Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2024-04-22

Sammanträde 2024-04-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, presenterar information om arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet i kommunal regi vid Strand.
2. John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar även om eventuell kostnadsinverkan till följd av 11-timmarsregeln (bemanning).

2 Lex Maria - Fraktur i samband med bristande förebyggande arbete 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0046

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.
Under slutet på hösten år 2023 fick en patient en vårdsskada efter ett fall på ett äldreboende. Bedömningen är att verksamheten saknade en rutin för arbetssätt när en patient väljer en annan vårdgivare för läkarinsatser vilket ledde till att fel vårdgivare kontaktades vid behov av läkemedelsordination. Verksamheten satte inte in tillräckliga förebyggande insatser kopplat till fallrisk. Det saknades riskbedömningar och fallriskplaner även om det framkom i dokumentationen att det fanns en fallrisk. Varken sjuksköterskan eller rehabpersonal hade dokumenterat tydliga åtgärder för att förebygga risk för fall. Teamarbetet mellan olika professioner och överrapportering mellan sjukvårdspersonal har bedömts vara otillräckligt. Därmed bedöms det att verksamheten inte har gjort tillräckligt för att förhindra risk för vårdskada i det enskilda fallet. Lex Maria-utredning är genomförd och verksamheten har skickat en anmälan om lex Maria till IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Fraktur i samband med bristande förebyggande arbete 2023.pdf

3 Lex Maria - Bristande omvårdnad vid sår 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0045

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.
Under vintern år 2023 fick en patient en vårdsskada i form utebliven omvårdnad i samband med såromläggning på ett äldreboende. Det saknades dokumentation och uppföljning gällande planerad såromläggning. Sjuksköterskorna hade inte följt upp, observerat och skött ett sår vilket vidare bidrog till att det uppstod en vårdskada. Bedömningen är att verksamheten har brustit i dokumentation, överrapportering och hade inte tydliga arbetssätt gällande vem som ansvarar för omvårdnaden när omvårdnadsansvarig sjuksköterska inte finns på plats. Lex Maria-utredning är genomförd och verksamheten har skickat en anmälan om lex Maria till IVO.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Bristande omvårdnad vid sår 2023.pdf

4 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 4

Diarienummer 2024/ÄON 0036

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 4 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under februari 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 4. Resultatet i granskningen tyder på att avsaknaden av en stadigvarande ledning har medfört strukturella problem som påverkar personalens trivsel på arbetsplatsen. Trots detta visar majoriteten av personalen stort engagemang för sitt arbete. Majoriteten av brukare uttrycker att de blir påverkade av bristerna i personalkontinuiteten och att de upplever ett varierande bemötande från personalgruppen. Enheten behöver tydliggöra arbetet med att utse fasta omsorgskontakter åt brukarna och skapa förutsättningar för en schemaläggning som medför en hög personalkontinuitet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 4.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 4.docx.pdf

5 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/ÄON 0043

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf

6 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0145

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2024 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport äoo mars 2024.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0149

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari - 31 mars 2024, kvartal 1. 8 beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 12 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.

Bilagor
3. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut 2024 mars.pdf
3. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2024 mars.pdf
3. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2024 mars.pdf

8 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/ÄON 0051

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden, Susann Ronström (S), informerar om aktuella frågor.

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).


Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att arbeta med hälsosamtal för äldre.
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny Socialtjänstlag.

Bilagor
3. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - mars 2024.pdf
Delegationsbeslut statsbidrag hälsosamtal, signerad.pdf
Delegationsbeslut ansökan ny socialtjänstlag, signerad.pdf

11 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:


- Antal köpta platser
- Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 10 april 2024*
- Minnesanteckningar från seminarium på länsstyrelsen 2024-03-11 om "Läget inom funktionshinderarbetet och lärande exempel".
- Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18 avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.


*Biläggs efter justering av protokollet avseende kommunala tillgänglighetsrådets sammanträde.

Bilagor
Köpta platser 2024.xlsx
Minnesanteckningar från seminarium på Länsstyrelsen 11 mars 2024.docx
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf

§30 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, presenterar information om arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet i kommunal regi vid Strand.
2. John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, informerar tillsammans med Anna Larsson, verksamhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, och Peter Berg, verksamhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen om Arbetstidslagen, nya LAS och bemanning.

§31 Lex Maria - Fraktur i samband med bristande förebyggande arbete 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0046


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.
Under slutet på hösten år 2023 fick en patient en vårdsskada efter ett fall på ett äldreboende. Bedömningen är att verksamheten saknade en rutin för arbetssätt när en patient väljer en annan vårdgivare för läkarinsatser vilket ledde till att fel vårdgivare kontaktades vid behov av läkemedelsordination. Verksamheten satte inte in tillräckliga förebyggande insatser kopplat till fallrisk. Det saknades riskbedömningar och fallriskplaner även om det framkom i dokumentationen att det fanns en fallrisk. Varken sjuksköterskan eller rehabpersonal hade dokumenterat tydliga åtgärder för att förebygga risk för fall. Teamarbetet mellan olika professioner och överrapportering mellan sjukvårdspersonal har bedömts vara otillräckligt. Därmed bedöms det att verksamheten inte har gjort tillräckligt för att förhindra risk för vårdskada i det enskilda fallet. Lex Maria-utredning är genomförd och verksamheten har skickat en anmälan om lex Maria till IVO.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Fraktur i samband med bristande förebyggande arbete 2023.pdf

§32 Lex Maria - Bristande omvårdnad vid sår 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0045


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren. Om risken för vårdskada eller att medförd vårdskada är allvarlig har vårdgivaren en skyldighet att snarast utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt föreskrift för lex Maria. Utredningens omfattning ska anpassas efter händelsens karaktär enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete.
Under vintern år 2023 fick en patient en vårdsskada i form utebliven omvårdnad i samband med såromläggning på ett äldreboende. Det saknades dokumentation och uppföljning gällande planerad såromläggning. Sjuksköterskorna hade inte följt upp, observerat och skött ett sår vilket vidare bidrog till att det uppstod en vårdskada. Bedömningen är att verksamheten har brustit i dokumentation, överrapportering och hade inte tydliga arbetssätt gällande vem som ansvarar för omvårdnaden när omvårdnadsansvarig sjuksköterska inte finns på plats. Lex Maria-utredning är genomförd och verksamheten har skickat en anmälan om lex Maria till IVO.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Informationen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse ÄON - Lex Maria - Bristande omvårdnad vid sår 2023.pdf

§33 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 4

Diarienummer 2024/ÄON 0036


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 4 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontrollers från Tyresö kommun har under februari 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 4. Resultatet i granskningen tyder på att avsaknaden av en stadigvarande ledning har medfört strukturella problem som påverkar personalens trivsel på arbetsplatsen. Trots detta visar majoriteten av personalen stort engagemang för sitt arbete. Majoriteten av brukare uttrycker att de blir påverkade av bristerna i personalkontinuiteten och att de upplever ett varierande bemötande från personalgruppen. Enheten behöver tydliggöra arbetet med att utse fasta omsorgskontakter åt brukarna och skapa förutsättningar för en schemaläggning som medför en hög personalkontinuitet.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Granskningsrapporten av hemtjänst i egen regi, enhet 4 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 4.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 4.docx.pdf

§34 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/ÄON 0043


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf

§35 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ÄON 0145


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Månadsrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2024 för äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamheter i kommunal regi.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Månadsrapporten noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.


Bilagor
Månadsrapport äoo mars 2024.pdf

§36 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS

Diarienummer 2023/ÄON 0149


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28f-h §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari - 31 mars 2024, kvartal 1. 8 beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 12 beslut enligt 9 § LSS rapporteras.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Rapporteringen noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.


Bilagor
3. Tjänsteskrivelse - Ej verkställda beslut 2024 mars.pdf
3. Ej verkställda beslut LSS ÄON 2024 mars.pdf
3. Ej verkställda beslut SoL ÄON 2024 mars.pdf

§37 Information från ordföranden

Diarienummer 2024/ÄON 0051


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden för äldre- och omsorgsnämnden, Susann Ronström (S), informerar om aktuella frågor.

§38 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
1. Sammanträdet ajourneras klockan 20.03-20.10
2. Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.


Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Sammanträdet ajourneras klockan 20.03-20.10
2. Informationen noteras


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

§39 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen.
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att arbeta med hälsosamtal för äldre.
- Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny Socialtjänstlag.


Bilagor
3. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - mars 2024.pdf
Delegationsbeslut statsbidrag hälsosamtal, signerad.pdf
Delegationsbeslut ansökan ny socialtjänstlag, signerad.pdf

§40 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147


Äldre- och omsorgsnämndens beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

- Antal köpta platser
- Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 10 april 2024
- Minnesanteckningar från seminarium på länsstyrelsen 2024-03-11 om "Läget inom funktionshinderarbetet och lärande exempel".
- Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18 avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.


Bilagor
Köpta platser 2024.xlsx
Minnesanteckningar från seminarium på Länsstyrelsen 11 mars 2024.docx
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2024-03-21 § 18.pdf
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2024-04-10 §§ 9-16.pdf