Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2010-08-19

Sammanträde 2010-08-19

Datum
Klockan
15.30
Plats
Utbildningsförvaltningen, Hantverkargatan 2 F plan 4, EFTERTANKEN

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-06-10

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-08-10

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelse inom nämndens verksamhetsområde

6 Öppna standarder - tillgång till och vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 10-042/5264
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Revidering av stadens basnyckeltal

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 10-100/5263

8 Särvux byter namn till Lärvux - särskild utbildning för vuxna

9 Mariehällsbarnens skolbarnsomsorg

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Inger Stark (V) och Per Olsson (MP)
Dnr 10-413/677

10 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

11 Lärotider för Stockholms skolor

12 Ta fram en strategi så att fler skolor kan laga mat i det egna köket

13 Genomförandeförslag avseende om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan för år 0-9 samt särskola

14 Återuppbyggnad av nedbrunnen skolfastighet på Rinkebyskolan

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) och vice ordföranden Roger Mogert (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2010-09-01.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2010-06-10

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2010-06-10 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2010-08-10

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträdet med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2010-08-10 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Anmälan lades till handlingarna.

_____________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2010-08-05.

Anmälan lades till handlingarna.

__________

§6 Öppna standarder – tillgång till vidareutnyttjande av offentlig information i elektroniskt format

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-07-26. Dnr 10-042/5264.

Utbildningsförvaltningen instämmer helt i stadsledningskontorets förslag när det gäller öppna standarder och andra insatser för att underlätta tillgången och vidareutnyttjandet av offentlig information.

I förslaget beskrivs ett stort antal olika aktiviteter, dels inom staden, dels på nationell och europeisk nivå som alla syftar till att underlätta tillgången till offentlig information i ett elektroniskt format. Genom att samla dessa olika delar i ett dokument skapas en ökad helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt. Även om delar av förslaget inte är tvingande för utbildningsförvaltningens verksamhet finns det all anledning för utbildningsförvaltningen att arbeta för en förbättrad tillgång till elektronisk information där så är lämpligt. Utbildningsförvaltningen ser stora fördelar med att stadens information också blir tillgänglig internt inom staden på ett enklare och mer standardiserat sätt. Om verksamhetens behov sätts i centrum kan också användningen av öppna program skapa nya möjligheter.

Ärendets beredning

Ärendet har bretts inom kvalitets- och ekonomiavdelningen.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§7 Revidering av stadens basnyckeltal

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen som svar på remissen

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att inför arbetet med verksamhetsplan och budget 2011 utveckla ett basnyckeltal som tar hänsyn till andelen sent anlända invandrade elever när det gäller skolans betygsresultat

3. Att därutöver anföra

Det är positivt att staden nu tar ett samlat grepp om nyckeltalen för skola och förskola i syfte att samordna nyckeltalen med annan officiell statistik.

När det gäller grundskolan menar vi att det i dag saknas ett mått som i tillräcklig grad tar hänsyn till andelen nyanlända elever i en skola. Vi vet av erfarenhet att sent anlända elever har sämre förutsättningar att hinna nå betyg i alla ämnen och detta bidrar till att dra ner skolans resultat som helhet.

Självklart är det viktigt att även fortsättningsvis mäta genomsnittligt meritvärde för en skola. Men vi vill dessutom tillföra ett nytt nyckeltal i staden, som tar hänsyn till andelen sent anlända elever. Det skulle till exempel kunna vara en skolas meritvärde, men undantag för de elever som kommit till Sverige de sista två åren.

4. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-06-30. Dnr 10-100/5263.

Stadsledningskontoret har tagit fram förslag till revidering av de tidigare av kommunfullmäktige beslutade basnyckeltalen (Utl 2005:146 RI). Ambitionen har varit att i möjligaste mån samordna nyckeltalen med annan officiellt statistik.

Syftet är att de ska bilda underlag för att slutsatser ska kunna dras om hur vägen till förväntade resultat ser ut samt utgöra tidsserier över för verksamheterna viktiga parametrar.

Förvaltningen håller med stadsledningskontoret om syfte, ambition, samordning med annan officiell statistik, jämförbarhet samt resultat från kommunala respektive fristående skolor. Förvaltningen lämnar övergripande synpunkter om behov av tydligare formuleringar, källhänvisning, eftersläpning av resultat och nyckeltal uppdelat på kön samt specifika förslag beträffande några nyckeltal.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschefens stab i samarbete med kvalitets- och ekonomiavdelningen, personalavdelningen, grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande:

 1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter till kommunstyrelsen som svar på remissen
 2. Omedelbar justering

Förslag till beslut

Ordföranden Lotta Edholm (FP) framlade ett för (FP), (M), (KD) och (C) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Roger Mogert (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Roger Mogert m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för förvaltningens förslag.

__________

§8 Särvux byter namn till Lärvux – särskild utbildning för vuxna

Beslut

Skolnamnet Särvux föreslås fr.o.m. 2010-09-01 ändras till Lärvux - särskild utbildning för vuxna.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-06-30. Dnr 10-436/6162.

Utbildningsförvaltningen föreslår att Särvux, dagens utbildning för vuxna med inlärningssvårigheter, fr.o.m. 2010-09-01 byter namn till Lärvux - särskild utbildning för vuxna. Namnbytet grundar sig dels på att man i nya skollagen frångår begreppet särvux och övergår till särskild utbildning för vuxna dels på att begreppet Lärvux har en tydligare och positivare koppling till uppdraget som framgår nedan.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom vuxenutbildningsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att skolnamnet Särvux fr.o.m. 2010-09-01 ändras till Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§9 Mariehällsbarnens skolbarnsomsorg

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Inger Stark (V) och Per Olsson (MP)

Beslut

Som svar på skrivelsen överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-06-23. Dnr 10-413/677.

Roger Mogert (s), Inger Stark (v) och Per Olsson (mp) har i en skrivelse till nämnden begärt en redovisning av läget för Mariehällsbarnen och vill att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en lösning för Mariehälls skolbarnomsorg,

Utbildningsnämnden beslutade den 10 juni 2010 att begära hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av nyproduktion av Mariehälls skola. Vad gäller skolbarnomsorgen har hyresavtal för Svalvägen i Mariehäll nytecknats och bygglov sökts för att bedriva skola i lokalerna.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av grundskoleavdelningen i samverkan med ekonomi- och kvalitetsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar

som svar på skrivelsen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Roger Mogert (S) anmälde ett särskilt uttalande från (S), (MP) och (V) enligt nedan:

Det är bra att nämnden tidigare i år till slut fattade beslut om Mariehällsskolans förskola och skola. Det är dock anmärkningsvärt att det har tagit ett och ett halvt år innan beslutet fattades och att information som tydligt berättade vad som skulle hända med skolbarnsomsorgen för Mariehällsbarnen fanns tillgänglig. Med ett expansivt område som

Mariehäll är det viktigt att det finns framförhållning i planering och beslut kring att bygga ut skola och skolbarnsomsorg.

Tyvärr blir konsekvensen vare sig barnen i årskurs 2 eller 3 kommer att få skolbarnsomsorg i sitt bostadsområde. Dessutom med påföljden av att sexårsverksamheten, för barnen i Mariehäll, blir heldagar på Svalvägen. Det kommer att innebära en avsaknad av integrering mellan sexårsverksamheten och skolan och i slutändan att sexåringarna får delta i en ”förlängd dagisverksamhet”.

__________

§10 Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan

Beslut

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-07-28. Dnr 10-012/471.

Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-21 om ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”. Samtidigt beslutades att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att komplettera riktlinjerna med ett stödmaterial.

Bifogat stödmaterial innehåller avsnitt som ingår i de samverkansområden som respektive stadsdelsnämnd och skolor tecknar överenskommelser om. (Kommunfullmäktige 2010-06-21, ”Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa”).

Vid sammanträdet dukades en utbytessida till bilagan i ärendet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utbildningsförvaltningen/utbildningsdirektörens stab tillsammans med staben för stadsövergripande sociala frågor vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

En arbetsgrupp med representanter från de bägge förvaltningarna har utarbetat förslagen. En referensgrupp med representanter för rektorer/skolledare, elevhälsopersonal samt representanter för stadsdelnämndernas verksamheter inom individ- och familjeomsorg respektive LSS har funnits till arbetsgruppens förfogande med representation från följande stadsdelsförvaltningar: Skarpnäck, Hägersten–Liljeholmen, Östermalm, Södermalm, Spånga-Tensta, Skärholmen, Kungsholmen och Farsta.

När det gäller hederskontexten har en särskild arbetsgrupp och referensgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen inklusive rektorer och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen utarbetat förslagen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningarna föreslår att utbildningsnämnden respektive socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar följande:

 1. Godkänna stödmaterialet för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan.
 2. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att komplettera stödmaterialet och hålla det uppdaterat.
 3. Ge utbildningsförvaltningen tillsammans med socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att återkomma till respektive nämnd under 2011 med uppdaterat material med anledning av ny skollag.
 4. Ge Preventionscentrum vid socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen följa upp hur samverkan mellan skolan och stadsdelsnämndernas verksamheter utvecklas.
 5. Godkänna tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse till utbildningsnämnden 2009-04-16 (dnr 09-012/1171) från Lotta Edholm (FP), Cecilia Brink (M), Erik Slottner (KD), Helen Törnqvist (C), Roger Mogert (S), Susanna Brolin (V) och Per Olsson (MP): ”Tillsätt arbetsgrupp för att utforma riktlinjer för befrielse från undervisning”.

Beslutsgång

Vice ordföranden Roger Mogert (S) yrkade att ärendet skulle bordläggas. Ordföranden upptog bordläggningsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§11 Lärotider för Stockholms skolor

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lärotider och lovdagar för läsåren 2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014.

 1. Nämnden anför därutöver

Den första skoldagen är en minnesvärd dag i en ung människas liv – såväl för barnet som för hans eller hennes föräldrar. Alla ska känna sig välkomna till skolan. Såväl Stockholms skolplan som förskoleplan understryker vikten av en god samverkan mellan förskola och skola i samband med övergången till förskoleklass.

Det är viktigt att alla föräldrar känner sig väl informerade om de praktiska förutsättningarna kring tiden för övergången. Alla föräldrar måste i god tid få information om förskoleplatsens upphörande, inskolning i skolan och skolbarnsomsorgen, samt vilka datum som gäller.

Vi vill också peka på grundskolans skyldighet att erbjuda ett bra mottagande för alla barn. Övergången mellan förskola och skola sker vanligen en vecka innan den formella skolstarten. Under denna tid är det viktigt att de barn som så önskar erbjuds en bra skolbarnomsorg. Mottagandet är förstås extra viktigt för sexåringarna som denna vecka får sitt första intryck av sin nya skola.

Övergången mellan förskola och skola ska ske på ett bra sätt för barn och föräldrar, oavsett huvudman för förskolan och skolan.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-06-07. Dnr 09-401/5787.

Utbildningsnämnden fattade 2007-11-29 beslut om gemensamma lärotider och lovdagar för stadens grundskolor och den obligatoriska särskolan. Ett förslag för de kommande tre läsåren föreligger i bilaga 1.

För gymnasie- och gymnasiesärskolan finns som tidigare behov av att fastställa ett första och ett sista datum för läsårets start i augusti respektive avslutning i juni. Gemensamma lovdagar med grundskolan föreslås och redovisas i ärendets bilaga 2.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskole- och gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lärotider och lovdagar för läsåren 2011/2012, 2012/2013 och 2013/2014.

Yrkanden

Ordföranden framlade ett för (FP), (M), (KD) och (C) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta. (S), (MP) och (V) instämde i yrkandet.

Beslutsgång

Ordföranden förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

_________

§12 Ta fram en strategi så att fler skolor kan laga mat i det egna köket

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Beslut

Som svar på remissen överlämnas förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-05-03. Dnr 10-304/1590.

I en skrivelse till kommunstyrelsen skriver Yvonne Ruwaida (mp) om att vilja skapa bra förutsättningar för de kommunala köken att laga god och hälsosam mat, helst på plats i den egna verksamheten. Vidare föreslås att Stockholms stad ska ta fram en strategi för att underlätta för de verksamheter som vill bygga om till tillagningskök.

Utbildningsförvaltningens uppfattning är att det i enlighet med skrivelsens intentioner nu har påbörjats ett aktivt arbete för att skapa bra förutsättningar för de kommunala skolköken att laga god och hälsosam mat. Förvaltningen förordar däremot ingen gemensam strategi för hela Stockholms stad då en sådan riskerar begränsa utbildningsnämndens möjligheter till egna prioriteringar.

Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning i samverkan med kostfunktionen vid skolstöd, uppdragsavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen förslår att utbildningsnämnden beslutar att

som svar på remissen överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut vilket även (S) och (V) anslöt sig till.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Vice ordförande Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och ledamoten Inger Stark (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

att delvis bifalla förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

Det är bra att förvaltningen arbetar aktivt för att höja kvalitén på måltidsverksamheten inom Stockholms stads grundskolor. Förvaltningen menar dock att en stadsgemensam strategi för att underlätta för tillagningskök riskerar att begränsa möjligheter till egna prioriteringar. Detta är naturligtvis inte skrivelsens intention. Tvärtom, en strategi ska visa hur arbetet kan underlättas utan att begränsa mer långtgående initiativ inom förvaltningar eller lokalt. Det är också bra att förvaltningen planerar att ta fram en kostpolicy, men mer långtgående insatser behövs även på detta område. Förvaltningen bör genomföra en ordentlig utbildningsinsats av kostpersonal för att därigenom också höja kvalitén.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), ledamoten Per Olsson (MP) och ledamoten Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Skolmaten är viktig för att skapa goda förutsättningar för elevernas resultat. Det är därför viktigt att maten är näringsriktig och god, så att barnen verkligen äter av den. Näringsriktig och regelbunden kost gör att eleverna orkar mer och får bättre koncentrationsförmåga. Trötta och hungriga elever har svårare att ta till sig undervisningen under en hel dag.

På senare tid har kostens betydelse för folkhälsan uppmärksammats allt mer. Skolmaten är viktig för att grundlägga goda kostvanor som vuxna. Detta är inte minst nödvändigt för elever som kommer från hem med bristande kosthållning.

Staden ska starta ett långsiktigt kvalitets- och utvecklingsarbete för att förbättra skolmaten. I det arbetet ska samtliga skolor i Stockholm, kommunala såväl som fristående, samt elevrepresentanter inbjudas att delta. Staden ska också inleda en satsning på fortbildning för skolmåltidspersonalen och reservera medel för att höja deras löner.

Skolmaten i Stockholms skolor ska utvecklas och förbättras. I den andan ska staden se över möjligheten att fler skolor får möjlighet att laga mat i det egna skolköket.

__________

§13 Genomförandeförslag avseende om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan för år 0-9 samt särskola

Beslut

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag enligt alternativ 1 avseende om- och tillbyggnadsåtgärder vid Stenhagsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna om kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen.

 1. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att om- och tillbyggnadsåtgärder vidtas vid Stenhagsskolan till en hyreshöjande kostnad om 154,0 mnkr med ett hyrestillägg om 13,7 mnkr första året efter om- och tillbyggnaden.

 1. Skolbyggnaden Akallaskolan sägs upp och avvecklas fr.o.m. årsskiftet 2012/2013.

 1. Omedelbar justering

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-07-02. Dnr 10-324/1146.

Utbildningsnämnden godkände den 18 mars 2010 ett inriktningsförslag avseende om- och tillbyggnad av Stenhagsskolan för år 0-9 samt särskola och gav utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett förslag till genomförandebeslut.

Stenhagsskolans huvudbyggnad, A-huset, byggs på med en våning där bl.a. NO-lokaler, bildsal, hemkunskapssal, mediatek samt lärosalar för år 6-9 placeras. På bottenvåningen byggs mottagningsköket om till tillagningskök samtidigt som kök och matsal får större yta vilket medför att rektorsexpeditionen m.m. flyttas. Ett nytt idrottshus byggs, med eller utan två komplementlokaler. Det gamla idrottshuset rivs. B-huset byggs om för särskolan som flyttas från Sveaborgsskolan.

Fyra ombyggnadsalternativ redovisas.

Det ombyggnadsalternativ som bäst motsvarar behoven är enligt förvaltningens bedömning alternativ 1 och då detta inte medför markant större kostnader än övriga tre alternativ förordar förvaltningen att alternativ 1 genomförs.

Ärendets beredning

Ärendet har arbetats fram i samarbete mellan representanter Akallaskolan, Stenhagsskolan, Sveaborgsskolan, grundskoleavdelningen centralt, kvalitets- och ekonomiavdelningen samt SISAB.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar föl­jande:

 1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens genomförandeförslag enligt alternativ 1 avseende om- och tillbyggnadsåtgärder vid Stenhagsskolan samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna om kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner investeringen.

 1. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av att om- och tillbyggnadsåtgärder vidtas vid Stenhagsskolan till en hyreshöjande kostnad om 154,0 mnkr med ett hyrestillägg om 13,7 mnkr första året efter om- och tillbyggnaden.

 1. Skolbyggnaden Akallaskolan sägs upp och avvecklas fr.o.m. årsskiftet 2012/2013

 1. Omedelbar justering

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§14 Återuppbyggnad av nedbrunnen skolfastighet på Rinkebyskolan

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende återuppbyggnad av Rinkebyakademiens lokaler samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB. Till en

kostnad av 9.692.602 kronor enligt budgetoffert.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2010-07-12. Dnr 10-324/5858.

Projektet avser en uppbyggnad av hus D till i all väsentlighet lika byggnad som den nedbrunna vad avser den exteriöra utformningen. Invändigt skapas en mer flexibel uppdelning av lokalerna.

Offerten avser ett genomförande med budgetpris. Den beräknade hyresgenererande projektkostnaden uppgår i offerten till 9.692.602 kronor.

Den förväntad hyres- och driftkostnaden beräknas för år ett till 890.116 kronor, hyreskostnaden kommer att regleras mot verkligt utfall av projektkostnaden. Ersättning för skadad inredning och utrustning samt för extrakostnader, regleras i Stockholms stads avtal med S:t Erik Försäkring AB.

Under höstterminen förläggs slöjden till Askebyskolans lokaler. En planerad lokalavveckling vid Rinkebytorg avbryts. Övrig verksamhet förläggs till Rinkebyskolans lokaler.

Projekteringsarbetet beräknas till 4 månader och produktionsarbetet till 10 månader.

Då en inre disponering av byggnaden ännu inte fastslagits kan detta påverka kostnaden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Kvalitet- och ekonomiavdelningens lokalenhet. Underlag till ärendet har inhämtats från Grundskoleavdelningen och Sisab.

Vid ett informationsmöte den 18:e juni med deltagare från skolledning, utbildningsförvaltningen centralt samt fastighetsägaren Sisab, beslöts att bilda en styrgrupp med en första inriktning att ta fram underlag till beslut om återuppbyggnad av lokalerna. Mötet beslöt även att pga det akuta läget med lokalbrist för verksamheten presentera ett underlag för genomförandebeslut till utbildningsnämndens sammanträde i augusti.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag avseende återuppbyggnad av Rinkebyakademiens lokaler samt uppdrar åt utbildningsförvaltningen att beställa åtgärderna av SISAB. Till en

kostnad av 9.692.602 kronor enligt budgetoffert.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Roger Mogert m fl (S), Per Olsson (MP) och Inger Stark (V) anmälde ett särskilt uttalande:

I samband med återuppbyggnaden av den nedbrunna skolfastigheten på Rinkebyskolan är det, precis som också nämns i tjänsteutlåtande, viktigt att lokalerna blir flexibla. Det är ett bra tillfälle att skapa lokaler som möjliggör för olika typer av verksamheter, inte bara skolundervisning, utan även t ex skolbarnsomsorg eller fritidsgårdsverksamhet.

__________

§17 Övriga frågor

Ledamoten Linda Nordlund (FP) ställde en fråga om vilka regler gäller för uthyrning av skolans aula för enskilda partiers valinformation.

Förvaltningen återkommer.

__________