Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2024-05-21

Sammanträde 2024-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2023

Dnr: 2024/ASN 0069

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.

MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ASN 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf

2 Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr: 2024/ASN 0071

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 3 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2024 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Bilaga 3 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

3 Förnyad rekommendation om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Dnr: 2024/KS 0145

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 26 januari 2024 beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att rekommendera kommunerna att förlänga finansieringen av den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen avser åren 2025-2028.

För att tjänsterna även framöver ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
Förvaltningarna föreslår att kommunen antar rekommendationen om en förlängning av gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna inom socialtjänsten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_förnyad rekommendation.pdf
Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård (1) (1) (002).pdf

4 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr: 2023/ASN 0092

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

5 Information från förvaltningen

Dnr: 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2024-04-18, 2024-04-26, 2024-05-02 och 2024-05-16

7 Meddelanden

Dnr: 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik - handlingar är under utarbetande

§42 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2023

§ 42 Diarienummer 2024/ASN 0069


Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen har upprättat och lämnat in en patientsäkerhetsberättelse till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), i enlighet med Patientsäkerhetslagen (HSLF-FS 2016:40), 7 kap 1 §. Det finns också patientsäkerhetsberättelse upprättad för hälso- och sjukvårdsteamet i kommunens regi, vilka utför insatser i LSS-verksamheter och socialpsykiatri.

MAS har sammanställt verksamheternas patientsäkerhetsberättelser och beskrivit hur kommunen arbetar med patientsäkerhet främst inom de områden där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar.


Bilagor
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ASN 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf 

§43 Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden

§ 43 Diarienummer 2024/ASN 0071


Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 3 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari till april 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2024 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.


Ordförandeförslag

Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Delårsrapport för tertial 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 3 avseende uppföljning av politiska uppdrag noteras.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Ajda Asgari (MP), Tony Thorén (L) och Annica Örtenstrand (C) inkommer med ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.


Bilagor
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Bilaga 3 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf

§44 Förnyad rekommendation om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

§ 44 Diarienummer 2024/KS 0145


Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 26 januari 2024 beslutade Sveriges kommuner och regioner (SKR) att rekommendera kommunerna att förlänga finansieringen av den gemensamma satsningen för en mer kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Finansieringen avser åren 2025-2028.

För att tjänsterna även framöver ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen.
Förvaltningarna föreslår att kommunen antar rekommendationen om en förlängning av gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Kostnaden fördelas mellan förvaltningarna inom socialtjänsten.


Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) förestår att arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:

1. Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård förlängs till och med 2028 i enlighet med rekommendation från SKR.
2. Kostnaden fördelas mellan äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse_förnyad rekommendation.pdf
Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård (1) (1) (002).pdf

§45 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

§ 45 Diarienummer 2023/ASN 0092


Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Caroline Johansson föreslås bli dataskyddsombud.


Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Anders Sederholm.


Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.


Bilagor
Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

§46 Information från förvaltningen

§ 46 Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20240521.pdf (118 kb)

§47 Anmälan av delegationsbeslut

§ 47 Diarienummer 2024/ASN 0005


Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.


Följande delegationsbeslut anmäls:
· Individutskottets protokoll 2024-04-18, 2024-04-26, 2024-05-02 och 2024-05-16
· Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämnden


Bilagor
Beslut enligt delegation - fördelning av ekonomiskt stöd till idéburna organisationer 2024 för Arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§48 Meddelanden

§ 48 Diarienummer 2024/ASN 0006


Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
· Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf