Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2022-06-01

Sammanträde 2022-06-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

§51 Inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi

Diarienummer 2022/ÄON 0076 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark vid Bondevägen-Myggdalsvägen.

Reservation
Torbjörn Skarin (M), Raymond Moubé (C) och Joakim Grimborg (KD) anmäler en gemensam skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Jörgen Nilsson (SD) anmäler en skriftlig reservation. Reservationen biläggs ärendet.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) meddelar att hon hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har tillstånd att bedriva vård- och omsorgsverksamhet i Björkbackens lokaler fram till och med den 30 juni 2023, därefter inträder Arbetsmiljöverkets verksamhetsförbud, om inte lokalerna anpassas efter rådande arbetsmiljövillkor. Fastigheten ägs av Tyresö Bostäder AB som hyrt ut lokalerna till kommunen. I april 2022 beslutade styrelsen i Tyresö Bostäder att en ombyggnation inte kan genomföras.

Kommunens samhällsbyggnadskontor har med hjälp av Max arkitekter utrett alternativa lösningar för att uppföra ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Tony Thorén (L) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att:
1. Förvaltningens förslag till inriktning för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi antas.
2. Det nya vård- och omsorgsboendet uppförs på kommunens mark vid Bondevägen-Myggdalsvägen.

Yrkande
Torbjörn Skarin (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand att avslå ordförandeförslaget. Motiveringen till återremissyrkandet biläggs ärendet.

Raymond Moubé (C) och Joakim Grimborg (KD) biträder Torbjörn Skarins (M) återremissyrkande samt avslagsyrkande.

Jörgen Nilsson (SD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand att avslå ordförandeförslaget. Motiveringen till återremissyrkandet biläggs ärendet.

Susann Ronström (S) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden ska avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden ska återremittera ärendet. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden ska avgöra ärendet idag.

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden ska bifalla ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om äldre- och omsorgsnämnden ska avslå ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja. Den som yrkar avslag till ordförandeförslaget röstar nej.
Resultat: 6 ja och 5 nej. Hur var och en röstat framgår från bilagt omröstningsprotokoll.
Ordföranden fastslår att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunal regi.pdf
Reservation (M, C, KD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Reservation (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Motivering till återremissyrkande (M) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Motivering till återremissyrkande (SD) äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2022-06-01 § 51.pdf