Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2009-12-16

Sammanträde 2009-12-16

Datum
Klockan
Plats

59 Information

1. Karin Lidén informerar om profilklassernas framtid inriktning.

2. Karin Lidén lämnar en fördjupad rapport om utvecklingen vid Centrumskolan Nyboda och Forellen.

3. Skrivelse från Datainspektionen gällande inspektion enligt personuppgiftslagen vid Tyresö skola samt svar till Datainspektionen. Dnr 2009/BUN312-004.

4. Nyckeltal. Dnr 2009/182-609.

5. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 1 oktober. Dnr 2009/BUN 303-606.

6. Uppföljning av återvändarskolan. Dnr 2009/BUN 395-4.

7. Rapport från revisorerna:Granskning av intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden. Dnr 2009/BUN 372-007.

8. Förvaltningschefens rapport.
Mötesinformation

 

§49 Uppföljning av ekonomin för oktober och november

Dnr 2009/BUN 099 042

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att notera uppföljningen.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av ekonomin för oktober och november redovisas i bilaga 1 och 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att notera uppföljningen

Bilagor:

1. Ekonomisk uppföljning, oktober

2. Ekonomisk uppföljning, november

§50 Budget 2010

Dnr 2009/BUN 368 041

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för 2010.

 2. Nämnden beslutar att fastställa prislistan för 2010

 3. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för beräkning av barnomsorgspeng

 4. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för hyrespeng i barnomsorgs- resp. elevpeng

 5. Nämnden beslutar att ändra gränsen för terminskort för buss avseende grundskoleelever till 2 km, övriga regler för skolskjutsar är oförändrade

 6. Nämnden beslutar att fastställa målen för verksamheten

 7. Nämnden beslutar att förvaltningen under en övergångsperiod som motsvarar budgetåret 2010 ersätter mellanskillnaden mellan hyrespengen och den faktiska hyran för skolorna Brevik och Montessori.

 8. Nämnden beslutar att enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd ej får någon hyrespeng under första halvåret 2010.

 9. Nämnden beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under en övergångsperiod motsvarande första halvåret 2010.

 10. Nämnden beslutar att hyrespengen betalas ut fr.o.m. juli 2010 för privata förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd.

 11. Nämnden beslutar att till förskolor med annan hyresvärd betalas hyrespengen ut från januari 2010.

Reservation

Ledamöterna från (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet gällande att-satserna 1och 6.

Ersättaryttrande

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) inkommer med ett gemensamt ersättaryttrande.

Protokollnotering

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) noterar till protokollet att de vid rösträtt hade bifallit socialdemokraternas yrkande.

Noteras till protokollet att ledamöterna från (S) ej deltog i beslutet för punkterna 2, 3, 4 och 7-12.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om kommunens budget för 2010 och fastställde då nämndens budgetram. Nämndens nettobudget för 2010 är 774 miljoner.

I tjänsteskrivelse, bilaga 1, från förvaltningschefen och ekonomistrateg redovisas hur detaljbudgeten har framräknats. I bilaga 2 redovisas Ny modell för barnomsorgspeng. I bilaga 3 redovisas budget för 2010. I bilaga 4 redovisas sociodemografisk ersättning till förskola och grundskola

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för 2010.

 2. Nämnden beslutar att fastställa prislistan för 2010

 3. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för beräkning av barnomsorgspeng

 4. Nämnden beslutar att fastställa ny modell för hyrespeng i barnomsorgs- resp. elevpeng

 5. Nämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att utarbeta eventuella övergångslösningar för hyrespeng i barnomsorgs- resp. elevpeng

 6. Nämnden beslutar att ändra gränsen för terminskort för buss avseende grundskoleelever till 2 km, övriga regler för skolskjutsar är oförändrade

 7. Nämnden beslutar att fastställa målen för verksamheten

 8. Nämnden beslutar att förvaltningen under en övergångsperiod som motsvarar budgetåret 2010 ersätter mellanskillnaden mellan hyrespengen och den faktiska hyran för skolorna Brevik och Montessori.

 9. Nämnden beslutar att enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd ej får någon hyrespeng under första halvåret 2010.

 10. Nämnden beslutar att förvaltningen ersätter hyran till enskilda förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd under en övergångsperiod motsvarande första halvåret 2010.

 11. Nämnden beslutar att hyrespengen betalas ut fr.o.m. juli 2010 för privata förskolor med Tyresö kommun som hyresvärd.

 12. Nämnden beslutar att till förskolor med annan hyresvärd betalas hyrespengen ut från januari 2010.

Yrkanden

Ingela Carlsson (S) bifaller punkt 6, yrkar avslag till på punkterna 1 och 7 och yrkar återremiss till de resterande att-satserna.

Beslutsgång

 1. Yrkandet om återremiss ställs mot avslag till återremiss. Ordföranden finner efter rösträkning att punkterna ska behandlas vid dagens sammanträde.

 2. Avslagsyrkandet till att-satserna 1 och 7 ställs mot bifall och ordföranden finner att nämnden har bifallit punkterna 1 och 7.

 3. Ordföranden finner att de övriga punkterna 2, 3, 4 och 8-12 bifölls av nämnden.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse budget år 2010

 2. Ny modell för barnomsorgspeng

 3. Budget för 2010

 4. Sociodemografisk ersättning till förskola och grundskola

 5. Kompletterande tjänsteskrivelse

 6. Konsekvensanalys

§51 Taxa för fritidsklubbar

Dnr 2009/BUN 370 051

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kr/termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Reservation

Ledamöterna från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsnotering

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) noterar till protokollet att de vid rösträtt hade yrkat avslag till förslaget.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen fick i uppdrag att starta kommunal skolbarnsomsorg för 10-12 åringar från och med höstterminen 2003. Det har pågått en försöksverksamhet på Nyboda fritidsgård sedan höstterminen 2002 som efter utvärdering 2003 utökades till en verksamhet på Tyresö, Strand, Krusboda och Trollbäcken. Dagens föräldraavgift baserades på fritidsgårdarnas modell med köp av gårdskort samt avgift för mellanmål. Under hösten 2009 startar fritidsklubb i enskild regi på Brevik.

Idag betalar föräldrarna 50 kr per termin direkt till fritidsklubben och detta görs via köp av fritidsklubbskort. Sedan betalar barnen 10 kr per mellanmål.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämndens beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa taxa för fritidsklubbsverksamhet från 1 augusti 2010 till 500 kr/termin. Självkostnadspris för mellanmål tillkommer.

Yrkande

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till förändringen av taxan.

Beslutsgång

Avslagsyrkandet ställs mot bifall och ordföranden finner att nämnden bifallit ordförandeförslaget.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§52 Internkontroll 2009

Dnr 2009/BUN 098-007

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Nämnden beslutar att godkänna rapporten om intern kontroll av ekonomi och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister samt att lämna en rapport till nämnden före sommaren.

 2. Nämnden beslutar att i februari 2010 fastställa inriktningen på 2010 års interna kontroll.

____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att tillgängliga ekonomiska medel utnyttjas i enlighet med fattade beslut. Årets kontroll innefattar fakturakontroll, kontanthantering, pedagogisk lunch samt momsredovisning.

I tjänsteskrivelse redovisas en sammanställd rapport för intern kontroll 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Nämnden beslutar att godkänna rapporten om intern kontroll av ekonomi och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister samt att lämna en rapport till nämnden före sommaren.

2. Nämnden beslutar att i februari 2010 fastställa inriktningen på 2010 års interna kontroll.

Bilagor

1. Tjänsteskrivelse med rapport om den genomförda internkontrollen.

§53 Villkor, regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg

Dnr 2009/BUN 369-600

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa villkor/regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg att gälla från och med den 1 januari 2010.

- nämnden beslutar att punkt 21 ska kompletteras med att personalen ska omfattas av meddelarskydd.

Reservation

Ledamöterna från socialdemokraterna inkommer med en skriftlig reservation.

Protokollsnotering

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) noterar till protokollet att de vid rösträtt hade bifallit socialdemokraternas yrkande.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Syftet med översynen av villkor, regler och tillämpningsföreskrifterna är att skapa så lika förutsättningar som möjligt mellan enskild och kommunal barnomsorgsverksamhet.

I tjänsteskrivelse bilaga 1 redovisas förändringar mot nuvarande riktlinjer, regler och tillämpningsföreskrifter. I bilaga 2 redovisas förslaget.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa villkor/regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg att gälla från och med den 1 januari 2010.

Ändringsyrkande

Ingela Carlsson (S) har följande ändringsyrkade

 1. Att punkt 21:s näst sista punkt ändras till att anordnaren ska ingå i gemensam kö.

 2. Att punkt 22 ska strykas.

Beslutsgång

Ordföranden ställer ändringsyrkandet punkt 1 mot avslag och finner att nämnden avslagit ändringsyrkandet.

Därefter ställer ordföranden ändringsyrkadet punkt 2 mot avslag och finner att nämnden avslagit ändringsyrkandet.

Tilläggsyrkande

Ingela Carlsson (S) har följande tilläggsyrkande

 1. Att punkt 21 tillförs att personalen ska omfattas av anställningsvillkor motsvarande kollektivavtal.

 2. Att personalen ska omfattas av meddelarskydd.

Beslutsgång

Ordföranden ställer tilläggsyrkandet punkt 1 mot avslag och finner att nämnden avslagit tilläggsyrkandet punkt 1.

Därefter ställer ordföranden tilläggsyrkandet punkt 2 mot avslag och finner att nämnden bifallit tilläggsyrkandet punkt 2.

Ordföranden finner därefter att nämnden i övrigt bifallit förslaget till beslut.

Bilagor

 1. Tjänsteskrivelse

 2. Förslag till villkor, regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg

§54 Yttrande över motion om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet

Dnr 2007/BUN437 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att

 1. anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning.
 2. anse motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.
 3. anse motionens tredje att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.
 4. avslå motionens fjärde att-sats.

Reservation

Ledamöterna från socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsnotering

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) noterar till protokollet att de vid rösträtt hade bifallit motionen.

_____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsen fått motionen, inlämnad av Marita Bertilsson (s) om rättvisa villkor för enskild och kommunal verksamhet för yttrande. Förvaltningens yttrande redovisas i bilaga 2.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att

1. anse motionens första att-sats besvarad med hänvisning till pågående utredning.

2. anse motionens andra att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

3. anse motionens tredje att-sats besvarad med hänvisning till förändrat regelverk för barnomsorgen.

4. avslå motionens fjärde att-sats.

Yrkande

Mathias Tegner (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand bifall till motionen.

Beslutsgång

Yrkandet om återremiss ställs mot avslag. Ordföranden finner att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Därefter ställer ordförande bifall till motionen mot ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutat enligt ordförandeförslaget.

Bilagor

1. Motionen

2. Yttrande

§55 Kartläggning av enheternas arbete för ökad arbetsro

Dnr 2009/BUN 373 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Vid redovisningen av resultatet av den årliga brukarenkäten gav nämnden förvaltningen i uppdrag att kartlägga det arbete för att förbättra arbetsron i grundskolan som pågår vid enheterna, samt ge förslag på hur arbetet kan utvecklas.

Förbättrad arbetsro i grundskolan är ett prioriterat mål från barn- och utbildningsnämnden under 2009. Måluppfyllelsen mäts i brukarenkäten, och nämndens mål är att medelvärdet på frågan ”Det är arbetsro på lektionerna” ska förbättras vid samtliga skolor. I den årliga kvalitetsredovisningen, som enheterna lämnar till förvaltningen den 15 september, beskriver alla enheter sitt pågående arbete med såväl centrala som egna, lokala mål.

