Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2024-03-19

Sammanträde 2024-03-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2024/ASN 0037

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mathias Arweson Grande, enhetschef för Hästskons stöd- och boendeenhet, informerar nämnden enhetens verksamhet.

2 Tidigt samordnat stöd till familjer genom uppstart av familjecentral och utökad förebyggande verksamhet

Dnr: 2024/ASN 0039

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen om uppstart av familjecentral noteras.
2. Lösningsförslag och finansiering för lokaler för familjecentral och förebyggande verksamhet godkänns enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Efter att ha utretts flera gånger och varit planerat under många år blir nu en familjecentral i Tyresö verklighet. Det innebär att det formas ett strukturerat samarbete mellan kommun och region. Tidigt samordnat stöd kommer att ske genom samverkan mellan öppna förskolan, barnavårdscentral, barnmorskemottagning och socialtjänsten.

Den förebyggande verksamheten utökas också kontinuerligt, bland annat beroende på ökat samverkansbehov, ny lagstiftning för en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst och målet att utöka insatser på hemmaplan för familjer.

För bästa förutsättningar bör verksamheterna samlokaliseras för att tröskeln att söka stöd ska vara så låg som möjligt. För att möta behoven föreslår förvaltningen att ytterligare lokalyta hyrs in på Regnbågsgatan i anslutning till både regionens och kommunens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tidigt samordnat stöd genom familjecentral och utökad förebyggande verksamhet.pdf

3 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2024

Dnr: 2023/ASN 0142

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden godtas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämnden, på grund av införandet av en ny lag om placering av barn i skyddat boende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2024.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden utan ändringsmarkeringar (2).pdf
Bilaga 2 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden med ändringsmarkeringar (2).pdf

4 Revidering av riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0058 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens förslag till reviderad riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Från den 2024-04-01 höjs den egenavgift som den enskilde ska betala vid placering på stödboende. Egenavgiften höjs till 185 kr/dygn. Avgiften är fördelad på kostnader för boende, 70 kr per dygn, samt kostnader för mat, 115 kr per dygn. Av dessa 115 kr avser 23 kr frukost, 46 kr lunch och 46 kr middag. Beloppet prisjusteras därmed med 16 procent jämfört med 2021. I och med detta behöver riktlinjen för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen uppdateras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Revidering av riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen.docx
Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen med ändringsmarkeringar.pdf
Riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen utan ändringsmarkeringar.pdf

5 Information från förvaltningen

Dnr: 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Lisa Lönegård lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2024-03-07
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd 2024

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan HBTQI, signerad.pdf
Delegationsbeslut ansökan förstärkt föräldraskapsstöd, signerad.pdf

7 Meddelanden

Dnr: 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik - handlingar är under utarbetande

§25 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2024/ASN 0037

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 • Informationen noteras. 

Beskrivning av ärendet

Enhetschef Stéphanie Berg och verksamhetschef Peter Berg, från insatser i ordinärt boende, informerar nämnden om det kommunala boendestödet.

Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20240319.pdf (77 kb)

§26 Tidigt samordnat stöd till familjer genom uppstart av familjecentral och utökad

Diarienummer 2024/ASN 0039

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 1. Informationen om uppstart av familjecentral noteras.
 2. Lösningsförslag och finansiering för lokaler för familjecentral och förebyggande verksamhet godkänns enligt förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet

Efter att ha utretts flera gånger och varit planerat under många år blir nu en familjecentral i Tyresö verklighet. Det innebär att det formas ett strukturerat samarbete mellan kommun och region. Tidigt samordnat stöd kommer att ske genom samverkan mellan öppna förskolan, barnavårdscentral, barnmorskemottagning och socialtjänsten.

Den förebyggande verksamheten utökas också kontinuerligt, bland annat beroende på ökat samverkansbehov, ny lagstiftning för en mer förebyggande och tillgänglig socialtjänst och målet att utöka insatser på hemmaplan för familjer.

För bästa förutsättningar bör verksamheterna samlokaliseras för att tröskeln att söka stöd ska vara så låg som möjligt. För att möta behoven föreslår förvaltningen att ytterligare lokalyta hyrs in på Regnbågsgatan i anslutning till både regionens och kommunens verksamheter. 

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

 1. Informationen om uppstart av familjecentral noteras.
 2. Lösningsförslag och finansiering för lokaler för familjecentral och förebyggande verksamhet godkänns enligt förvaltningens förslag. 

Yrkanden

Margitha Applegate (S), Tony Thorén (L), Annica Örtenstrand (C), Gerd Dufberg (M) och Elisabet Mellström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

§27 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2024

Diarienummer 2023/ASN 0142

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 • Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden godtas.

Beskrivning av ärendet

I ärendet föreslås revideringar i delegationsordningen för arbetsmarknads- och socialnämnden, på grund av införandet av en ny lag om placering av barn i skyddat boende.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

 • Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden godtas.

Yrkanden

Mats Fält (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

§28 Revidering av riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och

Diarienummer 2023/ASN 0058 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 • Förvaltningens förslag till reviderad riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen godkänns.

Beskrivning av ärendet

Från den 2024-04-01 höjs den egenavgift som den enskilde ska betala vid placering på stödboende. Egenavgiften höjs till 185 kr/dygn. Avgiften är fördelad på kostnader för boende, 70 kr per dygn, samt kostnader för mat, 115 kr per dygn. Av dessa 115 kr avser 23 kr frukost, 46 kr lunch och 46 kr middag. Beloppet prisjusteras därmed med 16 procent jämfört med 2021. I och med detta behöver riktlinjen för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen uppdateras.

Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

 • Förvaltningens förslag till reviderad riktlinje för egenavgifter inom arbetsmarknad- och socialförvaltningen godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

§29 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 • Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Avdelningschef Lisa Lönegård lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20240319.pdf (77 kb)

§30 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 • Informationen noteras. 

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:

 • Individutskottets protokoll 2024-03-07
 • Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att öka kunskapen om HBTQI-personers situation
 • Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd 2024

§31 Meddelanden

Diarienummer 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut

 • Informationen noteras.  

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:

 • Arbetslöshetsstatistik