Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2020-10-01

Sammanträde 2020-10-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska Shyi Klint kommer till sammanträdet för en kortfattad introduktion av sig själv och sin yrkesroll.

Tyresö kommun är en av remissinstanserna för betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 2018:88. Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser: personlig service- och boendestöd, personligt stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd. Utredare Ida Marén berättar mer om detta och om andra förslag som presenteras i betänkandet. Förvaltningen förslag till remissvar presenteras på nämndsammanträdet den 29 oktober.

2 Delårsrapport tertial 2 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ÄON 0055 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.
2. Nämnduppdrag om att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende avslutas.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag samt riskhanteringsplan.

På grund av den rådande Corona-pandemin har genomförandet av nämnduppdraget att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende omöjliggjorts. Därmed föreslås förvaltningen att nämnduppdraget avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 2 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport tertial 2 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport tertial 2 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf

3 Återrapportering av kvalitetsgranskning av hemtjänstutföraren Noga Omsorg

Diarienummer 2020/ÄON 0025

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under november-december 2019 genomförde kommunens dåvarande kvalitetsenhet en granskning av hemtjänstutövaren Noga Omsorg i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet. Äldre- och omsorgsnämnden tog del av granskningsrapporten den 5 mars i år.

Granskningen visade att Noga Omsorg sammantaget har en god kvalitet på sin verksamhet undantaget vissa brister i personalens kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Nämnden beslutade att de åtgärder som vidtagits till följd av granskningsutlåtandet skulle återrapporteras till nämnden senast den 30 september 2020.

Ärendet återrapporteras i bifogad rapport. Verksamhetschef Anna Pettersson Blomgren från Noga Omsorg medverkar på sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av
hemtjänstutövaren Noga Omsorg.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Noga Omsorg.pdf
Bilaga - Noga omsorg handlingsplan lex Sarah.pdf

4 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70) biläggs till ärendet.

Bilagor
Delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL, September 2020.pdf

6 Anmälningar/meddelanden 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens försl ag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för september månad bifogas som bilagor.

Bilagor
Antal köpta platser per augusti 2020.pdf

§72 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0186 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska Shyi Klint kommer till sammanträdet för en kortfattad introduktion av sig själv och sin yrkesroll.

Tyresö kommun är en av remissinstanserna för betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 2018:88. Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser: personlig service- och boendestöd, personligt stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd. Utredare Ida Marén berättar mer om detta och om andra förslag som presenteras i betänkandet. Förvaltningen förslag till remissvar presenteras på nämndsammanträdet den 29 oktober.

§73 Delårsrapport tertial 2 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ÄON 0055 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 för äldre- och omsorgsnämnden med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.
2. Nämnduppdrag om att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende avslutas.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj - augusti 2020 för äldre- och omsorgsnämnden som omfattar verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag samt riskhanteringsplan.

På grund av den rådande Corona-pandemin har genomförandet av nämnduppdraget att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende omöjliggjorts. Därmed föreslås förvaltningen att nämnduppdraget avslutas.

Ordförandeförslag
Ordföranden Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapporten för tertial 2 med verksamhetsområdena äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020. Vidare föreslår han att nämnduppdrag om att etablera samarbete med Ung Omsorg inom vård- och omsorgsboende avslutas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delårsrapport 2 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport tertial 2 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Delårsrapport tertial 2 2020 äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Ändringsmarkerad delårsrapport tertial 2 2020 rev 2.pdf

§74 Återrapportering av kvalitetsgranskning av hemtjänstutföraren Noga Omsorg

Diarienummer 2020/ÄON 0025

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Under november-december 2019 genomförde kommunens dåvarande kvalitetsenhet en granskning av hemtjänstutövaren Noga Omsorg i enlighet med kommunstyrelsens granskningsplan för kommunal och privat verksamhet. Äldre- och omsorgsnämnden tog del av granskningsrapporten den 5 mars i år. Granskningen visade att Noga Omsorg sammantaget har en god kvalitet på sin verksamhet undantaget vissa brister i personalens kunskaper om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Nämnden beslutade att de åtgärder som vidtagits till följd av granskningsutlåtandet skulle återrapporteras till nämnden senast den 30 september 2020. Ärendet återrapporteras i bifogad rapport. Verksamhetschef Anna Pettersson Blomgren från Noga Omsorg medverkar på sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder gällande granskning av hemtjänstutövaren Noga Omsorg.pdf
Tjänsteskrivelse återrapportering Noga Omsorg.pdf
Bilaga - Noga omsorg handlingsplan lex Sarah.pdf

§75 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ÄON 0185 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson lämnar muntlig information vid sammanträdet avseende verksamhetsområdena personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

§76 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0006 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70) biläggs till ärendet.

Bilagor
Delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § SoL, September 2020.pdf

§77 Anmälningar/meddelanden 2020

Diarienummer 2019/ÄON 0183 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för september månad bifogas som bilagor.

Bilagor
Antal köpta platser per augusti 2020.pdf

§78 Höjning av vissa avgifter avseende taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Diarienummer 2020/ÄON 0042 012

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
2. Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet höjs från 13 kronor till 25 kronor per resa, högst 350 kronor per månad.
3. Avgiften för ledsagning fastställs till 56 kronor per tillfälle.
4. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och indexregleras därefter årligen mot prisbasbeloppet.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extraärende.
5. Beslutet ersätter äldre- och omsorgsnämndens beslut som fattades 2020-05-27, § 48.

Reservation
Peter Freij (M), Anna Steele (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar en gemensam skriftlig reservation (bilaga).

Protokollsanteckning
Tina Rosén (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av vissa avgifter inom taxan för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Översynen har resulterat i att förvaltningen föreslår att avgiften för enstaka resor enligt socialtjänstlagen justeras.

Tyresös avgifter för enstaka resor är låga i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, som har denna avgift. Avgiften har inte heller indexuppräknats  på flera år. Förvaltningen föreslår att en uppräkning till 25 kronor per resa, högst 350 kronor i månaden genomförs. Avgiften skulle ligga på en låg nivå i länet. Avgiften bör sedan indexregleras mot prisbasbeloppet årligen.

Jämförelse visar att Tyresö i förhållande till andra kommuner har en relativt låg avgift för ledsagning eftersom debiteringen sker per tillfälle, oberoende av tidsomfattning. Förvaltningen gör bedömningen att tidpunkten för en justering av avgiften inte är lämplig med hänsyn tagen till pågående pandemi och föreslår att man avvaktar tills vidare med en möjlig justering.

Ordförandeförslag
Ordföranden Tony Thorén (L) föreslår nämnden besluta att
1. Ärendet tas upp som ett extraärende.
5. Beslutet ersätter äldre- och omsorgsnämndens beslut som fattades 2020-05-27, § 48.
samt att nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att
2. Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet höjs från 13 kronor till 25 kronor per resa, högst 350 kronor per månad.
3. Avgiften för ledsagning fastställs till 56 kronor per tillfälle.
4. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och indexregleras därefter årligen mot prisbasbeloppet.

Yrkande
Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) yrkar att beslutspunkt 2 ändras enligt följande: "Avgiften för enstaka resor till och från korttidsplats och dagverksamhet lämnas oförändrad på 13 kronor per resa, dock högst 250 kronor per månad." Anna Steele (C), Mattias Eriksson (KD) och Ronnie Norén (SD) bifaller yrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ändringsyrkandet från Peter Freij (M) med flera. Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden avslår ändringsyrkandet och finner att nämnden avslår det.

Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar i enlighet med det.

Bilagor
Undertecknad tjänsteskivelse, höjning av vissa avgifter avseende taxor.pdf
Tjänsteskrivelse höjning av vissa avgifter avseende taxor äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf