Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2020-10-28

Sammanträde 2020-10-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Malin Andersson, administrativ samordnare, presenterar utvärderingen av såväl de kommunala sommarjobben som de jobb vi hade i Tillsammans för Granängsringen.

2 Preliminär nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter 2021

Diarienummer 2020/ASN 0100 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde arbetsmarknad och integration samt individ och familjeomsorg.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 § 48 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller dessutom en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden. Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-09 Preliminär nämndplan för arbetsmarknads- och
socialnämnden 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Preliminär nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Preliminär nämndplan 2021 ASN.pdf

3 Riktlinje för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Diarienummer 2020/ASN 0097 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 23 maj 2012. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom lagstiftning förändrats och tillkommit sedan riktlinjerna senast antogs. Vidare har vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts. Därutöver har betydelsefulla samverkansöverenskommelser inletts.

Avgränsningen gentemot andra enheter har i viss mån förtydligats. Riktlinjerna har delvis strukturerats om och tydliggjort handläggningsprocessens centrala delar. En tydligare styrning mot intern och extern samverkan samt ett tydligare fokus på bemötande och den enskildes delaktighet och inflytande har formulerats.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-28 Revidering av riktlinjer enligt SoL gällande personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer enligt SoL gällande personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf

4 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2018/ASN 0020 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2 januari 2019, § 1004, att styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar den nya arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden, skulle gälla till dess att de reviderats av den nya nämnden. På sammanträdet den 28 april 2020, § 1022, beslutades att revidering skulle ske senast den 31 oktober 2020.

Förvaltningen arbetar för att gå igenom samtliga styrdokument men bedömer att det behövs ytterligare tid för att slutföra detta. Förvaltningen föreslår därför att styrdokumenten ska antas senast den 31 mars 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 Revidering av styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

5 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ASN 0087 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Stefan Wallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en ny informationssäkerhetssamordnare, Stefan Wallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamhetsområden.pdf

6 Sammanträdesdatum 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2020/ASN 0102 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Datum för Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 Sammanträdesdatum 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Diarienummer 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov
tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut.pdf

8 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per september 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport september 2020 ASN.pdf

9 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-10-20 (extra utskott) 2020-10-16

Bilagor
Delegationsbeslut om att ansöka om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.pdf

11 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för oktober listas i bifogad rapport.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-sep 2020 2019.pdf
underskrivet Remissvar överenskommelse hälso-sjukvård för barn som vårdas
utanför det egna hemmet.pdf
REMISSVERSION Överenskommelse - Samverkan kring hälso- sjuk- och tandvård för barn som vårdas utanför det egna hemmet.pdf
Tidigare fattat beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun.pdf

§1067 Nämndspecifik utbildning 2020

Diarienummer 2019/ASN 0127 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
- Malin Andersson, administrativ samordnare, presenterar utvärderingen av såväl de kommunala sommarjobben som de jobb vi hade i Tillsammans för Granängsringen.

§1068 Preliminär nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter 2021

Diarienummer 2020/ASN 0100 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Dick Bengtson (M) meddelar att de tjänstgörande moderaterna inte deltar i beslutet och Annika Örtenstrand (C) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Dick Bengtson (M) inkommer med särskilt yttrande (bilaga) för de tjänstgörande moderaterna och Annika Örtenstrand (C) inkommer med särskilt yttrande (bilaga) för Centerpartiet.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde arbetsmarknad och integration samt individ och familjeomsorg.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-11 § 48 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller dessutom en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden. Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-09 Preliminär nämndplan för arbetsmarknads- och
socialnämnden 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Preliminär nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Preliminär nämndplan 2021 ASN.pdf

§1069 Riktlinje för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Diarienummer 2020/ASN 0097 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning inom individ- och familjeomsorgen antas.

Beskrivning av ärendet
Befintliga riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning inom individ- och familjeomsorgen fastställdes av socialnämnden den 23 maj 2012. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag till reviderade riktlinjer eftersom lagstiftning förändrats och tillkommit sedan riktlinjerna senast antogs. Vidare har vissa förändringar i föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen gjorts. Därutöver har betydelsefulla samverkansöverenskommelser inletts.

Avgränsningen gentemot andra enheter har i viss mån förtydligats. Riktlinjerna har delvis strukturerats om och tydliggjort handläggningsprocessens centrala delar. En tydligare styrning mot intern och extern samverkan samt ett tydligare fokus på bemötande och den enskildes delaktighet och inflytande har formulerats.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden antar de reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning inom individ- och familjeomsorgen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordf. förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-09-28 Revidering av riktlinjer enligt SoL gällande personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer enligt SoL gällande personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf
Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen gällande personer med psykisk funktionsnedsättning.pdf

§1070 Styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2018/ASN 0020 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31 mars 2021.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade den 2 januari 2019, § 1004, att styrdokument som antagits av föregående socialnämnd och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som omfattar den nya arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden, skulle gälla till dess att de reviderats av den nya nämnden. På sammanträdet den 28 april 2020, § 1022, beslutades att revidering skulle ske senast den 31 oktober 2020.

Förvaltningen arbetar för att gå igenom samtliga styrdokument men bedömer att det behövs ytterligare tid för att slutföra detta. Förvaltningen föreslår därför att styrdokumenten ska antas senast den 31 mars 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att de styrdokument som antagits av föregående socialnämnd som omfattar arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden ska antas senast den 31 mars 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-08 Revidering av styrdokument för ASN.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1071 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ASN 0087 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Stefan Wallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en ny informationssäkerhetssamordnare, Stefan Wallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att
1. Stefan Wallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-05 Dataskyddsombud till ASNs verksamhetsområden.pdf
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

§1072 Sammanträdesdatum 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2020/ASN 0102 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Datum för Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdatum för Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021. Förslaget bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att datum för Arbetsmarknads- och socialnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordf. förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2020-10-19 Sammanträdesdatum 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdatum 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1073 Rapportering av ej verkställda beslut 2020 för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap 1 § SoL

Diarienummer 2020/ASN 0040 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.

Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020 enligt bifogad lista.

Bilagor
Rapport ej verkställda beslut.pdf

§1074 Månadsuppföljning 2020

Diarienummer 2020/ASN 0017 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per september 2020 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport september 2020 ASN.pdf

§1075 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2019/ASN 0129 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1076 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/ASN 0007 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet. (ordinarie utskott) 2020-10-20 (extra utskott) 2020-10-16

Bilagor
Delegationsbeslut om att ansöka om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer.pdf

§1077 Anmälningar/meddelanden

Diarienummer 2019/ASN 0184 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för oktober listas i bifogad rapport.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-sep 2020 och 2019.pdf
underskrivet Remissvar överenskommelse hälso-sjukvård för barn som vårdas utanför det egna hemmet.pdf
REMISSVERSION Överenskommelse - Samverkan kring hälso- sjuk- och tandvård för barn som vårdas utanför det egna hemmet.pdf
Tidigare fattat beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge kommun.pdf