Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2012-05-24

Sammanträde 2012-05-24

Datum
Klockan
16.00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 april 2012

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den15 maj 2012 och 22 maj 2012

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Tillhandahållarärenden

6 Ägarbyten i enskilda förskolor och fristående skolor

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Inger Stark (V) och Per Olsson (MP)
Dnr 2009-450/2940

7 Elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö i skolan

Svar på skrivelse från Per Olsson (MP) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Dnr 2012-222/200

Övergripande förvaltningsärenden

8 System för internkontroll

Egenregiärenden

10 Lärarnas delaktighet gällande särskilt stöd

Svar på skrivelse från Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)
Dnr 2012-516/505

11 Inriktning för S:t Örjans skolor

11 X Svar på skrivelse från Lotta Edholm (FP), Christoffer Järkeborn (M), Helen Törnqvist (C) och Erika Svanström (KD)

12 Namnbyte av grundskola - Akallaskolan/Stenhagsskolan ändrar namn till Akalla grundskola F-9

13 Flytt av program till Stockholms Hotell- och Restaurangskola till Kista gymnasium

Dnr 2012-423/5282 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Flytt av program till Kista gymnasium från Enskede Gårds gymnasium

Dnr 2012-423/5281 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Flytt av rogram till S:t Eriks gymnasium från Ensekde Gårds gymnasium

Dnr 2012-423/5279 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor (Motion 2012:12)

Remissvar till kommunstyrelsen på motion från Emilia Hagberg (MP), Per Olsson (MP) och Katarina Luhr (MP)
Dnr 2012-351/5315 Omedelbar justering

17 Delegation för upphandling av verktyg för kompetensstyrning

Dnr 12-125/5499 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordförande Lotta Edholm (FP) och vice ordförande Jan Valeskog (S) utsågs att justera protokollet från dagens sammanträde, vilket ska ske senast 2012-06-07.

__________

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 april 2012

Beslut

Anmälan av protokoll från nämndens sammanträde 2012-04-19 som blivit vederbörligen justerat, godkänns.

__________

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp den 15 maj 2012 och 22 maj 2012

Beslut

Anmälan av protokoll från sammanträde med utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp, FVG, 2012-05-15 och 2012-05-22 som blivit vederbörligen justerade, godkänns.

__________

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

Anmäldes beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde enligt bilaga 1 till denna paragraf.

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

__________

§5 Anmälningsärenden

Utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över månadsrapporter, delegationsbeslut samt till förvaltningen inkomna skrivelser till och med den 2 maj 2012.

Anmäldes ordförandebeslut från den 10 maj 2012 och handikapprådets protokoll från den 9 maj.

Beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

__________

§6 Ägarbyten i enskilda förskolor och fristående skolor

Svar på skrivelse från Roger Mogert (S), Inger Stark (V) och Per Olsson (MP)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-04-23. Dnr 2009-450/2940.

Utbildningsförvaltningen har mottagit en skrivelse från Roger Mogert (S), Inger Stark (V) och Per Olsson (MP) om ägarbyten i enskilda förskolor och fristående skolor. Författarna vill bland annat att utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att skolinspektörerna vid ägarbyten gör oannonserade inspektioner i de berörda verksamheterna samt återkommer till nämnden med förslag på förändringar i instruktionen för skolinspektörerna.

Förskolans tillsynsinspektion genomförs som författarna föreslår. Inspektionerna är oftast oannonserade och när en verksamhet byter ägare genomförs en inspektion. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att det inte finns behov av att ändra instruktionen för inspektionen.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats inom tillhandahållaravdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelse.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§7 Elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö i skolan

Svar på skrivelse från Per Olsson (MP) och Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-04-24. Dnr 2012-222/200.

I en skrivelse från Miljöpartiet lyfts en del frågor om elevernas fysiska och psykosociala arbetsmiljö i skolan. Frågorna handlar bland annat om hur eleverna upplever den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i skolan, vilket arbete som sker för att försöka förbättra denna och hur elevernas frånvaro/närvaro kan kopplas till arbetsmiljön och hur sådan frånvarostatistik kan användas i förbättringssyfte.

Förvaltningen är enig med skribenterna om att elevernas fysiska och psykosociala miljö i skolan är ett viktigt och brett område och som också omfattar flera olika perspektiv. I nämndens verksamhetsberättelse för 2011 konstateras att värdegrundsarbetet i stadens kommunala skolor går åt rätt håll även om det finns förbättringsområden. Förvaltningen menar att det framför allt sker ett arbete med elevernas arbetsmiljö lokalt på skolorna utifrån den egna skolans resultat, utvecklingsområden och frånvarostatistik. Förvaltningen stödjer dock på olika sätt skolorna i sitt arbete med att förbättra arbetsmiljön.

Ärendets beredning

Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning har berett ärendet i samverkan med gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkande

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) och tjänstgörande ersättaren Edith Ringmar (V) yrkade återremittering.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde återremissyrkandet mot yrkandet att behandla ärendet vid dagens sammanträde mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat behandla ärendet vid dagens sammanträde.

Därefter ställde ordföranden sitt yrkande mot Per Olssons (MP) yrkande mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande

Reservation

Jan Valeskog m fl (S) och Edith Ringmar (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att utbildningsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för att närmare besvara frågorna 3 och 5 i enlighet med de synpunkter som påtalas nedan.

Till stora delar är tjänsteutlåtandet bra och ger omfattande och intressanta analyser och svar på frågorna i skrivelsen från miljöpartiet. Dessvärre saknas analyserna på svaren till några av de frågor som ställts.

För fråga 3 rörande sambandet mellan skolans fysiska och psykiska arbetsmiljö och elevernas frånvaro/närvaro svarar förvaltningen att detta är en fråga som enbart kan besvaras på individnivå då frågan är ett enskilt elevärende. Det är inte rimligt att enbart förklara sambandet mellan skolans arbetsmiljö och frånvaro utan att se till strukturella faktorer som kan finnas på en skola och bidra till en ökad eller minskad frånvaro. Exempelvis är det av intresse att undersöka sambandet genom att jämföra skolor och undersöka om det finns signifikanta skillnader i närvaro/frånvaro mellan skolorna och vad dessa eventuella skillnader i så fall kan bero på.

För fråga 5 rörande tillgång till vuxna inom skolan för eleverna så säger den totala uppräkningen av personalresurser i kommunen inte så mycket för frågeställningen. Det som skulle vara av intresse är istället att beräkna hur stor andel av eleverna som på sin skola har tillgång till de olika personalgrupperna fördelat över tid (exempelvis 100-76%, 75-51%, 50-26%, 25-0% av skoltiden.

Det särskilda uttalandet från kommunal tar upp nya intressanta aspekter rörande psykiska och psykosociala arbetsmiljö i skolan. Att arbeta med såväl elevskyddsombud och ge fortbildningsinsatser inom ämnet för personal är metoder som bör beaktas. Framförallt bör detta testas på skolor som uppvisar problem med arbetsmiljö ur ett elevhälsoperspektiv.

Reservation

Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag, och

Att därutöver anföra

Vi tackar för förvaltningens svar. Det är positivt att resultaten i verksamhetsberättelsen för nämnden följs upp bland annat genom brukarundersökningar och elevhälsorapporter. Det är också positivt att förvaltningen identifierar utvecklingsområden och arbetar med att analysera vad som ligger bakom resultaten. Förvaltningen ger också bra svar på de ställda frågorna, exempelvis kring kategoriseringen av orsakerna bakom frånvaron i skolan.

Med detta sagt önskar Miljöpartiet tydligare besked på fråga 5 och hur många av de elever som behöver stöd av elevhälsan som också får det. Presentation av antalet anställda svarar inte tillfredsställande på den frågan. Miljöpartiet vill ha elevhälsan högt upp på nämndens dagordning.

__________

§8 System för internkontroll

Beslut

Nämnden antar förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-03. Dnr 2012-124/5307.

Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) och i stadens riktlinjer för ekonomisk förvaltning är varje nämnd ansvarig för upprättande av ett system för intern kontroll. I detta ärende redovisar förvaltningen ett förslag till system för intern kontroll som ska säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som styr verksamheten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ledningsstaben.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden antar förvaltningens förslag till system för intern kontroll.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§9 Tertialrapport 1 2012, per den 30 april

Beslut

1. Tertialrapport 1 2012 per den 30 april godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Förändringar avseende indikatorer fastställs.

3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering om 5,3 mnkr avseende ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler, se bilaga 2.

4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering om 9,3 mnkr avseende ökade intäkter för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder, se bilaga 2.

5. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 43,3 mnkr godkänns, se bilaga 2.

6. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-08. Dnr 2012-103/5200.

