Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
17:30
Plats
Myggdalen plan 1

§1001 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2019

Dnr 2018/ASN 0001
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ledamöter och ersättare väljs enligt förslag.
2. Ordförande och vice ordförande väljs enligt förslag.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Partiernas nomineringar till de olika posterna framgår i bilaga.
 
Bilagor
Bilaga val av individutskott 2019.docx.pdf

§1002 Arbetsordning för individutskottet.

Dnr 2018/ASN 0017
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Arbetsordningen för individutskottet antas.
2. Paragrafen justeras omedelbart
 
Beskrivning av ärendet
I reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden (antagen av kommunfullmäktige den 22 november 2018, § 114) regleras att det inom arbetsmarknads- och socialnämnden ska finnas ett individutskott som i enlighet med nämndens delegationsordning beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild.
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till en arbetsordning för individutskottet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse arbetsordning individutskottet.pdf
Arbetsordning individutskottet.docx.pdf

§1003 Delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden

Dnr 2018/ASN 0018
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning antas.
2. Rapporteringen av ej verkställda beslut inom nämndens verksamhetsområde redovisas till nämnden i sin helhet, kommunfullmäktige samt revisorerna, i enlighet med gällande lagstiftning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) lämnar särskilt yttrande för tjänstgörande moderaters räkning.
 
Beskrivning av ärendet
Den nya nämndsorganisationen som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2018, träder i kraft den 1 januari 2019. Den nya förvaltningsorganisationen som också börjar gälla den 1 januari, är anpassad till den politiska strukturen och omfattar fyra sektorer som lyder under varsin nämnd. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg samt arbete och integration.
 
Ett förslag till delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden har arbetats fram av förvaltningen. I delegationsordningen anges vilka frågor nämnden delegerat och vem som får rätt att besluta p delegation av nämnden i en viss fråga
 
I samband med att den nya nämnden bildas föreslås att rapporteringen av ej verkställda beslut inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fortsättningsvis informeras nämnden i sin helhet, kommunfullmäktige samt revisorerna, i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för de tjänstgörande moderaternas räkning att den föreslagna delegationsordningen gäller till och med nämndens sammanträde den 26 februari 2019, samt att förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde den 26 februari redovisa hur stora kostnader, jämfört med 2018, som med liggande förslag delegeras från politisk nivå till tjänstemannanivå.
Bjarne Vifell (SD) yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) yrkande.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 1. Ordföranden ställer frågan om nämnden bifaller Dick Bengtsons (M) yrkande avseende beslutspunkt 1. Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. Dick Bengtson (M) begär omröstning. Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och den som yrkar bifall till Dick Bengtsons (M) yrkande röstar nej. Röstningsresultat: 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll. Nämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget avseende beslutspunkt 1.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delegationsordning ASN.pdf
Delegationsordning ASN 2019.pdf
Delegationsordning ASN med ändringsmarkeringar delegater.pdf

§1004 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden

Dnr 2018/ASN 0020
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar den nya arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden, gäller i tillämpliga delar från och med den 2 januari 2019, till dess att de revideras av arbetsmarknads- och socialnämnden.
2. Revidering av styrdokument ska ske senast den 31 augusti 2019.
3. Paragrafen justeras omedelbart.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bildas arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som berör arbetsmarknads- och socialnämndens ansvar och uppgifter, ska gälla tillsvidare i tillämpliga delar från den 2 januari 2019. Det som anges däri ska gälla till dess att styrdokumenten reviderats, vilket ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse styrdokument för ASN.pdf

§1005 Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området.

Dnr 2018/ASN 0021
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området antas.
2. Socialnämndens policy för samarbete med idéburna organisationer inom det sociala området, antagen på sammanträde den 23 maj 2012, § 1054, upphör.
3. Den nya policyn gäller från den 7 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har formulerat ett förslag till policy för samarbete mellan förvaltningen och idéburna organisationer inom det sociala området.
 
Bilagor
Policy för samarbete med idéburna organisationer.pdf
Policy för samarbete med idéburna organisationer.pdf

§1006 Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området

Dnr 2018/ASN 0019
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom arbetsmarknads- och socialtjänstområdet antas.
2. Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer inom det sociala området, beslutade på socialnämndens sammanträde den 23 maj 2012, upphör att gälla.
3. De nya riktlinjerna tillämpas från den 7 januari 2019.
 
Beskrivning av ärendet
I samband med att socialförvaltningen delas upp i två nämnder från den 1 januari 2019, arbetsmarknads- och socialnämnden respektive äldre- och omsorgsnämnden, har förvaltningen för liv och hälsa fått i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer till de nya nämnderna. Förslaget bygger till stor del på de föregående riktlinjerna. Riktlinjerna har dock förtydligats något i vissa avseenden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ekonomiskt stöd till idéburna organisationer.pdf
Riktlinjer ekon stöd ideburna org arbetsmarknads- och socialnämnden.docx.pdf

§1007 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden 2019

Dnr 2018/ASN 0015
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Datum för arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden under 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2019. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.
 
Bilagor
Sammanträdesdatum för ASN 2019.pdf

§1008 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/ASN 0023
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
 - Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
 
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger hos den personuppgiftsansvariga nämnden eller personuppgiftsbiträdet
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för ASN.pdf

§1009 Information om sekretess

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens ledamöter kommer att hantera och fatta beslut i ett stort antal ärenden som är sekretessbelagda.
Sektorchef Anna-Lena Engstedt informerar ledamöterna under sammanträdet om sekretess. Närvarande ledamöter och ersättare undertecknar sekretessförbindelser under sammanträdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1009_prot_20190102.pdf (108 kb)

§1010 Sektorchefen informerar

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Sektorchef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.
Beslut/Protokollsutdrag
§1010_prot_20190102.pdf (107 kb)

§1011 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden.

Dnr 2018/ASN 0024
 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2018-11-06, § 204 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019 (finns på Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2018-11-06)
- Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 107, Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och andra organ (Finns på Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-11-22 )
- Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 111, Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder (Finns på Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-11-22)
- Kommunfullmäktige 2018-11-22, § 114, Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden (Finns på Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-11-22)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13, § 130, Avsägelser och fyllnadsval (Finns på Insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-11-22 )
Beslut/Protokollsutdrag
§1011_prot_20190102.pdf (109 kb)