Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-09-24

Sammanträde 2008-09-24

Datum
Klockan
18.30
Plats
Kommunhuset sammanträdesrum Bollmora
Bilagor till dagordning
Kallelse.pdf (63 kb)

56 Uppföljning av ekonomi för juli månad samt delårsbokslut

Dnr 2008/BUN 092 042

Ordförandens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera uppföljningen till och med juli månad samt delårsbokslutet

Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och med juli 2008 och delårsbokslutet redovisas i bilaga.

Bilagor:
Uppföljning till och med juli månad
Delårsbokslutet

57 Skolråd vid Forellskolan

Dnr 2008/BUN 287 002

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att avveckla skolrådet vid Forellskola och entlediga de valda representanterna.

Beskrivning av ärendet
Nämnden beslutade, 2000-10-25 § 53, efter förslag från rektor för Forellskolan och ordförande i Forellskolans föräldraförening att inrätta ett lokalt skolråd vid Forellskolan. Skolrådet har arbetat efter den arbetsordning som kommunfullmäktige beslutade om 1996.

De föräldrar som varit representanter i Skolrådet och rektor vid Forellskolan kommer att arbeta vidare genom Forellskolans föräldraråd men använda sig av andra arbetsformer än de som reglerats för skolrådet.

Ordförandeutlåtande
Jag har förståelse för att Forellskolans skolråd vill upphöra med sin verksamhet men vill samtidigt poängtera att det är angeläget att föräldrarådet blir ett aktivt råd med nära samarbete med ledningen och arbetslagen på skolan.

58 Läsårstider 2009/2010

Dnr 2008/BUN 325 608

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2009/2010 enligt nedan.
- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Beskrivning av ärendet
Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminernas början och slut.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminernas början och slut.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt grundskoleförordningen 4 kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

2009/2010
Verksamhetsår För lärare (Torsdag) 13 augusti 2009 t.o.m (Torsdag) 17 juni 2010
Läsår elever (Torsdag) 20 augusti 2009 t.o.m (Tisdag) 22 december 2009
(Torsdag) 7 januari 2010 t.o.m (Onsdag) 9 juni 2010

Lovdagar:
Lov 29 och 30 oktober 2009
Jullov 23 december 2009 - 6 januari 2010
Sportlov v 9 (1 mars - 5 mars 2010)
Lov v 13 1 april, skärtorsdagen
Påsklov v 14 (6 – 9 april 2010)
Lov v 19 14 maj 2010

59 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2008/BUN 319 716

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- nämnden beslutar att bevilja ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för Else-Beth Spegel från och med den 1 oktober, under förutsättning att
- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Beskrivning av ärendet
Else-Beth Spegel, ansöker om tillstånd som enskild dagbarnvårdare och önskar starta sin verksamhet den 1 oktober.

Else-Beth är utbildad barnskötare. Hon har varit verksam som kommunal dagbarnvårdare i Tyresö under 38 år. Else-Beth har sin verksamhet i Öringe.

Else-Beth får goda referenser från biträdande rektor (nuvarande chef) där hon arbetar. Hon fungerar utmärkt som dagbarnvårdare. Hon beskrivs som lugn, bra med barn, tydliga regler och bra aktiviteter samt material i verksamheten. Else-Beth har en genomtänkt idé med sin verksamhet. Hon vill ge god omsorg där barnets trygghet och trivsel sätts främst, barnets behov av att utvecklas tillgodoses och att barnen får en bra social träning

I området finns flera förskolor och flera enskilda dagbarnvårdare.

Else-Beth har lämnat in godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan. Förhandling har genomförts med Kommunal.

Bilagor
Ansökan
Utdrag ur belastningsregister
Verksamhetsbeskrivning

60 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för Lena Sivars Becker under förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Beskrivning av ärendet
Lena Sivars Becker ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Bilaga:
Ansökan

61 Yttrande över motion - socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Ordförandens förslag till beslut
- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Lilian Nylinder, Marie Åkesdotter och Johan Rydén samtliga (mp) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Förvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt system för socioekonomisk ersättning till kommunens skolor. Detta arbete inleddes för en tid sedan. Resultatet kommer att redovisas under hösten.

