Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2023-11-21

Sammanträde 2023-11-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ASN 0001

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Biträdande rektor Ann-Sofie Bjärkeblad informerar om SFI.

2 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden 2024

Diarienummer 2023/ASN 0108

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden under 2024 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.

Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden 2024.pdf

3 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för oktober 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
AoS Månadssrapport oktober 2023.pdf

4 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

5 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-10-05, 2023-10-18 och 2023-10-24.
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2024.

6 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik Handlingar är under utarbetande.
* IVO - Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter
* Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2023-10-11

Bilagor
IVO - Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter.pdf

§80 Nämndspecifik utbildning - ärendet utgår

§81 Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden 2024

Diarienummer 2023/ASN 0108
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för arbetsmarknads- och socialnämnden under 2024 föreslås fastställas enligt förvaltningens förslag. Förslaget för arbetsmarknads- och socialnämnden bygger på årshjulet för kommunens styrprocess.
Ordförandeförslag
Ordförande Ajda Asgari (MP) föreslår att arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att:

* Datum för arbetsmarknads- och socialnämnden under 2024 fastställs enligt förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller det.
Bilagor
Tjänsteskrivelse sammanträdesdatum arbetsmarknads- och socialnämnden 2024.pdf

§82 Månadsrapport

Diarienummer 2023/ASN 0003
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för oktober 2023 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.
Bilagor
AoS Månadssrapport oktober 2023.pdf

§83 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ASN 0004
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

§84 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ASN 0005
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2023-10-05, 2023-10-18 och 2023-10-24.
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2024.

§85 Meddelanden

Diarienummer 2023/ASN 0006
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* IVO - Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter
* Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2023-10-11

Bilagor
IVO - Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter.pdf
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§86 Överflyttning av vårdnad till tillfällig förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 d § föräldrabalken

§87 Överflyttning av vårdnad till tillfällig förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 d § föräldrabalken