Din position: Hem > Stockholms stad > Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-05-19

Sammanträde 2005-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Vantörs stadsdelsförvaltning, St: Erikssalen

Den öppna frågestunden är denna kväll 19.00-20.00

2 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll från stadsdels- nämndens sammanträde den 21 april

Allmänna ärenden

4 Tertalrapport 1 2005

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 103-190/2005
Utsändes senare
Omedelbar justering

5 Årsrapport 2004 för Vantörs stadsdelsnämnd

Svar på remiss från revisionskontoret
Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 103-179/2005
Utsändes senare

6 Nämndernas budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården

Svar på revisionsrapport
Handläggare: Monica Verne tel: 508 20 201

Dnr 104-123/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Utbyggnad av gruppbostäder för funktionshindrade

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 303-204/2005
Utsändes senare

8 Genomförandeärende gällande nybyggnad av en

5- avdelnings förskola, Kvarntorpsgränd 13
Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031

Dnr 402-050/2005
Utsändes senare
Omedelbar justering

9 Översyn av mellanstadieverksamheten och fältassistenternas verksamhet

Handläggare: Anita Andersson tel: 508 20 031
Dnr 404-196/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatserna i särskilda boendeformer för äldre

11 Fryshuset/ Lugna gatan

Ansökan till utvecklingsfonden
Handläggare: Gunilla Glatz tel: 508 20 064Dnr 014-185/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Trivs- Antivåldsgrupp

Ansökan till utvecklingsfonden
Handläggare: Gunilla Glatz tel: 508 20 064
Dnr 014-151/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Remiss angående SLs trafikförändringar under 2006

Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-130/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Ny detaljplan för kvarteret Paketbilen i Örby vid korsningen Aspövägen/Turingevägen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 302-177/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Ny detaljplan för del av grönytan vid kvarteret Fickuret i Örby, Mölnbovägen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret
Handläggare: Patrik Ståhl tel: 508 20 068
Dnr 305-169/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Utbildningsplan för äldre- och handikappomsorgen

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 204-199/2005

17 Insatserna för funktionshindrade

Beredning av skrivelse från (kd)
Handläggare: Ariane Andersson tel: 508 20 065
Dnr 002-083/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott

Beredning av skrivelse från (fp), (kd) och (m)
Handläggare: Inger Breeze tel: 508 20 102
Dnr 503-148/2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Stadsdelsdirektörens information

21 Inbjudan till kurser och konferenser Dukas

22 Anmälan av månadsrapport Dukas

23 Anmälningsärenden

A. In och utgående skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.
Se utsänd förteckning och pärm under sammanträdet

B. Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.
Se pärm

C. Protokoll från förvaltningsgruppen 2005-05-12.
Dukas

D. Protokoll från § 19 MBL 2005-05-12.
Dukas

E. Protokoll från förvaltningsgruppen och § 11 MBL 2005-05-19.
Dukas

F. Sammanställning av äldreomsorgens uppsökande-
projekt daterad den 24 februari 2005
Utsänd

Dnr 002-008/05

Ärenden där allmänheten ej har rätt att närvara

24 Anmälan av sociala delegationens protokoll

2005-03-29, 2005-04-14, 2005-04-28

25 Gemensam upphandling av handledningstjänster för socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, utrednings-, omsorgs, och socialpsykiatriskt arbete

Handläggare: Katarina Lincoln tel: 508 20 054

Dnr 105-073/2005
Sekretess enligt 6 kap 2 § sekretesslagen
Omedelbar justering


Mötesinformation

Vantörs stadsdelsförvaltning, St:Erikssalen, Rangstagatan 22, Högdalen.
Tid: kl 18.00- 19.00, 20.00-20.45,

21.00-22.00

 

Paragrafer 107-127

Datum för justering: 2005-05-26

Birger Nicander

nämndsekreterare

 

 

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)

justerande                           

 

 

Henrik Ehrenberg (kd)

justerande

Närvarande:

 

 

 

Ledamöter

Magnus Dannqvist (s), ordförande

Cecilia Andersson (s)

Lars-Göran Carlsson (s)

Raymond Staedel (s)

Åsa Öckerman (mp)

Henrik Ehrenberg (kd), vice ordförande

Marie Ljungberg Schött (m)

Niklas Kristoffersson (m)

Lars Svärd (m)

Lena kling (fp)

Lillemor Tholander (fp)

 

§§107-113

 

Tjänstgörande ersättare

Per-Åke Pettersson (s)

Lillemor Forsslund (s)

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v)

 

Ersättare

Lillemor Forsslund (s)

Sunthorn Vongnongvar (s)

Rana Khosravi (s)

Patrik Slimane (mp)
Linda Hillner (m)

Patrik Wallnäs (m)

Michael Hultman (fp)

David Lindberg (kd)

 

I tjänsten
Monika Viklander, stadsdelsdirektör

Birger Nicander, nämndsekreterare

Ewa Wettermark, ekonomichef

Anders Lindström, avdelningschef

Göran Sjödin, avdelningschefchef

Åsa Berntsson, avdelningschef

Margaretha Selin, avdelningschef

Katarina Lincoln, strateg

Ariane Andersson, utredare

Gunilla Glatz, utredare

Patrik Ståhl, utredare

Anita Andersson, utredare

Lena Skott, utredare

Ingeli Schneider, registrator

 

 

 

§§114-127

 

 

 

§§107-113

 

 

 

 

 

 

 

 

§§107-110§§107-125

§§107-125

§§107-125

 

§§107-125

§§107-125

§§107-125

§§107-125

§§107-120

§§107-118

§§107-125

§§107-125

 

 

Ej närvarande:

Sonja Mogert (s), anmält förhinder

Per Sundgren (v), anmält förhinder

Solveig Ott (s), anmält förhinder

Sussanne Sjöblom (m), anmält förhinder

Per Johansson (fp), anmält förhinder

 

Under sammanträdet har allmänheten rätt att närvara under §§ 107-125

 

§107 Val av protokollsjusterare

Ledamoten Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) utses att tillsammans med vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) justera dagens protokoll.

§108 Anmälan av övriga frågor samt fastställande av dagordning

Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen efter följande förändringar:

Ärendena stadsdelsdirektörens information, inbjudan till kurser och konferenser samt anmälan av månadsrapport utgår.

Anmälan av balanslista dukas.

§109 Anmälan av justerat protokoll

Anmäles att stadsdelsnämndens protokoll fört vid sammanträde den 21 april 2005 justerats.

§110 Tertialrapport 1, 2005

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 1 med 1,4 mnkr.

 2. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om godkännande av omslutningsförändringar inom anslag 2 med 1,5 mnkr.

 3. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,4 mnkr avseende tomgångshyror på Rågsveds äldrecentrum.

 4. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mnkr avseende tomgångshyror på Högdalens äldreboende.

 5. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 1,1 mnkr avseende övertalig personal på Högdalens äldreboende.

 6. Vantörs stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,1 mnkr avseende tomgångshyror för lokal på Stålbogavägen 65.

 7. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att resultatenheten för familjedaghem upphör som resultatenhet.

 8. Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att senarelägga start av en öppen förskola i Högdalen till 2006.

 9. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens beredning av skrivelse från (kd), (m) och (fp) om att förskolans tremånadersgaranti inte fungerar, dnr 002-080/2005.

 10. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av utbildnings­tillfällen inom kompetensfonden, i enlighet med uppdrag i tertialrapport 2 2004.

 11. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner i övrigt föreliggande tertialrapport 1 med förenklad delårsrapport, i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 10 maj 2005, och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 12. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


 

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 10 maj 2005 med diarienummer 103-190/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Lena Kling, m fl (fp) bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut och föreslår som tillägg ett införande av Skärholmsmodellen, en så kallad jobbgaranti samt en anförandetext.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag till Lena Kling, m fl (fp) tilläggsyrkanden.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) deltar ej i beslut.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Lena Kling, m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Underskott generellt och anslag 1: Bakgrunden till försämringarna i stadsdels-nämndernas ekonomi återfinns i huvudsak i majoritetens kraftiga skattehöjning 2003. En skattehöjning på hela 50 öre. Denna skattehöjning etablerade verksamheterna på ett högre kostnadsläge. De ekonomiska problemen löstes inte genom effektiviseringar utan genom att tillåta kostnadsökningar. Stockholmarna fick via skattsedeln finansiera dessa kostnadsökningar utan att få något extra för detta. När skatteintäkterna nu fallit på grund av den ekonomiska politik som förs såväl lokalt som av regeringen går det inte längre att tillföra lika stora resurser och nya underskott visas tydligt i nämndernas budget. Bristen på åtgärder och ansvar i Vantör riskerar att leda till att det nu befarade underskottet kommer att växa. Det finns anledning att nu, med Tertialrapport 1 som underlag, ta krafttag för att komma tillrätta med det befarade underskottet och ge tydliga signaler om att budgeten inte får överskridas. Ansvarslösa beslut i slutet av året om inköps- och anställningsstopp löser inga problem utan skjuter dem bara framåt till nästa års budget. Det vore därför hög tid att vänstermajoriteten lär av förra årets misstag och vidtar seriösa åtgärder på ett tidigt stadium. Underskott anslag 2: Särskilt allvarligt är den negativa socialbidragsutvecklingen.

Det stora arbete som lades ner under förra borgerliga mandatperioden på att minska socialbidragsberoendet har därmed avbrutits. Kostnaderna för socialbidrag växer nu kraftigt i Stockholm. Bidragsberoendet ökade 2004 i samtliga stadsdelsnämnder. Under 2004 ökade stadens kostnader för socialbidrag med 9,7 %, vilket motsvarar nästan en hel skattekrona. Tyvärr ser vi inga tendenser till att denna negativa spiral har brutits. Tvärtom leder den socialdemokratiska regeringspolitiken och dess Stockholmsfientlighet till att näringslivsklimatet i Stockholm blir ännu sämre, att tillväxten inte ökar, att arbetsgivarna inte vågar eller kan nyanställa och att arbetslösheten därmed cementeras på en låg nivå. Extra besvärligt blir detta för befolkningen i områden som Vantör. Underskott äldreomsorg: Den nuvarande vänstermajoritetens oförmåga att prioritera har också bidragit till de ekonomiska problemen. Majoriteten har inte heller velat se de ökade behoven inom äldreomsorgen. Biståndsbedömningen för stadens äldre uppvisar också enligt äldreomsorgsinspektörerna stora skillnader beroende i vilken stadsdel man bor i. För de äldre i Vantör har majoriteten infört restriktivare biståndsbedömning och dragit ned antalet platser i äldreboenden. De gamla får betala priset för landets och stadens felaktiga politik.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till anförandetext enligt följande:

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när bistånds-bedömningen skärps. Inom äldreomsorgen sker en kraftig nerskärning med bl a avveckling av boende och minskad personaltäthet. Majoriteten har inte heller lyckats uppfylla minskningen av barngrupper för de äldre barnen i Vantör.

Trots högkonjunkturen minskar inte socialbidragstagandet utan ligger på samma nivå som för ett år sedan. Majoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. Enligt statistiken slår detta särskilt hårt för Vantör. Ökningen av budgeten för socialbidrag är markant i staden. I Vantör har bidragsberoendet ökat med 100 hushåll. Detta kan inte vara rimligt – det krävs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum. Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel. Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärn- verksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar Vantörs förutsättningar att ge invånarna en grundläggande service. I dagens trängda ekonomiska läge ska framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg prioriteras. För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2005 års budget direkta besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen och handikappsomsorgen där biståndsbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten. Detta samtidigt som personaltätheten minskar.

§111 Årsrapport 2004 för Vantörs stadsdelsnämnd

Svar på remiss från revisionskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 maj 2005 som svar på remissen.Ärendet

Revisionskontoret har avslutat den årliga revisionen av nämndens verksamhet för 2004. Resultatet redovisas i revisionskontorets årsrapport 2004 för Vantörs stadsdelsnämnd, vilken har sänts till nämnden för yttrande. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att stadsdelsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för år 2004 inte är tillfredsställande på grund av redovisat budgetunderskott. Kontoret anger att nämnden i stort följer kommun­fullmäktiges mål och prioriterade inriktningar, men att den inte uppfyllt vissa mål och åtaganden. Revi­sionskontoret framför kritik på en rad områden, bl a på bristande styrning och uppfölj­ning och på den interna kontrollen. Förvaltningen ser ytterst allvarligt på den av revisionskontoret framförda kritiken och instämmer i den avseende flera områden. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande, med angivna synpunkter, som svar på remissen.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Monika Viklander, stadsdelsdirektör daterat den 6 maj 2005 med diarienummer 103-179/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) deltar ej i beslut.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Revisionskontoret pekar i årsrapporten på ett antal allvarliga brister hos stadsdelnämnden. Den ekonomiska styrningen och kravet på ekonomi i balans är inte tillfredsställande. Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har under de senaste åren vid upprepade tillfällen tagit upp detta problem utan att sittande majoritet har vidtagit nödvändiga åtgärder. Detta är högst anmärkningsvärt. Att försöka driva en verksamhet utan ekonomisk styrning är inte acceptabel. Det drabbar, som vanligt, direkt invånarna i Vantör. Det förtjänar också att uppmärksammas att revisorerna helt korrekt understryker vikten av att tydliga överenskommelser görs med resultatenheterna. Vi anser att dessa i allt väsentligt måste skrivas så som avtal med privata entreprenörer upprättas. Det gör att uppdraget blir tydligt, liksom att de ekonomiska förutsättningarna tydliggörs och det gör att uppföljningsmöjligheterna ökar. Vi betonar också att det är tråkigt att revisorerna ska behöva peka på att kvaliteten kan förbättras inom vissa områden.

Kvalitetsarbetet borde vara en i allra högsta grad prioriterad del av verksamheten. Här måste tydliga signaler ges om krav på kvalitet och krav på kvalitetsuppföljningar.

Ajournering

Stadsdelsnämnden ajournerar sig 19.00- 20.00.

§112 Genomförandeärende gällande nybyggnad av en 5- avdelnings förskola, Kvarntorpsgränd

Svar på återremiss från kommunstyrelsens ekonomiutskott

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd återremitterar genomförandeärende enligt tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2005 gällande nybyggnad av en 5- avdelnings förskola, Kvarntorpsgränd.

Ärende

Stadsledningskontoret återremitterade den 20 april 2005 stadsdelsnämndens ansökan om godkännande av nybyggnation av en fem avdelningars förskola på Kvarntorpsgränd 13 samt ansökan om stimulansbidrag för särproduktions- kostnader om 1,5 mnkr och startbidrag om sammanlagt 0,7 mnkr. Den planerade nybyggnationen av Kvarntorpsgränd 13 är nödvändig för att nämnden ska klara barnomsorgsgarantin och målet att minska barngruppernas storlek under mandatperioden. Förvaltningen har reviderat kostnadsramen för nybyggnationen av förskolan och vidtagit åtgärder som sammanlagt leder till en minskad investeringskostnad med 4,8 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om en nybyggnad av förskolan Kvarntorpsgränd 13 enligt förvaltningens förslag.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Göran Sjödin, avdelningschef daterat den 9 maj 2005 med diarienummer 402-044/2005.

Förslag till beslut

Ewa Wettermark, ekonomichef föreslår på stadsdelsdirektörens initiativ att nämnden ger stadsdelsdirektören i uppdrag att återta stadsdelsnämndens hemställan till kommunstyrelsens ekonomiutskott, i det fall förvaltningen kan presentera en mer kostnadseffektiv lösning än föreliggande senast den 16 juni 2005.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens och stadsdelsdirektörens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) yrkar återremiss.

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar avslag på återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling m fl (fp) och Åsa Öckerman m fl (mp) yrkar omröstning.

De som stöder förslaget från Magnus Dannqvist (s) om att avgöra ärendet idag röstar nej. De som stöder förslaget att återremittera ärendet röstar ja.

Omröstningen utfaller med 6 nej och 7 ja.

”Nej” röstade Magnus Dannqvist (s), Cecilia Andersson (s), Lars-Göran Carlsson (s), Raymond Staedel (s), Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v), Per-Åke Pettersson (s).

”Ja” röstade Henrik Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött (m), Niklas Kristoffersson (m), Lars Svärd (m), Lena Kling (fp), Lillemor Tholander (fp) och Åsa Öckerman (mp).

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) finner att nämnden återremitterar ärendet.

Reservation

Magnus Dannqvist m fl (s) och Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) reserverar sig enligt följande:

I återkommande rapporter från förvaltningen visas det på att i planeringen inför 2006 för barnomsorgen i Vantör är behovet av en rejäl utbyggnad stor. Återuppbyggnaden av förskolan på Kvarntorpsgränd med en utökning med två avdelningar är en av de förutsättningar som ligger till underlag i planeringen för att klara barnomsorgsgaranti och minskade barngrupper. Att återremitera ärendet om förskolan på Kvarntorpsgränd utan att detta skulle föra ärendet framåt, är endast ett medvetet planerat sätt att skjuta planeringen för Vantörs föräldrar i sank. Det är med stor bestörtning vi ser att beslutet leder mot att Vantör troligen ej kommer kunna leva upp till barnomsorgsgarantin och löftet om minskade barngrupper i förskolan under 2006.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) Lena Kling, m fl (fp) och Åsa Öckerman m fl (mp) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Nämnden beslöt enhälligt den 1 mars 2005 att parkeringssituationen kring dagiset bör ses över i syfte att frigöra lekyta och förbättra trafiksituationen samt underlätta för föräldrarna att lämna och hämta på dagiset i en i övrigt trafiksäker miljö. Vi saknar fortfarande svar på den frågan. Det behövs en konsekvens analys av hur övriga verksamheter påverkas av de resursförändringar som föreslås genom att resurser tas ur befintlig verksamhet. Vi vet och har vid flera tillfällen påtalat att det saknas barnomsorgsplatser i Vantör. Tremånaders-garantin kan inte alltid hållas och vallöftet om minskade barngrupper har inte uppfyllts. Vi har inga invändningar mot att det skapas nya barnomsorgsplatser i Vantör men vi efterlyser en analys av nuvarande och kommande behov av barnomsorgsplatser i det aktuella området och dess närhet. Även befolknings- strukturen hade behövt belysas. Att som i ärendet föreslå först tre avdelningar sedan fyra och slutligen fem utan djupare analys ger inte ett fullständigt beslutsunderlag. Vidare behövs en kostnadskalkyl som också tar hänsyn till vad som händer ekonomiskt om det uppstår barnbrist om några år. Vidare är vi tveksamma till alltför stora enheter. Det finns alltid en risk att de enskilda barnen inte får samma möjligheter att utvecklas i en miljö med många barn på en förhållandevis liten yta. Vi efterlyser en analys av vad det innebär att istället lägga två mindre barnstugor på olika tomter men i närheten av varandra eller att istället utöka antalet familjedaghem. Vi anser att det är värdefullt för barnen med en småskalighet, med mångfald, med olika entreprenörer och en konkurrens som leder till kvalitetshöjning.