Målsättningen är att skapa ett system som är relativt enkelt att administrera och samtidigt upplevs som rättvist av de berörda.

Innan det nya förslaget presenterats för nämnden är det inte möjligt att ta ställning till eventuella avsteg från de generella regler som styr fördelningen av den socioekomiska ersättningen.

Mot denna bakgrund bör motionen anses besvarad.

62 Yttrande över motion - samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor

Ordförandens förslag till beslut
- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna hävdar att kommunen inte ställer krav i tillräcklig utsträckning på den verksamhet som drivs av andra huvudmän. Så är inte fallet. Både förvaltning och nämnden ägnar avsevärd tid åt att fälja upp verksamheten inom dessa enheter. Vad gäller skolan så vilar huvudansvaret för detta på Skolverket. Tyresö kommun har god insyn i den verksamhet som har andra huvudmän.

Som påpekas i förvaltningens svar pågår en översyn av kommunens regler och tillämpningsföreskrifter av fristående verksamhet som kommer att redovisas under hösten.

Mot denna bakgrund föreslår jag att motionen ska anses besvarad.

63 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2008/BUN 052 002

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till ordförande:
Mats Fält Beviljat 11 ansökningar om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för eget barn

Beslut enligt delegation till tjänstemän:
Birgitta Wigren B1 Avsteg från 15-timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 2 ärenden under juni, 5 ärenden under augusti varav 4 avslag
B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet 4 ärenden under juni
B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 5 ärenden varav 1 avslag under maj, 7 ärenden under juni, 5 ärenden under juli varav 4 avslag, 7 ärenden under augusti varav 5 avslag
D5 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 1 ärende
D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 6 ärenden under juni, 1 ärende augusti

Ulrica Andersson B1 Avsteg från regler för skolverksamhet och förskoleverksamhet, 5 ärenden
A3 Omprövning av beslut om avsteg från regler för skolverksamhet och förskoleverksamhet 2 ärenden

Margreth Reiniusson E 1 Mottagande i särskola, 4 ärenden under maj
E 7 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 9 ärenden under maj, 16 ärenden under juni Inga delegationsbeslut under juli

Susanne Nyberger Inga delegationsbeslut under juni, juli och augusti
Pia Höglund Inga delegationsbeslut under mars, april, maj och juni
Lena Jansson Inga delegationsbeslut under maj och juni
Margot Valegård Inga delegationsbeslut under juni, juli och augusti

64 Information

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet
1. Förvaltningschefens information
2. Information om budgetunderlag 2009.
3. Ansvarsförhållande för särskoleverksamheten i Tyresö Kommun, Dnr 2008/BUN 277-001.
4. Verksamhetsberättelse 2007/2008: Första året med Tyresö skoldatatek, Dnr 2008/BUN 326- 610.
5. Information om resultatet av skolval 2008, Dnr 2008/BUN 327-611
6. Information om elevers betygsresultat vid Tyresös grundskolor våren 2008. Dnr 2008/BUN 328-611.
7. Datainspektionens beslut efter tillsyn, Dnr 2008/BUN 015-004.
Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (65 kb)
Mötesinformation

 

§56 Uppföljning av ekonomi för juli månad samt delårsbokslut

Dnr 2008/BUN 092 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera uppföljningen till och med juli månad samt delårsbokslutet.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med juli 2008 och delårsbokslutet redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera uppföljningen till och med juli månad samt delårsbokslutet.

Bilagor:

 1. Uppföljning till och med juli månad
 2. Delårsbokslutet

§57 Skolråd vid Forellskolan

Dnr 2008/BUN 287 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att avveckla skolrådet vid Forellskolan och entlediga de valda representanterna.

