Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2019-03-27

Sammanträde 2019-03-27

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef, enhetschefer och verksamhetschef delger nämnden relevant kunskap som
berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

2 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall för januari och februari avseende äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som
verksamhet i kommunal regi.

Aktuella handlingar är under utarbetande.

3 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr 2019/ÄON 0023 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Behovsanalyserna delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver
utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det
strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för
nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade
till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Föregående behovsanalys beslutad i tidigare socialnämnden 2017-03-28 (Dnr
2018/SN 0056 010) var gemensam för nämndens tre verksamhetsområden
äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och
familjeomsorg. Fokus låg på verksamhetsutveckling, teknikutveckling och
tillkommande omsorgsbehov. Omsorgsbehovet avsåg omsorgen om personer med
funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen men något behov lyftes inte
fram för äldreomsorgen.

Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och
prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet
framöver. Analysen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering
inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför
kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende omsorg om personer med
funktionsnedsättning och äldreomsorg.pdf

4 Revisionsgranskning av socialnämndens åtgärder för att nå en budget i balans

Dnr 2019/ÄON 0027 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på
revisionsrapporten om socialnämndens åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
På grund av ett flerårigt underskott fastställde den tidigare socialnämnden under 2018
en ekonomisk handlingsplan för att tillskynda en ekonomi i balans.
Ernst & Young genomförde under hösten 2018 en revisionsgranskning av
socialnämndens åtgärder för att uppnå en budget i balans. Utifrån granskningens
resultat har revisorerna formulerat en skrivelse, där äldre- och omsorgsnämnden
rekommenderas att vidta ett antal åtgärder.

Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag till svar på skrivelsen.

Bilagor
Granskning av socialnämndens åtgärder för att nå budget i balans.pdf
Revskrivelse Granskning av socialnämndens åtgärder för att nå budget i balans.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på revisorernas granskning av socialnämndens åtgärder för att
nå budget i balans.pdf

5 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0018 003

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april
2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att
alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att
organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar
sin anställning i kommunen, så ett nytt ombud behöver utses.

Dataskyddsombudet har i uppgift att övervaka att organisationen följder
dataskyddsförordningen, men ansvarar inte för att organisationen följer förordningen.
Nämnden ansvarar för att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområden.pdf

6 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande
verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens
delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx
Delegationsbeslut om tillfällig hyra vid Hasselbackens servicebostäder.pdf
ÄON ekonomiskt stöd 2019.pdf

8 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 48 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och
kvalitetsgranskning 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?
date=2019-03-13)
- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 57 Val till kommunala funktionshindersrådet 2019
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-03-13)

9 Anmälningar/meddelanden ÄON mars 201

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för mars månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.pdf
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet (KPR) Beskrivning av träffpunkter eller
mötesplatser för seniorer.pdf
Köpta platser och platser i egen regi.pdf
Kommunala pensionärsrådet sammanträdesprotokoll 2019-03-12.pdf
Kommunala funktionshindersrådet dagordning 2019-03-13.pdf
JO Kritik mot socialnämnden i Tyresö kommun för långsam hantering av utlämnande
av allmänna handlingar.pdf

§1026 Nämndspecifik utbildning äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef, enhetschefer och verksamhetschefer delger nämnden relevant kunskap som berör verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Beslut/Protokollsutdrag
§1026_prot_20190327.pdf (110 kb)

§1027 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2019/ÄON 0028 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande för tjänstgörande moderater, centerpartister och kristdemokrater.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall för januari och februari avseende äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporteringen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för Äldre -och omsorgssektorn feb-19.pdf
Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf
Särskilt yttrande M, C, KD.pdf

§1028 Information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr 2019/ÄON 0023 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Behovsanalyserna delges kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Föregående behovsanalys beslutad i tidigare socialnämnden 2017-03-28 (Dnr 2018/SN 0056 010) var gemensam för nämndens tre verksamhetsområden äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Fokus låg på verksamhetsutveckling, teknikutveckling och tillkommande omsorgsbehov. Omsorgsbehovet avsåg omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorgen men något behov lyftes inte fram för äldreomsorgen.

Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver. Analysen överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om behovsanalyser för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020 avseende omsorg om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg.pdf

§1029 Revisionsgranskning av socialnämndens åtgärder för att nå en budget i balans

Dnr 2019/ÄON 0027 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Förvaltningens skrivelse antas som äldre- och omsorgsnämndens svar på revisionsrapporten om socialnämndens åtgärder för att uppnå en budget i balans.

Beskrivning av ärendet
På grund av ett flerårigt underskott fastställde den tidigare socialnämnden under 2018 en ekonomisk handlingsplan för att tillskynda en ekonomi i balans.
Ernst & Young genomförde under hösten 2018 en revisionsgranskning av socialnämndens åtgärder för att uppnå en budget i balans. Utifrån granskningens resultat har revisorerna formulerat en skrivelse, där äldre- och omsorgsnämnden rekommenderas att vidta ett antal åtgärder.
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag till svar på skrivelsen.

Bilagor
Granskning av socialnämndens åtgärder för att nå budget i balans.pdf
Revskrivelse Granskning av socialnämndens åtgärder för att nå budget i balans.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på revisorernas granskning av socialnämndens åtgärder för att nå budget i balans.pdf

§1030 Dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ÄON 0018 003

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen, så ett nytt ombud behöver utses.
Dataskyddsombudet har i uppgift att övervaka att organisationen följder dataskyddsförordningen, men ansvarar inte för att organisationen följer förordningen.

Nämnden ansvarar för att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse dataskyddsombud till äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.pdf

§1031 Information från sektorchef äldre- och omsorgssektorn

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sektorchef lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

Beslut/Protokollsutdrag
§1031_prot_20190327.pdf (110 kb)

§1032 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/ÄON 0013 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan om delegationsbeslut.docx
Delegationsbeslut om tillfällig hyra vid Hasselbackens servicebostäder.pdf
Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2019 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§1033 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 48 Årsrapport för kvalitetsenhetens tillsyn och kvalitetsgranskning 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-03-13)
- Kommunstyrelsen 2019-03-13 § 57 Val till kommunala funktionshindersrådet 2019 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-03-13)

Beslut/Protokollsutdrag
§1033_prot_20190327.pdf (110 kb)

§1034 Anmälningar/meddelanden ÄON mars 2019

Dnr 2019/ÄON 0014 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för mars månad listas i bifogad rapport.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden.pdf
Skrivelse från kommunala pensionärsrådet (KPR) Beskrivning av träffpunkter eller mötesplatser för seniorer.pdf
Köpta platser och platser i egen regi.pdf
Kommunala pensionärsrådet sammanträdesprotokoll 2019-03-12.pdf
Kommunala funktionshindersrådet dagordning 2019-03-13.pdf
JO Kritik mot socialnämnden i Tyresö kommun för långsam hantering av utlämnande av allmänna handlingar.pdf