Som ett led i kartläggningen av arbetet för ökad arbetsro har förvaltningen genomfört en enkät till rektorerna för de kommunala grundskolorna för att kunna beskriva och sammanfatta arbetet under den första delen av 2009.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. nämnden beslutar att notera kartläggningen av arbetet under första delen av 2009.
 2. nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under 2010 genomföra erfarenhetsutbyte i skolledargruppen kring goda exempel från enheternas arbete för ökad arbetsro i verksamheten.
 3. nämnden beslutar att ge förvaltningens samtliga enheter i uppdrag att dokumentera sitt arbete för ökad arbetsro samt resultat av arbetet i kvalitetsredovisningen, och där särskilt redovisa hur vårdnadshavarna involverats i arbetet.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§56 Uppföljning av uppdrag från resultatbok - lästester

Dnr 2009/BUN 371 610

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att bordlägga ärendet.

_________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

I samband med förvaltningens redovisning av resultatboken för läsåret 2007/2008 i mars 2009 fick förvaltningen i uppdrag att:

- att undersöka möjliga test för att mäta elevernas läsförmåga i skolår sex eller sju.

- att kartlägga skillnaderna mellan resultaten på nationella prov i skolår 9 och slutbetygen samt närmare utreda orsaker och möjliga åtgärder.

På grund av sjukdom har uppdraget att kartlägga skillnaderna mellan resultat på nationella prov och i slutbetyg ännu inte kunnat slutföras. Förvaltningen återkommer med redovisning av detta uppdrag under våren 2010.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. nämnden beslutar att inte införa några nya kommungemensamma lästester i grundskolan.
 2. nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka uppföljningen av elevernas läsförmåga i skolår fem, då det nationella provet flyttas till skolår sex.

Bilaga

1. Tjänsteskrivelse

§57 Rapport om delegationsbeslut

Dnr 2009/BUN 117 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

­­­­­­­____________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsförvaltningen anmäler beslut som är fattade med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Rapporteringen avser delegationsbeslut fattade av tjänstemän.

Beslut enligt delegation till tjänstemän:

Birgitta Wigren B1 Rätt till plats i förskola och skolbarnomsorg, 5 ärenden under oktober

B6:1 rätt till plats i skolbarnomsorg, 6 ärenden under oktober

D5 Skolpliktsärende, 3 ärenden under november

D18 Ledighet utöver vad rektor beslutar, 19 ärenden under oktober och 9 ärenden under november

E1 Mottagande i särskolan, 1 ärende under oktober respektive november

E7 Skolskjuts utöver riktlinjer, 1 ärende under november

Ulla Liden Inga ärenden under oktober

Gunilla Petersen Inga ärenden under oktober och november

Pia Westergren Inga ärenden under oktober och november

Bertil Wennström D4 Erinran om skolplikt, 1 ärende under oktober

Lena Jansson Inga ärenden under oktober och november

Magnus Duvnäs D4 Erinran om skolplikt, 1 ärende under september

Inga ärenden under oktober

Björn Åkerblom Inga ärenden under oktober

D17 Anpassad studiegång, 1 ärende november

Lisbeth Carheden Inga ärenden under oktober

Karin Lidén D4 Anpassad studiegång, 1 ärende under september, 3 ärenden under oktober, 2 ärenden under november

D15 Placering särskild undervisningsgrupp, 1 ärende under november

D17 Anspasad studiegång, 1 ärende under november

Anne Bolmgren Inga ärenden under september och oktober

Agnetha Hedenbergh Rapport angående tillsyn av enskilda familjedaghem

Rapport angående tillsyn av enskilda förskolor och fritidshem

Susanne Nyberger Inga ärenden under november

Kristina Jansson Inga ärenden under november

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att notera delegationsbesluten.

§58 Sammanträdesplan 2010

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

_____________________________________________________________

­­­­­­­­

Beskrivning av ärendet

Förslag till sammanträdesplan för 2010

Onsdagen den 17 februari

Onsdagen den 17 mars

Onsdagen den 28 april

Onsdagen den 2 juni

Onsdagen den 22 september

Onsdagen den 20 oktober

Onsdagen den 10 november möte med resultatenheterna (kl 17:00)

Onsdagen den 15 december

Sammanträdena börjar 18.30

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan enligt nedan.

§59 Information och övriga frågor

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen i punkterna 1, 2, 8 och 9. Punkterna 3-7 bordlades.

___________________________________________________________

Beskrivning av ärendet

 1. Karin Lidén informerar om profilklassernas framtid inriktning.

 2. Karin Lidén lämnar en fördjupad rapport om utvecklingen vid Centrumskolan Nyboda och Forellen.

 3. Skrivelse från Datainspektionen gällande inspektion enligt personuppgiftslagen vid Tyresö skola samt svar till Datainspektionen. Dnr 2009/BUN312-004.

 4. Nyckeltal. Dnr 2009/182-609.

 5. Pågående ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet 1 oktober. Dnr 2009/BUN 303-606.

 6. Uppföljning av återvändarskolan. Dnr 2009/BUN 395-4.

 7. Rapport från revisorerna:Granskning av intern kontroll avseende rutiner för utbetalning av löner och arvoden. Dnr 2009/BUN 372-007.

 8. Förvaltningschefens rapport. Birgitta Wigren informerar om att förvaltningen inför hösten 2010 kommer att minska antalet förskoleplatser. Nämndens ledamöter kommer att få information samtidigt med vårdnadshavare.

 9. Ingela Carlsson (S) ställer frågor kring förskolan Karlavagnen. Förvaltningen kommer att lämna en rapport vid nämndens sammanträde i februari.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- nämnden beslutar att notera informationen

§60 Nyboda skolas framtida utformning

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett förslag till kravbild för Centrumskolas framtida utformning. Skolans inre miljö ska stödja modern pedagogisk verksamhet som utvecklar eleverna kunskapsmässigt och socialt i största möjliga utsträckning. Förslaget ska behandlas på nämndens sammanträde i februari.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram programförslag för ombyggnad och tillbyggnad samt ny gestaltning av Nyboda skola med tillhörande hus och utemiljöer med hänsyn till krav på sänkt energiförbrukning och minskad miljöpåverkan.

Lokalernas inre utformning ska i första hand styras av pedagogiska behov. Barn- och utbildningsförvaltningen bör därför samverka med kommunstyrelseförvaltningen i arbetet med att utforma lokalerna på bästa möjliga sätt.

Ordförandeutlåtande

En förstudie har nyligen utförts som har haft som syfte att studera Centrumskolans framtida lokalbehov, samt utvecklingen av Nybodaområdet som helhet, vilket förutom Nyboda skola inkluderar Nybodahallen, Kulturskolan och det gemensamma markområdet. I begreppet Centrumskolan ingår Forellsskolan och Nyboda skola. Parallellt pågår också processen med förädling av fastigheterna i Tyresö Centrum.

Redovisade prognoser avseende antal ungdomar 12-15 år i Tyresö visar en väntad minskning från 1200 till 1000 fram till år 2013 för att därefter öka till 1200 igen år 2020. Sammanlagt antal elever idag i Centrumområdets skolor är drygt 1100, varav 360 elever går i Dalskolan. Det framtida behovet av centrumskola baserad på tillgängliga prognoser pekar på ca 720-750 elever.

Mot bakgrund härav beslöt kommunstyrelsen på kommunstyrelsemöte 15 december att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett programförslag för ombyggnad och tillbyggnad samt ny gestaltning av Nyboda skola med tillhörande hus och utemiljöer med hänsyn till krav på sänkt energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Syftet är att programarbetet skall resultera i underlag avseende investeringsprogrammet för beslut i fullmäktige i mars 2010.

Uppdraget till kommunstyrelseförvaltningen skall kompletteras med ett uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen avseende lokalernas framtida utformning så att dessa i första hand styrs av pedagogiska behov samt att samverkan mellan förvaltningarna sker i syfte att utforma lokalerna på bästa möjliga sätt.

Ordförandens förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämndens beslut

- Nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att formulera ett föslg till kravbild för Nyboda skolas framtida utformning. Skolans inre miljö ska stödja modern pedagogisk verksamhet som utvecklar eleverna kunskapsmässigt och socialt i största möjliga utsträckning. Förslaget ska behandlas på nämndens sammanträde i februari.