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade, 2000-10-25 § 53, efter förslag från rektor för Forellskolan och ordförande i Forellskolans föräldraförening att inrätta ett lokalt skolråd vid Forellskolan. Skolrådet har arbetat efter den arbetsordning som kommunfullmäktige beslutade om 1996.

De föräldrar som varit representanter i Skolrådet och rektor vid Forellskolan kommer att arbeta vidare genom Forellskolans föräldraråd men använda sig av andra arbetsformer än de som reglerats för skolrådet.

Ordförandeutlåtande

Jag har förståelse för att Forellskolans skolråd vill upphöra med sin verksamhet men vill samtidigt poängtera att det är angeläget att föräldrarådet blir ett aktivt råd med nära samarbete med ledningen och arbetslagen på skolan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att avveckla skolrådet vid Forellskola och entlediga de valda representanterna.

Bilagor:

1. Protokoll från skolrådet

§58 Läsårstider 2009/2010

Dnr 2008/BUN 325 608

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2009/2010 enligt nedan.

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Beskrivning av ärendet

Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminernas början och slut.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt grundskoleförordningen 4 kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

2009/2010

Verksamhetsår För lärare (Torsdag) 13 augusti 2009 t.o.m (Torsdag) 17 juni 2010

Läsår elever (Torsdag) 20 augusti 2009 t.o.m (Tisdag) 22 december 2009

(Torsdag) 7 januari 2010 t.o.m (Onsdag) 9 juni 2010

Lovdagar:

Lov 29 och 30 oktober 2009

Jullov 23 december 2009 - 6 januari 2010

Sportlov v 9 (1 mars - 5 mars 2010)

Lov v 13 1 april, skärtorsdagen

Påsklov v 14 (6 – 9 april 2010)

Lov v 19 14 maj 2010

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2009/2010 enligt ovan

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

§59 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare

Dnr 2008/BUN 319 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bevilja ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för Else-Beth Spegel från och med den 1 oktober, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Beskrivning av ärendet

Else-Beth Spegel, ansöker om tillstånd som enskild dagbarnvårdare och önskar starta sin verksamhet den 1 oktober.

Else-Beth är utbildad barnskötare. Hon har varit verksam som kommunal dagbarnvårdare i Tyresö under 38 år. Else-Beth har sin verksamhet i Öringe.

Else-Beth får goda referenser från biträdande rektor (nuvarande chef) där hon arbetar. Hon fungerar utmärkt som dagbarnvårdare. Hon beskrivs som lugn, bra med barn, tydliga regler och bra aktiviteter samt material i verksamheten. Else-Beth har en genomtänkt idé med sin verksamhet. Hon vill ge god omsorg där barnets trygghet och trivsel sätts främst, barnets behov av att utvecklas tillgodoses och att barnen får en bra social träning

I området finns flera förskolor och flera enskilda dagbarnvårdare.

Else-Beth har lämnat in godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan. Förhandling har genomförts med Kommunal.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bevilja ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för Else-Beth Spegel från och med den 1 oktober, under förutsättning att

- F-skattsedel (inregistrerad firma) kan uppvisas.

Bilagor

 1. Ansökan
 2. Utdrag ur belastningsregister
 3. Verksamhetsbeskrivning

§60 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för L S B under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation 2008-06-04.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

L S B ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för L S B under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om

registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

Ansökan

§61 Yttrande över motion - socioekonomisk ersättning till Forellskolan

Dnr 2008/BUN 304 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Särskilt yttrande

Marita Bertilsson (s) inkommer med ett särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Lilian Nylinder, Marie Åkesdotter och Johan Rydén samtliga (mp) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om socioekonomisk ersättning till Forellskolan. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Förvaltningen arbetar med att ta fram ett nytt system för socioekonomisk ersättning till kommunens skolor. Detta arbete inleddes för en tid sedan. Resultatet kommer att redovisas under hösten.

Målsättningen är att skapa ett system som är relativt enkelt att administrera och samtidigt upplevs som rättvist av de berörda.

Innan det nya förslaget presenterats för nämnden är det inte möjligt att ta ställning till eventuella avsteg från de generella regler som styr fördelningen av den socioekomiska ersättningen.

Mot denna bakgrund bör motionen anses besvarad.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor

1. Tjänsteyttrande

2. Motionen

§62 Yttrande över motion - samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor

Dnr 2008/BUN 146-711

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Marita Bertilsson (s) inkommer med en reservation

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

Inger Gemicioglu (v) inkommer med ett ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Inger Gemicioglu (v) och Marie Åkesdotter (mp) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om samma kvalitetskrav på privata och kommunala förskolor. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Motionärerna hävdar att kommunen inte ställer krav i tillräcklig utsträckning på den verksamhet som drivs av andra huvudmän. Så är inte fallet. Både förvaltning och nämnden ägnar avsevärd tid åt att fälja upp verksamheten inom dessa enheter. Vad gäller skolan så vilar huvudansvaret för detta på Skolverket. Tyresö kommun har god insyn i den verksamhet som har andra huvudmän.

Som påpekas i förvaltningens svar pågår en översyn av kommunens regler och tillämpningsföreskrifter av fristående verksamhet som kommer att redovisas under hösten.

Mot denna bakgrund föreslår jag att motionen ska anses besvarad.

Ordförandens förslag till beslut

- Barn och utbildningsnämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) och Jerry Svensson (s) yrkar bifall till motionen.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilagor

1. Tjänsteyttrande

2. Rutiner för tillsyn

3. Motionen

§63 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2008/BUN 052 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till ordförande:

Mats Fält Beviljat 11 ansökningar om tillstånd som enskild dagbarnvårdare för eget barn

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Avsteg från 15-timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 2 ärenden under juni, 5 ärenden under augusti varav 4 avslag

B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet 4 ärenden under juni

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 5 ärenden varav 1 avslag under maj, 7 ärenden under juni, 5 ärenden under juli varav 4 avslag, 7 ärenden under augusti varav 5 avslag

D5 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 1 ärende

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 6 ärenden under juni, 1 ärende augusti

Ulrica Andersson B1 Avsteg från regler för skolverksamhet och förskoleverksamhet, 5 ärenden

A3 Omprövning av beslut om avsteg från regler för skolverksamhet och förskoleverksamhet 2 ärenden

Margreth Reiniusson E 1 Mottagande i särskola, 4 ärenden under maj

E 7 Anordnande av skolskjuts för enskild elev som ej är berättigad enligt gällande riktlinjer, 9 ärenden under maj, 16 ärenden under juni Inga delegationsbeslut under juli

Susanne Nyberger Inga delegationsbeslut under juni, juli och augusti

Pia Höglund Inga delegationsbeslut under mars, april, maj och juni

Lena Jansson Inga delegationsbeslut under maj och juni

Margot Valegård Inga delegationsbeslut under juni, juli och augusti

Ordförandens förslag till beslut

Nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§64 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera informationen

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

 1. Ann-Charlotte Strand informerar om genusprojektet.

 2. Förvaltningschefens information.

 3. Information om budgetunderlag 2009.

 4. Ansvarsförhållande för särskoleverksamheten i Tyresö Kommun, Dnr 2008/BUN 277-001.

 5. Verksamhetsberättelse 2007/2008: Första året med Tyresö skoldatatek, Dnr 2008/BUN 326- 610.

 6. Information om resultatet av skolval 2008, Dnr 2008/BUN 327-611

 7. Information om elevers betygsresultat vid Tyresös grundskolor våren 2008. Dnr 2008/BUN 328-611.

 8. Datainspektionens beslut efter tillsyn, Dnr 2008/BUN 015-004, samt tjänsteutlåtande

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut