Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2006-05-10

Sammanträde 2006-05-10

Datum
Klockan
18.30
Plats
Bollmora, plan 1

26 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

27 Uppföljning av ekonomin till och med april månad

28 Rapportering av delegationsbeslut

Mötesinformation

 

§26 Uppföljning av ekonomin till och med april månad

Ärendebeskrivning

Redovisningen för april månad skall från Barn- och utbildningsförvaltningen lämnas till kommunens ekonomikontor den 12 maj. Redovisningen översändes till nämndens ledamöter. Eva Dahlgren redovisar att vissa problem finns kring ekonomin för gymnasiet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

-notera informationen.

--------------------------------


§27 Rapportering av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av  ordförande, utskott och tjänstemän.                                                                               

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Marianne Bergbom             B2.9 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 11 ärenden.

B1.5a Avsteg från regler punkt 2.2 när det gäller bibehållande av plats i skolbarnsomsorg, 3 ärenden.

B1.1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg utöver reglerna, 6 ärenden.

B2.14 Elev som ej fullgör skolplikten, 1 ärende.

IngMarie Lindgren              B1.5b Avsteg från regler punkt 2.2 när det gäller utökad tid mer än 15 timmar/vecka, 3 ärenden.

Helene Bergström              B 3.11 Byte av studieväg, 6 ärenden

                                        B3.12 Intagning vid senare tillfälle, 1 ärende

Eva Dahlgren                     Resa inom Norden, Förskolan Speldosan Teddybjörnen till Mariehamn.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera besluten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

-----------------------------


§28 Information

1. Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor.

2. Lotta Strand informerar om genusprojektet.

3. James Walsh informerar om Mobila teamets arbete.

4. Eva Dahlgren rapporterar om intaget av elever till förskoleklass vid Fårdala skola.

5. Mats Fält rapporterar om genomförd historiekonferens.

6. IngMarie Lindgren informerar om barngruppernas storlek på förskolan Ballongen.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- notera informationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

I enlighet med förslag.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson (v) inkommer med ett skriftligt särskilt yttrande.

---------------------------


§29 Tillstånd som enskild dagbarnvårdare – eget barn

Ärendebeskrivning

MN,  ansöker om att bli dagbarnvårdare för enbart eget barn.

M har fått hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar mm. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag för ansökan.Om M önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd. Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn, för MN, under förutsättning att:

- Avtal med bolag lämnas

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) och Marita Bertilsson (s) yrkar att nämnden avslår ansökan.

Propositioner och röstning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- Bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn, för MN, under förutsättning att:

- Avtal med bolag lämnas.

- Utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg lämnas.

Reservationer

Mikael Gustafsson (v) inkommer med en skriftlig reservation.

Marita Bertilsson (s) hänvisar till sin tidigare reservation § 18, 2006-03-22.

---------------------------

§30 Övrigt ärende

Mikael Gustafsson föreslår att det ska tillsättas en utredning som ska se över behovet av och komma med förslag till riktlinjer och miniminivåer för storleken på barngrupper, antalet pedagoger per barn och lokalyta perbarn.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- överlämna ärendet till förvaltningen för beredning.

---------------------------