Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-01-02

Sammanträde 2023-01-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jurist Maria Nevskaya-Klein informerar om grundläggande juridik som rör arbetsmarknads- och socialnämndens arbete.

2 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2023

Diarienummer 2022/ASN 0131

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till individutskottet för 2 januari 2023 till 31 december 2023 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknads och socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Förslaget är enligt bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2023.pdf
Bilaga - nomineringar till val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2023.pdf

3 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning och personligt förordnande avseende beslut enligt LVU och LVM

Diarienummer 2022/ASN 0132

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Namngivna personer enligt bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning förordnas att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
2. Tidigare förordnanden upphör samtidigt att gälla.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kompletterande beslutanderätt anges direkt i lag och förekommer i vissa bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Medan ordförande har denna rätt i egenskap av sin befattning måste annan ledamot eller tjänsteperson få ett personligt förordnande för att ges möjlighet att fatta sådana beslut. Den kompletterande beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.
Vilka ledamöter som av nämnden fått personliga förordnanden att utöva kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 1 i delegationsordningen.
Personliga förordnanden för beslutanderätt som föreslås tilldelas tjänstepersoner hos Socialjouren Sydost framgår också av bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personligt förordnande enligt LVU och LVM.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden reviderad.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

4 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/ASN 0126

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

5 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

6 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Diarienummer 2022/ASNI 0244 52

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende.

7 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Diarienummer 2022/ASN 0140

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende

8 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Diarienummer 2022/ASN 0141

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende

9 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Diarienummer 2022/ASN 0142

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende

10 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

Diarienummer 2022/ASN 0143

Beskrivning av ärendet
Sekretessärende

§1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2022/ASN 0001 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunjurist Maria Knutsson informerar om grundläggande juridik som rör arbetsmarknads- och socialnämndens arbete.

§2 Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet

Diarienummer 2022/ASN 0131

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande väljs till individutskottet för 2 januari 2023 till 31 december 2023 enligt förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet
Individutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsmarknadsoch socialnämnden har att välja dessa ledamöter och ersättare. Bland ledamöterna väljs en ordförande och en vice ordförande. Förslaget är enligt bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2023.pdf
Bilaga - nomineringar till val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i individutskottet 2023.pdf

§3 Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning och

Diarienummer 2022/ASN 0132

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Namngivna personer enligt bilaga 1 i arbetsmarknads- och socialnämndens delegationsordning förordnas att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
2. Tidigare förordnanden upphör samtidigt att gälla.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Kompletterande beslutanderätt anges direkt i lag och förekommer i vissa bestämmelser i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Medan ordförande har denna rätt i egenskap av sin befattning måste annan ledamot eller tjänsteperson få ett personligt förordnande för att ges möjlighet att fatta sådana beslut. Den kompletterande beslutanderätten ska endast utövas när nämndens eller utskottets beslut inte kan avvaktas.

Vilka ledamöter som av nämnden fått personliga förordnanden att utöva kompletterande beslutanderätt framgår av bilaga 1 i delegationsordningen.
Personliga förordnanden för beslutanderätt som föreslås tilldelas tjänstepersoner hos Socialjouren Sydost framgår också av bilaga 1.

Bilagor
Tjänsteskrivelse personligt förordnande enligt LVU och LVM.pdf
Bilaga 1 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden reviderad - ny enligt inskickade förslag.pdf
Bilaga 2 Delegationsordning arbetsmarknads- och socialnämnden med ändringsmarkeringar.pdf

§4 Dataskyddsombud till arbetsmarknads- och socialnämndens

Diarienummer 2022/ASN 0126

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Stefan Vallin, Säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Dataskyddsombud kommunstyrelsens verksamhetsområden.pdf

§5 Information från förvaltningen

Diarienummer 2022/ASN 0003 001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.