Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-09-29

Sammanträde 2020-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Dnr 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Åsa Tengren informerar nämnden om Kolada.

2 Delårsrapport 2020 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Dnr 2020/ASN 0056 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 2 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för ASN.pdf
Delårsrapport 2 arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf

3 Nämnduppdrag - Redovisning av genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen

Dnr 2020/ASN 0094 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns och nämnduppdraget avslutas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnade i nämndplanen för 2020 uppdraget att genomföra en genomlysning inom individ - och familjeomsorgen utifrån den positiva nettokostnadsavvikelsen. Genomlysningen ska omfatta en jämförelse med andra kommuner. Utifrån genomlysningen ska ett åtgärdsprogram föreslås.

Förvaltningen har genomfört en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen enligt nämnduppdraget. Genomlysningen visar att nettokostnadsavvikelsen för individ och familjeomsorgen i Tyresö har de senaste sju åren varit högre än liknande kommuner, men att den h ar minskat med 30 procent (2019).

Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder utifrån budgetavvikelsen som även har haft effekt på den positiva nettokostnadsavvikelsen enligt Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn, antagen av arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24.

Förvaltningen föreslår ett åtgärder som fokuserar på att nettkostnadsavvikelsen utvecklas mot samma nivåer som jämförbara kommuner inom samtliga områden eller bättre. Detta innebär främst att minska kostnader för extern vård och omsorg och utveckla de egna insatserna.

För att identifiera förbättringsmöjligheter och hitta best practice -lösningar har samarbete med jämförbara kommuner och kommuner som ingår i socialchefsnätverket påbörjats.

En samverkansmodell tas fram för gemensamma arbetssätt för att arbeta med målgrupper och förebygga att individer hamnar i organisatoriska mellanrum. En effekt av detta är kostnaderna hamnar på rätt ställe och ger en mer rättvis bild av nettokostnaden.

Årligen presenteras en analys av nettokostnadsavvikelsen för nämnden.

Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och att nämnduppdraget därmed avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämnduppdrag - Redovisning genomlysning av nettokostandsavvikelsen IFO.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelsen IFO.pdf

4 Öppna jämförelser inom individ- och familjeomsorgen 2020

Dnr 2020/ASN 0093 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänstens områden och kommunal hälso- och sjukvård. Öppna jämförelserna mäter kvalitet inom ett flertal kvalitetsområden, och syftar till att regioner och kommuner ska kunna använda resultatet i sitt förbättringsarbete. Enheterna inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde uppfyller totalt 50 procent av kvalitetsindikatorerna. Förvaltningen har en god intern samordning men saknar vissa rutiner och överenskommelser samt samlade kompetensutvecklingsplaner och tillämpar inte systematisk individuell uppföljning.

Förvaltningen föreslår att redovisningen noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 Redovisning av öppna jämförelser 2020, IFO och
socialpsykiatri.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning öppna jämförelser 2020.pdf

5 Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Dnr 2020/ASN 0091 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram. Parter i överenskommelsen är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 Överenskommelse mellan kommunerna i Sthlms län och Region Sthlm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna ASN.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf

6 Förvaltningschefens rapport

Dnr 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskotts beslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

(ordinarie utskott) 2020-09-22

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut avseende hyressättning och indexering av hyresavgift gällande
Källan 2.pdf

8 Anmälningar/meddelanden

Dnr 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för september listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning september ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-aug 2020 och 2019.pdf
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 135.pdf

§1059 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller Åsa Tenggren informerar nämnden om Kolada.

§1060 Delårsrapport 2020 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ASN 0056 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 för arbetsmarknads- och socialnämnden med
verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och
integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) och Annica Örtenstrand (C) inkommer med särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden som omfattar verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration. Delårsrapporten innehåller en budgetuppföljning inklusive uppföljning av åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi och prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige. Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att delårsrapport för tertial 2 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbetsmarknad och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive åtgärder för att uppnå en hållbar ekonomi samt prognos för helåret 2020 och uppföljning av riskhanteringsplanen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Delårsrapport 2 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2020 för ASN.pdf
Delårsrapport 2 arbetsmarknads- och socialnämnden 2020.pdf

§1061 Nämnduppdrag - Redovisning av genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen

Diarienummer 2020/ASN 0094 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Redovisningen godkänns och nämnduppdraget avslutas.
2. De planerade jämförelserna omfattar även organisation, bemanning och ambitionsnivå.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnade i nämndplanen för 2020 uppdraget att genomföra en genomlysning inom individ- och familjeomsorgen utifrån den positiva nettokostnadsavvikelsen. Genomlysningen ska omfatta en jämförelse med andra kommuner. Utifrån genomlysningen ska ett åtgärdsprogram föreslås.

Förvaltningen har genomfört en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen enligt nämnduppdraget. Genomlysningen visar att nettokostnadsavvikelsen för individ och familjeomsorgen i Tyresö har de senaste sju åren varit högre än liknande kommuner, men att den har minskat med 30 procent (2019). Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder utifrån budgetavvikelsen som även har haft effekt på den positiva nettokostnadsavvikelsen enligt Plan för förbättrat resultat för verksamheterna inom arbetsmarknads- och socialsektorn, antagen av arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-09-24. Förvaltningen föreslår ett åtgärder som fokuserar på att nettkostnadsavvikelsen utvecklas mot samma nivåer som jämförbara kommuner inom samtliga områden eller bättre. Detta innebär främst att minska kostnader för extern vård och omsorg och utveckla de egna insatserna.
För att identifiera förbättringsmöjligheter och hitta best practice-lösningar har samarbete med jämförbara kommuner och kommuner som ingår i socialchefsnätverket påbörjats.

En samverkansmodell tas fram för gemensamma arbetssätt för att arbeta med målgrupper och förebygga att individer hamnar i organisatoriska mellanrum. En effekt av detta är kostnaderna hamnar på rätt ställe och ger en mer rättvis bild av nettokostnaden.

Årligen presenteras en analys av nettokostnadsavvikelsen för nämnden. Förvaltningen föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen och att nämnduppdraget därmed avslutas.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att redovisningen godkänns och nämnduppdraget avslutas.

Yrkande
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar att de planerade jämförelserna även omfattar organisation, bemanning och ambitionsnivå.

Annica Örtenstrand (C), Johan Carlsson (SD), ordförande Ajda Asgari (MP),
Tony Thorén (L) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller Dick Bengtsons (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-22 Nämnduppdrag - Redovisning inom IFO utifrån den negativa nettokostnadsavvikelsen.pdf
Tjänsteskrivelse Nämnduppdrag - Redovisning genomlysning av nettokostandsavvikelsen IFO.pdf
Genomlysning nettokostnadsavvikelsen IFO.pdf

§1062 Öppna jämförelser inom individ- och familjeomsorgen 2020

Diarienummer 2020/ASN 0093 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänstens områden och kommunal hälso- och sjukvård. Öppna jämförelserna mäter kvalitet inom ett flertal kvalitetsområden, och syftar till att regioner och kommuner ska kunna använda resultatet i sitt förbättringsarbete. Enheterna inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde uppfyller totalt 50 procent av kvalitetsindikatorerna. Förvaltningen har en god intern samordning men saknar vissa rutiner och överenskommelser samt samlade kompetensutvecklingsplaner och tillämpar inte systematisk individuell uppföljning.

Förvaltningen föreslår att redovisningen noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-08 Redovisning av öppna jämförelser 2020, IFO och socialpsykiatri.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning öppna jämförelser 2020.pdf

§1063 Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/ASN 0091 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram. Parter i överenskommelsen är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-09 ÖK mellan kommunerna i Sthlms län och Region Sthlm angående ungdomsmottagningarna.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna ASN.pdf
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf

§1064 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1065 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-09-22

Bilagor
bilaga, anmälan av delegationsbeslut.pdf
Delegationsbeslut avseende hyressättning och indexering av hyresavgift gällande Källan 2.pdf

§1066 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för september listas i bifogad rapport.

Bilagor
Meddelandeförteckning september ASN.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-aug 2020 och 2019.pdf
Kommunstyrelsen 2020-09-15 § 135.pdf