Kommunstyrelsen har i uppdrag att löpande följa utfallet av stadens verksamheter. Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhets­planen och de förväntade resultaten. Tertialrapporten avser prognos på ekonomiskt utfall och måluppfyllelsen utifrån verksamhetsplan 2012 med mål, indikatorer och aktiviteter. Redogörelsen i tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom tillhandahållaravdelningen i samarbete med lednings­staben och övriga avdelningar inom förvaltningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2012 per den 30 april godkänns. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Förändringar avseende indikatorer fastställs.

3. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering om 5,3 mnkr avseende ökade kostnader för avveckling och omstrukturering av lokaler, se bilaga 2.

4. Nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen budget­justering om 9,3 mnkr avseende ökade intäkter för maxtaxa och kvalitetshöjande åtgärder, se bilaga 2.

5. Förslag till omslutningsförändringar motsvarande totalt 43,3 mnkr godkänns, se bilaga 2.

6. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Jan Valeskog m fl (S) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Efter att endast en tertial av 2012 har gått är det svårt att redan nu förutse vilka mål som kan anses bli uppfyllda, något som också angivits av förvaltningsledningen inför nämndsammanträdet. Vi bedömer att det är därför man markerar de flesta målen som gröna/uppfyllda snarare än delvis uppfyllda eller ej uppfyllda. Det är förståeligt, men det är också i det ljuset man ska se denna tertialrapport – det är en optimistisk och framåtsyftande rapport. Det magra resultatet i årsredovisningen för 2012, där en stor andel av de viktigaste målen som rör barns och elevers trygghet respektive kunskapsresultat inte uppfylldes, ger oss anledning att se tiden an.

När det gäller sådana nämndmål som att ”Utbildningsnämnden ger eleverna möjlighet att uppleva kultur och delta i idrottslivet” och ”Utbildningsnämnden bidrar till en säker och trygg verksamhet” med flera, saknar vi en motiverande redogörelse för att dessa anses ska helt uppfyllda. Samma sak gäller för de föreslagna justeringarna av målsättningarna ”Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare och ”Medarbetare vet vad som förväntas av dem”. Detta är viktiga indikatorer, vars resultat ger oss viktig information om hur väl Stockholms skolor lyckas med att vara bra och attraktiva arbetsplatser. Mot bakgrund av de stora utmaningarna i att förbättra lärarnas arbetsmiljö och de stora rekryteringsbehov av inte minst lärare som föreligger under de kommande åren, behöver uppföljningen av dessa mål utvecklas och motiveras tydligare för utbildningsnämndens ledamöter.

Särskilt uttalande

Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enigt nedan:

Bra att staden använder sig av de statliga satsningar som är användbara, som exempel förstärkning av elevhälsan. Viktigt dock att det finns en strategi som också sträcker sig efter det att de statliga projektmedlen tar slut.

Det är intressant att läsa om utvecklingsarbetet kring bedömning. I det sammanhanget vill vi tydliggöra vikten av medbedömning. Ska de nationella proven fungera optimalt behöver ansvariga lärare vara delaktiga i rättningen av proven. Annars blir inte proven den värdefulla återkoppling till läraren och skolan som det kan vara. Risken blir att nationella prov istället blir en summativ bedömning av elevens prestationer, vilket proven är något sämre konstruerade för att vara.

Glädjande också att förvaltningen initierat ett projekt för att utveckla en modell för att främja elevers närvaro i skolan. Miljöpartiet har tidigare motionerat i kommunfullmäktige om liknande projekt.

Att staden har ett IT-system som fungerar optimalt i undervisningen och är en tillgång i den pedagogiska planeringen är viktigt. Bra att sådana satsningar görs. Men det räcker inte att skaffa Ipads och ta fram nyckeltal. Själva infrastrukturen för IT i skolan behöver utgå från skolornas behov. Miljöpartiet lägger därför en skrivelse om det till nämnden.

Fritidshemmen i Stockholm är i fortsatt behov av resurser och utveckling. Miljöpartiet har tidigare begärt en föredragning för nämnden om fritidshemmens situation. I samband med den strategi som aviseras i tertialrapporten bör detta bli möjligt.

_________

§10 Lärarnas delaktighet gällande särskilt stöd

Svar på skrivelse från Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP)

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-04-25. Dnr 2012-516/505.

Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP) framför i en skrivelse till utbildningsnämnden frågor om lärarnas delaktighet gällande särskilt stöd.

