Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-05-27

Sammanträde 2020-05-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef och Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, informerar
nämnden om den nya månadsuppföljningen som ska ske från och med delårsrapport 1.
Peter Berg, verksamhetschef inom hemtjänsten, informerar nämnden om
verksamheten.

2 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2019

Dnr 2020/ÄON 0054 014

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- informationen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt
patentsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen
samt från hälso- och sjukvårdsenheten inom LSS.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare i Tyresö kommun 2019.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2019 för vårdgivare i Tyresö.pdf

3 Granskning av Ersta hemtjänst

Dnr 2020/ÄON 0037 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
En kvalitetsgranskning av Ersta hemtjänst har genomförts under januari – februari
2020, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för kommunal
och privat verksamhet.

Granskningen visar att Ersta hemtjänst har en fungerande verksamhet men att det
finns flera utvecklingsområden. I granskningen uppmärksammas att verksamheten
särskilt behöver arbeta med att upprätta genomförandeplaner för samtliga brukare
och att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga kunskaper om
rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Ersta diakoni har i början av mars 2020 meddelat att verksamheten kommer att
upphöra med att driva hemtjänst i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-20 Kvalitetsgranskning av Ersta hemtjänst.pdf
Granskningsrapport Ersta hemtjänst.pdf

4 Granskning av Annas hemtjänst

Dnr 2020/ÄON 0038 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och
omsorgsnämnden senast i november 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning i Tyresö kommun har
genomfört en granskning av Annas hemtjänst. Granskningen visade att
verksamheten har flera utvecklingsområden. I granskningen uppmärksammas att
verksamheten särskilt behöver arbeta för ett systematiskt lednings - och
kvalitetsarbete. Verksamhetschefen behöver vara mer närvarande i verksamheten.
Vidare behöver genomförandeplanerna följas upp och utvecklas, och den löpande
dokumentationen behöver förbättras. Äldre- och omsorgsförvaltningen kommer
begära att Annas hemtjänst inkommer med en åtgärdsplan till förvaltningen.
Verksamhetschef för Annas hemtjänst ska även återrapportera åtgärderna som
vidtagits till följd av granskningen till äldre- och omsorgsnämnden i november 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-20 kvalitetsgranskning av Annas hemtjänst.pdf
Granskningsrapport Annas vård och hemtjäntstteam.pdf

5 Granskning av dagverksamheten Björkträffen

Dnr 2020/ÄON 0039 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Granskningen noteras.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning i Tyresö kommun har
genomfört en granskning av dagverksamheten Björkträffen. Granskningen visade
att sammantaget en hög kvalitet i verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 Kvalitetsenhetens granskning av Björkträffen.pdf
Granskningsrapport Dagverksamheten Björkträffen.pdf

6 Delårsrapport 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ÄON 0055 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för äldre- och omsorgsnämnden med
verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med
funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan
samt prognos för helåret 2020 god känns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari
– april 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena
äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten
innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och
riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 Delårsrapport 1 2020 för äldre- och
omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2020 Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf

7 Avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020

Dnr 2020/ÄON 0042 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet höjs till
25 kronor per resa, högst 350 kronor per månad.
2. Avgiften för ledsagning per tillfälle ändras till avgift per timme och fastställs till
100 kronor/timme.
3. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och indexregleras därefter årligen mot
prisbasbeloppet.

Sammanfattning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av vissa avgifter för äldre och
personer med funktionsnedsättning. Översynen har resulterat i att förvaltningen
föreslår att avgiften för enstaka resor och ledsagning enligt socialtjänstlagen
justeras.

Tyresös avgifter för enstaka resor är låga i jämförelse med andra kommuner i
Stockholms län, som har denna avgift. Avgiften har inte heller indexuppräknats på
flera år. Förvaltningen föreslår att en uppräkning till 25 kronor per resa, högst 350
kronor i månaden genomförs. Avgiften skulle ligga på en låg nivå i länet. Avgiften
bör sedan indexregleras mot prisbasbeloppet årligen.

Jämförelse visar att Tyresö i förhållande till andra kommuner har en relativt låg
avgift för ledsagning eftersom debiteringen sker per tillfälle, oberoende av
tidsomfattning. Om Tyresö skulle debitera ledsagning genom en avgift per timme,
exempelvis 100 kr/timme, skulle intäkterna öka till cirka 691 000 kronor på
helårsbasis.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 Höjning av vissa avgifter avseende taxor inom ÄON.pdf
Bilaga - svar angående remiss.pdf
Bilaga2 - Svar angående remiss.pdf
Bilaga3 - Svar angående remiss.pdf
Beslut avgifterna 2019.pdf
Nya avgifter fr.o.m. Jan 2020.doc

8 Namnsättning av ny LSS-gruppbostad

Dnr 2020/ÄON 0044 92

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden namnger den nya LSS -gruppbostaden, belägen på
Stjärnvägen, till Villa Stjärnvägen.

Beskrivning av ärendet
Enligt 8 § i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun ska
nämnder besluta om namnsättning på kommunala byggnader och anläggningar
inom sina respektive verksamhetsområden.[1] Vid all namnsättning ska den lokala
traditionen beaktas.

Äldre- och omsorgsnämnden ska öppna en ny gruppbostad enligt LSS på
Stjärnvägen. Boendet är en friliggande villa.

Förvaltningen föreslår att LSS-gruppbostaden ska döpas till Villa Stjärnvägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 Namnsättning av ny gruppbostad enligt LSS.pdf

9 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2010

Dnr 2019/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder den 18 juni klockan 18:30.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden fastställde sina ordinarie sammanträdestider för 2020
på sitt sammanträde i oktober 2019. I sammanträdesplanen planerades inget
sammanträde i juni.

nämnden ser ett behov av att i nuläget bevaka den ekonomiska situationen, och
behandla eventuella ärenden eller information som uppstår i samband med covid-
19.

Förvaltningen föreslår att en extra sammanträdestid den 18 juni läggs till
sammanträdesplanen.

Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder enligt förslaget under följande
tidpunkter:
- 18 juni
- 3 september
1 oktober
29 oktober
26 november
17 december

Förslaget till beslut har inte några betydande ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 Sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden
2020.pdf

10 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet
rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fa ttade med stöd av nämndens
delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Beslut justering av avgifter.pdf

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.

Kommunfullmäktige 2020-04-23 §17 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Tyresö kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?
date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019, finns
på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §19 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB, finns
på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §21 Senarelagd budgetprocess inför 2021, finns på
insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §23 Revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 24 Svar på motion om bättre kunskap om dolda
funktionsnedsättningar, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?
date=2020-04-23)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §65 Kommundirektörens rapport, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021, finns på
insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §75 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa
betydelse, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-
05)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §78 Svar på motion om reflektionstid för anställda
inom hemtjänsten, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?
date=2020-05-05)

13 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning maj ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.xlsx
Beslut från JO dnr 1572-2020.pdf
Rekvisition stimulansmedel välfärdsteknik äldreomsorg Tyresö.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 70.pdf
Ordförandebeslut - Beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Höörs
kommun.pdf
Vård- och socialnämndens beslut 2020-05-13 (2).pdf
SN_beslut 200515 § 41. Tillfällig begränsning avseende verkställighet av
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Flens kommun.pdf

§42 Nämndspecifik utbildning 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef och Åsa Tenggren, kvalitetscontroller, informerar nämnden om den nya månadsuppföljningen som ska ske från och med delårsrapport 1. Peter Berg, verksamhetschef inom hemtjänsten, informerar nämnden om verksamheten.

§43 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2019

Dnr 2020/ÄON 0054 014

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sammanställt patentsäkerhetsberättelserna från vård- och omsorgsboenden för äldre i kommunen samt från hälso- och sjukvårdsenheten inom LSS.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-08 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare i Tyresö kommun 2019.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2019 för vårdgivare i Tyresö.pdf

§44 Granskning av Ersta hemtjänst

Dnr 2020/ÄON 0037 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
En kvalitetsgranskning av Ersta hemtjänst har genomförts under januari  –
februari 2020, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för
kommunal och privat verksamhet.

Granskningen visar att Ersta hemtjänst har en fungerande verksamhet men att det finns flera utvecklingsområden. I granskningen uppmärksammas att
verksamheten särskilt behöver arbeta med att upprätta genomförandeplaner för
samtliga brukare och att säkerställa att samtlig personal har tillräckliga kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Ersta diakoni har i början av mars 2020 meddelat att verksamheten kommer att
upphöra med att driva hemtjänst i Tyresö kommun.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-20 Kvalitetsgranskning av Ersta hemtjänst.pdf
Granskningsrapport Ersta hemtjänst.pdf

§45 Granskning av Annas hemtjänst

Dnr 2020/ÄON 0038 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast i november 2020.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning i Tyresö kommun har
genomfört en granskning av Annas hemtjänst. Granskningen visade att
verksamheten har flera utvecklingsområden. I granskningen uppmärksammas att verksamheten särskilt behöver arbeta för ett systematiskt lednings - och
kvalitetsarbete. Verksamhetschefen behöver vara mer närvarande i verksamheten. Vidare behöver genomförandeplanerna följas upp och utvecklas,
och den löpande dokumentationen behöver förbättras.

Äldre- och omsorgsförvaltningen kommer begära att Annas hemtjänst inkommer med en åtgärdsplan till förvaltningen. Verksamhetschef för Annas hemtjänst ska även återrapportera åtgärderna som vidtagits till följd av granskningen till äldre- och omsorgsnämnden i november 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår enligt följande:
1. Granskningen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden senast i november 2020.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-20 Kvalitetsgranskning av Annas hemtjänst.pdf
Granskningsrapport Annas vård- och hemtjänstteam.pdf

§46 Granskning av dagverksamheten Björkträffen

Dnr 2020/ÄON 0039 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Granskningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning i Tyresö kommun har genomfört en granskning av dagverksamheten Björkträffen. Granskningen visade sammantaget en hög kvalitet i verksamheten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 Kvalitetscontrollers granskning av dagverksamheten Björkträffen.pdf
Granskningsrapport Dagverksamheten Björkträffen.pdf

§47 Delårsrapport 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ÄON 0055 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns. 
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för äldre - och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-19 Delårsrapport 1 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2020 Äldre- och omsorgsförvaltningen.pdf

§48 Avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020

Dnr 2020/ÄON 0042 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet höjs till 25 kronor per resa, högst 350 kronor per månad.
2. Avgiften för ledsagning per tillfälle ändras till avgift per timme och fastställs till 100 kronor/timme.
3. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och indexregleras därefter årligen mot prisbasbeloppet.

Reservation
Peter Freij (M) Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar en gemensam skriftlig reservation.

Ronnie Norén (SD) lämnar en blank reservation.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av vissa avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Översynen har resulterat i att förvaltningen föreslår att avgiften för enstaka resor och ledsagning enligt socialtjänstlagen justeras.

Tyresös avgifter för enstaka resor är låga i jämförelse med andra kommuner i
Stockholms län, som har denna avgift. Avgiften har inte heller indexuppräknats på flera år. Förvaltningen föreslår att en uppräkning till 25 kronor per resa, högst 350 kronor i månaden genomförs. Avgiften skulle ligga på en låg nivå i länet. Avgiften bör sedan indexregleras mot prisbasbeloppet årligen.

Jämförelse visar att Tyresö i förhållande till andra kommuner har en relativt låg avgift för ledsagning eftersom debiteringen sker per tillfälle, oberoende av tidsomfattning. Om Tyresö skulle debitera ledsagning genom en avgift per timme, exempelvis 100 kr/timme, skulle intäkterna öka till cirka 691 000 kronor på helårsbasis.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår enligt följande:
1. Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet höjs till 25 kronor per resa, högst 350 kronor per månad.
2. Avgiften för ledsagning per tillfälle ändras till avgift per timme och fastställs till 100 kronor/timme.
3. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och indexregleras därefter årligen mot prisbasbeloppet.

Yrkande
Peter Freij (M), Anna Steele (C), Mattias Eriksson (KD) och Ronnie Norén (SD) ändringsyrkar i punkten 2 enligt följande: avgiften för ledsagning per tillfälle ändras från 56 kronor per tillfälle till avgift per timme, de första 15 timmarna per månad som ledsagning utnyttjas är avgiftsbefriade och kostnaderna därefter fastställs till 100 kronor/timme.

Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget gällande punkten 1 och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller
ordförandeförslaget gällande punkten 2.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår ordförandeförslaget gällande punkten 2. Nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller tilläggsyrkandet gällande punkten 2 från Peter Freij (M), Anna Steele (C), Mattias Eriksson (KD) och Ronnie Norén (SD) och finner att nämnden avslår ändringsyrkandet.

Peter Freij (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till oppositionens yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget gällande punkten 2.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget gällande punkten 3 och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Reservation M, C, KD 2020-05-27 §48.pdf
Tjänsteskrivelse 2020-05-07 Höjning av vissa avgifter avseende taxor inom ÄON.pdf
Bilaga - svar angående remiss.pdf
Bilaga2 - Svar angående remiss.pdf
Bilaga3 - Svar angående remiss.pdf
Beslut avgifterna 2019.pdf
Nya avgifter fr o m Jan 2020.doc

§49 Namnsättning av ny LSS-gruppbostad

Dnr 2020/ÄON 0044 92

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden namnger den nya LSS -gruppbostaden, belägen på Stjärnvägen, till Villa Stjärnvägen.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 8 § i det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun ska nämnder besluta om namnsättning på kommunala byggnader och anläggningar inom sina respektive verksamhetsområden.[1] Vid all namnsättning ska den lokala traditionen beaktas.

Äldre- och omsorgsnämnden ska öppna en ny gruppbostad enligt LSS på Stjärnvägen. Boendet är en friliggande villa.

Förvaltningen föreslår att LSS-gruppbostaden ska döpas till Villa Stjärnvägen.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 Namnsättning av ny gruppbostad enligt LSS.pdf

§50 Sammanträdesdatum för äldre- och omsorgsnämnden 2020

Dnr 2019/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder den 17 juni klockan 18:30. 
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden fastställde sina ordinarie sammanträdestider för 2020 på sitt sammanträde i oktober 2019. I sammanträdesplanen planerades inget sammanträde i juni.
 
Nämnden ser ett behov av att i nuläget bevaka den ekonomiska situationen, och
behandla eventuella ärenden eller information som uppstår i samband med covid-19.
 
Förvaltningen föreslår att en extra sammanträdestid den 17 juni läggs till
sammanträdesplanen.
 
Äldre- och omsorgsnämnden sammanträder enligt förslaget under följande tidpunkter:
- 17 juni
- 3 september
- 1 oktober
- 29 oktober
- 26 november
- 17 december
 
Förslaget till beslut har inte några betydande ekonomiska konsekvenser. 

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden sammanträder den 17 juni klockan 18:30.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-05-27 Sammanträdesplan för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

§51 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§52 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning.

Bilagor
Bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Beslut justering av avgifter.pdf

§53 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/ÄON 0184 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden.
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §17 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i
Tyresö kommun, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §18 Årsredovisning för Tyresö kommun 2019, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §19 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §21 Senarelagd budgetprocess inför 2021, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 §23 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning i syfte att möjliggöra deltagande på distans, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunfullmäktige 2020-04-23 24 Svar på motion om bättre kunskap om dolda funktionsnedsättningar, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2020-04-23)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §65 Kommundirektörens rapport, finns på insyn
(http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §70 Förslag till tillgänglighetsplan 2021, finns på
insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §75 Gallring av handlingar av tillfällig och ringa
betydelse, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)
Kommunstyrelsen 2020-05-05 §78 Svar på motion om reflektionstid för anställda inom hemtjänsten, finns på insyn (http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)

§54 Anmälningar/meddelanden 2020 ÄON

Dnr 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för maj listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning maj ÄON.pdf
Antal köpta platser 2020.xlsx
Beslut från JO dnr 1572-2020.pdf
Rekvisition stimulansmedel välfärdsteknik äldreomsorg Tyresö.pdf 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-05-05 § 70.pdf
Ordförandebeslut - Beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Höörs kommun.pdf
Vård- och socialnämndens beslut 2020-05-13 (2).pdf
SN_beslut 200515 § 41. Tillfällig begränsning avseende verkställighet av
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Flens kommun.pdf