Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-08-31

Sammanträde 2021-08-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Vallin ger nämnden en presentation av barn- och ungdomsenheten.

2 Redovisning av tilläggsyrkande om kvalitetsgranskning

Diarienummer 2021/ASN 0034 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen av tilläggsyrkandet noteras.
2. Tilläggsyrkandet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2021-03-31, i samband med att 2020 års rapportering för kvalitetsgranskningar redovisades och noterades, om ett tilläggsyrkande att en kvalitetsgranskning ska genomförs enligt plan och redovisas senast 31 augusti.

I 2020 års rapportering framgår att vissa planerade kvalitetsgranskningar inte hade kunnat genomföras på grund av pandemin och vakanser inom tjänsterna som utför kvalitetsgranskningarna. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2020-12-15 om en kvalitetsgranskningsplan för 2021. I den antagna planen framgår att några av de kvalitetsgranskningar som inte hade kunnat genomföras under 2020 inkluderades i 2021 års plan.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2021-03-31, i samband med att 2020 års rapportering för kvalitetsgranskningar redovisades och noterades, om ett tilläggsyrkande att en kvalitetsgranskning ska genomförs enligt plan och redovisas senast 31 augusti.

I 2020 års rapportering framgår att vissa planerade kvalitetsgranskningar inte hade kunnat genomföras på grund av pandemin och vakanser inom tjänsterna som utför kvalitetsgranskningarna. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2020-12-15 om en kvalitetsgranskningsplan för 2021. I den antagna planen framgår att några av de kvalitetsgranskningar som inte hade kunnat genomföras under 2020 inkluderades i 2021 års plan. Dessa kvalitetsgranskningar är:
Måsen, vuxenenhetens öppenvård för personer med missbruk eller beroende
Status: En kvalitetsgranskning av Måsen kommer att påbörjas i september.

Familjevården
Status: Kvalitetsgranskning av familjevården påbörjades under 2020, men fick avbrytas. Granskningen kommer återupptas och avslutas under hösten.
I planen för 2021 ingår även en nystartsgranskning av stödboendet Källan, vilken är klar och kommer att redovisas för nämnden i augusti. Även en granskning av Hästskon kommer att påbörjas i december och fortgå under våren 2023. Det är svårt att uppskatta när kvalitetsgranskningarna kommer att vara klara, då det är beroende av vad som uppdagas under granskningarna. Resultatet kommer dock att redovisas för nämnden enligt sedvanlig ordning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tilläggsyrkande kvalitetsgranskning.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf

3 Granskning av stödboende Källan

Diarienummer 2021/ASN 0067 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av stödboendet Källan noteras.
2. Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 14 december 2021.

Beskrivning av ärendet
Källan är ett stödboende för personer som är 20 år eller äldre med omfattande beroende- och missbruksproblematik, ofta i kombination med fysisk och, eller, psykisk ohälsa, kriminalitet eller andra sociala problem. Boendet ska vara nyktert och drogfritt. Ett stödboende inom socialtjänsten är ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd. Ett stödboende erbjuder inte vård eller behandling.

Granskningen har genomförts av kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet.
Granskningen visar att det finns brister i verksamheten. Verksamheten och vuxenenheten behöver tydliggöra rutinerna vid färdigställandet av rum efter utskrivning. Verksamheten behöver arbeta för att öka tryggheten för kvinnorna som bor i verksamheten.

Det saknas en verksamhetsplan för stödboendet. Verksamheten behöver säkerställa att det finns aktuella genomförandeplaner upprättade som överensstämmer med uppdraget samt att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Källan.pdf
Granskningsrapport stödboendet Källan.pdf

4 Rapportering av ej verkställda beslut för arbetsmarknads- och socialnämnden enligt 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2021/ASN 0045 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2021 enligt bifogad lista.

Bilagor
Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

5 Redovisning av pågående uppdrag 2021

Diarienummer 2020/ASN 0146 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag ASN 2021-08.pdf

6 Behovsanalys

Diarienummer 2021/ASN 0088

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (Se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens behovsanalys till kommunplan 2022.pdf

7 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per juni-juli 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport juni-juli 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

8 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.
Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) 2021-06-29, 2021-08-24 (extra utskott) 2021-06-24, 2021-07-08, 2021-07-29, 2021-08-02, 2021-08-18.

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag utvecklingsmedel VINR 2021 underskrivet.pdf
Ordförandebeslut - munhälsa (signerad).pdf
Rekommendation munhälsovård.pdf
Överenskommelse munhälsovård.pdf

10 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för augusti bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-juni 2021.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-juli 2021.pdf
Meddelandeblad om våld i nära relationer och barnfridsbrott 2021-06.pdf
Meddelandeblad placerade barn och unga 2021-04.pdf
Meddelandeblad fast läkarkontakt m.m. 2021-07.pdf

§1050 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jenny Vallin ger nämnden en presentation av barn- och ungdomsenheten.

§1051 Redovisning av tilläggsyrkande om kvalitetsgranskning

Diarienummer 2021/ASN 0034 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Redovisningen av tilläggsyrkandet noteras.
2. Tilläggsyrkandet anses besvarat.

Reservation
Dick Bengtson (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning.

Annica Örtenstrand (C) reserverar sig.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2021-03-31, i samband med att 2020 års rapportering för kvalitetsgranskningar redovisades och noterades, om ett tilläggsyrkande att en kvalitetsgranskning ska genomförs enligt plan och redovisas senast 31 augusti.

I 2020 års rapportering framgår att vissa planerade kvalitetsgranskningar inte hade kunnat genomföras på grund av pandemin och vakanser inom tjänsterna som utför kvalitetsgranskningarna. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2020-12-15 om en kvalitetsgranskningsplan för 2021. I den antagna planen framgår att några av de kvalitetsgranskningar som inte hade kunnat genomföras under 2020 inkluderades i 2021 års plan.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2021-03-31, i samband med att 2020 års rapportering för kvalitetsgranskningar redovisades och noterades, om ett tilläggsyrkande att en kvalitetsgranskning ska genomförs enligt plan och redovisas senast 31 augusti.

I 2020 års rapportering framgår att vissa planerade kvalitetsgranskningar inte hade kunnat genomföras på grund av pandemin och vakanser inom tjänsterna som utför kvalitetsgranskningarna. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade 2020-12-15 om en kvalitetsgranskningsplan för 2021. I den antagna planen framgår att några av de kvalitetsgranskningar som inte hade kunnat genomföras under 2020 inkluderades i 2021 års plan. Dessa kvalitetsgranskningar är:

Måsen, vuxenenhetens öppenvård för personer med missbruk eller beroende

Status: En kvalitetsgranskning av Måsen kommer att påbörjas i september.
Familjevården

Status: Kvalitetsgranskning av familjevården påbörjades under 2020, men fick avbrytas. Granskningen kommer återupptas och avslutas under hösten.

I planen för 2021 ingår även en nystartsgranskning av stödboendet Källan, vilken är klar och kommer att redovisas för nämnden i augusti. Även en granskning av Hästskon kommer att påbörjas i december 2021 och fortgå under våren 2022. Det är svårt att uppskatta när kvalitetsgranskningarna kommer att vara klara, då det är beroende av vad som uppdagas under granskningarna. Resultatet kommer dock att redovisas för nämnden enligt sedvanlig ordning.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för Moderaternas räkning avslag till beslutspunkt 2 och tilläggsyrkar att förvaltningen får ytterligare resit och därför redovisar granskningen senast 2021-11-30.

Annica Örtenstrand (C) yrkar bifall till beslutspunkt 1, avslag till beslutspunkt 2 och yrkar bifall till tilläggsyrkandet.
Ordföranden Ajda Asgari (MP) yrkar avslag till tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 1 och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutspunkt 1.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla beslutspunkt 2. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan avslå beslutspunkt 2. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller beslutspunkt 2.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla tilläggsyrkandet. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan avslå tilläggsyrkandet. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse tilläggsyrkande kvalitetsgranskning.pdf
Årsrapport Granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf

§1052 Granskning av stödboende Källan

Diarienummer 2021/ASN 0067 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen av stödboendet Källan noteras.
2. Redovisning av vidtagna åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 14 december 2021.

Beskrivning av ärendet
Källan är ett stödboende för personer som är 20 år eller äldre med omfattande beroende- och missbruksproblematik, ofta i kombination med fysisk och, eller, psykisk ohälsa, kriminalitet eller andra sociala problem. Boendet ska vara nyktert och drogfritt. Ett stödboende inom socialtjänsten är ett boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för personer som behöver insatser i form av tillsyn och stöd. Ett stödboende erbjuder inte vård eller behandling.

Granskningen har genomförts av kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning. Syftet med granskningen är att beskriva verksamhetens kvalitet.
Granskningen visar att det finns brister i verksamheten. Verksamheten och vuxenenheten behöver tydliggöra rutinerna vid färdigställandet av rum efter utskrivning. Verksamheten behöver arbeta för att öka tryggheten för kvinnorna som bor i verksamheten.

Det saknas en verksamhetsplan för stödboendet. Verksamheten behöver säkerställa att det finns aktuella genomförandeplaner upprättade som överensstämmer med uppdraget samt att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport Källan.pdf
Granskningsrapport stödboendet Källan.pdf

§1053 Punkt 10

Diarienummer 2021/ASN 0045 006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum gällande beslut i alla verksamheter enligt 13 kap 6f § socialtjänstlagen. Rapporteringsmyndighet är IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen före avbrottet.
Rapporteringen till IVO sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform (se bilaga) till nämnd, och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer enligt 13 kap 6f-h §§ socialtjänstlagen.

Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 juni 2021 enligt bifogad lista.

Bilagor
Rapport över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§1054 Redovisning av pågående uppdrag 2021

Diarienummer 2020/ASN 0146 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

En prövning av barnets bästa och information om ekonomiska konsekvenser av förslag till beslut ska göras i samtliga ärenden där informationen är relevant. Pågående uppdrag redovisas i bifogad lista.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag ASN 2021-08.pdf

§1055 Behovsanalys

Diarienummer 2021/ASN 0088

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Behovsanalys för arbetsmarknads- och socialförvaltningen inför kommunplanen 2022 fastställs.

Dick Bengtson (M) meddelar att de tjänstgörande moderata ledamöterna inte deltar i beslutet.

Annica Örtenstrand (C) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunplansprocessen inför kommunplan 2022 ska nämnderna fastställa sina behovsanalyser. De samlade behovsanalyserna ligger sedan till grund för det budgetförslag som kommunstyrelsen ska ta fram inför kommunfullmäktiges beslut om kommunplan i oktober.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till behovsanalys för förvaltningen inför kommunplanen 2022 (Se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse behovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämndens behovsanalys till kommunplan 2022.pdf

§1056 Månadsuppföljning 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall per juni-juli 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport juni-juli 2021 arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1057 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorgen samt arbete och integrationsområdet.

§1058 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden anmäler beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut som anmälts till individutskottet.

Följande protokoll från individutskottet gällande sekretessärenden anmäls till nämnden: (ordinarie utskott) 2021-06-29, 2021-08-24 (extra utskott) 2021-06-24, 2021-07-08, 2021-07-29, 2021-08-02, 2021-08-18.

Bilagor
Delegationsbeslut ansökan om statsbidrag utvecklingsmedel VINR 2021 underskrivet.pdf
Ordförandebeslut - munhälsa (signerad).pdf
Rekommendation munhälsovård.pdf
Överenskommelse munhälsovård.pdf

§1059 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Anmälningar/meddelanden noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens meddelanden för augusti bifogas ärendet.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik jan-juni 2021.pdf
Arbetslöshetsstatistik jan-juli 2021.pdf
Meddelandeblad om våld i nära relationer och barnfridsbrott 2021-06.pdf
Meddelandeblad placerade barn och unga 2021-04.pdf
Meddelandeblad fast läkarkontakt m.m. 2021-07.pdf