Din position: Hem > Tyresö kommun > Arbetsmarknads- och socialnämnden > Sammanträde 2024-04-18

Sammanträde 2024-04-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Nämndspecifik utbildning

Dnr: 2024/ASN 0037

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mathias Arweson Grande, enhetschef för Hästskons stöd- och boendeenhet, informerar nämnden om enhetens verksamhet samt arbetet med metoden Motivational Interviewing (MI).

2 Återrapportering av åtgärder vid brister inom stödboendet Källan

Dnr: 2023/ASN 0101

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning har genomfört en granskning av stödboendet Källan. Granskningen visade att det fanns brister i verksamhetens journalföring och lokaler. Förvaltningen har vidtagit åtgärder vad gäller journalföring och en behovsanalys gällande åtgärder av lokalerna har genomförts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Återrapportering av åtgärder vid brister inom stödboendet Källan.pdf

3 Redovisning av statsbidrag 2023

Dnr: 2024/ASN 0046

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf

4 Redovisning av nämnduppdrag - Tyresömodell för samverkan för rätt stöd och insatser till personer inom socialpsykiatrin

Dnr: 2020/ASN 0113 52

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
2021-01-26 gav arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag åt arbetsmarknads- och socialförvaltningen att ta fram arbetssätt för samverkan inom kommunen kring personer med psykisk funktionsnedsättning (§ 3). Avdelningschef Catrin Ullbrand redovisar för nämnden hur arbetet med uppdraget har sett ut sedan dess.

Bilagor
Nämnduppdrag samverkan ÄoO och AoS 2023.pptx

5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Dnr: 2023/ASN 0154

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.

En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari - 31 mars 2024. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

Bilagor
Statistik över ej verkställda beslut enligt SoL.pdf

6 Månadsrapport

Dnr: 2024/ASN 0065

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2024 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Bilagor
Månadsrapport AoS mars.pdf

7 Information från förvaltningen

Dnr: 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr: 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.

Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2024-03-21 och 2024-04-04
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap, 2024/ASN 0036
* Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, 2024/ASN 0047
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag, 2024/ASN 0066

Bilagor
Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.pdf
Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap.pdf

9 Meddelanden

Dnr: 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik.pdf

§33 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2024/ASN 0037

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mathias Arweson Grande, enhetschef för Hästskons stöd- och boendeenhet, informerar nämnden om enhetens verksamhet samt arbetet med metoden Motivational Interviewing (MI).

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20240418.pdf (119 kb)

§34 Återrapportering av åtgärder vid brister inom stödboendet Källan

Diarienummer 2023/ASN 0101

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mathias Arweson Grande, enhetschef för Hästskons stöd- och boendeenhet återrapporterar.
Kvalitetscontrollers från enheten för juridik och utredning har genomfört en granskning av stödboendet Källan. Granskningen visade att det fanns brister i verksamhetens journalföring och lokaler. Förvaltningen har vidtagit åtgärder vad gäller journalföring och en behovsanalys gällande åtgärder av lokalerna har genomförts.

§35 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2024/ASN 0046

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Informationen meddelas kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Enligt den kommunövergripande rutinen för hantering av riktade statsbidrag ska nämnden i april varje år redovisa en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden hanterat. Arbetsmarknads- och socialnämnden har vidare ett ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Socialstyrelsen.

§37 Rapportering av ej verkställda beslut enligt kap 4 kap. 1 § SoL

Diarienummer 2023/ASN 0154

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har enligt 16 kap. 6f-h§ Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorgs (IVO). Skyldigheten gäller även att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen sker på individnivå en gång per kvartal. En avidentifierad information redovisas i statistikform till nämnd och därefter till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
En prövning av barnets bästa har inte genomförts vid sammanställningen av ej verkställda beslut. Beslut som inte kan verkställas kan innebära negativa konsekvenser för barn genom att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Barnrättsperspektivet ska beaktas i varje enskilt ärende när ett beslut som berör barn fattas och när ett beslut som berör barn ej kan verkställas.
Vid detta sammanträde gäller rapporteringen perioden 1 januari - 31 mars 2024. Ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL rapporteras.

§38 Månadsrapport

Diarienummer 2024/ASN 0065

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten avser utfall för mars 2024 avseende arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden. Rapporten avser såväl myndighet som verksamhet i kommunal regi.

Särskilda yttranden
Annika Örtenstrand (C) anmäler särskilt yttrande, se bilaga.

 

§39 Information från förvaltningen

Diarienummer 2024/ASN 0004

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Catrin Ullbrand lämnar muntlig information vid sammanträdet rörande arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområden.

 

 

Beslut/Protokollsutdrag
§39_prot_20240418.pdf (119 kb)

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/ASN 0005

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, tjänstemän och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redovisas beslut som är fattade med stöd av nämndens delegationsordning. Anmälan avser utskottsbeslut, tjänstemannabeslut och ordförandebeslut.
Följande delegationsbeslut anmäls:
* Individutskottets protokoll 2024-03-21 och 2024-04-04
* Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap, 2024/ASN 0036
* Delegationsbeslut om ansökan om verksamhetsbidrag för förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, 2024/ASN 0047
* Delegationsbeslut om ansökan om statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag, 2024/ASN 0066
* Delegationsbeslut om ansökan om bidrag för flyktingguider och familjekontakter 2024/ ASN 0068

 

§41 Meddelanden

Diarienummer 2024/ASN 0006

Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut
- Informationen noteras.

eskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisas följande meddelanden:
* Arbetslöshetsstatistik
* Protokoll från kommunala tillgänglighetsrådet 2024-04-10