Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-02-22

Sammanträde 2021-02-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för myndighet SoL Eva Norgren och verksamhetschef för VKR funktionsnedsättning Anna Larsson kommer till nämnden för att informera om sina respektive verksamhetsplaner för 2021.

2 Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0016 10

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och omsorgs om personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen. Året har i hög grad präglats av coronapandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort. Övriga viktiga händelser som lyfts är utveckling av Björkbacken 2.0, nya utförare och verksamheter, äldreomsorgslyftet och politiska beslut och lagändringar som påverkat verksamheten under året.

Förvaltningen har först och främst arbetat med att klara av de utmaningar som pandemin inneburit. Mycket av det utvecklingsarbete som var planerat att genomföras under året för att nå målen har försenats eller pausats. Pandemin har även inneburit att vissa undersökningar har ställts in, vilket medfört att flertal av målens indikatorer inte har publicerades, så bedömning av flera av nämndmålen är inkomplett.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf

3 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtsson från Moderaterna har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.
Motionärerna yrkar:
• Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
• Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
• Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet.

Ordförandeutlåtande
Peter Freij och Dick Bengtsson (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal som arbetar inom välfärden. Motionärerna tar i sin motion upp vikten av att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter inom välfärdsområden, framförallt till personer med demenssjukdomar samt med olika former av funktionsnedsättningar.

Att samtala och förstå/göra sig förstådd är grundläggande i kommunikationen med brukare, anhöriga och medarbetare. Informationen som rapporteras ligger till grund för planering, beslut och genomförande av insatser. Bra kommunikation har en stor och viktig betydelse för kvalitén men även för arbetsmiljön.

Förvaltningen gör en bedömning att kompetensen i Tyresö både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är generellt hög. I kravprofilen ingår krav på goda språkkunskaper i svenska, både i kommunal och privat regi, att all personal skall behärska svenska språket i tal och skrift. Uppföljningar görs löpande samt vid synpunkter eller klagomål. Varje medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner där kompetenshöjande åtgärder/insatser arbetas in om behov finns. Man bör komma ihåg att medarbetare med andra modersmål än svenska kan i många fall utgöra en tillgång, då andra språk än svenska blir allt vanligare bland utrikesfödda personer som är i behov av omsorg.

Men det finns alltid utrymme till förbättringar inom området, därför ser förvaltningen mycket positivt på de satsningar som Äldrelyftet som nu pågår och den satsning som regeringen föreslår för 2021 som har sin grund i Coronakommissionens delbetänkande.

Dessa satsningar har som syfte att höja kompentensen inom omsorgen för de äldre samt för personer med funktionsnedsättning, bland annat för att förbättra yrkessvenska.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf

4 Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport

Diarienummer 2019/KS 0221 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
3. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.
Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 12 november 2019 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum.

Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömning är att inrättande av seniorlägenheter i fastigheten Björkebo är ett bättre alternativ än biståndsbedömt trygghetsboende. Efterfrågan i seniorkön är hög och fastigheten bedöms lämpa sig väl för seniorlägenheter.

Utöver redogörelsen av förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende föreslår förvaltningen att förmedlingsreglerna för seniorlägenhet kompletteras så att förtur kan medges till äldre som känner sig isolerade och otrygga i sitt ordinarie boende.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och
omsorgsförvaltningen och Tyresö Bostäder AB. Rapporten har redovisats i KPR, kommunala pensionärsrådet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport.pdf

5 Information om Lex Sarah-anmälan gruppbostad LSS, extern utförare

Diarienummer 2021/ÄON 0020 009

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En boende på en LSS-gruppbostad som bedrivs av en extern utförare uppvisade under en period ett förändrat och utåtagerande beteende. Boende utövade den 9 december 2020 våld mot en medboende. Även andra medboende uppvisade rädsla för den boendes beteende. Åtgärder för att bättre stödja den boende och för att förhindra att något likande ska inträffa igen har vidtagits. Utföraren bedömde händelsen som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och gjorde den 22 december en lex Sarah-anmälan till IVO.

Extern verksamhet ansvarar för att utreda, bedöma och avsluta en lex Sarah utredning, samt att göra en eventuell anmälan till IVO. Verksamheten ska dock alltid informera kommunen när en Lex Sarah-rapport upprättas. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till IVO informeras nämnden.

Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämndens noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om Lex Sarah-anmälan gruppbostad LSS, extern utförare.pdf

6 Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare

Diarienummer 2021/ÄON 0021 009

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En boendestödjare följer inte verksamhetens rutiner eller de nationella rekommendationerna gällande covid-19, utan går till arbetet trots sjukdomssymtom. Boendestödjaren besöker under två dagar (16 och 18 november 2020) två brukare som har beslut om boendestöd från nämnden, innan boendestödjaren testas och konstateras sjuk i covid-19 (18 november). Brukarna har således exponeras för smittan och insjuknar senare i covid-19. Bra liv bedömde det inträffade som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och gjorde den 24 november en anmälan till IVO. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits.

Extern verksamhet ansvarar för att utreda, bedöma och avsluta en lex Sarah-
utredning, samt att göra en eventuell anmälan till IVO. Verksamheten ska dock alltid informera kommunen när en Lex Sarah-rapport upprättas. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till IVO informeras nämnden.

Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2020. Inga ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns att rapportera för perioden.

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS per den 31 december 2020.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen, per februari 2021.pdf

10 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för januari månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.pdf
Länsgemensam handlingsplan 2021, Uppdrag psykisk hälsa, Stockholms län.pdf
Remissvar avseende förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala
registercentrum och kvalitetsregister.pdf
Statistik antal boendeplatser, köpta och egen regi, per januari 2021.pdf

§10 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för myndighet SoL Eva Norgren och verksamhetschef för VKR funktionsnedsättning Anna Larsson kommer till nämnden för att informera om sina respektive verksamhetsplaner för 2021.

§11 Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0016 10

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Nina Barzey (C) och Mattias Eriksson (KD) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och omsorgs om personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsberättelserna redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2020 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen. Året har i hög grad präglats av coronapandemin och de effekter den har haft på verksamheterna och på samhället i stort. Övriga viktiga händelser som lyfts är utveckling av Björkbacken 2.0, nya utförare och verksamheter, äldreomsorgslyftet och politiska beslut och lagändringar som påverkat verksamheten under året. Förvaltningen har först och främst arbetat med att klara av de utmaningar som pandemin inneburit. Mycket av det utvecklingsarbete som var planerat att genomföras under året för att nå målen har försenats eller pausats. Pandemin har även inneburit att vissa undersökningar har ställts in, vilket medfört att flertal av målens indikatorer inte har publicerades, så bedömning av flera av nämndmålen är inkomplett.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att verksamhetsberättelse för verksamhetsområde äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med mål och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Yrkande
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Verksamhetsberättelse 2020 för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Särskilt yttrande M, C och KD, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 11.pdf

§12 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Ärendet återremitteras för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) skulle ha yrkat bifall till ordförandeförslaget på att-sats 1 och 2 samt avslag på att-sats 3 om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtsson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.

Motionärerna yrkar:
• Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
• Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
• Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet.

Ordförandeutlåtande
Peter Freij och Dick Bengtsson (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal som arbetar inom välfärden. Motionärerna tar i sin motion upp vikten av att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter inom välfärdsområden, framförallt till personer med demenssjukdomar samt med olika former av funktionsnedsättningar.

Att samtala och förstå/göra sig förstådd är grundläggande i kommunikationen med brukare, anhöriga och medarbetare. Informationen som rapporteras ligger till grund för planering, beslut och genomförande av insatser. Bra kommunikation har en stor och viktig betydelse för kvalitén men även för arbetsmiljön.

Förvaltningen gör en bedömning att kompetensen i Tyresö både inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning är generellt hög. I kravprofilen ingår krav på goda språkkunskaper i svenska, både i kommunal och privat regi, att all personal skall behärska svenska språket i tal och skrift. Uppföljningar görs löpande samt vid synpunkter eller klagomål. Varje medarbetare har individuella kompetensutvecklingsplaner där kompetenshöjande åtgärder/insatser arbetas in om behov finns. Man bör komma ihåg att medarbetare med andra modersmål än svenska kan i många fall utgöra en tillgång, då andra språk än svenska blir allt vanligare bland utrikesfödda personer som är i behov av omsorg.

Men det finns alltid utrymme till förbättringar inom området, därför ser förvaltningen mycket positivt på de satsningar som Äldrelyftet som nu pågår och den satsning som regeringen föreslår för 2021 som har sin grund i Coronakommissionens delbetänkande.

Dessa satsningar har som syfte att höja kompentensen inom omsorgen för de äldre samt för personer med funktionsnedsättning, bland annat för att förbättra yrkessvenska

Ordförandeförslag
Ordföranden ställer sig bakom Susann Ronströms (S) yrkande om att ärendet återremitteras för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans.

Yrkande
Susann Ronström (S) yrkar att ärendet återremitteras för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då de synpunkter som lämnats till nämnden enbart undertecknats av Pensionärernas riksorganisation, PRO. Mattias Eriksson (KD) biträder yrkandet.

Peter Freij (M) och Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.

Nina Barzey (C) yrkar bifall till att-sats 1 och 2 i motionen och avslag till motionens tredje att-sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Susann Ronström (S). Ordföranden finner att ärendet återremitteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf

§13 Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport

Diarienummer 2019/KS 0221 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
2. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
3. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Nämnden tillstyrker förvaltningens förslag.

Reservation
Peter Freij (M) lämnar en skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 12 november 2019 beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende i fastigheten Björkebo inom Björkbackens äldrecentrum.

Äldre- och omsorgsförvaltningen bedömning är att inrättande av seniorlägenheter i fastigheten Björkebo är ett bättre alternativ än biståndsbedömt trygghetsboende. Efterfrågan i seniorkön är hög och fastigheten bedöms lämpa sig väl för seniorlägenheter. Utöver redogörelsen av förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende föreslår förvaltningen att förmedlingsreglerna för seniorlägenhet kompletteras så att förtur kan medges till äldre som känner sig isolerade och otrygga i sitt ordinarie boende.

Ärendet har beretts i kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med äldre- och omsorgsförvaltningen och Tyresö Bostäder AB. Rapporten har redovisats i KPR, kommunala pensionärsrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att nämnden tillstyrker förvaltningens förslag. Vidare föreslår ordföranden att äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:
1. Rapport om förutsättningar för biståndsbedömt trygghetsboende noteras.
2. Förmedlingsregler för seniorkön kompletteras med att efter intyg från biståndshandläggare i kommunen, kan förtur till seniorlägenhet medges till äldre personer som är isolerade och otrygga.

Yrkande
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Peter Freij (M) yrkar att ärendet återremitteras för att ytterligare utreda den föreslagna kompletteringen av förmedlingsreglerna ifråga om likställighet och lagkrav. Nina Barzey (C) och Mattias Eriksson (KD) biträder återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Peter Freij (M). Ordföranden finner att ärendet avgörs idag.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Biståndsbedömt trygghetsboende - rapport.pdf
Reservation M, äldre- och omsorgsnämnden 2021-02-22 § 13.pdf

§14 Information om Lex Sarah-anmälan gruppbostad LSS, extern utförare

Diarienummer 2021/ÄON 0020 009

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En boende på en LSS-gruppbostad som bedrivs av en extern utförare uppvisade under en period ett förändrat och utåtagerande beteende. Boende utövade den 9 december 2020 våld mot en medboende. Även andra medboende uppvisade rädsla för den boendes beteende. Åtgärder för att bättre stödja den boende och för att förhindra att något likande ska inträffa igen har vidtagits. Utföraren bedömde händelsen som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och gjorde den 22 december en lex Sarah-anmälan till IVO.

Extern verksamhet ansvarar för att utreda, bedöma och avsluta en lex Sarah-utredning, samt att göra en eventuell anmälan till IVO. Verksamheten ska dock
alltid informera kommunen när en Lex Sarah-rapport upprättas. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till IVO informeras nämnden. Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämndens noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om Lex Sarah-anmälan gruppbostad LSS, extern utförare.pdf

§15 Information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare

Diarienummer 2021/ÄON 0021 009

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En boendestödjare följer inte verksamhetens rutiner eller de nationella rekommendationerna gällande covid-19, utan går till arbetet trots sjukdomssymtom. Boendestödjaren besöker under två dagar (16 och 18 november 2020) två brukare som har beslut om boendestöd från nämnden, innan boendestödjaren testas och konstateras sjuk i covid-19 (18 november). Brukarna har således exponeras för smittan och insjuknar senare i covid-19. Bra liv bedömde det inträffade som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och gjorde den 24 november en anmälan till IVO. Åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen har vidtagits.

Extern verksamhet ansvarar för att utreda, bedöma och avsluta en lex Sarah- utredning, samt att göra en eventuell anmälan till IVO. Verksamheten ska dock alltid informera kommunen när en Lex Sarah-rapport upprättas. Enligt nämndens riktlinjer ska allvarliga missförhållanden som anmäls till IVO informeras nämnden.

Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om Lex Sarah-anmälan boendestöd Bra Liv, extern utförare.pdf

§16 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Diarienummer 2020/ÄON 0045 006

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen samt 28f § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorgen). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f -h §§ socialtjänstlagen och 28 f-h §§ LSS.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2020. Inga ej verkställda beslut enlig 4 kap 1 § socialtjänstlagen finns att rapportera för perioden.

Bilagor
Ej verkställda beslut LSS per den 31 december 2020.pdf

§17 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

§18 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 § Socialtjänstlagen, per februari 2021.pdf

§19 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för januari månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.pdf
Länsgemensam handlingsplan 2021, Uppdrag psykisk hälsa, Stockholms län.pdf
Remissvar avseende förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregister.pdf
Statistik antal boendeplatser, köpta och egen regi, per januari 2021.pdf