Skollagen reglerar hur skolan ska gå till väga för att utreda om en elev är i behov av särskilt stöd och vad skolan ska göra om det visar sig att eleven är i behov av särskilt stöd. Förutom det som regleras i skollagen är rektor ytterst ansvarig för att besluta om hur skolan ska arbeta för att bedöma och tillgodose elevers behov av särskilt stöd.

Rektor beslutar om vilken organisation skolan ska ha för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Lärare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet kan ha i uppdrag att hantera olika frågor kring särskilt stöd. En eller flera av en elevs lärare är alltid involverade när det gäller pedagogiska utredningar/kartläggningar och i att upprätta åtgärdsprogram.

Ärendets beredning

Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning har berett ärendet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

Särskilt uttalande

Per Olsson m fl (MP) anmälde ett särskilt uttalande enligt nedan:

Vi vill tacka förvaltningen för ett uttömmande svar. Rektor har det yttersta ansvaret för fördelningen av resurser inom skolenheten och att fördela resurserna utifrån elevernas behov. Det är bra och Miljöpartiet har ingen annan uppfattning än att ansvarsfördelningen ska vara sådan.

Av förarbetena till den nya skollagen framgår att syftet med att ställa krav på upprättandet av ett åtgärdsprogram är att det ska finnas ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning, så att förutsättningarna för elevens fortsatta lärande blir de bästa. Lärarens roll i det arbetet fastställs inte av styrdokumenten, därför blir huvudmannens hantering av dessa frågor än mer avgörande.

Förvaltningen menar i likhet med skrivelsen att en lärare ofta är den som uppmärksammar rektor på att en elev har ett sådant behov att det krävs mera resurser. Förvaltningen poängterar att lärare och rektor för en dialog kring detta och det sedan är rektor som ansvarar för att se till helheten, att omfördela och att styra resurserna utifrån samtliga elevers behov. Det måste finnas rutiner för hur personalen ska rapportera till rektor. Däremot finns det inga bestämmelser för hur dessa rutiner ska se ut. Det hade varit önskvärt om staden kunde initiera ett utvecklingsarbete för att lyfta lärares pedagogiska bedömningar i arbetet med att garantera varje elev det stöd som krävs.

__________

§11 Inriktning för S:t Örjans skolor

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktning för S:t Örjans skolor enligt förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-04-02. Dnr 2012-414/2667.

S:t Örjans skolor erbjuder grundskolor inom utbildningsförvaltningen särskilda undervisningsgrupper. Erbjudandet avser den kommunala grundskolan där rektor i samråd med vårdnadshavare, under kortare eller längre tid, bedömer att en elevs särskilda behov bättre kan tillgodoses i en särskild undervisningsgrupp inom S:t Örjans skolor.

Den nya skollagen som trädde i kraft den 1 augusti 2010 är tydlig med att alla elever endast ska ha en rektor som är ansvarig för verksamheten. Förvaltningen kan konstatera att det råder oklarheter kring om eleverna som går i S:t Örjans skolor har en eller två rektorer. Det är inte heller möjligt för rektor att ha ett nära pedagogiskt ledarskap inom S:t Örjans skolor med de olika undervisningsgrupperna som är geografiskt spridda över staden. Bland annat utifrån dessa förutsättningar bedömer förvaltningen att det är lämpligt att varje särskild undervisningsgrupp inom nuvarande S:t Örjans skolor organiseras inom en närliggande grundskola. Detta innebär att grupper med särskilda inriktningar finns kvar men att S:t Örjans skolor som begrepp och organisatorisk enhet upphör.

Ärendets beredning

Utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning har berett ärendet. Förvaltningen har även informerat Råden för funktionshinderfrågor om ärendet.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till inriktning för S:t Örjans skolor enligt tjänsteutlåtandet.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) framlade ett för (S) och (MP) gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkanden mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Jan Valeskog m fl (S) och Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut

Att förvaltningen behåller den speciella kompetens som nu finns för de särskilda undervisningsgrupperna i form av en central resurs för dessa, tillgänglig för föräldrar, elever och skolpersonal

Att de förändringar som planeras sker i samråd med dels mottagande skolor, dels med personal, föräldrar och elever i berörda särskilda undervisningsgrupper

Det är bra att förvaltningen på några punkter nu förtydligar sina planer för förändringar för de 18 särskilda undervisningsgrupper som ryms inom S:t Örjans skolor. Trygghet, inflytande och förutsägbarhet är särskilt viktiga för både elever i behov av särskilt stöd, deras föräldrar och de som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Det är också bra att förvaltningen inte vill upplösa de särskilda undervisningsgrupperna men samtidigt ge eleverna möjligheter att få större kontaktytor gentemot en ”vanlig” grundskola.

Med hänvisning till det förslag till återremiss som Miljöpartiet hade förberett till den 19 april 2012 vill vi fortsatt understryka att de aktuella elevernas behov av en trygg, men samtidigt även stimulerande miljö samt tillgång till kompetent personal, ovillkorligen måste sättas i centrum i den fortsatta planeringen.

Den upparbetade kompetens som nu finns, när det gäller just elever med behov av särskilt stöd som placeras i särskilda undervisningsgrupper, får inte gå förlorad. Kompetensen bör därför finnas kvar i form av en central resurs som är tillgänglig för både berörda föräldrar och skolpersonal, utanför det köp- och säljsystem som nu tillämpas när det gäller extra resurser. Det är vår erfarenhet att de möjligheter till extra stöd som nu finns men måste köpas, inte når ut till de elever och den personal i den utsträckning som behövs, eftersom en rektor på den enskilda skolan kan vara tvungen att prioritera annat, t.ex. nödvändiga inköp av nya datorer.

Den centrala resursen bör i framtiden, liksom tidigare, ge stöd till de enskilda eleverna, både för att klara vardagen men också för att kunna planera och förbereda sig för en framtid samt ge stöd till personalen. Det är tveksamt om den grundskolerektor och den befintliga elevhälsan i den aktuella skolan har optimala möjligheter att klara av detta. Det handlar dels om speciell kompetens, som baseras på både utbildning och erfarenhet, dels på tid. En grundskolerektor måste hinna med mycket annat och elevhälsan behöver räcka till även för alla andra elever. Att de särskilda undervisningsgrupperna placeras i, eller i närheten av vanliga grundskolor, får inte inskränka sig till att bli enbart en besparing som drabbar alla inblandade.

Slutligen vill vi understryka vikten av samverkan med berörda föräldrar. Att nöja sig med att skicka ut brev till föräldrarna med information, som kan vara svår för föräldrarna att i sin helhet inse konsekvenserna av, är inte absolut inte tillräckligt.

Särskilt uttalande

Lotta Edholm (FP) anmälde ett särskilt uttalande från (FP), (M), (C) och (KD) enligt nedan:

Alla elever har rätt till en god utbildning och de elever som behöver undervisning i särskilda undervisningsgrupper måste få tillgång till sådana. Organisationsförändringen av S:t Örjans skolor som sker i enlighet med skollagen måste ske på ett sätt som säkerställer elevernas behov och rätt till stöd. Föräldrarnas och elevernas oro inför denna förändring måste också bemötas för att se till att övergången upplevs som trygg.

Därför har vi genom vår skrivelse uppdragit utbildningsförvaltningen att tillsätta en samordnande organisation som över hela staden ska tillse att det finns särskilda undervisningsgrupper tillgängliga för de elever som har behov av det. Utbildningsförvaltningen ska också säkerställa att nödvändig kompetens inom elevhälsa bibehålls även efter omorganisationen.

__________

§12 Namnbyte av grundskola - Akallaskolan/Stenhagsskolan ändrar namn till Akalla grundskola F-9

Beslut

Grundskoleenheten Akallaskolan/Stenhagsskolan ändrar namn till Akalla grundskola F-9.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-04-10. Dnr 2012-413/5295.

Grundskoleenheten Akallaskolan/Stenhagsskolan är en enhet med två skolbyggnader som ligger i direkt anslutning till varandra.

Skolan kommer under januari 2013 att flytta in i nya lokaler och därmed till stor del samlas under ett och samma tak. I och med detta önskar förvaltningen tillsammans med skolans ledning och personal förtydliga den gemensamma F-9-organisationen samt stärka skolans varumärke som sammanhållen F-9 grundskola genom att gemensamt anta enhetsnamnet Akalla grundskola F-9.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

Grundskoleenheten Akallaskolan/Stenhagsskolan ändrar namn till Akalla grundskola F-9.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§13 Flytt av program till Stockholms Hotell- och Restaurangskola från Kista gymnasium

Beslut

1. Kista gymnasiums klass på Hotell- och turismprogrammet inriktning turism och resor flyttas inför höstterminen 2012 över till Stockholms hotell- och restaurangskola och eleverna fullföljer sin påbörjade utbildning där.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-02. Dnr 2012-423/5282.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern i Stockholm har minskat och kommer att minska ytterligare de närmaste åren. Dessutom sjunker andelen elever som väljer yrkesprogram. Detta ställer krav på ett effektivt lokalutnyttjande och att yrkesprogrammen koncentreras till ekonomiskt bärkraftiga enheter där elevunderlaget är tillräckligt stort för att man bland annat ska kunna organisera praktik på ett effektivt sätt. Tillräckligt stora enheter kan också bära heltidstjänster för lärare i yrkesämnena.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Kista gymnasiums klass på Hotell- och turismprogrammet inriktning turism och resor flyttas inför höstterminen 2012 över till Stockholms hotell- och restaurangskola och eleverna fullföljer sin påbörjade utbildning där.

2. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§14 Flytt av program till Kista gymnasium från Enskede Gårds gymnasium

Beslut

1. Enskede gårds gymnasiums klasser på VVS och Fastighetsprogrammet inriktning fastighet samt fastighet, lärling flyttas inför höstterminen 2012 över till Kista gymnasium och eleverna fullföljer sin påbörjade utbildning där.

2. Arbetet med och planerna på att anpassa Enskede gårds gymnasium för VVS- och Fastighetsprogrammet avbryts.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-02. Dnr 2012-423/5281.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern i Stockholm har minskat och kommer att minska ytterligare de närmaste åren. Dessutom sjunker andelen elever som väljer yrkesprogram. Detta ställer krav på ett effektivt lokalutnyttjande och att yrkesprogrammen koncentreras till ekonomiskt bärkraftiga enheter där elevunderlaget är tillräckligt stort för att man bland annat ska kunna organisera praktik på ett effektivt sätt. Tillräckligt stora enheter kan också bära heltidstjänster för lärare i yrkesämnena.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Enskede gårds gymnasiums klasser på VVS och Fastighetsprogrammet inriktning fastighet samt fastighet, lärling flyttas inför höstterminen 2012 över till Kista gymnasium och eleverna fullföljer sin påbörjade utbildning där.

2. Arbetet med och planerna på att anpassa Enskede gårds gymnasium för VVS- och Fastighetsprogrammet avbryts.

3. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§15 Flytt av program till S:t Eriks gymnasium från Enskede Gårds gymnasium

Beslut

1. Enskede gårds gymnasiums klass på Hantverksprogrammet inriktning frisör samt motsvarande lärlingsprogram inom Gy11 flyttas inför höstterminen 2012 över till S:t Eriks gymnasium och eleverna fullföljer sin påbörjade utbildning där.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-02. Dnr 2012-423/527.

Antalet ungdomar i gymnasieåldern i Stockholm har minskat och kommer att minska ytterligare de närmaste åren. Dessutom sjunker andelen elever som väljer yrkesprogram. Detta ställer krav på ett effektivt lokalutnyttjande och att yrkesprogrammen koncentreras till ekonomiskt bärkraftiga enheter där elevunderlaget är tillräckligt stort för att man bland annat ska kunna organisera praktik på ett effektivt sätt. Tillräckligt stora enheter kan också bära heltidstjänster för lärare i yrkesämnena.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom gymnasieavdelningen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Enskede gårds gymnasiums klass på Hantverksprogrammet inriktning frisör samt motsvarande lärlingsprogram inom Gy11 flyttas inför höstterminen 2012 över till S:t Eriks gymnasium och eleverna fullföljer sin påbörjade utbildning där.

2. Omedelbar justering.

Beslutsgång

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta.

__________

§16 Barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria förskolor (Motion 2012:12)

Remissvar till kommunstyrelsen på motion från Emilia Hagberg (MP), Per Olsson (MP) och Katarina Luhr (MP)

Beslut

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-10. Dnr 2012-351/5315.

Emilia Hagberg (MP), Per Olsson (MP) och Katarina Luhr (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Stockholm ska ha som mål att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från skadliga kemikalier senast 2021.

Förslaget innebär långtgående åtgärder om det ska genomföras i sin helhet. Förvaltningens bedömning är att ett beslut bör föregås av en noggrann utredning av förslagets konsekvenser av experter på området.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningens tillhandahållaravdelning.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Tjänstgörande ersättaren Edith Ringmar (V) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag, samt

Att därutöver anföra

Det är riktigt att förslaget i motionen innebär långtgående åtgärder om det ska genomföras i sin helhet. Men det är fullt möjligt och dessutom en önskvärd utveckling i staden, att de miljöer som är till för våra minsta är fria från skadliga kemikalier.

De fristående förskolorna bör självklart erbjudas möjlighet att omfattas av förslaget. Att utreda förslagets utformning och konsekvenser med hjälp av experter på området underlättar förmodligen ett lyckat genomförande, både sett till process och resultat.

Utbildningsnämnden bör därför ställa sig positiv till motionen.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Edith Ringmar (V) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att utbildningsnämnden tillstyrker motionen

Att därutöver anföra följande:

Motionen är bra och förslaget om miljödiplomering bör vara fullt möjligt att genomföra, eftersom både Göteborgs stad och andra kommuner har liknande mål. Stockholms stad ska ha höga ambitioner för barns rätt till en giftfri vardag.

Självfallet kommer det att krävas noggranna utredningar inför ett genomförande av motionens förslag. Likaså måste tidsplanen för målet om en giftfri vardag anpassas till vad som kommer fram i utredningarna. Det är viktigt att rätten till en giftfri vardag gäller alla förskolebarn, oavsett om de går i kommunala eller fristående förskolor. Förvaltningen kan redan nu inventera intresset hos de fristående förskolorna.

__________

§17 Delegation för upphandling av verktyg för kompetensstyrning

Beslut

1. Utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att besluta om förfrågningsunderlag samt anta och teckna avtal med antagen leverantör.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2012-05-09. Dnr 12-125/5499.

Ett led i pågående reformering av skolan är införande av lärarlegitimation. Från 2015-07-01 får ansvar för undervisning och rätt att sätta betyg endast innehas av legitimerade och/eller behöriga lärare. Utbildningsförvaltningen avser därför att upphandla ett Verktyg för kompetensstyrning. Verktyget ska utgöra ett lednings­verktyg för kartläggning och analys av lärares och förskollärares kompetens samt för strategisk planering av kompetens­försörjning.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens ledningsstab och personalavdelning i samverkan.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:

1. Utbildningsnämnden delegerar till utbildningsdirektören att besluta om förfrågningsunderlag samt anta och teckna avtal med antagen leverantör.

2. Omedelbar justering

Yrkanden

Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Per Olsson (MP) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Beslutsgång

Ordföranden ställde yrkandena mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med hennes yrkande.

Reservation

Per Olsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag:

Att delvis besluta enligt förvaltningens förslag,

Att förfrågningsunderlaget går på remiss till Utbildningsnämnden, samt

Först vill vi poängtera att vi tycker att det är väldigt bra att förvaltningen tar ett samlat grepp om kompetensstyrningen. Det är en fråga av stor strategisk vikt för en utbildningsnämnd av vår storlek, och utmaningarna vi har framför oss är av arten att desto mer vi vet desto bättre kan vi möta dem. Därför förvånar det också oss att nämnden förväntas lämna detta viktiga avgörande helt utan vidare insyn i processen. Även om det kommer ta lite längre tid så ser vi att vinsterna i ett väl genomarbetat och förankrat upphandlingsunderlag är större.

__________

§18 Övriga frågor

Ledamoten Per Olsson (MP) överlämnade två skrivelser till nämnden.

1. ”Gör om Brännkyrka gymnasium till grundskola”

2. ”IT-pedagogisk handlingsplan”

Skrivelserna överlämnas till förvaltningen för beredning.

Per Olsson (MP) ställde en fråga om elevskyddsombud som Kommunal lämnat ett särskilt uttalande om till förvaltningsgruppens protokoll den 15 maj. Förvaltningen återkommer med redovisning till nämnden.

Jan Valeskog (S) ställde frågor om Lindeparkens flytt och antagning till gymnasieskolan. Förvaltningen återkommer .

Jan Valeskog (S) ställde också en fråga om skolsituationen på Norrmalm. Gymnasiedirektören redovisade för de möten som förvaltningen haft med vårdnadshavare i Karlbergsskolan och de alternativa lösningar som förvaltningen tittar på. Förvaltningen återkommer till nämnden om förslag till lösning angående skolsituationen på Norrmalm enligt nämndens tidigare beslut.

__________