Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-06-03

Sammanträde 2009-06-03

Datum
Klockan
Plats

25 Revisorernas granskning av styrbarhet och uppföljning inom BUN

28 Rapport om delegationsbeslut

31 Rapport om plan för översyn av profilklassernas framtida inriktning – Centrumskolorna Nyboda och Forellen

Mötesinformation

 

§23 Ekonomisk uppföljning

Dnr 2009/BUN 099 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för april 2009.

- nämnden beslutar att notera besparingsåtgärderna för budget 2009.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin till och med april 2009 redovisas i bilaga 1.

Centrumskolan väntas gå med underskott under året som kommer att belasta förvaltningens resultat. I bilaga redovisas ett antal besparingsåtgärder/omprioriteringar för att säkerställa förvaltningens resultat för innevarande år.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera uppföljningen för april 2009.

- Nämnden beslutar att notera besparingsåtgärderna för budget 2009.

Bilaga

  1. Ekonomisk uppföljning

  2. Bespringsåtgärder/omprioriteringar

§24 Redovisning av undervisning i NO-ämnen och sammanställning över betygsresultaten i NO-ämnen

Dnr 2009/BUN 174 611

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna rapporten om NO- och teknikundervisningen i Tyresö kommun

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att särskilt prioritera ämnena fysik, kemi och biologi inom ramen för lärarlyftet.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Vid återrapporteringen av Uppdrag kunskapsarbete i Barn- och utbildningsnämnden i mars redogjordes bland annat för tre satsningar under 2009-2010: sommarskola, premieskola och Tyresö Vetenskapliga Akademi – en kommunövergripande grupp i NO och teknik. Nämnden beslutade följande:

att ge förvaltningen i uppdrag att inventera skolornas undervisning i NO-ämnen och teknik samt att inventera och sammanställa betygsresultaten i dessa ämnen.

Förvaltningens uppdrag redovisas i bilagor.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna rapporten om NO- och teknikundervisningen i Tyresö kommun

- nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att särskilt prioritera ämnena fysik, kemi och biologi inom ramen för lärarlyftet.

Bilagor

  1. Tjänsteskrivelse

  2. Diagram höga betyg och ej nått målen

  3. Diagram ämnen flickor och pojkar

  4. Sammanställning NO och teknikundervisning

§25 Revisorernas granskning av styrbarhet och uppföljning inom BUN

Dnr 2009/BUN 144 007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

- nämnden beslutar att som svar på rapporten överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandeutlåtande.

Särskilt yttrande

Lovisa Lagerström Lantz (s) inkommer med ett särkilt yttrande.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalde revisorerna i Tyresö kommun granskat barn- och utbildningsnämndens styrbarhet och uppföljningsarbete. I samband med revisionen granskades resultatstatistik, målstrukturer, förvaltningens ledningsorganisation samt kommunens uppföljningssystem (arbetet kring kvalitetsredovisningen, samarbetet inom Våga Visa, resultatboken).

En rapport efter granskningen inkom till förvaltningen den 20 april 2009. Revisorerna önskar nu ett yttrande från nämnden mot bakgrund av rapporten.

Ordförandeutlåtande

Tydlighet och stringens är alltid positivt. Förvaltningens och nämndens arbete med att utvärdera och följa upp verksamhetens resultat har successivt blivit tydligare. Det är lättare idag än tidigare att genom att enbart följa nämndens protokoll få en bild av det praktiska arbetets gång och hur det förändras. Nämnden fattar vid behov fler inriktningsbeslut i direkt anslutning till de rapporter och utredningar som löpande redovisas.

Nämndens uppdrag är att ta ett helhetsansvar för verksamheten. Uppdraget är inte, vilket också noteras i förvaltnings yttrande, att i detalj styra arbetet i skolor och förskolor. Besluten ska handla om principiella riktlinjer för förändringar och utveckling.

Både nämnden och förvaltningen har alltid ägnat mycket tid åt att följa upp verksamhetens resultat och åt att förändra och förbättra det sätt som vi arbetar på. Det finns ingen direkt koppling mellan antalet formella beslut och förändringsarbetets intensitet eller resultat.

De redovisningar av resultat och utveckling inom verksamheten som nämnden får ta del av påverkar självfallet inriktningen på de budgetmål som årligen fastställs för skolor och förskolor. Dessa mål ska vara de viktigaste styrmedlen för nämnden.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna

- nämnden beslutar att som svar på rapporten överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse och ordförandeutlåtande.

Bilagor

  1. Tjänsteskrivelse

  2. Revisorernas rapport

§26 Läsårsdata för 2010/2011 samt 2011/2012

Dnr 2009/BUN 180 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2010/2011 samt 2011/2012 enligt bilaga

- nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt grundskoleförordningen 4 kap 1§, skall nämnden besluta om när höst- och vårterminerna skall börja och sluta.

Hur lång skoldagen skall vara och när den tidigast får börja och senast får sluta har nämnden delegerat till rektor att besluta.

Lärarnas reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt grundskoleförordningen 4 kap §1 skall läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare, dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grundskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2010/2011 samt 2011/2012 enligt bilaga

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Bilaga

1. Läsårsdata

§27 Kontaktpolitiker

Dnr 2009/BUN 181 102

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att utse följande kontaktpolitiker:

Margareta Ternstedt (fp) för Centrumskolorna Nyboda och Forellen, Nyboda fritidsgård

Ingela Carlsson (s) för Hanvikens förskolor och skola

Dick Bengtsson (m) och Lovisa Lagerström Lantz (s) för Nybodabergets förskolor och skolor

Lovisa Lagerström Lantz (s) för Tyresö förskola och skola.

Henrik Gustavsson (c) för Trollbäckens förskolor och skolor

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde i december 2008 om kontaktpolitiker för resultatenheterna. Några politiker har slutat i nämnden, därför behöver nya kontaktpolitiker utses.

Bilaga:

1. Förteckning över kontaktpolitiker

§28 Rapport om delegationsbeslut

2009/BUN 117 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar notera delegationsbesluten.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i skolbarnsomsorg, 3 ärenden under april varav 1 avslag

B6:1 Rätt till plats i skolbarnsomsrog, 3 ärenden

D 5 Rapportering med anledning av att skolplikten ej fullgörs, 1 ärende

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 8 ären- den varav 3 avslag under april

Agnetha Hedenbergh Beviljade vårdnadsbidrag, 5 ärenden under april

Margreth Reiniusson E 1 Mottagande i särskolan, 5 ärenden under april

Ulla Lidén Inga ärenden under april

Gunilla Petersen Inga ärenden under mars och april

Pia Höglund Inga ärenden under april

Bertil Wennström D15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 1 ärende under april

Anne Bolmgren Inga ärenden under april

Lena Jansson Inga ärenden under april

Lena Jansson D11 Utan timplan, beslut augusti 2008

D12 Elevens val, beslut augusti 2008

Lena Petersson D 15 Placering i särskild undervisningsgrupp, 4 ärenden under april

D 17 Anpassad studiegång, 1 ärende under april

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar notera delegationsbesluten.

§29 Kvalitetsredovisning för 2008

Dnr 2009/BUN 165 600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Enligt förordning skall varje kommun årligen göra en kvalietsredovisning som skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Kvalitetsredovisningen skickas till Skolverket och redovisas i bilaga.

Ordföranden förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen.

Bilaga:

1. Kvalitetsredovisning 2008

§30 Delegationsrapport angående tillsyn av enskilda förskolor

Dnr 2009/BUN 046 716

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskilda förskolor.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisade i maj 2008 de rutiner som gäller för tillsyn av enskild förskoleverksamhet. Under våren 2009 har tillsyn utförts i tre av de enskilda förskolorna. Tillsynen av enskilda förskolor har genomförts i enlighet med de fastställa rutinerna.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsrapporten om tillsyn av enskilda förskolor.

Bilaga:

1. Rapport angående tillsyn av enskild förskoleverksamhet.

§31 Rapport om plan för översyn av profilklassernas framtida inriktning – Centrumskolorna Nyboda och Forellen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna tidsplanen för översyn av profilklasserns framtida inriktning.

__________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnden beslutade i februari att ge förvaltningen i uppdrag att utreda profilklassernas framtida inriktning och återrapportera till nämnden i juni 2009. Det har dock inte visat sig vara möjligt att slutföra uppdragt under våren.

Plan för översyn av profilklassernas framtida inriktning redovisas i bilaga.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att godkänna planen för översyn av profilklasserns framtida inriktning.

Bilaga

1. Plan för översyn av profilklassernas framtida inriktning vid Centrumskolorna Nyboda och Forellen.

§32 Information

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

Beskrivning av ärendet

1. Nyckeltal, Dnr 2009/BUN182-609

2. Förvaltningschefens rapport: Birgitta Wigren informerar om

1. Mottagandet av nyanlända barn, uppföljning under 2010

2. Skrivelse från lärare vid Krusboda skola, skrivelsen har besvarats muntligt av rektor Kristina Jansson

3. Lärarförbundets skrivelse om fritidshemmen

4. Alfhild Hög informerar om personalförändringar från höstterminen 2009

5. Erik Sanner informerar om sommarskolan och premieskola

§33 Diskussion om Mobila förskolor

Dnr 2009/BUN 183 710

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- diskussionen skjuts till sammanträdet i september.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Vid nämndens sammanträde i april anmälde Lovisa Lagerström Lantz (s) att hon vill att nämnden diskuterar Mobila förskolor. Diskussionsunderlag redovisas i bilaga.

Bilaga

1. Diskussionsunderlag