Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2021-12-14

Sammanträde 2021-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen, plan 1

1 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Engelke och Johanna Lindholm föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om missbruksvården.

2 Återrapportering av åtgärder till följd av granskning av stödboendet Källan

Diarienummer 2021/ASN 0067 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning genomförde under våren 2021 en granskningar av stödboendet Källan. Granskningen som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 31 augusti 2021 (ärende §1052) visade att Källan hade brister i sin verksamhet som behövde åtgärdas:
* Verksamheten skulle säkerställa att aktuella genomförandeplaner upprättas för samtliga boende på Källan.
* Den sociala dokumentationen behövde förbättras så att uppgifter av betydelse kan spåras.
* Åtgärder för att säkerställa tryggheten för kvinnor som bor på Källan behövde vidtas.

Förvaltningen har fått en skriftlig handlingsplan där Källan beskriver vilka åtgärder de ska vidta för att komma tillrätta med ovan nämnda brister.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskning av stödboendet Källan.pdf
Källan åtgärdsplan.pdf
Källan handlingsplan vid hot och våld.pdf
Källan verksamhetsbeskrivning.pdf

3 Granskningsrapport för öppenvårdsbehandling Måsen

Diarienummer 2021/ASN 0104 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av vuxenenhetens öppenvård Måsen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknadsoch socialnämnden senast 26 april 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Måsens öppenvård. Granskningen visade att verksamheten har en god kvalitet samt att den kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Verksamheten behöver utveckla och tydliggöra den sociala dokumentationen samt säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för öppenvårdsbehandling Måsen.pdf
Granskningsrapport Måsen.pdf

4 Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/ASN 0103 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Svar på tilläggsyrkande om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen

Diarienummer 2020/ASN 0112 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Svaret på tilläggsyrkandet om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i respektive nämnplan för 2020 formulerat uppdrag om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisade vid nämndsammanträdet den 26 januari 2021 de olika forumen och återkommande möten som arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen bedriver samverkan genom, samt vilka åtgärder som skulle genomföras för att förbättra samverkan ytterligare. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkände redovisningen och beslutade att arbetsmarknads- och socialförvaltningen senast december 2021 ska återrapportera arbetet med att skapa utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beskriver i ärendet arbetet som bedrivits under 2021 för att utveckla samverkan, och föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på tilläggsyrkande om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 4.pdf

6 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/ASN 0032 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver arbetsmarknads- och socialnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden utan ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

7 Val av individutskott för 2022

Diarienummer 2021/ASN 0119 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande för individutskottet 2022 fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utse fem ledamöter och fem ersättare för individutskottet under år 2022. Nämnden utser även bland ledamöterna en ordförande och vice ordförande. De som utses till ledamot eller ersättare i nämnden måste även vara ledamot eller ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Val av individutskott år 2022.pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2021/ASN 0118 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg.

Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf

9 Månadsuppföljning för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande och skickas ut på förmiddagen tisdagen den 14 december 2021.

10 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-11-16 (ordinarie utskott), 2021-11-22 (extrainsatt utskott)

Följande tjänstemannabeslut anmäls:
* Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022 (underskrivet).pdf
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Det finns inga anmälningar/meddelanden att redovisa.

§1075 Nämndspecifik utbildning 2021

Diarienummer 2021/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Carina Engelke och Johanna Lindholm föredrar för arbetsmarknads- och socialnämnden om missbruksvården.

§1076 Återrapportering av åtgärder till följd av granskning av stödboendet Källan

Diarienummer 2021/ASN 0067 013

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten juridik och utredning genomförde under våren 2021 en granskningar av stödboendet Källan. Granskningen som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 31 augusti 2021 (ärende §1052) visade att Källan hade brister i sin verksamhet som behövde åtgärdas:
* Verksamheten skulle säkerställa att aktuella genomförandeplaner upprättas för samtliga boende på Källan.
* Den sociala dokumentationen behövde förbättras så att uppgifter av betydelse kan spåras.
* Åtgärder för att säkerställa tryggheten för kvinnor som bor på Källan behövde vidtas.

Förvaltningen har fått en skriftlig handlingsplan där Källan beskriver vilka åtgärder de ska vidta för att komma tillrätta med ovan nämnda brister.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskning av stödboendet Källan.pdf
Källan åtgärdsplan.pdf
Källan handlingsplan vid hot och våld.pdf
Källan verksamhetsbeskrivning.pdf

§1077 Granskningsrapport för öppenvårdsbehandling Måsen

Diarienummer 2021/ASN 0104 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen av vuxenenhetens öppenvård Måsen noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast 26 april 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Måsens öppenvård. Granskningen visade att verksamheten har en god kvalitet samt att den kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Verksamheten behöver utveckla och tydliggöra den sociala dokumentationen samt säkerställa att personalen har tillräcklig kunskap om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för öppenvårdsbehandling Måsen.pdf
Granskningsrapport Måsen.pdf

§1078 Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022

Diarienummer 2021/ASN 0103 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden fastställs.
2. Granskningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden anmäls till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att granskningsverksamheten behövde utvecklas och att planeringen för granskning och uppföljning ska kopplas närmare ansvarig nämnd. Kommunfullmäktige beslutade att respektive nämnd som ansvarar för socialtjänst årligen fastställer en granskningsplan som anmäls till kommunstyrelsen.

I ärendet beskriver förvaltningen de metoder som används vid kvalitetsgranskningarna, grunderna för bedömning av verksamhetens kvalitet och på vilket sätt återföring av resultat från granskning till verksamheten ska ske samt hur redovisning av granskning till nämnd ska genomföras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsplan för arbetsmarknad- och socialnämndens verksamhetsområden 2022.pdf

§1079 Svar på tilläggsyrkande om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen

Diarienummer 2020/ASN 0112 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Svaret på tilläggsyrkandet om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har i respektive nämnplan för 2020 formulerat uppdrag om att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell som tidigt identifierar barns behov av stöd och rätt insatser. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen redovisade vid nämndsammanträdet den 26 januari 2021 de olika forumen och återkommande möten som arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen bedriver samverkan genom, samt vilka åtgärder som skulle genomföras för att förbättra samverkan ytterligare. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkände redovisningen och beslutade att arbetsmarknads- och socialförvaltningen senast december 2021 ska återrapportera arbetet med att skapa utvecklad samverkan med övriga förvaltningar i kommunen i enlighet med åtgärdsplanen.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beskriver i ärendet arbetet som bedrivits under 2021 för att utveckla samverkan, och föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden noterar återrapporteringen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Svar på tilläggsyrkande om återrapportering av arbetet med att skapa förutsättningar för utvecklad samverkan.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-01-26 § 4.pdf

§1080 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/ASN 0032 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som rena verkställighetsbeslut behöver arbetsmarknads- och socialnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på arbetsmarknads- och socialnämnden.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår i detta ärende revideringar i befintlig delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.pdf
Delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden utan ändringsmarkeringar.pdf
Delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

§1081 Val av individutskott för 2022

Diarienummer 2021/ASN 0119 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande för individutskottet 2022 fastställs enligt förslag med tillägget att Bo Richter (V) väljs till ersättare i individutskottet.

Jörgen Nilsson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utse fem ledamöter och fem ersättare för individutskottet under år 2022. Nämnden utser även bland ledamöterna en ordförande och vice ordförande. De som utses till ledamot eller ersättare i nämnden måste även vara ledamot eller ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar enligt förslag med tillägget att Bo Richter (V) väljs till ersättare i individutskottet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Val av individutskott år 2022.pdf

§1082 Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Diarienummer 2021/ASN 0118 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 18:55-19:02.
Dick Bengtson (M) meddelar att Moderaterna inte deltar i beslutet med hänvisning till egen kommunplan och budget.

Annica Örtenstrand (C) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan och budget.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg.

Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområde och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde 3 individ- och familjeomsorg antas.

Yrkande
Jörgen Nilsson (SD) yrkar avslag till ordförandeförslaget med hänvisning till egen budget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 5 minuter. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att nämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan avslå ordförandeförslaget. Ordföranden finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf
Nämndplan för arbetsmarknads- och socialnämnden 2022.pdf

§1083 Månadsuppföljning för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0005 010

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Uppföljningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsuppföljningen avser utfall för oktober 2021 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Uppföljningen avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden november 2021.pdf

§1084 Förvaltningschefens rapport

Diarienummer 2021/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§1085 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande utskottsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2021-11-16 (ordinarie utskott), 2021-11-22 (extrainsatt utskott)
Följande tjänstemannabeslut anmäls:
* Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022.pdf
Delegationsbeslut om beslutsattestanter 2022 (underskrivet).pdf

§1086 Anmälningar/meddelanden 2021

Diarienummer 2021/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas anmälningar/meddelanden.
Det finns inga anmälningar/meddelanden att redovisa.