Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2021-08-30

Sammanträde 2021-08-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint och Marie Pilhjerta föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om God och nära vård (SOU 2019:29).

2 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag ÄON 2021-08.pdf

3 Återrapportering - granskning av servicebostad Alléplan

Diarienummer 2020/ÄON 0136 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under våren en kvalitetsgranskning av Alléplans servicebostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Alléplans servicebostad är en boendeform i insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS och består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam service och en fast personalgrupp. Alléplans serviceboende ingår i Tyresö bostadsenhet 2, omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Granskningen visade att verksamheten till viss del håller en god kvalitet men att det fanns områden som behövde utvecklas och åtgärdas:

- Verksamheten behövde säkerställa att handlingar som upprättats och är av betydelse dokumenteras i den sociala journalen.
- Verksamheten behövde säkerställa att all personal har kunskaper om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.
- Samverkan mellan verksamheten och myndigheten behövde förbättras för att säkra kvaliteten på de insatser som ges.

Verksamheten har sedan granskningen haft genomgång och dialog om lex Sarah på olika möten för att säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Informationsinsatser har även genomförts under maj i enlighet med verksamhetens årshjul. Personalen fick då även ta del av IVO:s film om lex Sarah. Verksamheten kommer också att köpa in ett avvikelsespel. Uppföljning av dessa åtgärder kommer att ske under hösten.
Äldre- och omsorgsförvaltningen planerar även att genomföra en större utbildning gällande lex Sara under hösten 2021 där enhetschefer i verksamheten kommer att delta.

För att nå en förbättrad samverkan mellan myndighet och utförarverksamhet har en översyn av roller, ansvar etc. påbörjats. Utveckling och förbättring av samverkanmöten pågår också.

Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet inom de identifierade utvecklingsområdena.
Förvaltningen föreslår att återrapporteringen noteras. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte bedöms som relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Alléplans LSS servicebostad.pdf

4 Granskning av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden den 22 november 2021.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad. Granskningen visar att det finns flera brister i verksamheten som behöver åtgärdas. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder inte ska förekomma. Aktiviteter för att åtgärda övriga brister pågår och föreslås återrapporteras till nämnden den 22 november 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Villa Strandvägen.pdf
Granskningsrapport villa Strandvägen gruppbostad.pdf

5 Information om Lex Sarah-anmälan

Diarienummer 2021/ÄON 0079 009

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det har sedan boendets öppnande tillämpats otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder på en gruppbostad inom verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning. I och med användande av tvångs- och begränsningsåtgärder lever verksamheten inte upp till lagens intentioner om delaktighet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor. Konsekvensen för de boende blir således att de inte har fått sina laggrundade rättigheter tillgodosedda, vilket förvaltningen bedömde som ett allvarligt missförhållande. Anmälan till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, gjordes den 18 juni 2021. Åtgärder för att åtgärda missförhållandet pågår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om lex Sarah-anmälan VKR enhet 6.pdf

6 Lex Maria anmälan till Inspektion för vård och omsorg relaterat till fördröjd vård

Diarienummer 2021/ÄON 0067 009

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utredningen av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska ha en omfattning som anpassas efter händelsens karaktär enligt HSLF-FS 2017:40, Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria)

På Björkbackens vård- och omsorgsboende ramlade och föll en boende som medförde en allvarlig skada. Fallet i sig bedöms inte kunnat förhindras. Boende hade vårdplan för fallrisk och förebyggande åtgärder fanns. Rutin för fallskada finns på boendet. Avvikelsen handlar om fördröjd undersökning, behandling och vård av jourverksamhet som anlitas på uppdrag av kommunal verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Lex Maria fördröjd vård av jourverksamhet.pdf

7 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0064 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget som tagits fram bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos för perioden 2021-2030, statistik från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehov ÄON.pdf

8 Behovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0089 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys äldre- och omsorgsnämnden till kommunplan 2022.pdf
Behovsanalys äldre- och omsorgsnämnden till kommunplan 2022.pdf

9 Revidering av nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0090 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Målnivån för indikatorerna Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet i nämndplanen 2021 justeras enligt följande:
Målnivå grön: = 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd
Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå
Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter
2. Andra indikator under mål 4 (Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter) justeras till Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har i måluppföljningen på förvaltning-/nämndsnivå uppmärksammat att målnivåerna i nämndplanen är missvisande. Rött utfall på ett av enhetsmålen inom någon av de fyra verksamheterna som följs upp på förvaltning-/nämndsnivå kan i vissa fall slå igenom hela målkedjan, trots goda resultat inom resterande enheter inom berörd verksamhet och grönt utfall inom övriga verksamheter. Detta ger en skev och missvisande bild av förvaltningens samlade måluppfyllelse. Förvaltningen föreslår därför att målnivån för indikatorerna: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet i nämndplanen 2021 justeras enligt följande:

Målnivå grön: = 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd
Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå
Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Vidare anser förvaltningen att den andra indikatorn under mål 4 (Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter), Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram, bör justeras till Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram då det är ett mer adekvat mått kopplat till målformuleringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf

10 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för maj, juni och juli för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.
Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Månadsrapport ÄON maj 2021.pdf
Månadsrapport ÄON juni_juli 2021.pdf

11 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 2021 juni.pdf
Ordförandebeslut om överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa.pdf
Bilaga 1 ordförandebeslut, Rekommendation munhälsovård.pdf
Bilaga 2 Ordförandebeslut, Överenskommelse munhälsovård.pdf

13 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för maj-juli månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
SKR, Sabone - uppgifter för cirkulärdatabasen Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen.pdf
Antal köpta platser maj 2021.pdf
Beslut om statsbidrag 2020 för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst, covid.pdf
Underskriven begäran anstånd AMV juni 2021.pdf

§52 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0135 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Shyi Klint och Marie Pilhjerta föredrar för äldre- och omsorgsnämnden om God och nära vård (SOU 2019:29).

§53 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0131 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M), Raymond Moube (C) och Mattias Eriksson (KD) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant.

Bilagor
Särskilt Yttrande §53 Redovisning av pågående uppdrag för äldre- och omsorgsnämnden 2021 M,C,KD.pdf
Redovisning av pågående uppdrag ÄON 2021-08.pdf

§54 Återrapportering - granskning av servicebostad Alléplan

Diarienummer 2020/ÄON 0136 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under våren en kvalitetsgranskning av Alléplans servicebostad, i enlighet med äldre- och omsorgsnämndens granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Alléplans servicebostad är en boendeform i insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS och består av ett antal lägenheter som har tillgång till en gemensam service och en fast personalgrupp. Alléplans serviceboende ingår i Tyresö bostadsenhet 2, omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Granskningen visade att verksamheten till viss del håller en god kvalitet men att det fanns områden som behövde utvecklas och åtgärdas:
- Verksamheten behövde säkerställa att handlingar som upprättats och är av betydelse dokumenteras i den sociala journalen.
- Verksamheten behövde säkerställa att all personal har kunskaper om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.
- Samverkan mellan verksamheten och myndigheten behövde förbättras för att säkra kvaliteten på de insatser som ges.

Verksamheten har sedan granskningen haft genomgång och dialog om lex Sarah på olika möten för att säkerställa att all personal har kunskap om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Informationsinsatser har även genomförts under maj i enlighet med verksamhetens årshjul. Personalen fick då även ta del av IVO:s film om lex Sarah. Verksamheten kommer också att köpa in ett avvikelsespel. Uppföljning av dessa åtgärder kommer att ske under hösten.
Äldre- och omsorgsförvaltningen planerar även att genomföra en större utbildning gällande lex Sara under hösten 2021 där enhetschefer i verksamheten kommer att delta.

För att nå en förbättrad samverkan mellan myndighet och utförarverksamhet har en översyn av roller, ansvar etc. påbörjats. Utveckling och förbättring av samverkanmöten pågår också.

