Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-09-27

Sammanträde 2022-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour presenterar sig för nämnden.

2 Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2022/ASN 0013 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf

3 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

4 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-09-08 och 2022-09-22.

5 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

6 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Diarienummer 2022/ASNI 0156 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken.pdf
Överflyttning av vårdnaden till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken.pdf

7 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU

Diarienummer 2022/ASNI 0169 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU.pdf

8 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU

Diarienummer 2022/ASNI 0170 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende. Handlingar under utarbetande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU.pdf

§79 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 18:46 till kl. 18:50.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kvinno- och tjejjour presenterar sig för nämnden.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras. Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

§80 Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden

Diarienummer 2022/ASN 0013 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Delårsrapport för tertial 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari till augusti 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Delårsrapporten innehåller mål- och budgetuppföljning, en prognos för helåret 2022 samt uppföljning av uppdrag/politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Delårsrapport för tertial 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden med verksamhetsområde individ- och familjeomsorg med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) hänvisar till det särskilda yttrande han lämnade till arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42 (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 2 2022 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf

§81 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§82 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-09-08 och 2022-09-22.
* Delegationsbeslut om ansökan om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer

Bilagor
Delegationsbeslut om ansökan om bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer.pdf

§83 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§84 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

Diarienummer 2022/ASNI 0156 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende

§85 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU

Diarienummer 2022/ASNI 0169 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende

§86 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st LVU

Diarienummer 2022/ASNI 0170 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende