Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2008-10-22

Sammanträde 2008-10-22

Datum
Klockan
Plats

65 Uppföljning av ekonomin till och med september

70 Yttrande över motion om: Handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

71 Yttrande över motion om: Inför sommarskola i Tyresö

74 Rapportering av delegationsbeslut

77 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare – eget barn

Bilagor till protokoll
Ärendeförteckning.pdf (56 kb)
Mötesinformation

 

§65 Uppföljning av ekonomin till och med september

Dnr 2008/BUN 092 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för september 2008.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med september 2008 redovisas i bilaga 1.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för september 2008.

Bilagor:

1. Uppföljning av ekonomin inklusive resultatenheternas resultat.

§66 Redovisning av uppdrag kunskapsarbete

Dnr 2008/BUN338 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera redovisningen

- Nämnden beslutar om följande åtgärder

 1. att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet i kommunens skolor i enlighet med den inriktning som beskrivs i ”Uppdrag kunskapsarbete”, bilaga 2.

 2. att lärstilsutbildningen för lärare år 6-9 särskilt beaktar matematikämnet, speciellt med inriktning mot pojkars inlärning.

 3. att förvaltningen undersöker möjligheten att på försök utveckla en sk premieskola för särskilt intresserade och duktiga elever under ett par veckor i början av sommarlovet, finansieras inom budgetram.

 4. att förvaltningen undersöker möjligheten att i samarbete med Vetenskapens hus som drivs av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, starta en kommunövergripande grupp inom NO och teknik för särskilt intresserade elever.

 5. att förvaltningen undersöker möjligheten att samverka med skolor inom den Europeiska Gemenskapen och i ökad utsträckning utnyttjar möjligheten till finansiellt stöd från EU.

 6. att kommunen även i fortsättningen kommer att arrangera sommarskola för de barn som har svårt att nå målen i kärnämnena – finansieras med statsbidrag eller inom budgetram.

Ersättaryttranden

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) inkommer med ersättaryttranden.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Efter en tid av stigande resultat i Tyresös grundskolor sjönk meritvärdena i årskurs 9 vårterminen 2007. Barn- och utbildningsnämnden gav därför i uppdrag åt barn- och utbildningsförvaltningen att kartlägga hur arbetet med att höja kunskapsnivån och resultaten i Tyresö kommuns skolor bedrivs och sammanställa hur enheterna arbetar mot nämndens mål 2008:

- ökad andel elever med godkänt betyg i samtliga ämnen

- minskad andel elever som enligt prov i åk 8 har stora lässvårigheter.

Se bifogad tjänsteskrivelse och redovisning av ”uppdrag kunskapsarbete”.

Tilläggsyrkande

Marita Bertilsson (s) har följande tilläggsyrkande: att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att bereda alla elever som så vill möjlighet att delta i sommarskola.

Efter gemensamma och enskilda överläggningar enas nämnden om följande tilläggsatt-sats: att kommunen även i fortsättningen kommer att arrangera sommarskola för de barn som har svårt att nå målen i kärnämnena – finansieras med statsbidrag eller inom budgetram

samt att tredje attsatsen kompletteras med: finansieras inom budgetram.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera redovisningen

- Nämnden beslutar om följande åtgärder

 1. att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet i kommunens skolor i enlighet med den inriktning som beskrivs i ”Uppdrag kunskapsarbete”, bilaga 2.

 2. att lärstilsutbildningen för lärare år 6-9 särskilt beaktar matematikämnet, speciellt med inriktning mot pojkars inlärning.

 3. att förvaltningen undersöker möjligheten att på försök utveckla en sk premieskola för särskilt intresserade och duktiga elever under ett par veckor i början av sommarlovet.

 4. att förvaltningen undersöker möjligheten att i samarbete med Vetenskapens hus som drivs av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, starta en kommunövergripande grupp inom NO och teknik för särskilt intresserade elever.

 5. att förvaltningen undersöker möjligheten att samverka med skolor inom den Europeiska Gemenskapen och i ökad utsträckning utnyttjar möjligheten till finansiellt stöd från EU.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Uppdrag kunskapsarbete

§67 Policy för elevavgifter

Dnr 2008/BUN 355 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget till policy för elevavgifter.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Principen om avgiftsfri utbildning i grundskolan är en av hörnstenarna i den svenska utbildningspolitiken. Huvudreglerna återfinns i skollagens kap. 4.

”Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranled en obetydlig kostnad för eleverna” (4§). ”Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria skolmåltider” (4a§).

Elevavgifter vid aktiviteter inom skolan har i olika sammanhang diskuterats förvaltningens förslag till policy som redovisas i bilaga 1 är förankrad i verksamheten.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget till policy för elevavgifter.

Bilaga:

1. Policy för elevavgifter inom grundskolan i Tyresö från och med höstterminen 2008.

§68 Kvalitetsgarantier

Dnr 2008/BUN 340 600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen om arbetet med kvalitetsgarantierna.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kvalitetsgarantier är kommunens löfte till medborgarna och en upplysning om vilken service de kan förvänta sig. Förslaget till nya garantier för förskola och grundskola bygger på läroplanernas målområden, och visar vad kommunen lovar medborgarna utöver det som redan styrs av lagar och förordningar.

En kvalitetsgaranti ska beskriva för medborgarna vilken service de kan förvänta sig av kommunens verksamheter. Garantierna beslutas av Kommunfullmäktige. Under 2008 sker en översyn av Tyresö kommuns samtliga kvalitetsgarantier.

Förslag till kvalitetsgarantier för förskola, särskola och grundskola redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen om arbetet med kvalitetsgarantierna.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse
 2. Förslag till kvalitetsgarantier

§69 Skolplan

Dnr 2008/BUN 341 600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen om arbetet med skolplanen.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt skollagen ska det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige

antagen skolplan. (SkolL 2 kap 8 §). Den kommunala skolplanen ska dels fungera som planeringsunderlag för verksamheten i skolorna, dels ge kommuninnevånare insyn i och därmed förutsättningar att påverka de överväganden som kommunen gör beträffande sin skolverksamhet. Enligt Skolverket ska en skolplan beskriva på vilket sätt nationella och lokala mål skall nås, samt vilka åtgärder kommunen avser vidta för att uppfylla dessa mål.

I Tyresö kommun finns en gällande skolplan, benämnd Barn- och utbildningsplan, som antogs av kommunfullmäktige 2003. Barn- och utbildningsplanen gäller förskola, grundskola och gymnasium. Planen gäller enligt skollagen till dess en ny skolplan antas. Vid Skolverkets inspektion i Tyresö kommun 2008 kritiserades kommunen för att skolplan saknades för vuxenutbildning och Sfi-utbildning.

Förslag till skolplan redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att informationen om arbetet med skolplanen.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Förslag till Skolplan

§70 Yttrande över motion om: Handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Dnr 2008/BUN 318 133

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Reservation

Marita Bertilsson (s) inkommer med en reservation.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) inkommer med ersättaryttranden.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Sara Albornoz (s) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om handlingsplan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningsens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är en viktig uppgift.

Det är aneläget att det organiseras på ett genomtäankt sätt som ger de nyanlända goda förutsättningar för ett fortsatt liv i vårt land.

Mottagandet funger bra i vår kommun. De förvaltningar som delar ansvaret samarbetar väl och det är tydligt hur arbetet är organiserat. De barn som kommer till vår kommun skulle inte få en bättre situation om en handlingsplan formuleras. Motionen bör avslås.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till motionen.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

 1. Tjänsteyttrande

 2. Motionen

§71 Yttrande över motion om: Inför sommarskola i Tyresö

Dnr 2008/BUN 305 619

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Reservation

Marita Bertilsson (s) inkommer med en reservation.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) inkommer med ersättaryttranden.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Anita Mattsson (s) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att införa sommarskola i Tyresö Kommun. Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen för yttrande.

Förvaltningens tjänsteyttrande redovisas i bilaga.

Ordförandeutlåtande

Sommarskola kan vara ett bra pedagogiskt verktyg. Både som stöd för elever som har svårt att klara målen och som en stimulans för de som behöver ytterligare utmaningar.

Tyresö kommer även i framtiden att arrangera sommarskola och utnyttja det statliga bidrag som finns för ändamålet.

Samtidigt är det ytterst tveksamt att slå fast att alla elever ska erbjudas denna möjlighet. Sommarskola kommer troligen även i framtiden att vara ett bra alternativ för vissa elever men knappast för alla. Utgångspunkten bör vara att alla elever ska kunna nå målen under ordinarie terminstid. Motionen bör anses besvarad.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att med hänvisning till förvaltningens yttrande föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Marita Bertilsson yrkar bifall till motionen.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

 1. Tjänsteyttrande

 2. Motionen

§72 Sammanträdesplan 2009

Dnr 2008/BUN 356 006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att återremittera ärendet.

_________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden:

Onsdagen den 18 februari

Onsdagen den 25 mars

Onsdagen den 29 april

Onsdagen den 3 juni

Onsdagen den 23 september

Onsdagen den 21 oktober

Måndagen den 16 november

Onsdagen den 16 december

Sammanträdena börjar 18.30

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

§73 Skapande skola - handlingsplan

Dnr 2008/BUN 305 619

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget till handlingsplan för Skapande skola

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (mp) inkommer med ett ersättaryttrande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Kulturrådet har sedan januari 2008 regeringens uppdrag att fördela 55 miljoner kronor till kulturinsatser i grundskolans årskurs 7-9 – Skapande skola. Målet är att långsiktigt integrera kulturen i skolan. Bidraget söks av huvudman för kommunala skolor, friskolor samt riksinternatskolor.

Bidrag kan sökas för inköp av professionell kultur, för elevers eget skapande samt för att förstärka strukturer och samverkan mellan kulturlivet och skolan. Bidrag kan inte sökas för administrationskostnader, reguljära kostnader eller kompetensutveckling. Kulturrådet kräver ingen medfinansiering.

Med ansökan ska en handlingsplan bifogas. I handlingsplanen skall beskrivas tidigare och kommande insatser för att långsiktigt införliva kulturen i skolan. Där ska också framgå hur samverkan med kulturlivet är tänkt, hur eleverna fått inflytande över handlingsplanen samt hur insatsen ska utvärderas.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att anta förslaget till handlingsplan för Skapande skola

Bilaga

1. Skapande skola – handlingsplan

§74 Rapportering av delegationsbeslut

Dnr 2008/BUN 092 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Avsteg från 15-timmarsregeln enligt 1.5 i reglerna för kommunal verksamhet, 12 ärenden under september varav 4 avslag,

B5:1 Rätt till plats i förskoleverksamhet 1 ärende under september

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 26 ärenden varav 12 avslag under september

D5 Beslut med anledning av att skolplikten ej fullgörs enligt skollagen, 3 ärende

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar 14 ärenden varav 2 avslag

A3 Omprövning, 1 ärende, under september

Margreth Reiniusson E1 Mottagande i gymnasiesärskola, 1 ärende

E7 Skolskjuts enskild elev, 1 ärende

Susanne Nyberger D12 Elevens val

Pia Höglund D4 Erinran om skolplikt, 1 ärende

Gunilla Petersen Inga beslut, september

Maria Lissert Inga beslut, september

Margot Valegård Inga beslut, september

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsbesluten

§76 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för AF under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation 2008-06-04.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

AF ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för AF under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

Ansökan

§78 Information

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

1. Förvaltningschefens rapport

Birgitta Wigren rapporterar att tillsättningen av tjänsten som Strateg för ekonomi är klar. Petra Andersson tillträder tjänsten den 1 januari 2009. Rekryteringen av rektor till Strandskolan pågår.

2. Ulrica Andersson lämnar en muntlig rapport efter uppföljningsbesök på förskolan Karlavagnen.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera informationen

§79 Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - Eget barn

Dnr 2008/BUN 027 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för JPN under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Reservation

Marita Bertilsson (s) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till sin reservation 2008-06-04.

Ersättaryttrande

Inger Gemicioglu (v) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

Marie Åkesdotter (mp) hänvisar till tidigare ersättaryttrande.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

JPN ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn. Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget framkommit som motiverar avslag på ansökan.

Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.

Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild dagbarnvårdare för enbart eget barn för JPN under förutsättning att:

- avtal med bolag inlämnas.

- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inlämnas.

Yrkande

Marita Bertilsson (s) yrkar att ansökan avslås.

Noteras att Marie Åkesdotter (mp) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Noteras att Inger Gemicioglu (v) anmäler att hon vid rösträtt hade yrkat avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag och finner att nämnden bifallit ansökan.

Bilaga:

Ansökan

§80 Kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse Anne-Christine Centerstig (c) för Centrumskolorna Nyboda och Forellen

- nämnden beslutar att utse Lars Eriksson (fp) för Trollbäckens förskolor och skolor

- nämnden beslutar att utse Lotta Stjernfeldt (m) för Krusboda och dalens förskolor och skolor.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i december om kontaktpolitiker för resultatenheterna. Några politiker har slutat i nämnden därför behöver nya kontaktpolitiker utses.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse Anne-Christine Centerstig (c) för Centrumskolorna Nyboda och Forellen

- nämnden beslutar att utse Lars Eriksson (fp) för Trollbäckens förskolor och skolor

- nämnden beslutar att utse Lotta Stjernfeldt (m) för Krusboda och dalens förskolor och skolor.

Bilaga:

1. Förteckning över kontaktpolitiker