Förvaltningens bedömning är att verksamhetens åtgärder är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet inom de identifierade utvecklingsområdena.
Förvaltningen föreslår att återrapporteringen noteras. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte bedöms som relevant för ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Alléplans LSS servicebostad.pdf

§55 Granskning av Villa Strandvägens gruppbostad

Diarienummer 2021/ÄON 0062 013

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden den 22 november 2021.
3. Äldre- och omsorgsnämnden får vid kommande sammanträden återrapportering om utvecklingen rörande Villa Strandvägens gruppbostad.
4. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19:47-19:57.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun har genomfört en kvalitetsgranskning av Villa Strandvägens gruppbostad. Granskningen visar att det finns flera brister i verksamheten som behöver åtgärdas. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder inte ska förekomma. Aktiviteter för att åtgärda övriga brister pågår och föreslås återrapporteras till nämnden den 22 november 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt följande:
1. Granskningen av Villa Strandvägens gruppbostad noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden den 22 november 2021.

Yrkande
Peter Freij (M) tilläggsyrkar att äldre- och omsorgsnämnden vid kommande sammanträden får återrapportering om utvecklingen rörande Villa Strandvägens gruppbostad.

Ordförande Tony Thorén (L) yrkar bifall till Peter Freijs (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller Peter Freijs (M) yrkande och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i tio minuter. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Villa Strandvägen.pdf
Granskningsrapport villa Strandvägen gruppbostad.pdf

§56 Information om Lex Sarah-anmälan

Diarienummer 2021/ÄON 0079 009

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det har sedan boendets öppnande tillämpats otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder på en gruppbostad inom verksamheten omsorg för personer med funktionsnedsättning. I och med användande av tvångs- och begränsningsåtgärder lever verksamheten inte upp till lagens intentioner om delaktighet, självbestämmande och jämlikhet i levnadsvillkor. Konsekvensen för de boende blir således att de inte har fått sina laggrundade rättigheter tillgodosedda, vilket förvaltningen bedömde som ett allvarligt missförhållande. Anmälan till inspektionen för vård- och omsorg, IVO, gjordes den 18 juni 2021. Åtgärder för att åtgärda missförhållandet pågår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information om lex Sarah-anmälan VKR enhet 6.pdf

§57 Lex Maria anmälan till Inspektion för vård och omsorg relaterat till fördröjd vård

Diarienummer 2021/ÄON 0067 009

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om vårdskadan är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla den till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utredningen av en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska ha en omfattning som anpassas efter händelsens karaktär enligt HSLF-FS 2017:40, Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (Lex Maria)
På Björkbackens vård- och omsorgsboende ramlade och föll en boende som medförde en allvarlig skada. Fallet i sig bedöms inte kunnat förhindras. Boende hade vårdplan för fallrisk och förebyggande åtgärder fanns. Rutin för fallskada finns på boendet. Avvikelsen handlar om fördröjd undersökning, behandling och vård av jourverksamhet som anlitas på uppdrag av kommunal verksamhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Lex Maria fördröjd vård av jourverksamhet.pdf

§58 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0064 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.
2. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:50-20:57
Raymond Moube (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) och Mattias Eriksson (KD) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget som tagits fram bygger huvudsakligen på kommunens befolkningsprognos för perioden 2021-2030, statistik från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) samt tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i fem minuter. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys ÄON (Ny version).pdf
Särskilt Yttrande §58 Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden M,C,KD.pdf

§59 Behovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0089 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Peter Freij (M) och Raymond Moube (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022, ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Äldre- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (se bilaga).

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att behovsanalys för äldre- och omsorgsförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Yrkande
Mattias Eriksson (KD) ändringsyrkar att behovsanalysen noteras istället för fastställs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Mattias Erikssons (KD) ändringsyrkande och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys äldre- och omsorgsnämnden till kommunplan 2022.pdf
Behovsanalys äldre- och omsorgsnämnden till kommunplan 2022 (Ny version).pdf

§60 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ÄON 0138 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att äldre- och omsorgsnämnden får fastställa eller ompröva besluten. Bifogat redogörs för beslut fattade enligt äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § SoL (äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 70).

Beslutsgång
Peter Freij (M) föreslår att ärendet flyttas upp i dagordningen från dagordningspunkt 12 till dagordningspunkt 9. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller förslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut 4 kap 2 2021 juni.pdf
Ordförandebeslut om överenskommelse mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om samverkan vid uppsökande verksamhet - munhälsa.pdf
Bilaga 1 ordförandebeslut, Rekommendation munhälsovård.pdf
Bilaga 2 Ordförandebeslut, Överenskommelse munhälsovård.pdf

§61 Revidering av nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2021/ÄON 0090 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Målnivån för indikatorerna Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet i nämndplanen 2021 justeras enligt följande:
Målnivå grön: = 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd
Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå
Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter
2. Andra indikator under mål 4 (Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter) justeras till Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram

Reservation
Peter Freij (M), Raymond Moube (C) och Mattias Eriksson (KD) anmäler en gemensam skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsförvaltningen har i måluppföljningen på förvaltning-/nämndsnivå uppmärksammat att målnivåerna i nämndplanen är missvisande. Rött utfall på ett av enhetsmålen inom någon av de fyra verksamheterna som följs upp på förvaltning-/nämndsnivå kan i vissa fall slå igenom hela målkedjan, trots goda resultat inom resterande enheter inom berörd verksamhet och grönt utfall inom övriga verksamheter. Detta ger en skev och missvisande bild av förvaltningens samlade måluppfyllelse. Förvaltningen föreslår därför att målnivån för indikatorerna: Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet i nämndplanen 2021 justeras enligt följande:
Målnivå grön: = 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd
Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå
Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter

Vidare anser förvaltningen att den andra indikatorn under mål 4 (Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter), Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram, bör justeras till Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram då det är ett mer adekvat mått kopplat till målformuleringen.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Målnivån för indikatorerna Andel uppnådda verksamhetsmål under nämnd-/förvaltningsmålet i nämndplanen 2021 justeras enligt följande:
Målnivå grön: = 50 %= Minst två gröna verksamheter, ingen röd
Målnivå gul: Är varken röd eller grön på övergripande nivå
Målnivå röd: Två eller fler röda verksamheter
2. Andra indikator under mål 4 (Äldre- och omsorgsförvaltningen har ett cirkulärekonomiskt perspektiv och kostnadseffektiva verksamheter) justeras till Förvaltningen ska bedriva verksamhet inom budgetram

Yrkande
Peter Freij (M), Raymond Moube (C) och Mattias Eriksson (KD) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 2.
Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla Peter Freijs (M), Raymond Moubes (C) och Mattias Erikssons (KD) yrkande. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Reservation §61 Revidering av nämndplan för äldre- och omsorgsnämnden 2021 M,C,KD.pdf

§62 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2021/ÄON 0030 010

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för maj, juni och juli för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att uppföljningen noteras.

Yrkande
Peter Freij (M), Raymond Moube (C) och Mattias Eriksson (KD) tilläggsyrkar att äldre- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att överföra 8 miljoner från verksamhetsområde 5 till verksamhetsområde 4.

Ordförande Tony Thorén (L) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan bifalla tilläggsyrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden kan avslå yrkandet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar avslag till tilläggsyrkandet yrkande röstar ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt röstningsprotokoll.
Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor
Månadsrapport ÄON maj 2021.pdf
Månadsrapport ÄON juni_juli 2021.pdf
Särskilt Yttrande §62 Månadsuppföljning 2021 äldre- och omsorgsnämnden M,C,KD.pdf

§63 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2020/ÄON 0137 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om aktuella frågor och händelser inom äldre- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden.

§64 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2020/ÄON 0139 001

Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämndens meddelanden för maj-juli månad 2021 bifogas till ärendet.

Bilagor
SKR, Sabone - uppgifter för cirkulärdatabasen Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen.pdf
Antal köpta platser maj 2021.pdf
Beslut om statsbidrag 2020 för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst, covid.pdf
Underskriven begäran anstånd AMV juni 2021.pdf