Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-06-22

Sammanträde 2022-06-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Lexelius från samordningsförbundet och enhetschef Lisa Lönegård föredrar för nämnden om samordningsförbundets verksamhet.

2 Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/ASN 0070 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022.

Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.pdf

3 Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0042 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbets- och socialnämnden senast den 25 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Funkisgruppens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf

4 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Måsen

Diarienummer 2022/ASN 0071 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Återrapporteringen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under hösten 2021 en kvalitetsgranskning av Måsens öppenvård i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämnden granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 14 december 2021 (ärende § 1077), visade att verksamheten har en god kvalitet och att den kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Verksamheten behövde dock utveckla och tydliggöra den sociala dokumentationen samt säkerställa personalens kunskap gällande rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Måsen.pdf
Rutin gällande genomförandeplaner och journaler på Måsen.pdf

5 Utvärdering av sammanträdestider för individutskottet

Diarienummer 2022/ASN 0062

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Utvärderingen noteras.
2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att andra funktioner än enhetscheferna närvarar på individutskottets sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Inför år 2022 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att öka mängden ordinarie sammanträden för individutskottet från 11 till 26 sammanträden årligen. Anledningen till detta var att mängden extrainsatta sammanträden förväntades minska. Sammanställningen visar att vid tiden för den här utvärderingen har det skett färre extrainsatta sammanträden jämfört med föregående år. Sammanträden har också kunnat ställas in, något som inte skett föregående år. Totala antalet genomförda sammanträden skiljer sig inte stort mellan åren. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunkansliet ställer sig positiva till att ha sammanträden planerade varannan vecka, men önskar utvärdera möjligheten att andra funktioner från arbetsmarknads- och socialförvaltningen än enhetschefer kan närvara på sammanträden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utvärdering av sammanträdestider för individutskottet.pdf
Sammanställning av sammanträdestider för individutskottet 2019-2022.pdf

6 Dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ASN 0087 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

7 Övergång till kommunal drift för stödboendet Källan

Diarienummer 2022/ASN 0082 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Driften av stödboendet Källan med tillhörande satellitboende på Björkvägen övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare upphör 2022-10-31.

Beskrivning av ärendet
Källans stödboende är ett boende för personer med beroendeproblematik som valt att leva nyktert och drogfritt. Kopplat till stödboende finns även nio lägenheter och en gemensamhetslokal på Björkvägen. Källan har under många år drivits på entreprenad av olika organisationer. Från och med september 2020 har verksamheten drivits av LP-stiftelsen i Tyresö. Den 31 maj 2022 valde LP-stiftelsen att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Förvaltningen bedömer att det bästa alternativet är att verksamheten drivs vidare i kommunal regi som en del av Hästskons stöd- och boendeenhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Övergång till kommunal drift för stödboendet Källan.pdf

8 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för maj 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden, maj 2022.pdf

9 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-05-18, 2022-05-30, 2022-06-02
* Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef

Bilagor
Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef (underskrivet).pdf

11 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Beslut IVO 2022-05-12
* Beslut IVO 2022-05-19
* Beslut IVO 2022-05-19
* Beslut JO 2022-05-20
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Beslut IVO 2022-05-12 2021 ASN 0065.pdf
Beslut IVO 2022-05-19 2020 ASN 0153.pdf
Beslut IVO 2022-05-19 2021 ASN 0066.pdf
Beslut JO 2022-05-20 2021 ASN 0092.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85.pdf

12 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a § Föräldrabalken

Diarienummer 2022/ASNI 0106 52
Sekretessärende

§49 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förbundschef Anna Lexelius, enhetschef Lisa Lönegård och verksamhetsledare Leonard Kihlgren föredrar för nämnden om samordningsförbundets verksamhet.