Åsa Öckerman (mp) anmäler särskilt uttalande härutöver enligt följande:

Stadsledningskontorets finansavdelnings påpekanden är mycket viktiga. De pekar på att den förslagna förskolan för hela sin framtid skulle innebära att stadsdelen drar på sig hyreskostnader som är höga i jämförelse med nybyggnationer i staden i övrigt. Kostnadsrevideringar har nu gjorts som ger något rimligare nivåer som eventuellt kan berättigas genom det positiva i flexibiliteten att i framtiden kunna använda lokalerna för andra ändamål samt möjligheten att kunna ta emot rörelsehindrade barn. Förvaltningen har inte lämnat någon redovisning av sitt ställningstagande till den av samtliga partier anförda texten 050301 hur man ska kunna frigöra lekyta och hur trafik-situationen och -säkerheten ska kunna lösas. Det är ju den soligaste platsen som nu är föreslagen som vändyta för lastbil och trafikmiljön runtom är komplicerad med mycket livlig gångtrafik från tunnelbanan blandat med vuxen- och barncyklar samt biltrafik på den smågatstenslagda gatan och vändplanen vid tunnelbanan. Nu är det en orginaltrafiklösning från 1950-talet som faktiskt fungerar men ytterligare biltrafik ställer till stora problem då gatan är svår att dimensionera för detta. Förvaltningen har inte heller lämnat någon motivering till varför detaljplaneringen dragit så ut på tiden.

§113 Ny detaljplan för del av grönytan vid kvarteret Fickuret i Örby, Mölnbovägen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd lämnar som svar på remissen yttrande enligt följande:

Förslaget bör avslås av två skäl. För det första skulle en byggnation av området ta bort en av de omkringboende mycket uppskattad grönyta, bestående av en ängsliknande öppen yta och en fin bergsbrant. Den används idag för lek och spel av barn och som rekreationsyta för hundar och deras ägare. Detta är viktiga folkhälsointressen som, tvärtemot tjänsteutlåtandet, inte kan tillfredsställas i villaträdgårdar. Örby har inte så många allmänna ytor kvar.Stadsbyggnads-kontoret skriver ”I och med att den yta som tas i anspråk används till lek är det viktigt att barnens intressen prioriteras.” Sedan hänvisar man till lekparker som ligger på ett långt avstånd. Detta anser vi orimligt. Dessutom skulle man vara tvungen att dra om gång- och cykelvägen till en bullrigare placering nära Örbyleden. En klar försämring inte bara för de kringboende. För det andra är vi tveksamma till kvaliteten på den föreslagna bebyggelsen. Man talar om billiga bostäder men större närhet än den av Länsstyrelsen rekommenderade till transportled av farligt gods och bullernivån skapar behov av dyra bullervallar och speciellt tjocka fasadmaterial. Förutom närheten (30m) till en kraftledning planerar man att bygga 6 meter från en elnätstation: ”Detta innebär som regel att 0,2 mikrotesla underskrids”, alltså Stockholms stads riktvärden för magnetfält.

Dessutom kommer endast hälften av lägenheterna, eftersom de byggs utan hiss, att vara tillgängliga för rörelsehindrade. Detta är ett stort minus med tanke på att efterfrågan finns, bl a från äldre som inte längre klarar att bo i villa. Denna grönyta skulle istället kunna föreslås för ängsskötsel enligt den kommande parkplanen för Vantör. Det aktuella området ligger i utkanten av ett gammalt villaområde som försiktigt har förtätats med ytterligare villor under en lång rad av år. Vi anser därför att det är olämpligt med bebyggelse av karaktären flerfamiljshus här. Det är inte heller lämpligt med ett så stor antal lägenheter. Ifall vårt förslag om att inte bebygga området med ovan argumentation skulle falla anser vi att området i sådant fall tas i anspråk för bebyggelse av ett mindre antal villor eller radhus. En större del av grönområdet kan då bevaras och det går att ta hänsyn till gällande riktlinjer för avstånd till transporter av miljöfarligt gods. Många äldre boende i Örby vill inte lämna området trots att villan blivit för stor och svårskött och tomten allt för svårarbetad. Vi skulle därför välkomna om det aktuella området bebyggs av seniorbostäder, gärna i form av små bostadsrätts radhus med små lättskötta markområden. Det blir då möjligt för äldre i Örby att sälja villan men ändå bo kvar i området, genom att köpa en liten bostadsrätt i seniorboende. Intresset för denna boendeform bör vara stort hos befolkningen inom hela Vantör. Den föreslagna bebyggelsen med 28 hyres-lägenheter och parkeringsplatser i nära anslutning anser vi direkt olämpligt.

En ökad biltrafik på 50 – 100 fordon per dag till och från området skulle medföra en markant ökad belastning på framför allt Årdalavägen och Helgestavägen. Det framkom inte minst när de så kallade 30-zonerna diskuterades att genom-strömningen redan är mycket stor och att farterna är allt för höga på Årdalavägen Med vårt förslag om ett seniorboende blir inte belastningen i form av biltrafik lika stor, inte heller om området bebyggs med ett fåtal villor. Skulle trots allt vårt förslag falla och området bebyggs enligt planerna anser vi att det är oundgängligen nödvändigt att finna andra lösningar för biltrafik till och från området. Ett sätt är att undersöka möjligheterna att anlägga parkeringsplatser eller bygga garage eller p-hus med infart från det som på kartan betecknas som Bastuhagsvägen/Skebokvarnsvägen. En sådan parkeringsmöjlighet kan exempelvis ha anslutnings väg till området för transporter och utryckningsfordon men göras så att utfart till Mölnbovägen och Helgestavägen inte är möjlig, därigenom uppstår ingen risk för så kallade ”smitvägar” genom området.

Ärende

Ny bebyggelse för 28 lägenheter planeras vid Mölnbovägen i Örby, invid Örbyleden. Förvaltningen förutsätter att försök görs med lokalt omhändertagande av dagvatten, att normer för tillgänglighet tillämpas samt att fastighetsnära källsortering anordnas. Planerad bebyggelse ligger närmare än de 75 meter som länsstyrelsen har som generell riktlinje beträffande avstånd till led för transport av farligt gods. Förvaltningen efterlyser studier som beskriver omfattningen av den riskreduktion som t.ex. en bullervall kan ge. Antaget att åtgärder kommer att vidtas som ger tillfredsställande reduktion av risk för skador på människor föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 19 april 2005 med diarienummer 305-169/2005.

Förslag till beslut

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd), Lena Kling, m fl (fp) och Åsa Öckerman m fl (mp), yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till eget yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling

m fl (fp) och Åsa Öckerman m fl (mp) yrkar omröstning.

De som stöder förslaget från Magnus Dannqvist m fl (s) om att besluta enligt förvaltningens förslag och att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

röstar ja. De som stöder förslaget från Marie Ljungberg Schött m fl (m), (kd), (fp) och (mp) röstar nej.

Omröstningen utfaller med 6 ja och 7 nej.

”Ja” röstade Magnus Dannqvist (s), Cecilia Andersson (s), Lars-Göran Carlsson (s), Raymond Staedel (s), Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v), Per-Åke Pettersson (s).

”Nej” röstade Henrik Ehrenberg (kd), Marie Ljungberg Schött (m), Niklas Kristoffersson (m), Lars Svärd (m), Lena Kling (fp), Lillemor Tholander (fp) och Åsa Öckerman (mp).

Ordföranden Magnus Dannqvist (s) finner att nämnden beslutat enligt förslag från Marie Ljungberg Schött m fl (m), (kd), (fp) och (mp).

Reservation

Magnus Dannqvist m fl (s) och Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) reserverar sig enligt följande:

I plattformen för majoriteten i Stockholm Stad finns en planering för byggandet av minst 20.000 nya lägenheter. Ett stort arbete genomförs nu för att på ett skonsamt sätt förtäta staden och finna nya områden att bygga på. Arbetet är synnerligen framgångsrikt och målet är i stort redan nått och vi bygger nu vidare. I arbetet ingår även en sk grön-kompensation i vilken man tillgodoser behovet av grönytor inom staden för rekreation för stadens medborgare, så även i detta fall. Moderater, folkpartiet och kristdemokraterna argumenterar ständigt för blandade upplåtelseformer i våra stadsdelar. Att denna argumentation endast omfattar Rågsved, Hagsätra, Bandhagen och Högdalen står nu helt klart. Segregation är för moderater, folkpartiet och kristdemokraterna när det endast finns hyresrätt, när man som i Örby vill bygga in hyresrätt i ett segregerat villaboende anser man att detta är ett ingrepp i bygdens karaktär. I Fickuret planerades att bygga billiga bostäder, vilket är en bristvara exempelvis för alla ungdomar och hemlösa som står utan egen bostad. Politikens skiljelinjer står klar; moderater, folkpartiet och kristdemokrater vill värna egnahemsägare och byta ut stadens hyresrättsboende. Tillsammans lyckas dessa partier monumentalt segregera Stockholm ytterligare. Utan en tanke på konsekvenser för stadens invånare och kommande generationer.

Ajournering

Stadsdelsnämnden ajournerar sig 20.45- 21.00.

§114 Nämndernas budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2005 som svar till Stockholms stads revisionskontor.

Ärende

Stockholms stads revisionskontor har granskat budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården inom individ- och familjeomsorgen i fyra stadsdelsnämnder, däribland Vantör. Stadsdelsförvaltningen instämmer i Revisionskontorets förslag till åtgärder. Lokala riktlinjer och rutiner behöver utarbetas. Styrningen och kontrollen av insatser för barn och ungdom har dock förbättrats och utvecklingsarbetet pågår för att integrera arbetet mellan verksamhet och ekonomifunktion och tydliggöra ansvarsfördelningen. Staden bör dock ta ett större ansvar för att stadsdelsnämnderna har effektiva gemensamma uppföljningssystem. Stadens fördelningsnycklar för barn- och ungdomsvården bör ses över.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 29 april 2005 med diarienummer 104-123/2005.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§115 Utbyggnad av gruppbostäder för funktionshindrade

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner att utredning och planering sker för en gruppbostad i kvarteret Fallbrickan.

 2. Stadsdelsnämnden söker 500 tkr för detta objekt till förprojektering och projektering samt 100 tkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.


Ärende

Kommunfullmäktige beslutade den 3 december 2001 att införa stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för funktionshindrade. Beslutet är knutet till socialtjänstnämndens plan för utbyggnad av gruppbostäder. Enligt planen bör 70 nya gruppboenden med ca. 410 lägenheter byggas under åren 2001-2006. I planen uppmanas stadsdelsnämnderna att söka genomföra en utbyggnad som svarar mot stadens samlade behov. Stadsdelsnämnden kan erhålla stimulansbidrag för utbyggnad av gruppbostäder för funktionshindrade. En förutsättning är att nämnden beslutar om inriktningen i den planerade utbyggnaden. Stadsdelsförvaltningen föreslår att möjligheterna att inrymma en gruppbostad utreds i planerad nybyggnation i kv. Fallbrickan i Rågsved.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 27 april 2005 med diarienummer 303-204/2005.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§116 Översyn av mellanstadieverksamheten och fältassistenternas verksamhet

Uppdrag från stadsdelsnämnden

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd återremitterar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 april.

Samt anför därutöver:

Anledningen till att nämnden gav förvaltningen i uppdrag att överväga en överflyttning av ansvaret för mellanstadieverksamheten till fritiden var att kvaliteten och omfattningen av verksamheten varierar allt för mycket mellan skolorna idag. Av förvaltningens tjänsteutlåtande framgår att omfattningen av andel barn som är inskrivna i mellanstadieverksamheten vid respektive skola varierar från 6 procent i Snösätraskolan till 49 procent i Bäckahagen, vilket är oacceptabla skillnader. Som förvaltningen konstaterar har svarsfrekvensen i föräldraenkäten varit så låg att det är svårt att dra några större slutsatser av undersökningen. Förklaringarna till att föräldrar väljer bort mellanstadieverksamheten i betydligt högre grad i vissa skolor än i andra är därmed inte tillräckligt underbyggda. Det kan finnas andra förklaringar som inte kommer fram i svaren, till exempel var verksamheten är förlagd. Bortfallet kan bero på språksvårigheter vilket kan snedvrida resultatet. För att nämnden ska ha ett tillräckligt beslutsunderlag behöver ärendet kompletteras med en redogörelse för kvaliteten i de olika mellanstadieverksamheterna relaterat till kostnaderna

- vilka inomhus- och utomhusaktiviteter som erbjuds

- vilket övrigt innehåll som verksamheterna har

- mellanmål – omfattning och priser

- personalförhållanden – antal anställda och yrkeskategori

- lokalförhållanden – närhet till skolan

- andel inskrivna flickor och pojkar

- kostnader och intäkter för respektive verksamhet samt i relation till antalet inskrivna barn.

Mot bakgrund av att Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund på förvaltnings- grupp och MBL-förhandlingar lämnat synpunkter om att verksamheten idag inte är fullt finansierad utan att ansvarig enhet tillskjuter medel från annan verksamhet bör finansieringen av verksamheten klargöras. Hur är finansieringen tänkt att fungera om verksamheten ligger kvar som idag eller helt överförs till fritiden? Det är angeläget att höra vad föräldrarna till barnen i åk 4-6 har för uppfattning om hur verksamheten skall drivas. Nämnden behöver också en kompletterande redogörelse för de konkreta samordningsvinster som nuvarande organisation av mellanstadieverksamheten innebär för respektive skola.

Ärende

Stadsdelsnämnden gav i verksamhetsplanen för 2005 förvaltningen i uppdrag att överväga möjligheten att flytta ansvaret för mellanstadieverksamheten och fältassistenterna till fritiden. Anledningen till uppdraget är att nämnden anser att kvaliteten och omfattningen av mellanstadieverksamheten varierar allt för mycket mellan skolorna idag. Nämnden anser vidare att oavsett om förvaltningen bedömer att en överflyttning bör ske eller ej, måste en anständig kvalitet garanteras av mellanstadieverksamheten. Förvaltningen föreslår att ansvaret för mellanstadieverksamheten ligger kvar på skolorna inom barn och ungdom samt att individ- och familjeomsorgen fortsätter ansvara för fältassistenternas verksamhet. Förvaltningen bedömer att kvaliteten på mellanstadieverksamheten är tillfredställande. De synpunkter som framkommit i enkätundersökningen kommer att utgöra ett bra underlag för skolornas fortsatta arbete med att utveckla verksamheten.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson och Göran Sjödin, avdelningschefer daterat den 28 april 2005 med diarienummer 404-196/2005.

Förslag till beslut

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) yrkar återremiss för kompletterande utredning och som tillägg en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött (m) yrkar bifall till återremiss och Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) anförandetext samt som tillägg egen anförandetext.

Lena Kling (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) yrkar bifall till Marie Ljungberg Schött (m) anförandetext.

Beslutsgång

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden återremitterar ärendet med en anförandetext.

Reservation

Lena Kling m fl (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

§117 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatserna i särskilda boendeformer för äldre

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans rapport enligt tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2005.

Ärende

Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer i särskilda boenden för äldre i stadsdelarna Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö har gjorts för sjunde året i rad. Resultatet visar att det av 2064 personer i särskilda boenden var 1795 som fick hemsjukvårdsinsatser. Av de med hemsjukvårdsinsatser behövde drygt tre fjärdedelar hjälp med sin läkemedelshantering. Fler än sex av tio hade en hög läkemedelskonsumtion d v s intog fem eller fler läkemedel per dag och knappt hälften av vårdtagarna var i behov av hjälp/ tillsyn vid näringsintag. Antalet trycksår var lågt, en minskning kunde konstateras jämfört med föregående år. Knappt tre fjärdedelar av vårdtagarna var inkontinenta.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 27 april 2005 med diarienummer 506-198/2005.

Förslag till beslut

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§118 Fryshuset/Lugna gatan

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd beviljar 300 tkr ur utvecklingsfonden till projektet ”Lugna Gatan” enligt tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2005.

Ärende

Stiftelsen KFUM Fryshuset/Lugna Gatan och förvaltningen ansöker tillsammans om 300 tkr ur storstadssatsningens utvecklingsfond, i syfte att öka tryggheten, och minska rädslan i Rågsved, genom att minska brottsligheten. Samarbets- partners är Centrumkompaniet AB och Rågsveds boxningsklubb. Lugna Gatan skall bedriva uppsökande arbete, bland ungdomar i riskzonen, i Vantör med fokusering på Rågsved. Målet är att få dessa ungdomar att delta i strukturerade sociala aktiviteter. Lugna Gatan kommer att erbjuda ungdomarna junior- utbildning i egen regi med ledarledd patrullering i området. Förvaltningen ställer sig positiv till ansökan.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 11 april 2005 med diarienummer 014-151/2005.

Förslag till beslut

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) och Raymond Staedel (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Lena Kling, m fl (fp) yrkar i första hand bordläggning.I andra hand yrkas bifall till förvaltningens förslag och som tillägg att rekryteringen av värdar ska ske lokalt samt en anförandetext.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Henrik Ehrenberg m fl (kd) yrkar med avslag till förvaltningens förslag att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att uppta förhandling med föreningen TRIVS och som tillägg en anförandetext.

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) yrkar avslag till bordläggning.

Beslutsgång

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) ställer yrkandena om bordläggning mot varandra och finner att nämnden går till beslut.

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) ställer yrkande mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Henrik Ehrenberg m fl (kd) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Det är av största vikt att rekryteringen av värdarna ska ske lokalt så att det inte blir fråga om att personer utan eller med svag anknytning till Vantör/Rågsved som kommer att agera som Lugna gatanvärdar. Det skulle vara mycket olyckligt om så blev fallet. Lugna gatan bör uppmanas organisera rekryteringen av ungdom till sitt projekt i samarbete med Trivs som redan har ett stort kontaktnät bland ungdom i den aktuella målgruppen just i Rågsved. Det vore mycket olyckligt om nämnden i sitt beslut skapade någon form av konkurrenssituation mellan idag fungerande verksamheter i Rågsved och av nämnden utifrån "importerade" verksamheter.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) och Henrik Ehrenberg m fl (kd) anmäler särskilt uttalande likalydande med förslag till egen anförandetext enligt följande:

Lugna Gatan har tidigare genomfört ett projekt i området. Tyvärr ledde detta inte till förväntat resultat. Vi är därför tveksamma till att genomföra ett nytt försök och är inte övertygade om att det inte skulle leda till ett nytt misslyckande. Vi är lite tveksamma till om det alltid är lämpligt att använda boxning eller andra kampsporter som förebilder för ungdomarna. Vi föreslår istället att samarbete sker med andra projekt. Föreningen Trivs ansökan är väl genomtänkt och värd att bifalla. Trivs har verkat länge i området och har ett gott rykte. Kostnaderna för projektet är relativt blygsamma. Detta beror till stor del på att även andra intressenter bidrar till finansieringen. Detta borgar också för att projektet stöds av andra bra och gedigna samarbetspartners. Sammantaget borgar detta för att projektet har goda möjligheter att lyckas.

§119 Remiss angående SLs trafikförändringar under 2006

Yttrande till trafikkontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2005 som svar på remissen.

Samt anför därutöver:

Nämnden anser att det vore önskvärt att knyta ihop de båda pendeltågslinjerna samt stadsdelarna Farsta Vantör med en förlängning av linje 744 till Farsta Strand via Farsta Gård. Det vore i kommande utbudsplan även önskvärt o SL påbörjade en planering utifrån de nybyggnationer som sker i Vantör, som kommer stå klar under kommande åren.

Ärende

Storstockholms Lokaltrafik (SL) inbjuder staden till yttrande över trafikförändringar under 2006. Nybildade trafikkontoret sammanställer inkomna yttranden från stadens olika berörda nämnder. Förvaltningen anser att den korta remisstiden begränsat möjligheten till en grundlig beredning av ärendet och önskar att SL beaktar detta inför nästa års verksamhetsplanering. I likhet med tidigare år framhåller förvaltningen betydelsen av busstrafik till södra Rågsved, vilket även motiveras av den omfattande nybebyggelse som planeras i området. Förvaltningen önskar att arbetet med att förlänga tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö inleds omgående. En ombyggnad av Högdalens bussterminal är av stor betydelse för ökad trafiksäkerhet och förvaltningen samtycker till en rad synpunkter som framförts av Vantörs handikappråd.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, stadsdelsdirektör daterat den 25 april 2005 med diarienummer 305-130/2005.

Förslag till beslut

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag och som tillägg en anförandetext.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Det är med stor oro vi ser att SL planerar för fler besparingar inom kollektivtrafiken samt efterlyser möjliga besparingsområden. Risken är stor att dessa besparingar kommer att drabba befolkningen i Vantör både genom att befintlig kollektivtrafik försämras och genom att de så efterlängtade utökningarna av busstrafiken framför allt i Snösätra och Rågsved inte kommer att genomföras denna gång heller. SL har under lång tid planerat för införandet av biltullar och slutligt beslut är nu också taget av regeringen. Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna att inte införa biltullar i Stockholm. Sedan dess har socialdemokraterna i staden, landstinget och regeringen ägnat nästan all sin politiska kraft åt en enda sak - att införa biltullar i Stockholm. Vi känner en stor oro för den huvudlösa politik som förs när det gäller biltullarna. Kostnaden för biltullar inrymmer utökningar av kollektivtrafiken under hela ett år och sex månader, när själva biltullsförsöket endast äger rum under dryga sex månader. Samtidigt som stora satsningar görs på kollektivtrafiken inom ramen för biltullsexperimentet - som beräknas kosta otroliga 2,5 miljarder kronor - kan besparingar inom andra delar av kollektivtrafiken bli aktuella. Det är en mycket kortsiktig och ansvarslös politik som förs när pengar finns för förstärkningstrafik som körs under en mer än dubbelt så lång period som själva biltullsförsöket, samtidigt som andra delar av kollektivtrafiken utsätts för besparingar under samma period.

§120 Ny detaljplan för kvarteret Paketbilen i Örby vid korsningen Aspövägen/Turingevägen

Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2005 som svar på remissen.

Ärende

Stadsdelsnämnden har för yttrande tagit del av förslag till ny detaljplan för fastigheten Paketbilen 11 i stadsdelen Örby. Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av 15-20 lägenheter för mindre hushåll. En gård överbyggs för att inrymma ett garage. Stadsdelsförvaltningen bedömer att nybyggnationen väl tillgodoser behovet av såväl parkeringsplatser som miljö- och tillgänglighets-aspekter. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget till ny detaljplan för fastigheten Paketbilen 11.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Anders Lindström, avdelningschef daterat den 19 april 2005 med diarienummer 302-177/2005.

Förslag till beslut

Åsa Öckerman (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

§121 Utbildningsplan för äldre och handikappomsorgen

Beredning av skrivelse från (s), (v) och (mp)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd återremitterar beredningen av skrivelsen ”Vad kan göras för att utveckla äldreomsorgen i Vantör?”

Ärende

I en skrivelse vid stadsdelsnämndens sammanträde den 17 juni år 2004 efterfrågades en redovisning av hur äldreomsorgen i Vantör skulle kunna utvecklas när det gäller utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonalen. Förvaltningen har ställt samman en utbildningsplan för åren 2005 och 2006. En prioriterad insats i denna är att se till att tillsvidareanställd vård- och omsorgs-personal uppnår grundkravet utbildning motsvarande gymnasiets treåriga omvårdnadslinje alternativt omdömet ”kan” vid validering enligt de yrkeskrav som har tagits fram i projektet Modellarbetsplatser. En annan prioriterad insats är att cheferna ska genomgå en chefsutbildning. I övrigt ska fokus för utbildningsinsatserna under de närmaste två åren vara på medarbetar­utveckling i anslutning till det dagliga arbetet.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 28 april 2005 med diarienummer 204-199/2005.

Förslag till beslut

Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) och Åsa Öckerman (mp) yrkar återremiss.

Marie Ljungberg Schött m fl (m) yrkar avslag till återremiss och bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) ställer yrkandena om återremiss mot varandra och finner att nämnden återremitterar ärendet.

Reservation

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) reserverar sig till förmån för egna förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Öckerman m fl (mp), Raymond Staedel m fl (s) och Rose-Marie Carlsten-Lundmark (v) anmäler särskilt uttalande likalydande med motivering till återremiss enligt följande:

Grundtanken i skrivelsen är att det ska finnas möjligheter för de anställda att göra ”karriär” inom yrket, dvs den som utbildar sig och ökar sin kompetens ska kunna erhålla en löneförhöjning utan att behöva byta arbete eller stiga i graderna. Den ökade kompetensen bör också i bästa falla kunna tillföras hela gruppen och på så sätt också kunna höja kvaliteten i servicen. Vi anser fortfarande att denna grundtanke är värd att ta på allvar och anser att det är rimligt att den på något sätt kommenteras i förvaltningens svar på skrivelsen.

§122 Insatserna för funktionshindrade

Beredning av skrivelse från (kd)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ”Insatserna för funktionshindrade” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2005.

Ärende

Stadsdelsförvaltningen har i en skrivelse från (kd) fått frågan om formkraven för myndighetsutövning efterlevs när det gäller funktionshindrade och vilken betydelse den lokala samverkansöverenskommelsen med landstinget kommer att spela i Vantör. Förvaltningen bedömer att formkraven är uppfyllda eftersom det finns rutiner för handläggningen och då dokumentationen av handläggningen överlag är tillfredsställande. Förvaltningen har en lokal samverkans-överenskommelse med landstingets psykiatri. Däremot finns det ännu inte motsvarande överenskommelser med berörda vårdcentraler, men förvaltningen har inlett en dialog med vårdcentralerna för att sluta sådana överenskommelser.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Margaretha Selin, avdelningschef daterat den 27 april 2005 med diarienummer 002-083/2005.

Förslag till beslut

Raymond Staedel m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Av förvaltningens svar på skrivelsen framgår det att Vantör ser ut att ha goda rutiner för dokumentation och är på väg att få till en bra form för samverkan med andra myndigheter. Noteras bör dock att en av de saker som framkommit genom åren är att rutiner är en sak medan mötet med den enskilde medborgaren ibland är en annan. I Vantör framkom det för en tid sedan att det inte fanns några överklaganden av biståndsbedömarnas beslut. Vid en granskning av orsakerna framkom att det inte fanns några avslag för brukaren att överklaga, eftersom den som sökte om stöd av kommunen fick besked om vilken hjälp som kunde fås och att ansökan därefter skrevs om så att ansökan och stadsdelens faktiskt beviljade insats stämde överens. Det är viktigt att denna aspekt av rätts-säkerheten för medborgarna inte glöms bort i stadsdelens arbete med rutiner och kvalitet.

§123 Socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott

Beredning av skrivelse från (fp), (kd) och (m)

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner beredningen av skrivelsen ” Socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott ” enligt förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2005.

Ärende

Stadsdelsnämnden beslutade i februari 2005 att ge förvaltningen i uppdrag att bereda en skrivelse om socialtjänstens åtgärder vid ungdomsbrott. Nämnden önskar bl a få utrett förutsättningarna för att införa en tidsgaranti, som innebär att minderåriga som gripits av polis kallas till samtal med socialtjänsten inom högst två dygn. Förvaltningen redovisar i sitt svar att någon tidsgaranti i föreslagen form, två dygn, idag inte är möjlig i Vantör. Däremot tas kontakt med ungdomar som gripits för brott och deras föräldrar inom en till två veckor. Samverkan mellan polis och socialtjänst i stadsdelen är god, där vår samordnare för drog- och brottsprevention spelar en viktig och drivande roll.

Ärendets beredning

Se tjänsteutlåtande från Åsa Berntsson, avdelningschef daterat den 6 april 2005 med diarienummer 503-148/2005.

Förslag till beslut

Raymond Staedel m fl (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Marie Ljungberg Schött m fl (m), Henrik Ehrenberg m fl (kd) och Lena Kling, m fl (fp) anmäler särskilt uttalande enligt följande:

Folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna uppmanande i en skrivelse att utreda förutsättningarna att införa en tidsgaranti där minderåriga som gripits av polis kallas till socialtjänsten inom högst två dygn. Denna åtgärd är nödvändig för att försöka förebygga långvarig kriminalitet. Vi vet att det måste till snabba motåtgärder vid ungdomsbrott för att bryta ett mönster som kan leda till fler brott. Idag dröjer det allt för lång tid innan socialtjänsten uppmärksammar detta.

I den redogörelse om hur det ser ut i Vantör idag framkommer att det tar alldeles för lång tid innan socialtjänsten har ett ordentligt samtal med minderårig som gripits av polis. Det framkommer också att samarbetet mellan socialtjänst och polisen måste utvecklas för att på ett mer effektivt sätt hantera brottsmisstänkta minderåriga. För att ge våra ungdomar en chans måste stadsdelsnämnden tillsammans med polisen vidta fler och bättre åtgärder än vad som görs idag för att stävja en början till ett kriminalt liv.

§124 Anmälan balanslista

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisning av balanslista uppdaterad till den 13 maj 2005.

Ärendets beredning

Se balanslista uppdaterad till den 13 maj 2005.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av balanslistan.

§125 Anmälningsärenden

Beslut

 1. Vantörs stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendets beredning

Stadsdelsförvaltningen redovisar: in och utgående skrivelser, remisser, tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelserna, protokoll och rapporter.
Dnr 002-008/05.

A. Skrivelser, remisser m m.
Förteckning över inkomna skrivelser, remisser, protokollsutdrag m m.

B. Delegationsbeslut

Tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

C. Protokoll, rapporter

Protokoll från lokala pensionärsrådet den 19 april.

Protokoll från Vantörs handikappråd 19 april.

Protokoll från förvaltningsgruppen och MBL § 19 den 12 maj.

Protokoll från förvaltningsgruppen den 19 maj.

Protokoll från § 11 MBL den 19 maj.

Rosa Lundmarks rapport från IFO-mässan 2005.

Inspektionsmedelande från arbetsmiljöverket daterat den 2 maj 2005.

Protokoll från styrgruppsmöte den 28 april 2005 gällande nybyggnad av förskola i kvarteret Snesen.

Sammanställning av äldreomsorgens uppsökande projekt daterad den 24 februari 2005.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

§126 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut
Vantörs stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen anmäler sociala delegationens protokoll från
den 29 mars 2005 och den 14 samt 28 april 2005.

Förslag till beslut
Vice ordföranden Henrik Ehrenberg (kd) yrkar att nämnden lägger anmälan till handlingarna.

§127 Gemensam upphandling av handledningstjänster för socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings, utrednings-, omsorgs, och socialpsykiatriskt arbete

Paragrafen redigerad med hänsyn till 7 kap 4 § sekretesslagen.