Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2022/ASN 0001 001

Ärende 1
Diarienummer 2022/ASN 0001 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämndspecifik utbildning presenteras på sammanträdet.

2 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Funkisgruppens boendestöd

Dnr: 2022/ASN 0042 016

Ärende 2
Diarienummer 2022/ASN 0042 016
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun genomförde under april och maj 2022 en granskning av Funkisgruppens boendestöd. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 juni 2022, § 51, visade att verksamheten hade områden som behövde utvecklas och åtgärdas. Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.
Förvaltningen har fått en skriftlig handlingsplan där Funkisgruppen beskriver de aktiviteter de arbetar med för att åtgärda identifierade brister (se bilaga). Förvaltningen har också tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen haft ett möte med representanter från Funkisgruppen då planen gicks igenom.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att åtgärderna som Funkisgruppen har genomfört och planerar att genomföra är tillräckliga och adekvata för att säkerställa att de brister som framkom vid granskningen rättas till. Förvaltningen avser att göra en uppföljning under våren 2023 för att säkerställa att förbättringarna är genomförda och hållbara på sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Funkisgruppens boendestöd.pdf
Handlingsplan Funkisgruppen AB 2022-09-30.pdf

3 Utvärdering av Pusselbiten, lärstudio med behandling

Dnr: 2020/ASN 0053 52

Ärende 3
Diarienummer 2020/ASN 0053 52
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Projektet Pusselbiten, lärstudio med behandling, avslutas och övergår till ordinarie verksamhet 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj 2019 i uppdrag av respektive nämnd att i samverkan driva en resursskola med behandling som projekt under tre år. Efter två år skulle projektet utvärderas, och beslut om övergång till ordinarie verksamhet skulle fattas.
Utvärderingen visar att både elever, vårdnadshavare samt medarbetare inom förvaltningarna och verksamheten anser att Pusselbiten erbjuder en god verksamhet. De nyttor som förstudien lyfte fram med en lokal lärstudio med behandling bedöms vara uppfyllda.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att verksamheten ska utökas med elever i åk 7-9 från och med läsåret 22/23.2 Att utöka Pusselbiten till upp till 16 elever för åk 1-9 med en grundbemanning på cirka 10,5 heltidstjänster ger troligen en ekonomisk besparing samtidigt som fler elever får möjlighet att gå i skolan i sin hemkommun.
En förutsättning för Pusselbitens verksamhet är permanenta lokaler anpassade till verksamhetens behov. Lokalfrågan behöver därför utredas vidare.
Kostnaden för insatsen är kopplad till antalet elever varför kostnaden bör balanseras årligen i förhållande till antalet elever.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pusselbiten lärstudio med behandling.pdf

4 Granskning av Öppna förskolan i Tyresö

Dnr: 2022/ASN 0068 016

Ärende 4
Diarienummer 2022/ASN 0068 016
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten för Öppna förskolan i Tyresö noteras
2. De utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att utveckla. Dessa följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie planen för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt 25 kap. 8 § skollagen ansvar för att följa upp och utvärdera verksamheten i öppna förskolan.
Granskningsrapporten visar att den öppna förskolan i Tyresö kommun i stora delar har en god pedagogisk verksamhet för barnen och erbjuder social kontakt, gemenskap och stöd till de vuxna medföljande besökarna. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om lokaler och lärmiljö, arbetet med att främja utrikes födda vårdnadshavares väg in i samhället, samt kompetensutveckling för personalen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granskning av Öppna förskolan i Tyresö.pdf
Granskningsrapport Öppna förskolan 2022-09-09.pdf

5 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Dnr: 2022/ASN 0110

Ärende 5
Diarienummer 2022/ASN 0110
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,1 beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
SKR:s styrelse har i juni 2022 beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under 2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förlängning av medverkan i gemensam kunskapsstyrning.pdf
Samlat beslutsunderlag 2018-12-14.pdf
Information om ställningstagande 2022-08-30.pdf

6 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2023

Dnr: 2022/ASN 0017 001

Ärende 6
Diarienummer 2022/ASN 0017 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträdestider planeras fristående från kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2023.pdf

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2022/ASN 0006 001

Ärende 7
Diarienummer 2022/ASN 0006 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 juli - 30 september. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

8 Månadsrapport

Dnr: 2022/ASN 0002 001

Ärende 8
Diarienummer 2022/ASN 0002 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall förseptember 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport september 2022 ASN.pdf

9 Information från förvaltningen

Dnr: 2022/ASN 0003 001

Ärende 9 Diarienummer 2022/ASN 0003 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2022/ASN 0004 001

Ärende 10
Diarienummer 2022/ASN 0004 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-10-06 och 2022-10-20.

11 Meddelanden

Dnr: 2022/ASN 0005 001

Ärende 11
Diarienummer 2022/ASN 0005 001
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatisk.pdf


Sida
1 (12)

Beslutande organ
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-10-25
Sida
1 (1)
Beslutande organ
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Handlingstyp
Kallelse
Mötesdatum
2022-10-25
Sida
12 (12)

§87 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Ärendet utgår

§88 Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Funkisgruppens boendestöd

Diarienummer 2022/ASN 0042 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från Tyresö kommun genomförde under april och maj 2022 en granskning av Funkisgruppens boendestöd. Granskningen, som redovisades för arbetsmarknads- och socialnämnden den 22 juni 2022, § 51, visade att verksamheten hade områden som behövde utvecklas och åtgärdas.

Verksamheten måste säkerställa att den sociala dokumentationen genomförs enligt gällande lagstiftning samt att personalen har kännedom om vad rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah innebär.

Förvaltningen har fått en skriftlig handlingsplan där Funkisgruppen beskriver de aktiviteter de arbetar med för att åtgärda identifierade brister (se bilaga). Förvaltningen har också tillsammans med äldre- och omsorgsförvaltningen haft ett möte med representanter från Funkisgruppen då planen gicks igenom.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens bedömning är att åtgärderna som Funkisgruppen har genomfört och planerar att genomföra är tillräckliga och adekvata för att säkerställa att de brister som framkom vid granskningen rättas till. Förvaltningen avser att göra en uppföljning under våren 2023 för att säkerställa att förbättringarna är genomförda och hållbara på sikt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Återrapportering av åtgärder till följd av granskningen av Funkisgruppens boendestöd.pdf
Handlingsplan Funkisgruppen AB 2022-09-30.pdf

§89 Utvärdering av Pusselbiten, lärstudio med behandling

Diarienummer 2020/ASN 0053 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:26 till kl. 19.36.
2. Projektet Pusselbiten, lärstudio med behandling, avslutas och övergår till ordinarie verksamhet 1 januari 2023.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj 2019 i uppdrag av respektive nämnd att i samverkan driva en resursskola med behandling som projekt under tre år. Efter två år skulle projektet utvärderas, och beslut om övergång till ordinarie verksamhet skulle fattas.
Utvärderingen visar att både elever, vårdnadshavare samt medarbetare inom förvaltningarna och verksamheten anser att Pusselbiten erbjuder en god verksamhet. De nyttor som förstudien lyfte fram med en lokal lärstudio med behandling bedöms vara uppfyllda.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att verksamheten ska utökas med elever i åk 7-9 från och med läsåret 22/23.2 Att utöka Pusselbiten till upp till 16 elever för åk 1-9 med en grundbemanning på cirka 10,5 heltidstjänster ger troligen en ekonomisk besparing samtidigt som fler elever får möjlighet att gå i skolan i sin hemkommun.

En förutsättning för Pusselbitens verksamhet är permanenta lokaler anpassade till verksamhetens behov. Lokalfrågan behöver därför utredas vidare.

Kostnaden för insatsen är kopplad till antalet elever varför kostnaden bör balanseras årligen i förhållande till antalet elever.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
Projektet Pusselbiten, lärstudio med behandling, avslutas och övergår till ordinarie verksamhet 1 januari 2023.

Yrkanden
Peter Freij (M), Tomas Forsberg (S), Jörgen Nilsson (SD), Annica Örtenstrand (C) och Heinz Sjögren (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras, efter önskemål från Peter Freij (M). Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller förslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Bo Richter (V) och Cecilia Sköld (KD) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om de hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Pusselbiten lärstudio med behandling.pdf

§90 Granskning av Öppna förskolan i Tyresö

Diarienummer 2022/ASN 0068 016

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Granskningsrapporten för Öppna förskolan i Tyresö noteras
2. De utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att utveckla. Dessa följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie planen för granskning.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt 25 kap. 8 § skollagen ansvar för att följa upp och utvärdera verksamheten i öppna förskolan.

Granskningsrapporten visar att den öppna förskolan i Tyresö kommun i stora delar har en god pedagogisk verksamhet för barnen och erbjuder social kontakt, gemenskap och stöd till de vuxna medföljande besökarna. Utvecklingsområden som rapporten nämner handlar om lokaler och lärmiljö, arbetet med att främja utrikes födda vårdnadshavares väg in i samhället, samt kompetensutveckling för personalen.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Granskningsrapporten för Öppna förskolan i Tyresö noteras
2. De utvecklingsområden som finns åläggs verksamheten att utveckla. Dessa följs upp vid nästa granskningstillfälle enligt den ordinarie planen för granskning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Granskning av Öppna förskolan i Tyresö.pdf
Granskningsrapport Öppna förskolan 2022-09-09.pdf

§91 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Diarienummer 2022/ASN 0110

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Beskrivning av ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR,1 beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).
SKR:s styrelse har i juni 2022 beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024. Skälet till förlängningen är att SKR:s tillträdande styrelse under 2023 kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt. Dessutom kan konsekvenserna av en ny socialtjänstlag tas med som utgångspunkt.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Tyresö kommuns medverkan till gemensam finansiering av Sveriges Kommuner och Regioners samlade system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, förlängs till och med 2024, i enlighet med rekommendation.

Yrkanden
Peter Freij (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Förlängning av medverkan i gemensam kunskapsstyrning.pdf
Samlat beslutsunderlag 2018-12-14.pdf
Information om ställningstagande 2022-08-30.pdf

§92 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2023

Diarienummer 2022/ASN 0017 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess. Individutskottets sammanträdestider planeras fristående från kommunens styrprocess.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden och individutskottet 2023.pdf

§93 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2022/ASN 0006 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 juli - 30 september. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

§94 Månadsrapport

Diarienummer 2022/ASN 0002 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall förseptember 2022 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Särskilda yttranden
Peter Freij (M) hänvisar till det särskilda yttrande han lämnade till arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42 (bilaga).

Bilagor
Månadsrapport september 2022 ASN.pdf
Särskilt yttrande (M) arbetsmarknads- och socialnämnden 2022-05-24 § 42.pdf

§95 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§96 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/ASN 0004 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2022-10-06 och 2022-10-20.

§97 Meddelanden

Diarienummer 2022/ASN 0005 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatisk.pdf