§50 Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/ASN 0070 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:02-19:07.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022. Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:02-19:07. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott.pdf

§51 Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0042 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen av Funkisgruppens boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbets- och socialnämnden senast den 25 oktober 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av Funkisgruppens boendestöd. Granskningen visade att verksamheten har områden som behöver utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf

§52 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Måsen

Diarienummer 2022/ASN 0071 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Återrapporteringen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under hösten 2021 en kvalitetsgranskning av Måsens öppenvård i enlighet med arbetsmarknads- och socialnämnden granskningsplan för privat och kommunal verksamhet. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 14 december 2021 (ärende § 1077), visade att verksamheten har en god kvalitet och att den kan bidra med goda exempel till kommunens övriga verksamheter. Verksamheten behövde dock utveckla och tydliggöra den sociala dokumentationen samt säkerställa personalens kunskap gällande rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Måsen.pdf
Rutin gällande genomförandeplaner och journaler på Måsen.pdf

§53 Utvärdering av sammanträdestider för individutskottet

Diarienummer 2022/ASN 0062

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Utvärderingen noteras.
2. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att andra funktioner från arbetsmarknads- och socialförvaltningen än enhetscheferna närvarar på individutskottets sammanträden.

Beskrivning av ärendet
Inför år 2022 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att öka mängden ordinarie sammanträden för individutskottet från 11 till 26 sammanträden årligen. Anledningen till detta var att mängden extrainsatta sammanträden förväntades minska. Sammanställningen visar att vid tiden för den här utvärderingen har det skett färre extrainsatta sammanträden jämfört med föregående år.

Sammanträden har också kunnat ställas in, något som inte skett föregående år. Totala antalet genomförda sammanträden skiljer sig inte stort mellan åren. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunkansliet ställer sig positiva till att ha sammanträden planerade varannan vecka, men önskar utvärdera möjligheten att andra funktioner från arbetsmarknads- och socialförvaltningen än enhetschefer kan närvara på sammanträden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utvärdering av sammanträdestider för individutskottet.pdf
Sammanställning av sammanträdestider för individutskottet 2019-2022.pdf

§54 Dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2020/ASN 0087 003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, informationssäkerhetssamordnare Stefan Vallin.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Joakim Söderberg föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.pdf

§55 Övergång till kommunal drift för stödboendet Källan

Diarienummer 2022/ASN 0082 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Driften av stödboendet Källan med tillhörande satellitboende på Björkvägen övergår till kommunens egen regi när nuvarande avtal med extern utförare upphör 2022-10-31.

Beskrivning av ärendet
Källans stödboende är ett boende för personer med beroendeproblematik som valt att leva nyktert och drogfritt. Kopplat till stödboende finns även nio lägenheter och en gemensamhetslokal på Björkvägen. Källan har under många år drivits på entreprenad av olika organisationer. Från och med september 2020 har verksamheten drivits av LP-stiftelsen i Tyresö. Den 31 maj 2022 valde LP-stiftelsen att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid. Förvaltningen bedömer att det bästa alternativet är att verksamheten drivs vidare i kommunal regi som en del av Hästskons stöd- och boendeenhet.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M), Annica Örtenstrand (C), Jörgen Nilsson (SD) och Cecilia Sköld (KD) anmäler ett gemensamt särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Övergång till kommunal drift för stödboendet Källan.pdf
Särskilt yttrande (M, C, SD, KD) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-06-22 § 55.pdf

§56 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Rapporten noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:58-20:03.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för maj 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att rapporten noteras.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att mötet ajourneras mellan klockan 19:58-20:03. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.
Ordföranden frågar om arbetsmarknads- och socialnämnden kan bifalla ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande. Yttrandet biläggs ärendet.

Bilagor
Månadsrapport för arbetsmarknads- och socialnämnden, maj 2022.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-06-22 § 56.pdf

§57 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§58 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten.

Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-05-18, 2022-05-30, 2022-06-02
* Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef

Bilagor
Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef.pdf
Delegationsbeslut om tillförordnad förvaltningschef (underskrivet).pdf

§59 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Beslut IVO 2022-05-12
* Beslut IVO 2022-05-19
* Beslut IVO 2022-05-19
* Beslut JO 2022-05-20
* Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Beslut IVO 2022-05-12 2021 ASN 0065.pdf
Beslut IVO 2022-05-19 2020 ASN 0153.pdf
Beslut IVO 2022-05-19 2021 ASN 0066.pdf
Beslut JO 2022-05-20 2021 ASN 0092.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85.pdf