Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2005-03-21

Sammanträde 2005-03-21

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§10 Tillfällig ändring av delegationsordning

Dnr 2005/BUN 064 002

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 2005-02-16 nämndens delegationsordning. En tillfällig ändring av denna behövs för perioden 2005-03-14 -- 2005-04-25 på grund av vakans på tjänsten som sakkunning för elevhälsan och särskolan under denna period.

Förslag till tillfällig ändring av delegationsordningen redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- fastställa en tillfällig ändring av delegationsordningen i enlighet med bilaga 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

yvnInsNormalen omedelbart justerad, se bilaga 2

--------------------------


§11 Månadsuppföljning av ekonomin

Dnr 2005/BUN 081 042

Ärendebeskrivning

Uppföljningen av nämndens ekonomi till och med februari redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera redovisningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

------------------------------


§12 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut från ordförande, utskott och tjänstemän.

Beslut enligt delegation till utskottet:

Utskott B1.6b Protokoll från utskottets sammanträde 2005-02-08, 2005-03-08

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom B2.7 Ledighet utöver vad rektor beslutar

Mona Nyberg B2.6 Beslut om anpassas skolgång C4 Tillsättning av anställningar mer än 6 månader

Susanne Nyberger C4 Tillsättning tidsbegränsade anställningar

Helene Bergström B3.11 Byte av studieväg

Peteris Smitmanis B3.12 Intagning vid senare tillfälle

Rune Nyberg B3.12 Intagning vid senare tillfälle

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera delegationsbesluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-----------------------

§13 Information

1. Drogundersökning genomförd i gymnasiets årskurs 2. Göran Törnblom inleder nämndens sammanträde med att redovisa undersökningen. Bilaga 1. Dnr 2005/BUN 082-612

2. Resultatbok för läsåret 2003/2004. Bilaga 2:1 och 2:2. Dnr 2005/BUN 083-611.

3. Ändrad ledning för öppna förskolan och öppna skolträffen vid familjecenter. Bilaga 3. Dnr 2005/ BUN 084-001.

4. Ändrad ledning för resursskolan. Bilaga 4. Dnr 2005/BUN 085-001.

5. Kerstin Engberg lämnar en muntlig rapport om platsläget inom förskolan.

6. Redovisning av val av skola, förskoleklass och skolår 6, inför läsåret 2005/2006. Bilaga 5. Dnr 2004/BUN 312-611.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-------------------------


§14 Lokaler i Tyresö Strandområdet i väntan på Breviksskolan

Dnr 2005/BUN 088 291

Ärendebeskrivning

Skolan på Brevikshalvön skall vara färdig inför skolstart 2007.

För att skapa en bättre lokalsituation för Tyresö skola under de närmaste åren krävs att en paviljong inhyrs och placeras vid skolan.

Förvaltningens tjänsteutlåtande redovisas i bilaga 1.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- en paviljong inhyres till Tyresö skola inför höstterminen 2005. Kostnad för 2005 beräknas till cirka 467.000:-, för 2006 till cirka 435.000:- och för 2007 till cirka 217.000. Total kostnad cirka 1.119.000:-.

Ändringsyrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att nämnden beslutar att

- begära att kommunstyrelsen beslutar att en paviljong inhyres till Tyresö skola inför höstterminen 2005.

- Barn- och utbildningsnämnden står för kapitaltjänstkostnad och internhyra från vårterminen 2006 till och med vårterminen 2007.

Yrkandet stöds av socialdemokraterna.

Proposition och röstning

Ordförande ställer ordförandeförslaget mot Mikael Gustafssons (v) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslutar att

- en paviljong inhyres till Tyresö skola inför höstterminen 2005. Kostnad för 2005 beräknas till cirka 467.000:-, för 2006 till cirka 435.000:- och för 2007 till cirka 217.000. Total kostnad cirka 1.119.000:-.

Reservation

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig reservation.