Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-06-22

Sammanträde 2021-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lisa Lönegård informerar nämnden om aktuellt arbetsmarknadsläge i Tyresö.

2 Riktlinjer för handläggning av försöks-och träningslägenheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Diarienummer 2021/ASN 0007 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna innehåller anvisningar för handläggningen av försöks- och träningslägenheter för personer som av olika orsaker har svårigheter att få en egen bostad och behöver stöd på vägen till eget bostadskontrakt. Riktlinjerna beskriver bland annat under vilka förutsättningar som enskilda kan beviljas bistånd till försöks- eller träningslägenhet samt hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter.pdf
Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter.pdf

3 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0059 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022-2034.pdf

4 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

*handlingarna är under utarbetande.

5 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) (extra utskott) 2021-05-26, 2021-06-07.

7 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för juni bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-maj 2021.pdf

§1043 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lisa Lönegård informerar nämnden om aktuellt arbetsmarknadsläge i Tyresö.

§1044 Riktlinjer för handläggning av försöks-och träningslägenheter inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Diarienummer 2021/ASN 0007 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter antas.

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna innehåller anvisningar för handläggningen av försöks- och träningslägenheter för personer som av olika orsaker har svårigheter att få en egen bostad och behöver stöd på vägen till eget bostadskontrakt. Riktlinjerna beskriver bland annat under vilka förutsättningar som enskilda kan beviljas bistånd till försöks- eller träningslägenhet samt hur ansvarsfördelningen ser ut inom organisationen.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ajda Asgari (MP) föreslår att riktlinjerna för handläggning av försöks- och träningslägenheter antas.

Beslutsgång
Ordföranden Ajda Asgari (MP) ställer frågan om arbetsmarknad- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter.pdf
Riktlinjer för försöks- och träningslägenheter.pdf

§1045 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0059 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende framtida lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Ordförandeförslag
Ordföranden Ajda Asgari (MP) föreslår att förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2022-2034.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-06-14 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till lokalförsörjningsplan 2022-2034_påskriven.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden 2022-2034.pdf

§1046 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet med hänvisning till tilläggsyrkandet.

Annica Örtenstrand (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till tilläggsyrkandet.

Särskilt yttrande
Moderaterna inkommer med ett särskilt yttrande till protokollet.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per maj 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för Moderaternas räkning bifall till förslag till beslut.
Dick Bengtson (M) tilläggsyrkar för Moderaternas räkning att förvaltningen ges i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram siffror som jämför personalkostnaden i procent av den totala kostnadsmassan för IFO mellan samtliga kommuner på Södertörn.

Gerd Dufberg (M) yrkar bifall på tilläggsyrkandet.
Annica Örtenstrand (C) yrkar bifall på tilläggsyrkandet.
Ajda Asgari (MP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan notera uppföljningen och finner att nämnden gör det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden ska avslå tilläggsyrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Månadsrapport maj 2021 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf

§1047 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1048 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) (extra utskott) 2021-05-26, 2021-06-07.

Bilagor
Delegationsbeslut statsbidrag för överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention.pdf

§1049 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för juni bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-maj 2021.pdf