Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fältarna och Mobila teamet föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om verksamheten.

2 Delårsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden tertial 2 2021

Diarienummer 2021/ASN 0046 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till augusti 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

3 Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Diarienummer 2020/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att organisera insatsen boendestöd för personer i ordinärt boende inom antingen kommunal regi eller att genomföra upphandling som omfattar kommunalt alternativ, enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling.

Beskrivning av ärendet
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlag, SoL, för särskilda målgrupper i eget boende, som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera den dagliga livsföringen. Insatsen beviljas i syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt dagliga liv och motverka social isolering.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 29 oktober 2019[1] att boendestödet i kommunal regi skulle upphöra som utförare inom valfrihetssystemet eftersom det inte fanns förutsättningar att bedriva verksamhet inom de ekonomiska ramarna. Förändringen betraktades som ett första steg, där nästa steg var att upphandla boendestödet enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Förvaltningschefen fick i samband med det i uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt LOU.

En utredning har påbörjats, men en kartläggning och analys utifrån nuläget kvarstår. Under våren har byte av utförare påverkat kvaliteten för brukarna då de behövt välja om för att få ny utförare. Detta bör tas med i bedömningen när förslag till beslut presenteras för nämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007_1091) om offentlig upphandling (LOU).pdf

4 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-08-24 (ordinarie utskott)
Följande tjänstemannabeslut anmäls:
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-17, diarienummer 2021/ASN 0087
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-23, diarienummer 2021/ASN 0066
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-23, diarienummer 2021/ASN 0065
* Avropsavtal, diarienummer 2021/ASN 0094
* Personuppgiftsbiträdesavtal, diarienummer 2021/ASN 0094

Bilagor
Avropsavtal.pdf
Personuppgiftsbiträdesavtal.pdf

6 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Följande meddelanden anmäls:
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-13, diarienummer 2021/ASN 0080
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-13.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 1061.pdf (121 kb)

§1060 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Fältassistenterna föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om verksamheten.

§1061 Delårsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden tertial 2 2021

Diarienummer 2021/ASN 0046 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj till augusti 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ och familjeomsorg samt arbete och integration. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2021 samt uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten följer samma mall som de månadsrapporter som tidigare redovisats i nämnden. Delårsrapporten omfattar dessutom uppföljning av uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Delårsrapport 2 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 för 2021 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

§1062 Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Diarienummer 2020/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:39-19:43.

Beskrivning av ärendet
Boendestöd är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlag, SoL, för särskilda målgrupper i eget boende, som syftar till att underlätta för den enskilde att hantera den dagliga livsföringen. Insatsen beviljas i syfte att stärka den enskildes förmåga att hantera sitt dagliga liv och motverka social isolering.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade på sitt sammanträde den 29 oktober 2019[1] att boendestödet i kommunal regi skulle upphöra som utförare inom valfrihetssystemet eftersom det inte fanns förutsättningar att bedriva verksamhet inom de ekonomiska ramarna. Förändringen betraktades som ett första steg, där nästa steg var att upphandla boendestödet enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU.

Förvaltningschefen fick i samband med det i uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt LOU.

En utredning har påbörjats, men en kartläggning och analys utifrån nuläget kvarstår. Under våren har byte av utförare påverkat kvaliteten för brukarna då de behövt välja om för att få ny utförare. Detta bör tas med i bedömningen när förslag till beslut presenteras för nämnden.

Yrkande
Dick Bengtson (M) yrkar för Moderaternas räkning att ärendet återremitteras med motiveringen att handlingarna bör kompletteras med det underlag som presenterats muntligt på nämnden. Dick Bengtson (M) yrkar för Moderaternas räkning avslag till ärendet i andra hand.

Annica Örtenstrand (C) och Jörgen Nilsson (SD) yrkar bifall till återremissyrkandet och avslagsyrkandet i andra hand.

Tony Thorén (L) och ordförande Ajda Asgari (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:39-19:43.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla återremissyrkandet och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdrag att utreda upphandling av insatsen boendestöd enligt lag (2007_1091) om offentlig upphandling (LOU).pdf

§1063 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§1064 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten.

Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-08-24 (ordinarie utskott)
Följande tjänstemannabeslut anmäls:
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-17, diarienummer 2021/ASN 0087
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-23, diarienummer 2021/ASN 0066
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-23, diarienummer 2021/ASN 0065
* Avropsavtal, diarienummer 2021/ASN 0094
* Personuppgiftsbiträdesavtal, diarienummer 2021/ASN 0094

Bilagor
Avropsavtal.pdf
Personuppgiftsbiträdesavtal.pdf

§1065 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.

Följande meddelanden anmäls:
* Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 2021-08-13, diarienummer 2021/ASN 0080
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf