Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-06-20

Sammanträde 2023-06-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2023/ASN 0001

Ärende 1

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Yasemin Esen, enhetschef för försörjningsstödsenheten och Lisa Lönegård, enhetschef för Centrum för arbete och integration, informerar nämnden om kommunens arbete med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete.

2 Översyn av omkostnadsersättning till jourhem i kommunal regi

Ärende 2 Diarienummer 2023/ASN 0057
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Omkostnadsersättningen till jourhem i egen regi höjs till samma omkostnadsersättning som SKR rekommenderar för familjehem 2023, det vill säga 226 kr per dygn för barn under 13 år och 255 kr per dygn för ungdomar 13-19 år.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg.
3. Socialsekreterare får delegation att besluta om ersättning till jourhem i egen regi i enlighet med SKR:s rekommendationer avseende omkostnadsersättning i familjehem.
4. Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKR:s rekommendationer.
Beskrivning av ärendet
En översyn av omkostnadsersättningen för jourhem i egen regi har genomförts. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att omkostnadsersättningen höjs till 226 kr/dygn för barn under 13 år och 255 kr/dygn för ungdomar 13-19 år. Detta överensstämmer med vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar i ersättning för familjehem, och ligger i nivå med vad närliggande kommuner ersätter för omkostnader i jourhem.
Bilagor
Tjänsteskrivelse - Översyn av ersättning till jourhem.pdf

3 Månadsrapport

Ärende 3 Diarienummer 2023/ASN 0003
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.
Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för maj 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
Handlingar är under utarbetande.

4 Information från förvaltningen

Dnr: 2023/ASN 0004

Ärende 4

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2023/ASN 0005

Ärende 5

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-06-01, 2023-06-09 och 2023-06-15.
* Delegationsbeslut gällande extra föreningsbidrag till Tyresö tjej- och kvinnojour

Bilagor
Delegationsbeslut gällande extra föreningsbidrag till Tyresö tjej- och kvinnojour.pdf

6 Meddelanden

Ärende 6 Diarienummer 2023/ASN 0006
Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-05-10
* Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-05-11
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-05-25 § 35
* Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026
Handlingar är under utarbetande.
Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-05-10.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-05-11.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-05-25 § 35.pdf
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026.pdf

7 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

8 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

§53 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Yasemin Esen, enhetschef för försörjningsstödsenheten och Lisa Lönegård, enhetschef för Centrum för arbete och integration, informerar nämnden om kommunens arbete med ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och integrationsarbete.

Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20230620.pdf (76 kb)

§54 Översyn av omkostnadsersättning till jourhem i kommunal regi

Diarienummer 2023/ASN 0057

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från kl. 19:15 till kl. 19.20.
2. Omkostnadsersättningen till jourhem i egen regi höjs till samma omkostnadsersättning som SKR rekommenderar för familjehem 2023, det vill säga 226 kr per dygn för barn under 13 år och 255 kr per dygn för ungdomar 13-19 år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg.
4. Socialsekreterare får delegation att besluta om ersättning till jourhem i egen regi i enlighet med SKR:s rekommendationer avseende omkostnadsersättning i familjehem.
5. Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKR:s rekommendationer.

Beskrivning av ärendet
En översyn av omkostnadsersättningen för jourhem i egen regi har genomförts. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår att omkostnadsersättningen höjs till 226 kr/dygn för barn under 13 år och 255 kr/dygn för ungdomar 13-19 år. Detta överensstämmer med vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar i ersättning för familjehem, och ligger i nivå med vad närliggande kommuner ersätter för omkostnader i jourhem.

Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:
1. Mötet ajourneras från kl. 19:15 till kl. 19.20.
2. Omkostnadsersättningen till jourhem i egen regi höjs till samma omkostnadsersättning som SKR rekommenderar för familjehem 2023, det vill säga 226 kr per dygn för barn under 13 år och 255 kr per dygn för ungdomar 13-19 år.
3. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 3 Individ- och familjeomsorg.
4. Socialsekreterare får delegation att besluta om ersättning till jourhem i egen regi i enlighet med SKR:s rekommendationer avseende omkostnadsersättning i familjehem.
5. Ersättningen justeras årligen i enlighet med SKR:s rekommendationer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Översyn av ersättning till jourhem.pdf

§55 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för maj 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
AoS Månadsrapport maj 2023.pdf

§56 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande förvaltningschef Catrin Ullbrand lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20230620.pdf (76 kb)

§57 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-06-01, 2023-06-09 och 2023-06-15.
* Delegationsbeslut gällande extra föreningsbidrag till Tyresö tjej- och kvinnojour

Bilagor
Delegationsbeslut gällande extra föreningsbidrag till Tyresö tjej- och kvinnojour.pdf

§58 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-05-10
* Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-05-11
* Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-05-25 § 35
* Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-05-10.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 2023-05-11.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-05-25 § 35.pdf
Regler för ersättares tjänstgöring mandatperioden 2023-2026.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf
Arbetslösheten trendlinjer maj.pdf

§59 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

§60 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

§61 Upphörande av umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p och 2p vid placering

§62 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU

§63 Umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st 1p LVU