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

_____________

§16 Övriga frågor

Håkan Edman, avdelningschef på grundskoleavdelningen, informerade om Slättgårdskolan och 3 pågående projekt. Det gäller etablering av paviljonger p.g.a. otjänliga lokaler, byggnation av idrottssal samt byggnation av permanenta lokaler som ska ersätta paviljonger och bättre anpassa skolan till F-9.

Cecilia Brinck (M) ställde en fråga om hur många som till dags dato aktivt valt förskoleklass. Håkan Edman informerade om att av 9.000 barn har 4.000 hittills gjort ett aktivt val till förskoleklass.

Vice ordföranden Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) överlämnade en gemensam skrivelse angående Mariehällsbarnens skolbarnsomsorg.

Vice ordföranden Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) överlämnade en gemensam skrivelse angående val till förskole-klass.

Vice ordföranden Roger Mogert (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) överlämnade en gemensam skrivelse angående policy för politiska ungdomsförbunds och partiers närvaro på skolor.

Skrivelserna överlämnades till förvaltningen för beredning.

_____________