Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-08-30

Sammanträde 2022-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2022/ASN 0001 001

Ärende 1

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Dataskyddsombud Joakim Söderberg presenterar sig för nämnden och informera om GDPR.
2. Kommunjurist Maria Knutsson och jurist Maria Nevskaya-Klein presenterar sig för nämnden.

2 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning

Dnr: 2022/ASN 0010 52

Ärende 2

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och
socialnämnden antas.
2. Socialsekreterarna inom Socialjouren Sydost förordnas att besluta i
ärenden om begäran om polishandräckning för att genomföra beslut
om vård eller omhändertagande med stöd av 43 § p. 2 lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), såsom framgår av
bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har gjort en översyn av
arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning. Förslag till ändringar
syftar bl.a. till att underlätta och effektivisera verksamheterna. I huvudsak
genom utökad beslutanderätt för lägre delegatsnivåer och höjda beloppsgränser
inom vissa ärenden. Förslag till ändringar har även utarbetats utifrån ny
lagstiftning inom LVU och SoL. Vidare föreslås Socialsekreterare inom
Socialjouren Sydost få en utvidgad möjlighet att fatta vissa beslut samt ges
kompletterande beslutanderätt med stöd av ett personligt förordnande, såsom
framgår av bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.

Härutöver föreslås förändringar rörande GDPR och dataskyddslagen samt
upphandling och inköp.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att reviderad
delegationsordning ska antas med de förslag på förordnanden för socialjouren
som framgår av bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2022.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning ASN utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning ASN med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

3 Granskningsrapport för Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd

Dnr: 2022/ASN 0041 016

Ärende 3

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningen av Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast den 22 november 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av
Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd. Granskningen visade att verksamheten
har områden som behöver åtgärdas.
Verksamheten måste säkerställa att sociala journaler innehåller händelser av
betydelse för insatsens genomförande samt att det finns aktuella
genomförandeplaner. Den ska även säkerställa att personalen har kännedom
om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport stiftelsen Stora Sköndals boendestöd.pdf
Granskningsrapport Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd.pdf

4 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Lindalens boendestöd

Dnr: 2022/ASN 0040 016

Ärende 4

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun genomförde under februari och mars 2022 en kvalitetsgranskning av Lindalens boendestöd. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 maj (ärende § 38), visade att verksamheten hade områden som behövde utvecklas och åtgärdas. Verksamheten behövde säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner är implementerade i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.
Förvaltningen har fått en skriftlig åtgärdsplan där Lindalen beskriver de aktiviteter som de har och ska vidta för att komma tillrätta med identifierade brister (se bilaga). Förvaltningen hade ett möte med företrädare för Lindalens boendestöd den 22 juni då åtgärdsplanen gicks igenom. Förvaltningen kommer att följa upp Lindalens arbete med åtgärderna under hösten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Lindalen boendestöd.pdf
Bilaga åtgärdsplan Lindalens boendestöd.pdf

5 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av stöd- och boendeenheten Hästskon

Dnr: 2021/ASN 0155 52

Ärende 5

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under början av 2022 en kvalitetsgranskning av stödboendet Hästskon. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 mars (ärende § 19) visade att verksamheten har god kvalitet. Det fanns områden som behövde utvecklas. Verksamheten måste säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen. Verksamheten behöver även utveckla innehållet i genomförandeplanerna.
Arbetet med att säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande är ännu inte slutfört. Under början av hösten kommer en utbildning att genomföras av kommunens kvalitetscontrollers.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av stödboendet Hästskon.pdf

6 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till lokalförsörjningsplan 2022-2034

Dnr: 2022/ASN 0014 52

Ärende 6

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.
Underlaget bygger främst på kommunens befolkningsprognos, omvärldsförändringar, tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf

7 Redovisning av ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor

Dnr: 2020/ASN 0119 005

Ärende 7

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour ansökte om och beviljades extra ekonomiskt bidrag med 300 000 kronor år 2021 och 2022 för att starta en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor i Tyresö.
Användningen av det extra ekonomiska bidraget redovisades utförligt i Tyresö kvinno- och tjejjours verksamhetsberättelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning av ekonomiskt stöd till samtalsmottagning förvåldsutsatta kvinnor.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2022/ASN 0006 001

Ärende 8

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari-30 juni. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

9 Redovisning av pågående uppdrag för arbets-marknads och socialnämnden 2022

Dnr: 2022/ASN 0008 001

Ärende 9

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022-08 ASN.docx

10 Månadsrapport

Dnr: 2022/ASN 0002 001

Ärende 10

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för juni och juli 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport juni och juli 2022 ASN.pdf

11 Information från förvaltningen

Dnr: 2022/ASN 0003 001

Ärende 11

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

12 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ASN 0004 001

Ärende 12

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-06-16, 2022-06-30, 2022-07-14, 2022-07-28, 2022-08-05, 2022-08-22, 2022-08-25

13 Meddelanden

Dnr: 2022/ASN 0005 001

Ärende 13

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 44
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 54
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 44.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 54.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Bilagor till protokoll
Protokoll § 67.pdf (126 kb)

§66 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Dataskyddsombud Joakim Söderberg presenterar sig för nämnden och informera om GDPR.
2. Kommunjurist Maria Knutsson och jurist Maria Nevskaya-Klein presenterar sig för nämnden.

§67 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning

Diarienummer 2022/ASN 0010 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Förslag till reviderad delegationsordning för arbetsmarknads- och socialnämnden antas.
2. Socialsekreterarna inom Socialjouren Sydost förordnas att besluta i ärenden om begäran om polishandräckning för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande med stöd av 43 § p. 2 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), såsom framgår av bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har gjort en översyn av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning. Förslag till ändringar syftar bl.a. till att underlätta och effektivisera verksamheterna. I huvudsak genom utökad beslutanderätt för lägre delegatsnivåer och höjda beloppsgränser inom vissa ärenden. Förslag till ändringar har även utarbetats utifrån ny lagstiftning inom LVU och SoL. Vidare föreslås Socialsekreterare inom Socialjouren Sydost få en utvidgad möjlighet att fatta vissa beslut samt ges kompletterande beslutanderätt med stöd av ett personligt förordnande, såsom framgår av bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning.

Härutöver föreslås förändringar rörande GDPR och dataskyddslagen samt upphandling och inköp. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att reviderad delegationsordning ska antas med de förslag på förordnanden för socialjouren som framgår av bilaga 1.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) hänvisar till särskilt yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-02 § 3 (se bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning 2022.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning ASN utan ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning ASN med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga 3 Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt M rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf § 1003 Särskilt yttrande 2019-01-02 § 1003.pdf

§68 Granskningsrapport för Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0041 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningen av Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast i november 2022.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun har genomfört en granskning av
Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd. Granskningen visade att verksamheten
har områden som behöver åtgärdas.

Verksamheten måste säkerställa att sociala journaler innehåller händelser av
betydelse för insatsens genomförande samt att det finns aktuella
genomförandeplaner. Den ska även säkerställa att personalen har kännedom
om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Granskningen av Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till arbetsmarknads- och socialnämnden senast i november 2022.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskningsrapport stiftelsen Stora Sköndals boendestöd.pdf
Granskningsrapport Stiftelsen Stora Sköndals boendestöd.pdf

§69 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Lindalens boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0040 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun genomförde under februari och mars 2022 en kvalitetsgranskning av Lindalens boendestöd. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 24 maj (ärende § 38), visade att verksamheten hade områden som behövde utvecklas och åtgärdas. Verksamheten behövde säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning, att verksamhetens rutiner är implementerade i personalgruppen samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Förvaltningen har fått en skriftlig åtgärdsplan där Lindalen beskriver de aktiviteter som de har och ska vidta för att komma tillrätta med identifierade brister (se bilaga). Förvaltningen hade ett möte med företrädare för Lindalens boendestöd den 22 juni då åtgärdsplanen gicks igenom. Förvaltningen kommer att följa upp Lindalens arbete med åtgärderna under hösten.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Återrapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering Lindalen boendestöd.pdf
Bilaga åtgärdsplan Lindalens boendestöd.pdf

§70 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av stöd- och boendeenheten Hästskon

Diarienummer 2021/ASN 0155 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontroller från enheten för juridik och utredning på Tyresö kommun genomförde under början av 2022 en kvalitetsgranskning av stödboendet Hästskon. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 mars (ärende § 19) visade att verksamheten har god kvalitet. Det fanns områden som behövde utvecklas. Verksamheten måste säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande dokumenteras i den sociala journalen. Verksamheten behöver även utveckla innehållet i genomförandeplanerna.

Arbetet med att säkerställa att uppgifter av betydelse för insatsens genomförande är ännu inte slutfört. Under början av hösten kommer en utbildning att genomföras av kommunens kvalitetscontrollers.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Återrapporteringen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av stödboendet Hästskon.pdf

§71 Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till lokalförsörjningsplan 2023-2034

Diarienummer 2022/ASN 0014 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:01 till kl. 19.06.
2. Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Johan Carlsson (SD) deltar inte vid avgörandet om bordläggning.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram ett underlag avseende lokalbehov inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Behovsprognosen revideras årligen och utgör underlag för planering när det gäller att möta framtidens behov.

Underlaget bygger främst på kommunens befolkningsprognos, omvärldsförändringar, tidigare utveckling av behov och andra kända faktorer.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Förvaltningens förslag till lokalbehovsanalys godkänns som underlag till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar att ärendet bordläggs.
Annica Örtenstrand (C) biträder Peter Freijs (M) yrkande om bordläggning.
Ajda Asgari (MP) och José Blanco Garcia (S) yrkar avslag på Peter Freijs (M) yrkande om bordläggning.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras, efter önskemål från Sanna Stjernenfall (S). Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska bordläggas i enlighet med Peter Freijs (M) yrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) och Annica Örtenstrand (C) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
Lokalbehovsanalys för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden till anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf

§72 Redovisning av ekonomiskt stöd till samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor

Diarienummer 2020/ASN 0119 005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour ansökte om och beviljades extra ekonomiskt bidrag med 300 000 kronor år 2021 och 2022 för att starta en samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor i Tyresö.

Användningen av det extra ekonomiska bidraget redovisades utförligt i Tyresö kvinno- och tjejjours verksamhetsberättelse.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning av ekonomiskt stöd till samtalsmottagning förvåldsutsatta kvinnor.pdf

§73 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2022/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari-30 juni. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§74 Redovisning av pågående uppdrag för arbets-marknads och socialnämnden 2022

Diarienummer 2022/ASN 0008 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 6 oktober 2015, § 160, att pågående uppdrag och motioner ska redovisas i samtliga nämnder två gånger per år. Redovisningen ska göras i januari och i augusti.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag och motioner 2022-08 ASN.docx

§75 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för juni och juli 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) hänvisar till det särskilda yttrande han lämnade till arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-06-22 § 56.

Bilagor
Månadsrapport juni och juli 2022 ASN.pdf

§76 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§77 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-06-16, 2022-06-30, 2022-07-14, 2022-07-28, 2022-08-05, 2022-08-11, 2022-08-25

§78 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 44
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 54
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-02 § 44.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-06-21 § 54.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf