Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-10-23

Sammanträde 2014-10-23

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-09-25

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 14 oktober

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Delrapport om "Pilotprojekt samverkan skola och socialtjänst" - PPSS

Beslutsärenden

8 Studieutbud i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

9 Tillägg i delegationsordning för utbildningsnämnden

10 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.4.2-8203/2014 (Omedelbar justering)
Sekretess enligt 23 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslagen.
Ej närvarorätt för personalföreträdare.

11 Prövning av jäv

12 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Bilaga 1 Närvaro.pdf (229 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 25 september 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 14 oktober 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Tillägg i delegationsordning för utbildningsnämnden

§10 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten