Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-05-25

Sammanträde 2022-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende - Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott

Diarienummer 2022/BUN 0048 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022. Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott - BUN.pdf
Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott- BUN.pdf

2 Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens VO 1 och 2

Diarienummer 2022/BUN 0012 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Delårsrapport för tertial 1 2022 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2022 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf

3 Ombyggnad Kumla skola

Diarienummer 2020/BUN 0109 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola godkänns.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden för förslag till beslut till kommunstyrelsen
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
4. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av ombyggnation och renovering. En förstudie har tidigare genomförts för att se över renoveringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Projekt är uppstartat där har det framkommit ny fakta som gör att projektbudgeten behöver justeras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola.pdf

4 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2021/BUN 0109 12

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Uppförande av tillfälliga skollokaler ändras från tidigare beslutad placering vid Wättinge till platsen söder om gymnasiet enligt förstudiens alternativ A, godkänns.
2. Förvaltningens förslag om att inte uppföra kök och matsal intill paviljongsskolan, godkänns.

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår planering för att två nya skolor ska byggas. Beslut är fattat att Njupkärrs skola ska rivas och en ny skola ska uppföras på samma fastighet. En förstudie pågår om där utredning görs kring att uppföra en ny skola vid Stimmet. Om beslut fattas att bygga en ny skola behöver Stimmets skola rivas för att en ny skola ska kunna uppföras på fastigheten.
Skolverksamheten på Njupkärrs skola behöver evakueras till tillfälliga lokaler under byggtiden. När nya Njupkärr skola är klar kan Stimmets skola evakueras till samma lokaler under tiden då den nya skolan på Stimmet byggs.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, placering av tillfällig paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf

5 Revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid

Diarienummer 2022/BUN 0056 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2020-12-09.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje 2020-12-09.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje.pdf
Riktlinjer förskola.pdf

6 Gratis mensskydd i skolan - ordförandeuppdrag

Diarienummer 2022/BUN 0040 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på nämndsammanträdet 2022-02-34 i uppdrag enligt ordförandeförslag att utreda hur mensskydd ska tillgängliggöras avgiftsfritt i skolan för grundskolans elever, samt utreda hur uppdraget skulle finansieras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse mensskydd, maj 2022.pdf
Ordförandeuppdrag, mensskydd.pdf

7 Revidering av arbetsgång frånvaro Tyresö kommun grundskola

Diarienummer 2022/BUN 0050 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat arbetsgången med utgångspunkt i riktlinjen om skolplikt som i sin tur reviderades 2021-05-26.
Syftet med en tydlig arbetsgång vid frånvaro i grundskolan är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka skolfrånvaro. En hög giltig frånvaro i lägre åldrar övergår ofta i en hög ogiltig frånvaro på högstadiet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arbetsgång.pdf
Rutin arbetsgång vid frånvaro.pdf

8 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/BUN 0054 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter Stefan Vallins nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

9 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 4 april - 3 maj 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 4 apr - 3 maj.pdf
Kränkande behandling grundskola 4 apr - 3 maj.pdf

10 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag maj.pdf

11 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2022.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Ansökan om tilläggsbelopp förskola april.pdf
Skolskjuts maj 2022.pdf
Avsteg från förskolans riktlinjer.pdf
Skolval, uppskjuten skolplikt, maj 2022.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Bergfotens skola
- Ukrainaläget
- Skolavslutning
- Köläget förskola
- Likabehandlingssamordnare förskola

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 1 och 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§60 Informationsärende - Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och

Diarienummer 2022/BUN 0048 010

Barn- och utbildningsnämndens beslut
-
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7:e december 2021 § 272, Kommundirektören i uppdrag att ta fram ett planeringsunderlag som redovisar ytor för samhällsfunktioner och idrottsändamål. Uppdraget ska vara färdigt senast kvartal 4 2022. Planeringsunderlaget kommer att tas fram som ett komplement till översiktsplanen. Planeringsunderlaget kommer innehålla en inventering av möjliga ytor för att täcka det kommande behovet av samhällsfunktioner fram till 2055 kopplat till den förväntade befolkningsökningen i Tyresös olika kommundelar. Arbetet kommer att förankras med berörda förvaltningar och nämnder.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Information om planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigheter och idrott - BUN.pdf
Planeringsunderlag över ytor för samhällsfastigher och idrott- BUN.pptx

§61 Delårsbokslut 1 för barn- och utbildningsnämndens VO 1 och 2

Diarienummer 2022/BUN 0012 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delårsrapport för tertial 1 2022 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2022 för barn- och utbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet förskola och pedagogisk omsorg samt grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapport för tertial 1 2022 för barn- och utbildningsnämnden med verksamhetsområdena 1 Förskola och pedagogisk omsorg och verksamhetsområde 2 Grundskola inklusive grundsärskola och fritidshem med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delår 1 BUN 2022.pdf
Delårsrapport 1 BUN 2022.pdf

§62 Ombyggnad Kumla skola

Diarienummer 2022/BUN 0109 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola godkänns.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen.
2. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.
3. Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.
4. Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) kommer in med ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kumla skolas lokaler är i behov av ombyggnation och renovering. En förstudie har tidigare genomförts för att se över renoveringsbehovet och möjligheten att bygga om lokalerna till mer ändamålsenliga lokaler. Projekt är uppstartat där har det framkommit ny fakta som gör att projektbudgeten behöver justeras.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att:
Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Behov av utökad budgetram för driftskostnader avseende ökad lokalhyra till grundskolan ska beaktas i kommunplansprocessen inför budgetåret då projektet färdigställs och tas i drift tidigast 2025.

Justerad budget avseende merkostnader för evakueringen finansieras med extra anslag till projektets driftsbudget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, justering av budget för projekt ombyggnad Kumla skola.pdf
PM för utökad budget-Kumla.pdf (sekretess)
Bilaga 2 PM för utökad budget Kumla skola.pdf (sekretess)

§63 Uppförande av tillfällig paviljongskola

Diarienummer 2022/BUN 0109 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Uppförande av tillfälliga skollokaler ändras från tidigare beslutad placering vid Wättinge till platsen söder om gymnasiet enligt förstudiens alternativ A, godkänns.
2. Ordförandeförslaget, uppförande av kök och matsal intill paviljongsskolan, godkänns.

Jeanette Hellmark (M) deltar inte i beslutet.
Richard Norin (C) deltar inte i beslutet.
Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Justerad budget läggs in i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar.

Särskilt yttrande
Jeanette Hellmark (M) och Richard Norin (C) lämnar ett gemensamt särskilt yttrande (bilaga).
Åsa de Mander (L) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).
Anja Eklund (MP) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
För att möta framtidens ökade behov av nya grundskoleplatser i centrumområdet pågår planering för att två nya skolor ska byggas. Beslut är fattat att Njupkärrs skola ska rivas och en ny skola ska uppföras på samma fastighet. En förstudie pågår om där utredning görs kring att uppföra en ny skola vid Stimmet. Om beslut fattas att bygga en ny skola behöver Stimmets skola rivas för att en ny skola ska kunna uppföras på fastigheten.

Skolverksamheten på Njupkärrs skola behöver evakueras till tillfälliga lokaler under byggtiden. När nya Njupkärr skola är klar kan Stimmets skola evakueras till samma lokaler under tiden då den nya skolan på Stimmet byggs.

Ordförandeutlåtande
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta att inte bygga ett närliggande kök och matsal till paviljongskolan. Detta skulle innebära att eleverna får gå till gymnasiets matsal för att äta lunch. Det är en asfalterad gång- och cykelbana som är cirka 550 meter enkel väg. För eleverna innebär det att de får en promenad om cirka 10 minuter enkel väg. Skolans schemaläggning skulle påverkas och en del av elevernas skoldag skulle gå åt att promenera till och från matsalen. Det skulle kräva extra personella resurser och anpassningar i form av ramper och liknande.

Förstudien konstaterar att ett kök och matsal intill paviljongen innebär att eleverna och medarbetare kan lägga mindre tid av sin dag för att gå till matsalen och paviljongskolan är inte beroende av gymnasiets utveckling och schemaläggning. Maten tillagas i gymnasiets kök och transporteras med bil. Detta innebär också att det inte blir någon extra belastning på medarbetarna när maten ska transporteras. Närliggande matsal och kök i menar jag också är det bästa för barnen.

Mitt förslag till beslut är därför att kök och matsal uppförs intill paviljongskolan. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att uppförande av tillfälliga skollokaler ändras från tidigare beslutad placering vid Wättinge till platsen söder om gymnasiet enligt förstudiens alternativ A.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget, uppförande av kök och matsal intill paviljongsskolan.

Yrkande
Åsa de Mander (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anja Eklund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Jerry Svensson (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ordförandeutlåtande matsal och kök.pdf
Tjänsteskrivelse, placering av tillfällig paviljongskola.pdf
Bilaga 1 Förstudierapport Tillfällig skolpaviljong.pdf
Bilaga 2 PM Paviljongsskola.pdf
Bilaga 3 Ekonomisk konsekvensanalys.pdf (sekretess)
Bilaga 4 Prövning av barns bästa.pdf

§64 Revidering riktlinje förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm

Diarienummer 2022/BUN 0056 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid antas.
2. Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2020-12-09.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjen för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid. Den nya reviderade riktlinjen ersätter tidigare antagen riktlinje 2020-12-09.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar revidering av riktlinje för förskola, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid.

Reviderad riktlinje ersätter tidigare riktlinje som antogs 2020-12-09.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse riktlinje.pdf
Riktlinjer förskola.pdf

§65 Gratis mensskydd i skolan - ordförandeuppdrag

Diarienummer 2022/BUN 0040 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick på nämndsammanträdet 2022-02-34 i uppdrag enligt ordförandeförslag att utreda hur mensskydd ska tillgängliggöras avgiftsfritt i skolan för grundskolans elever, samt utreda hur uppdraget skulle finansieras.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse mensskydd, maj 2022.pdf
Ordförandeuppdrag, mensskydd.pdf

§66 Revidering av arbetsgång frånvaro Tyresö kommun grundskola

Diarienummer 2022/BUN 0050 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat arbetsgången med utgångspunkt i riktlinjen om skolplikt som i sin tur reviderades 2021-05-26.

Syftet med en tydlig arbetsgång vid frånvaro i grundskolan är att förebygga, upptäcka och sätta in tidiga insatser för att motverka skolfrånvaro. En hög giltig frånvaro i lägre åldrar övergår ofta i en hög ogiltig frånvaro på högstadiet. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arbetsgång.pdf
Rutin arbetsgång vid frånvaro.pdf

§67 Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/BUN 0054 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter Stefan Vallins nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att konsult Joakim Söderberg, dataskyddssamordnare, utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

Uppdraget gäller från och med den 2022-06-27 och ersätter Stefan Vallins nuvarande uppdrag som dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§67_prot_20220525.pdf (110 kb)

§68 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 4 april - 3 maj 2022.pdf
Kränkande behandling förskola 4 apr - 3 maj.pdf
Kränkande behandling grundskola 4 apr - 3 maj.pdf

§69 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag maj.pdf

§70 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen maj 2022.pdf

§71 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ansökan om tilläggsbelopp förskola april.pdf
Skolskjuts maj 2022.pdf
Avsteg från förskolans riktlinjer.pdf
Skolval, uppskjuten skolplikt, maj 2022.pdf

§72 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Bergfotens skola
- Ukrainaläget
- Skolavslutning
- Köläget förskola
- Likabehandlingssamordnare förskola

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§72_prot_20220525.pdf (132 kb)

§73 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 1 och 2.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220331 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-05-10 § 85.pdf